Follow us on :

Gece Ev Basmanın Cezası

Gece ev basmanın cezası Türk Ceza Kanununda “Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu” kapsamında değerlendirilmektedir.

Türk hukuk sisteminde konut dokunulmazlığı Anayasanın 21. maddesi ile Türk Ceza Kanununun 116. maddesinde güvence altına alınmıştır.

TCK’ya göre, bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi cezalandırılır.

Dolayısıyla maddede yasaklanan eylem failin kendisini bulunduğu yerden çıkartmak hakkına sahip olan birinin rızasına aykırı olarak bir yere girmek ya da girdikten sonra çıkmamaktır. Bu yer kişinin konutu, işyeri veya bunlara ait eklentileri olabilir.

Gece Ev Basmanın Cezası Ne Kadardır?

Başkasının konut dokunulmazlığını ihlal eden kişi TCK’nın 116. maddesine göre,  mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bunun yanında konut dokunulmazlığını ihlal fiilinin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde fail, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Dolayısıyla, gece ev basmanın cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır ve şikayete tabi değildir.

Gece Ev Basmanın Cezası Yargıtay Kararları

High Angle Shot Gavel Scale Wooden Surface 181624 33848 2
Gece Ev Basmanın Cezası 2

TCK’nın 116/4. maddesine göre konut dokunulmazlığının ihlali suçunun gece vakti işlendiğinin (gece ev basmanın cezası)  kabulü için, konuta, güneşin batmasından bir saat sonra başlayan zaman diliminden sonra girilmelidir.

Yargıtay’a göre, gece ev basmanın cezasının uygulanabilmesi için suç saatinin şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilerek sonucuna göre, sanığın eyleminin gece vakti sayılan zaman diliminde gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince fail hakkında şikayete tabi olan basit konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ceza verilmesi gerekir.

Aşağıda çeşitli tarihlerde Yargıtay ilgili ceza daireleri tarafından gece ev basmanın cezasına ilişkin verilmiş içtihatlar doğrultusunda konu açıklanmaya çalışılacaktır.

Saat Tam Olarak Belirlenemiyorsa Gece Ev Basmanın Cezası Uygulanamaz

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2018/9812 sayılı kararı, TCK’nın 116/4. maddesine göre konut dokunulmazlığının ihlali suçunun gece vakti işlendiğinin kabulü için, konuta, güneşin batmasından bir saat sonra başlayan zaman diliminden sonra girilmelidir. Suç tarihi olan 13/01/2014 tarihinde katılanın evinin bulunduğu Kayseri İlinde güneşin batış saatinin 16.42 olması, dosyada mevcut “Görgü ve tespit tutanağı”nın içeriğine göre haber merkezinin 17:55 sıralarında kavga ihbarını bildirmesi üzerine polis memurlarının olay yerine gittiğinin anlaşılması karşısında; suç saatinin şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilerek sonucuna göre, sanığın eyleminin gece vakti sayılan zaman diliminde gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi ve sonucuna göre TCK’nın 116/4. maddesinin uygulanması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2016/16938 sayılı kararı,

a) Müşteki K… soruşturma aşamasında kollukça alınan ifadesinde suçun saat 19:30-22:30 sıralarında işlendiğini ifade etmesi,sanığın savunmasında eylemi 19:00-20:30 saatleri arasında gerçekleştirdiğini belirtmesi karşısında; UYAP’tan alınan güneşin doğuş ve batış çizelgesine göre yaz saati uygulaması da dikkate alındığında, suç tarihinde güneşin batış saatinin 19.38 olduğu, gece vaktinin saat 20.38’de başladığının anlaşılması karşısında, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği hırsızlık ve konut dokunulmazlığını bozma suçlarının sanık lehine gündüz sayılan zaman dilimi içerisinde işlendiğinin kabul edilmesi gerektiği gözetilmeden, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını bozma suçlarının gece vakti işlendiğine ilişkin kanıtlar denetime olanak verecek biçimde karar yerinde gösterilip tartışılmadan, hırsızlık suçundan hükmolunan cezanın TCK’nın 143/1. maddesiyle artırılması ve konut dokunulmazlığını bozma suçundan aynı Kanun’un 116/1. maddesi yerine 116/4. maddesinin uygulanması yasaya aykırıdır.

b) Müşteki H…. soruşturma aşamasında kollukça alınan ifadesinde eylemi sabah saat 09:00 sıralarında fark ettiğini ifade etmesi, sanığın savunmasında eylemi 19:00-20:30 saatleri arasında gerçekleştirdiğini belirtmesi karşısında; UYAP’tan alınan güneşin doğuş ve batış çizelgesine göre yaz saati uygulaması da dikkate alındığında, suç tarihinde güneşin batış saatinin 19.51 olduğu, gece vaktinin saat 20.51’de başladığının anlaşılması karşısında, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği hırsızlık ve konut dokunulmazlığını bozma suçlarının sanık lehine gündüz sayılan zaman dilimi içerisinde işlendiğinin kabul edilmesi gerektiği gözetilmeden , hırsızlık ve konut dokunulmazlığını bozma suçlarının gece vakti işlendiğine ilişkin kanıtlar denetime olanak verecek biçimde karar yerinde gösterilip tartışılmadan, hırsızlık suçundan hükmolunan cezanın TCK’nın 143/1. maddesiyle artırılması ve konut dokunulmazlığını bozma suçundan aynı Kanun’un 116/1. maddesi yerine 116/4. maddesinin uygulanması yasaya aykırıdır.

c)Müşteki S… soruşturma aşamasında kollukça alınan ifadesinde eylemi gündüz saat 12:00 sıralarında fark ettiğini ifade etmesi, sanığın savunmasında eylemi 19:00-20:30 saatleri arasında gerçekleştirdiğini belirtmesi karşısında; UYAP’tan alınan güneşin doğuş ve batış çizelgesine göre yaz saati uygulaması da dikkate alındığında, suç tarihinde güneşin batış saatinin 19.53 olduğu, gece vaktinin saat 20.53’de başladığının anlaşılması karşısında, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği konut dokunulmazlığını bozma suçunun sanık lehine gündüz sayılan zaman dilimi içerisinde işlendiğinin kabul edilmesi gerektiği gözetilmeden, konut dokunulmazlığını bozma suçunun gece vakti işlendiğine ilişkin kanıtlar denetime olanak verecek biçimde karar yerinde gösterilip tartışılmadan, konut dokunulmazlığını bozma suçundan aynı Kanun’un 116/1. maddesi yerine 116/4. maddesinin uygulanması yasaya aykırıdır.

Eylemin Saati Belirlenebiliyorsa Gece Ev Basmanın Cezası Uygulanmalıdır

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2015/22923 sayılı kararı, Suça sürüklenen çocuğun soruşturma aşamasındaki ifadesinde, müşteki ikametine saat 04.30 – 05.00 sıralarında, kovuşturma aşamasında alınan ifadesinde ise, saat 04.30 sıralarında girdiğini beyan ettiği, UYAP’tan alınan güneşin doğuş ve batış çizelgesine göre yaz saati uygulaması da dikkate alındığında, suç tarihinde gece vaktinin saat 05.26’da sona erdiği, bu suretle müşteki karşı işlenen hırsızlık ve konut dokunulmazlığının suçlarının gece vakti işlendiğinin anlaşılması karşısında, suça sürüklenen çocuk hakkında hırsızlık suçundan hükmolunan cezanın 5237 sayılı TCK’nın 143/1. maddesiyle artırılması ve konut dokunulmazlığının ihlali suçundan aynı Kanun’un 116/1. maddesi yerine 116/4. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Güvenlik Kamerasının Saatinin Güncel Olup Olmadığı Belirlendikten Sonra Gece Ev Basmanın Cezası Uygulanmalıdır

Yargıtay 17. Ceza Dairesinin 2018/8883 sayılı kararı,

Mağdur …’e yönelik eylemlerde; eylemin gerçekleştiği saatin kamera saatine göre 20.10 sıraları olduğu, olay günü güneşin batış saatinin ise 20.02 olduğunun anlaşılması karşısında kamera saatinin güncel olup olmadığının da araştırılmaması karşısında; hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali eylemlerinin gece vakti işlendiğine dair delillerin nelerden ibaret olduğu gerekçeli kararda tartışılmadan TCK’nın 143 ve 116/4. maddelerinin uygulanması yasaya aykırıdır.

Gece Ev Basmanın Cezası Şikayete Tabi Değildir

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2016/4980 sayılı kararı, Konut dokunulmazlığının ihlâli suçunun, gece vakti işlenmesi karşısında, TCK’nın 116/4. maddesinde sayılan nitelikli hallerin kovuşturulmasının şikayet koşuluna bağlı olmadığı gözetilmeden, şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşmesine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

“Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu” ve gece ev basmanın cezası hususlarına ilişkin Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.