Follow us on :

Basit Yaralamada Şikayetten Vazgeçme

Basit yaralamada şikayetten vazgeçme durumunda savcılık aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir. Mahkememe aşamasında ise basit yaralamada şikayetten vazgeçme ceza davasının düşmesine neden olur.

Kasten yaralama suçu, basit ve nitelikli olmak üzere iki farklı şekilde işlenebilir. Türk Ceza Kanununun 86/2 maddesine göre, kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine işlem başlatılabileceği gibi, ceza davası açılmış ise mahkemenin sanık hakkında ceza verebilmesi için şikayetçinin şikayetinden vazgeçmemiş olması gerekir.

Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanan kişinin failin kim olduğunu öğrenmesinden itibaren 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanması gerekir. Aksi takdirde bu olayla ilgili olarak bir daha şikayet hakkını kullanamaz.

Nitelikli yaralama suçları ise şikayete tabi değildir. Bu nedenle nitelikli yaralama suçu işlendiğini öğrenen savcılık makamı mağdurun şikayeti olmasa bile soruşturma işlemlerini başlatır. Aynı şekilde eğer nitelikli yaralama suçuyla ilgili olarak dava açılmışsa yargılama aşamasında şikayetten vazgeçilmesinin sonuca bir etkisi olmaz. 

Eşe Karşı Basit Yaralamada Şikayetten Vazgeçme

Kasten yaralama suçunun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde işlenmesi halinde mağdurun şikayeti aranacağını belirtmiştik. Bununla birlikte, kasten yaralama suçu basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde işlense dahi kanunda sayılan bazı durumlarda şikayet aranmaz.

Mesela, kasten yaralama suçunun eşe karşı işlenmesi durumunda mağdur eşin şikayetçi olup olmaması sonucu değiştirmez. Bu itibarla şikayetin yaralanan eşini şikayetinin olmaması dava açılmasına engel olmadığı gibi eşe karşı basit yaralamada şikayetten vazgeçme davanın düşmesine de neden olmaz.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2020/12978 sayılı kararında da, sanık ile mağdurun suç tarihinde resmi nikahla evli olduklarının nüfus kayıt örneklerinden anlaşılması nedeniyle, eylemin 5237 sayılı TCK’nin 86/2, 86/3-a maddesi kapsamında şikayete tabi olmayan eşe karşı kasten basit yaralama suçunu oluşturması karşısında, yargılamaya devamla sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde şikayetten vazgeçme nedeni ile düşme kararı verilmesinin yasaya aykırı olduğu belirtilmiştir.

Gelin İle Kayınpeder Arasında Basit Yaralamada Şikayetten Vazgeçme

Kasten yaralama suçunun üstsoy ile altsoy arasında gerçekleşmesi durumunda mağdur basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralansa dahi şikayete tabi değildir. Ancak gelin (damat) ile kayınpeder ( kayınvalide) arasında yaralama eylemi gerçekleşmiş ise bu kişiler TCK’nın 86/3-a maddesi anlamında birbirlerinin üstsoy ve altsoyu sayılmadıklarından basit yaralamada şikayetten vazgeçme durumunda dava açılmaz. Dava açılmış ise mahkeme düşme kararı verir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2020/12978 sayılı kararında da, mağdure ile sanığın gelin kayınpeder olması, aralarında altsoy-üstsoy ilişkisi olmaması, TCK’nin 86/3-a maddesinin uygulanma koşulunun bulunmaması ve mahkemece sanığın eyleminin uzlaşmaya tabi olan ve TCK’nin 86/1. maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçu kapsamında kaldığının belirlenmesi karşısında, sanık ile mağdure arasında 5271 sayılı CMK’nin 253. ve 254. maddeleri gereğince uzlaştırma işlemi yapılması için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi, uzlaştırma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması halinde yargılamaya devamla hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi bozma nedeni yapılmıştır.

Boşandığı Eşe Karşı Basit Yaralamada Şikayetten Vazgeçme

08.07.2021 tarihinde yapılan değişiklik sonrası sanığın boşandığı eşini yaralaması da şikayete tabi olmaktan çıkarılmıştır. Dolayısıyla bu tarihten sonra boşandığı eşe karşı basit yaralamada şikayetten vazgeçmenin bir anlamı olmayacak ve şikayet olmasa dahi dava devam edecektir.

Kardeşe Karşı Basit Yaralamada Şikayetten Vazgeçme

Kardeşlerin birbirleri arasında yaşanan yaralama eylemleri basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde işlense dahi şikayete tabi değildir.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2021/1420 sayılı kararında da,
sanığın aşamalarda kardeşi olan mağdura vurduğunu kabul etmesi ve adli raporda da mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte yaralandığının belirtilmesi karşısında; sanığın eyleminin 86/2-3-a maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçunu oluşturduğu ve şikayete tabi olmadığı gözetilmeden, şikayetten vazgeçme sebebiyle düşme kararı verilmesi yasaya aykırı bulunmuştur.

Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Kişiye Karşı Basit Yaralamada Şikayetten Vazgeçme

TCK 82/3-b maddesi, beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda olan kişilere karşı işlenen yaralama suçunu nitelikli hal olarak kabul etmiştir.

Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olma ise, ileri yaşı, hastalığı, malullüğü veya ruhi veya fiziki güçsüzlüğü nedeniyle kendini korumaktan aciz olan kimse şeklinde anlaşılmaktadır.

Bu nedenle bu kişilere karşı, yaralama eylemi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde işlense dahi şikayete tabi değildir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2020/5661sayılı kararında da, sanığın eylemini olay tarihi itibariyle 10 yaşında olan, 5237 sayılı TCK’nin 86/3-b maddesinde belirtilen beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki mağdura karşı gerçekleştirmesi nedeniyle, eylemin şikayete tabi olmadığı gözetilmeden, sanık hakkında basit kasten yaralama suçundan şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verilmesi yasaya aykırı bulunmuştur.

Yargıtay 18 yaşından küçük herkesin otomatik olarak beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda olan kişi sayılamayacağını belirtmiştir.

Nitekim Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2019/17220sayılı kararına göre, sanığın üzerine atılı suç nedeniyle, mahkemesince 5237 sayılı Kanun’un 86/2. maddesi uyarınca belirlenen temel cezasının, aynı maddenin 3. fıkrası (b) bendi uyarınca salt mağdurun çocuk olması gözetilerek beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak bir kişiye karşı işlemiş olduğundan bahisle yarı oranında artırılmak suretiyle mahkûmiyetine karar verilmiş ise de; mağdurenin 15 yaşını doldurduğu, beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak durumda olduğuna dair herhangi bir rapor bulunmadığı gibi, olayın gelişimi göz önüne alındığında mahkemece bu yönde de bir gerekçeye yer verilmediği, bu nedenle sanık hakkında 5237 sayılı Kanun’un 86/3-b maddesinin uygulanamayacağı, mağdurenin mahkeme aşamasında 15.11.2018 tarihli duruşmadaki şikayetten vazgeçme beyanı dikkate alınarak kovuşturması şikayet şartına tâbi olan kasten yaralama suçundan açılan kamu davasında düşme kararı verilmesi gerekmektedir.

Kamu Görevlisine Karşı İşlenen Basit Yaralamada Şikayetten Vazgeçme

Ceza Kanunu kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenen yaralama suçunu nitelikli hal olarak kabul etmiştir. Bu nedenle kamu görevlilerine karşı yerine getirdikleri kamu görevi nedeniyle yaralama eylemi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde işlense dahi şikayete tabi değildir.

Nitekim Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2020/16882sayılı kararına göre, mağdur sanıklardan F…..’nin suç tarihinde …… Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor olduğu, mağdur sanığın de aynı hastanede eczacı olarak görev yaptığı, olay tarihinde ilaç verme meselesi yüzünden başlayan tartışmanın devamında tarafların karşılıklı birbirlerini basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaraladıkları olayda; mağdur sanıkların her ikisinin de kamu görevlisi olması ve görevleriyle bağlantılı olarak yaralama eyleminin mağduru oldukları ve yaralama eylemini gerçekleştirdiklerinin anlaşılması karşısında, sanıklara yüklenen kasten yaralama suçunun 5237 sayılı TCK’nin 86/2, 86/3-c-d. maddeleri kapsamında kaldığı ve şikayete tabi olmadığı gözetilmeksizin, yazılı şekilde şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davalarının düşürülmesine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Silahla İşlenen Basit Yaralamada Şikayetten Vazgeçme

Ceza Kanunu silahla işlenen yaralama suçunu nitelikli hal olarak kabul etmiştir. Bu nedenle silahla gerçekleştirilen yaralama eylemi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde işlense dahi şikayete tabi değildir.

Nitekim Yargıtay 3. Ceza Dairesinin  2021/808 sayılı kararına göre,  sanığın, mağduru, 5237 sayılı TCK’nin 6/1-f maddesi uyarınca silahtan sayılan sopa ile yaralamış olması karşısında, eylemin 5237 sayılı TCK’nin 86/2, 86/3-e maddelerinde düzenlenen silahla yaralama suçunu oluşturduğu ve bu suçun takibinin şikayete bağlı olmadığı gözetilerek yargılamaya devamla hüküm kurulması gerekirken, mağdurun şikayetten vazgeçmesinden söz edilerek yasal olmayan gerekçe ile düşme kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Basit Yaralamada Şikayetten Vazgeçmenin Geçerli Olması İçin Sanığın Vazgeçmeye Kabul Etmesi Gerekir

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin  2020/20109 sayılı kararına göre, katılanın hükümden sonra, mahkemesine şikayetinden vazgeçtiğini beyan ettiği, mahkemece gönderilen 05/08/2019 tarihli üst yazıdan anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı basit kasten yaralama suçunun kovuşturmasının şikayet şartının gerçekleşmesine bağlı olması karşısında, TCK’nin 73/6. maddesi gereğince sanıktan şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmediği sorulup, sonucuna göre hukuki durumunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin  2020/18721 sayılı kararına göre, Sanıkların üzerine atılı 5237 sayılı TCK’nin 86/2. maddesinde düzenlenen basit kasten yaralama suçunun takibi şikayete bağlı suçlardan olduğu ve müştekilerin şikayetten vazgeçtiğini bildirmesi karşısında; 5237 sayılı TCK’nin 73/6. maddesi gereğince sanıklardan vazgeçmeyi kabul edip etmediği sorularak sonuca göre sanıklar hakkında açılan kamu davalarının düşürülüp düşürülmeyeceğinin yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay içtihatlarından da anlaşılacağı üzere basit yaralamada şikayetten vazgeçme her durumda davanın düşmesi sonucunu doğurmamaktadır. Bu nedenle somut olayın şartları içerisinde ve Yargıtay uygulamaları nazarında bir değerlendirme yapılabilmesi için tecrübeli ceza avukatının hukuki yardımı gerek mağdur gerekse şüpheli ve sanık açısından büyük önem taşımaktadır.

Kastan yaralama ve basit yaralamada şikayetten vazgeçme ile ilgili olarak Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.