Follow us on :

Avm’de Hırsızlık Cezası

Yargıtay içtihatlarına göre AVM’de hırsızlık cezası, hırsızlık eyleminin vakti, çalınan eşyaların değeri, teşebbüs durumu gibi kriterlere göre belirlenmektedir.

Alışveriş merkezlerinde hırsızlık durumunda, fail ya da faillerin Türk Ceza Kanununun 142/2-h maddesi uyarınca cezalandırıldıkları görülmektedir. Bu maddeye göre, “Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında” işlenen hırsızlığın cezası nitelikli hal olarak düzenlenmiş olup cezası basit hırsızlığa göre daha fazladır.

Bunun yanında, aşağıda ayrıntılı bir şekilde görüleceği gibi alışveriş merkezlerinde yer alan dükkânlardan çalınan eşyaların değerinin azlığı, eylemin teşebbüs aşamasında kalması, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ve eşyaların gece çalınmış olması AVM’de hırsızlık cezasını önemli ölçüde etkilemektedir.

Avm’de Hırsızlık Cezası Ne Kadardır?

Basit hırsızlık suçunun cezası TCK’nın 141. maddesine göre, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Dolayısıyla TCK’nın 142. maddesinde sayılan nitelikli hallerden birinin bulunmaması durumunda alışveriş merkezlerinde hırsızlık yapan kişi veya kişiler hakkında bu madde gereğince ceza verilir.

Bunun yanında alışveriş merkezlerinin yapısı dikkate alındığında, buranın sınırları içerisinde yapılan hırsızlıkların daha ziyade TCK’nın 142/2-h maddesinde düzenlenen “herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya” kapsamında kaldıkları görülmektedir. Bu durum nitelikli hal olarak kabul edilmiş olup, alışveriş merkezlerinde eşyaların çalınması durumunda fail, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Ayakkabı Hırsızlığı Cezası Yargıtay Kararları

Gavel With Books Old Wooden Desk 93675 129362 5
Avm’de Hırsızlık Cezası 4

Daha önceki yazılarımızda, “Hırsızlık Suçu Nasıl İspatlanır – İspat Yöntemleri”, “Delilsiz Hırsızlık Suçlaması” ve “Ayakkabı Hırsızlığı Cezası” konularında ayrıntılı açıklama yapılmıştı. Bu yazılarımıza linkten ulaşabilirsiniz.

Bu yazımızda ise “AVM’de hırsızlık cezası” değişik ihtimaller ve örnek Yargıtay içtihatları doğrultusunda ortaya konulmaya çalışılacaktır.

AVM’de Hırsızlığa Teşebbüs

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2021/1582 sayılı kararı, Sanık tarafından şikayetçi …’un yetkilisi olduğu F….  Mağazası’ndan çalınan 170 TL değerindeki bir çift Puma marka spor ayakkabısının değerinin az olmaması ve Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 09/05/2017 gün ve 2015/13-156 Esas 2017/256 Karar sayılı kararı da dikkate alınarak sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 145. maddesinin uygulanmaması hususunda mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamenin bu husustaki bozma düşüncesine iştirak edilmemiş, 18/08/2014 tarihli Tutanağa göre, Optimum AVM içinde ekipler görevlerini ifa ettikleri sırada AVM içinde faaliyet gösteren C…. İsimli iş yeri çalışanının iş yerinin içinden 1 adet kol saatinin çalındığını beyan etmesi üzerine iş yeri kamera görüntülerinin izlenmesi ile tespit edilen sanığa AVM’nin birinci katında yemek bölümünde ulaşıldığı, yanında bulunan 2 şahısla birlikte ellerinde bulunan poşetlerle görüldükleri, poşetlerin içindeki eşyaların taşıdığı markalara bakılarak AVM içinde bulunan mağazalar araştırılıp henüz bir müracaatları ve şikayetleri olmayan diğer mağaza yetkililerine ulaşıldığının anlaşılması karşısında; hırsızlık eyleminin tamamlandığı gözetilmeden sanık hakkında TCK’nın 35. maddesi uyarınca teşebbüs hükümleri uygulanmak suretiyle eksik ceza tayini yasaya aykırıdır.

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2019/15845 sayılı kararı, Sanığın hırsızlık eylemini tamamlayıp AVM içerisinde gezerken yakalanması nedeniyle hakkında şartları oluşmadığı halde TCK’nın 35.maddesinin uygulanması yasaya aykırıdır.

Avm’de Hırsızlık Cezası ve Etkin Pişmanlık

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2015/18525 sayılı kararı, ihbar üzerine hırsızlık yaptıkları AVM içerisinde yakalanan sanıkların suçlamayı kabul ettikleri, üst aramalarından çıkan paraların Cumhuriyet Savcısının talimatıyla mağdurlara iade edildiğinin anlaşılması karşısında; koşulları oluşmadığı halde sanıklar hakkında kurulan hükümde TCK’nın 168/1. maddesinin uygulanması suretiyle eksik cezaya hükmedilmesi yasaya aykırıdır.

Gece Vakti Avm’de Hırsızlık Cezası

Escalator Stairs Metal Segments Architecture 54581
Avm’de Hırsızlık Cezası 5

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2016/10625 sayılı kararı, 26.10.2013 tarihli yakalama tutanağı ve dosya içeriğine göre; saat 19.30 sıralarında suça konu eşya ile AVM’den çıkarken yakalanan suça sürüklenen çocuğun gerçekleştirdiği eyleme ilişkin kamera kayıtlarından hırsızlığın saat 19:14 sıralarında meydana geldiği ve olay tarihinde güneşin saat 18:11’de battığının anlaşılması karşısında; suçun gece vakti işlendiği gözetilmeden, TCK’nın 143. maddesinin uygulanmaması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2014/16978 sayılı kararı, Sanığın yakınan İsmail ve katılan Cihan’a ait işyerlerinden hırsızlık suçlarını işledikten sonra suça konu eşyalarla birlikte gittiği AVM’nin tuvalet kamerasında görüntü saatinin 19.41 olarak kayıtlı bulunduğu gözetilerek gece vaktinin 20.24’te başladığının anlaşılması karşısında, hırsızlık suçlarının gündüz işlendiği gözetilmeden, sanık hakkında TCK.nun 143/1. maddesi uygulanmak suretiyle fazla cezaya hükmolunması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2016/8838 sayılı kararı, suça konu hırsızlık yapılan iş yerindeki CD izleme kamera kaydı görüntülerine göre suça sürüklenen çocukların hırsızlık eylemini saat 18.46 ile 18.49:51 zaman dilimleri arasında işledikleri, UYAP’tan yapılan incelemede, hırsızlık eyleminin işlendiği, … AVM içerisindeki … isimli iş yerinin bulunduğu …’da suç tarihinde (10/10/2013) güneşin batış saatinin yaz saati uygulamasına göre 18.35 olduğu, geceden sayılan zaman diliminin ise saat 19.35’de başladığı, suça sürüklenen çocukların üzerine atılı hırsızlık eylemini saat 18.49’da işlemesi sebebiyle hırsızlık eyleminin gündüz sayılan zaman diliminde gerçekleştiği gözetilmeden, suça sürüklenen çocukların cezasından TCK 143/1 maddesi gereğince artırım yapılması yasaya aykırıdır.

Avm’de Hırsızlık Cezasının Kamera Görüntüleri İle İspatı

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2015/7352 sayılı kararı, Katılan …..’ın park halinde bulunan aracının plakalarının çalınarak başka dosyanın yakınanı olan ….nin aracına takılarak hırsızlık eylemleri için kullanıldığı, sonrasında suçta kullanılan aracın ….. AVM otoparkına üç şahıs tarafından bırakıldığının kameradan tespit edildiği, ….. AVM’de güvenlik görevlisi olan …..’nin sanıkları gördüğünü beyan ettiği, kolluk görevlilerince suça konu aracın yol güzergahı incelendiğinde ….. Petrol İstasyonundan benzin aldığının işyeri kamerasından anlaşıldığı, ayrıca söz konusu işyerinde görevli olan tanık…, teşhis tutanağında suça konu aracın şöför mahallinde oturanın yanına gelerek parayı ödeyen şahsın kolluk görevlilerince gösterilen dört fotoğraftan …..’a benzediği ve onun benzin aldığını beyan ettiğinin belirtildiğinin anlaşılması karşısında, sanığın teşhise esas olmak üzere fotoğrafları temin edilerek, gerektiğinde büyütme ve netleştirme teknikleri de kullanılmak suretiyle ….. AVM ve … Petrol İstasyonunda bulunan kameralardaki görüntüleri değerlendirilerek, görüntülerdeki kişinin sanık olup olmadığına ilişkin atanacak konusunda teknik uzman bilirkişiden veya kriminal laboratuvardan rapor alınarak, tanıklar …. ile ….’e tespit edilen fotoğraflar gösterilerek suça konu aracın içinde sanığın bulunup bulunmadığı sorularak ve suça konu araç içinde elde edilen üç adet sigara izmariti üzerinde yapılan incelemenin sonucu ilgili kriminal şube müdürlüğüne sorularak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi yasaya aykırıdır.

AVM Otoparkına Parkedilen Bisikletin Çalınması

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2019/18036 sayılı kararı, Otomobil kilidinin bertaraf edilmek suretiyle çalınması halinde eylemin TCK’nın 142/2-h maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetildiğinde, motosikletin/elektrikli bisikletin benzer bir şekilde kilit mekanizmasının kırılması ya da düz kontak yapılarak çalınması halinde eylemin yine TCK’nın 142/2-h maddesine uyduğu, bu açıklamalar ışığında somut olaya baktığımızda; müşteki tarafından direksiyon kilidi ile kilitlenerek… AVM’nin ikinci katında bulunan otoparka park edilen elektrikli bisikletin direksiyon kilidinin kırılarak çalınmaya teşebbüs edildiğinin anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin suç tarihinde yürürlükte bulunan TCK’nın 142/2-h maddesine uyduğu halde, aynı Kanun’un 142/1-e maddesi ile hüküm kurulması suretiyle eksik ceza tayini yasaya aykırıdır.

AVM’de Cep Telefonunun Çalınması

Yargıtay 17. Ceza Dairesinin 2017/8628 sayılı kararı, Olay günü AVM içerisinde, katılan …’e ait cep telefonunun sanık tarafından konuşmak üzere geri alındıktan sonra çalınması şeklindeki eylemin TCK’nın 142/2-h maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeden, TCK’nın 141. maddeden hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

AVM içerisinde Bulunan Mağazadan Farklı Tarihlerde Hırsızlık Yapılması

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/1121 sayılı kararı, Sanığın 20/09/2019 tarihinde müştekilerin sorumlusu olduğu … Avm içerisindeki … mağazasına girerek 4 adet televizyonu çalmasını müteakip, sanığın bu kez de 21/09/2019 tarihinde yine aynı mağazaya girerek .. .marka elektrik süpürgesini alarak para ödemeden çıktığı sırada güvenlik görevlisi tarafından yakalanması şeklinde gelişen somut olayda, sanığın anılan mağazadan değişik zaman dilimlerinde gerçekleştirdiği hırsızlık eylemlerinin aynı mahiyette bulunduğu, suç tarihlerinin çok yakın olduğu, bu eylemlerin tek bir suç işleme kararı icrası kapsamında farklı tarihlerde işlendiğinin anlaşılması karşısında, Mahkemesince 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 43. maddesinde öngörülen zincirleme suç hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı yönünde bir değerlendirme yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden anılan kararın bozulması gerektiğinin ihbar olunduğu anlaşılmıştır.

AVM’nin Otoparkından Aracın Aküsünün Çalınması

Yargıtay 17. Ceza Dairesinin 2019/8692 sayılı kararı, Sanığın, B…. F…. AVM’nin otoparkında park halinde duran ve mağdurun kullanımındaki aracın aküsünü çalması şeklindeki eyleminin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 142/2-h maddesine konu hırsızlık suçunu oluşturmasına rağmen 5237 sayılı TCK’nun 142/1-e maddesi uyarınca cezalandırılması sonucu sanık hakkında yazılı şekilde eksik ceza tayini yasaya aykırıdır.

Mağazanı Çalışanı Tarafından AVM’de Hırsızlık Cezası

Pexels Photo 449559
Avm’de Hırsızlık Cezası 6

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2017/10404 sayılı kararı, Sanığın suçun işlendiği işyerinin çalışanı olduğu, işyeri giriş kapısının iki anahtarının olduğu bu anahtarların sadece işyeri çalışanları olan … ve… ‘de bulunduğu, hırsızlığın mağazanın mal kabul kapısından girilerek gerçekleştirildiği, buraya ait anahtarın ise sadece işyeri kasasında bulunduğu, olay yeri inceleme raporuna göre mal kabul kapısında herhangi bir zarar ve zorlamanın olmadığı, suçun işlenmesi sırasında işyeri elektrik şalterinin indirilerek kameraların kayıt yapmasının önlendiği, sanığın olay günü izinli olduğunu olayın olduğu sabah saatlerinde işyerine gelmediğini söylediği, ancak AVM özel güvenlik görevlileri olan tanıklar … ve …’in, sanığın suç tarihinde üzerindeki montun kapüşon kısmını kafasına örtmüş ve atkı ile yüz kısmını kısmen kapatmış vaziyette işyeri henüz açılmadan sabah saatlerinde işyerine geldiğini, sanık ile mal kabul kapısının bulunduğu koridorda karşılaştıklarını, sanığı mal kabul kapısından çıkış yaparken gördüklerini beyan ettikleri ve sanığı teşhis ettiklerinin anlaşılması karşısında, sanığın üzerine atılı eylemi gerçekleştirdiği, atılı suçtan cezalandırılması yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Hırsızlık Suçu ve Avm’de Hırsızlık Cezası ile ilgili olarak Ağır Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.