Follow us on :

Ateş Buz Uyuşturucu Suçu (Kristal Uyuşturucu Suçu)

Ateş Buz uyuşturucu suçunun cezası, yakalanan maddenin kullanma veya ticaret amacıyla bulundurulmasına göre değişmektedir.

Halk arasında ateş buz veya kristal uyuşturucu olarak da bilinen metamfetamin,  son zamanlarda kullanımı hızla artan ve yüksek bağımlılık yapıcı özelliğe sahip sentetik bir uyuşturucu maddedir. Metamfetamin (ateş buz) kullananlarda çeşitli nörolojik ve psikiyatrik sorunların görüldüğü bilimsel olarak tespit edilmiştir. Nitekim metamfetamin (ateş buz, kristal uyuşturucu) içen kişilerde depresyon, intihara eğilim, şiddet, psikoz, fiziksel rahatsızlıklar ve aşırı zayıflık gibi çeşitli sorunlar daha yoğun yaşanmaktadır.

Ateş buz uyuşturucu maddesinin, bunu kullanan kişilerin üzerindeki olumsuz etkileri ve kullanma yaşının düşmesi ve kullanma sıklığının artması nedeniyle özellikle ateş buz uyuşturucu ticareti konusunda adli makamların konuya ciddiyetle eğildikleri ve Türk Ceza Kanunundaki ateş buz uyuşturucu suçu (kristal uyuşturucu) cezasının çok yüksek şekilde belirlendiği görülmektedir.

Ateş Buz Uyuşturucu Maddesinin Ticaret ya da Kullanma Amacıyla Olup Olmadığı Nasıl Belirlenmektedir?

Metamfetamin Bagimliligi Kurtulus Vakfi 1 1
Ateş Buz Uyuşturucu Suçu (Kristal Uyuşturucu Suçu) 5

Ateş Buz uyuşturucu maddesinin ticareti ile kullanmak için ateş buzu uyuşturucu madde bulundurma suçu arasında gerek eylemler gerekse cezaları açısından önemli farklar bulunmaktadır.

Yargıtay, ateş buz uyuşturucu (metamfetamin, kristal uyuşturucu) maddesi bulundurmanın, kullanma maksadıyla olup olmadığının belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken kriterler geliştirmiştir.

Bu ölçütlerden ilki; failin bulundurduğu uyuşturucu maddeyi başkasına satma ya da devir veya tedarik etme hususunda herhangi bir davranış içerisine girip girmediğidir.

İkincisi; uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bulundurulduğu yer ve bulunduruluş biçimidir. Şahsi kullanımı için uyuşturucu madde bulunduran kimse, bunu her zaman kolaylıkla erişebileceği bir yerde, örneğin evinde veya işyerinde bulundurmaktadır.

* Uyuşturucu maddenin çok sayıda ve özenli olarak hazırlanmış küçük paketçikler halinde bulunması,

* Her paketçiğin içine hassas biçimde yapılan tartı sonucu aynı miktarda uyuşturucu madde konulmuş olması,

* Uyuşturucu maddenin ele geçirildiği yer,

*Uyuşturucu maddenin yakınında hassas terazi ve paketlemede kullanılan ambalaj malzemelerinin bulunması, kullanım dışında bir amaçla bulundurulduğu hususunda önemli bir belirti olacaktır.

Kabul edilen üçüncü ölçüt ise bulundurulan ateş buz uyuşturucusunun miktarıdır. Şahsi kullanım için kabul edilebilecek miktar, kişinin fiziksel ve ruhsal yapısı ile uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliği, cinsi ve kalitesi ile somut olayın özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Ateş Buz Kullanım Sınırı Ne Kadardır?

Ateş Buz yıllık kullanım sınırı hususuna ilişkin net bir Yargıtay kararı bulunmamaktadır. Bununla birlikte Yargıtay’ın çeşitli kararlarından hareketle 35 gram ateş buz uyuşturucu maddesinin günlük kullanım sınırı olarak kabul edildiği söylenebilir. Ancak Ateş Buzun yıllık kullanım sınırı ve kişisel kullanım sınırı belirlenmesinde yukarıda da belirtildiği üzere başka kriterler de rol oynamaktadır.

Nitekim, ateş buz kişisel kullanım sınırı Yargıtay açısından kabul edilebilecek miktar, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliğine, cinsine ve kalitesine göre değişiklik göstermekle birlikte, Yargıtay 20. Ceza Dairesi 01.11.2018 tarihli 2018/2232 Esas ve 2018/4842 karar sayılı kararında net 9.9 gram metamfetamin (ateş buz, kristal uyuşturucu) kişisel kullanım sınırı içerisinde kalması nedeniyle, sanığın eyleminin “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturacağına hükmetmiştir.

Bunun yanında, Yargıtay 10. Ceza Dairesi 08.12.2021 tarihli kararında ” sanığın ikametinde yapılan aramada daralı 1 gr. eroin ve 0,5 gram metamfetamin ele geçirildiği, sanığın ifadesinde “S.’ye veriyorum, içiyoruz. Arkadaşıma güzellik yapıyorum” şeklindeki beyanı ile kendi suçunu ortaya çıkardığının anlaşılması karşısında, sanığın uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediği sabit kabul edilmiştir. Karardan da anlaşılacağı üzere, ele geçen miktar ateş buz günlük kullanım sınırı içerisinde kalmakla birlikte sanığın ikrarı nedeniyle eylem uyuşturucu madde ticaretine sokulmuştur.

Ateş Buz Uyuşturucu Cezası Ne Kadardır?

Wooden Gavel Books Wooden Table 93675 130700 4 1
Ateş Buz Uyuşturucu Suçu (Kristal Uyuşturucu Suçu) 6

Başta da söylediğimiz gibi ateş buz uyuşturucu cezası maddenin ticaret veya kullanma amacıyla bulundurulması yani failin kastına göre çök büyük oranlarda değişmektedir.

Ticaret Amacıyla Bulundurulması Durumunda Ateş Buz Uyuşturucu Cezası

Uyuşturucu maddenin ticareti suçunun düzenlendiği TCK’nın 188/3 maddesine göre Uyuşturucu maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.  Bunun yanında, uyuşturucu madde verilen veya satılan kişi çocuk ise, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

TCK’nın 188/4 maddesinde uyuşturucu madde ticareti suçunun ağırlaştırıcı durumlarına başka sebepler de eklenmiştir. Bu fıkraya göre,

Uyuşturucu maddenin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması ve bu maddelerin satışının okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Eğer yapılan aramada ateş buz (metamfetamin, kristal uyuşturucu)  ile yakalanan şahıs bu maddeyi kullanma amacıyla bulundurduğuna adli makamları ikna edemez ise kanunda açıkça belirtildiği üzere çok yüksek cezalar ile muhatap olacaktır.

Kullanma Amacıyla Bulundurulması Durumunda Ateş Buz Uyuşturucu Cezası

Yargıtay, ateş buzun ticaret mi yoksa kullanma amacıyla mı bulundurulduğuna yanı failin kastının ne olduğuna dair daha önce de değinildiği gibi birçok kriter geliştirmiştir. Bu kriterlerden en önemlisi elbette ele geçen ateş buzun kişisel kullanım kullanım sınırında olup olmamasıdır. Ancak Yargıtay bunun yanında, failin hareketleri, ateş buzun bulundurulduğu yer ve bulunduruluş biçimi, ateş buzun fail tarafından kullanılıp kullanılmadığı gibi birçok ölçütü uygulamak suretiyle failin kastını belirlemektedir.

Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda kullanma amacıyla bulundurulduğuna karar verilirse ateş buzun cezası TCK’nın 191. maddesine göre, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Ancak ateş buz kullanma suçundan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında öncelikle beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. 5 yıllık süre içerisinde ateş buz kullanan kimse hakkında en az bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.

Ateş Buz Uyuşturucu Suçu Yargıtay Kararı

Yargitay 1643800 7 1
Ateş Buz Uyuşturucu Suçu (Kristal Uyuşturucu Suçu) 7

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, 2023/4347 sayılı kararında ateş buz uyuşturucu suçu yönünden hangi durumlarda uyuşturucu ticareti yönünden ceza verileceğine ilişkin kriterlerini somut olaya uygulamıştır. Bu karara göre,

Olay tarihinde kolluk ekiplerince devriye görevinin ifa edilmesi sırasında, … Lisesi civarında bulunan zeytin bahçesi içerisinde durumundan şüphelenilen ….. plakalı aracın durdurulmak istendiği, araç içinde sanık … ile M. Ö. ve S. Y. isimli şahısların bulunduğu, dur ihtarına rağmen aracın sürücü koltuğunda oturan sanığın park halinde çalışır vaziyette bulunan aracı hareket ettirerek kaçmaya çalıştığı, ekiplerin müdahalesi neticesinde aracın durdurulduğu, sanığın bu sırada elinde bulunan poşeti parçalayarak içindeki maddeyi aracın içerisine döktüğü, araçtan inen M. Ö.’ün üst aramasında 1 gram ağırlığında metamfetamin (ateş buz, kristal uyuşturucu) olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildiği, ele geçirilen bu maddeyi sanığın, eşini dayısının evine götürmesi karşılığında M. Ö.’e verdiği, 01.08.2020 tarihli Ön İnceleme ve Tartı Tutanağına göre araçta ele geçirilen ve sanığa ait olduğu anlaşılan metamfetamin maddesinin daralı ağırlığının 17,55 gram olduğu anlaşılmakla bu şekilde gelişen somut maddi olaya ilişkin yargılamada;

… Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün Uzmanlık Raporuna göre, sanıktan ele geçirilen net 16 gram ağırlığındaki maddenin uyuşturucu maddelerden metamfetamin etken maddesini içerdiği, bu maddenin içerdiği net metamfetamin miktarının % 82 oranında olmak üzere 13,12 gram ağırlığında olduğunun belirlendiği,

…Her ne kadar sanık aşamalarda alınan savunmalarında, uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu beyan etmiş ise de; içeriği tanık anlatımları ile doğrulanan 01.08.2021 tarihli olay tutanağı, ön inceleme ve tartı tutanağı, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktarı, bir kısmı şeffaf poşet içerisinde, bir kısmı ise alüminyum folyoya sarılı vaziyette bulundurulması ve bu maddelerin metamfetamin ihtiva ettiğine ilişkin uzmanlık raporu ile tüm dosya kapsamı birlikte nazara alındığında; Mahkememizce, ele geçirilen uyuşturucu maddenin araçtaki her üç şahsa ait olduğu şeklindeki sanık savunmalarının itibar edilebilir nitelikte bulunmadığı, uyuşturucu maddenin tümünün sanığa ait olduğunun anlaşıldığı, nitekim olay anında metamfetamin maddesinin bulunduğu poşetin sanık tarafın yırtılarak içindeki maddenin aracın içerisine dağıtıldığı, bu hususun gerek tanık anlatımları gerekse tutanak içeriği ile doğrulandığı, net 16 gram ağırlığındaki metamfetamin maddesinin miktar itibariyle Yargıtay kararları ışığında günlük kişisel kullanım miktarının üstünde olduğunun anlaşıldığı, uyuşturucu maddenin tümünün sanığa ait olduğunun kabulü ve sanığın temizlik işçisi olduğuna ilişkin beyanı karşısında, ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı ve fiyatının oldukça fazla olması, bu durumun da sanığın dosyaya yansıdığı itibariyle ekonomik- sosyal durumu ile uygunluk arz etmediği, yine sanığın söylemine göre bu maddeleri toplu halde 1.500,00 TL karşılığında …..’ten satın aldığı, ancak bu kadar yüksek bir fiyatı ödediği şahsın açık kimlik ve adres bilgilerini bilmemesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı, sanığın olaydan 2 gün önce aldığı uyuşturucu maddeyi ikametinde veya uyuşturucuyu kullandıklarını belirttiği metruk binada bırakmayıp araçta ve üzerinde taşıması, sanığın üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu halde olay günü tanık M. ve tanık S. ile buluşması, tanık M.’in kendi aracı ile sanığın eşini dayısının evine bırakması ve bunun karşılığında sanığın olayda ele geçirilen alüminyum folyoya sarılı 1 gram ağırlığındaki metamfetamin maddesini tanık M.’e vermesi, tanıklar ile sanık arasında iftira atmayı gerektirir bir husumetin dosyaya yansımadığı bu nedenle tanık M.’in bu şekildeki istikrarlı ve tutarlı anlatımlarına itibar etmek gerekeceği, üzerine atılı uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçunu işlediği sonuç ve kanaatine varıldığı gerekçesiyle sanığın mahkûmiyetine karar verilmiştir.

Uyuşturucu Avukatının Önemi

Pexels Photo 3771097 2
Ateş Buz Uyuşturucu Suçu (Kristal Uyuşturucu Suçu) 8

Uyuşturucu suçunun niteliği itibariyle ağır cezalık suçlardan olması ve yüksek hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar ile cezalandırıldığı göz önüne alındığında tecrübeli uyuşturucu avukatı ile birlikte çalışılması ve sürecin tüm aşamalarında birlikte hareket edilmesi suçlamaya ile muhatap olan kişi açısından büyük öneme sahiptir.

Bunun yanında, uyuşturucu bulundurmanın kullanma ya da ticaret amaçlı olup olmamasının cezayı ne denli değiştirdiği herkesin malumudur. Nitekim uyuşturucu madde ticareti suçlarında faillerin genellikle, ele geçen maddeleri ticaret maksadıyla değil, şahsi kullanımları için bulundurdukları yönünde savunma yaptıkları görülmektedir. Bu itibarla, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve failin eyleminin hangi suçu oluşturduğunun doğru olarak yapılması, ayrıca bulunan maddenin ateş buz kullanma sınırı içinde kalıp kalmadığının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Dolayısıyla, hak kaybına uğramamak ve çok daha az bir ceza ile kurtulmak ve hatta denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanmak mümkünken ateş buz uyuşturucu ticareti suçundan ceza almak ihtimal dâhilindedir.

Bu itibarla, uyuşturucu suçlarında, emniyet ve jandarma gibi kolluk makamlarından, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasına ve yine üst yargı makamları da dâhil olmak üzere tüm yargılama sürecine kadar olan aşamalarda, şüpheli ya da sanık yönünden, tecrübeli uyuşturucu avukatının hukuki desteği önem taşımaktadır.

Ateş buz uyuşturucu suçu ile ilgili her türlü hukuki probleminizde Ağır Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.