Follow us on :

Hassas Terazi Tek Başına Delil Kabul Edilir Mi?

Her ne kadar uyuşturucu suçlarında önemli bir ispat aracı sayılsa da yan deliller yoksa hassas terazi tek başına delil kabul edilmemektedir. Bununla birlikte failin üstünde, aracında veya evinde yapılan aramada hassas terazinin ele geçirilmesi durumunda, bu şahsın uyuşturucu ticareti yaptığına dair başka delil olmasa dahi, kolluk kuvvetleri tarafından ön yargılı davranıldığı ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan soruşturma başlatıldığı görülmektedir.

Nasıl ki bir şahsın evinde bıçak bulunması veya ruhsatlı tabanca ile yakalanması bu kişinin yasa dışı bir takım işler yaptığına delil olamaz ise uyuşturucu ticareti suçu açısından da hassas terazi tek başına delil sayılmamalıdır. Nitekim uyuşturucu ticareti yapmadan sadece bu maddeleri kullanan kişiler kullanacakları miktarı belirlerken de hassas teraziden yararlanmaktadırlar.

Ceza muhakemesi sistemimizde “delil serbestliği” ilkesi benimsenmiştir. Buna göre, hakimin ceza verebilmesi için, ceza yargılamasında fiilin işlenip işlenmediği, işlenmişse fail tarafından işlenip işlenmediği hususunda hukuka uygun araçlarla, yargılama makamının tam bir vicdani kanaate sahip olması gerekmektedir.

İspatlanması gereken olgu ve olayların belirlenmesi kadar, bunun hangi delillerle ve nasıl ispatlanacağı meselesi de önem taşımaktadır. Genellikle her suç için delil olma özelliği taşıyan ispat araçları olduğu gibi somut suç tipine göre sıklıkla kullanılan ve vicdani kanıya sahip olunmasını sağlayan ispat yöntemleri de bulunmaktadır.

Dolayısıyla hassas terazinin sıklıkla uyuşturucu ticareti yapan kişilerin üstünde veya ikametlerinde bulunmasına rağmen uyuşturucu kullanan ancak ticaretini yapmayan kişilerde de hassas terazi ele geçirilebilmektedir. Bu durumda tek başına hassas terazinin ele geçirilmesinin uyuşturucu ticaretine delil olamayacağı hususunda Yargıtay kararları doğrultusunda adli makamların ikna edilmesi gerekmektedir.

Hassas Terazi Bulundurmak Neden Yasak?

Digital Weighing Scale White Background 1308 58271 1
Hassas Terazi Tek Başına Delil Kabul Edilir Mi? 6

Elbette uyuşturucu ticareti yapıldığına dair somut deliller yoksa hassas terazi bulundurmak yasak değildir ve cezası bulunmamaktadır. Ancak yapılan adli aramada hassas terazi üzerinde uyuşturucu artıklarının bulunması, hassas terazi üzerinde uyuşturucu madde olmasa dahi failin evinde ya da üstünde kullanım sınırı üzerinde uyuşturucu ele geçirilmesi veya uyuşturucu maddelerin özenle hazırlanmış ve hemen hemen aynı miktarda paketlenmiş bir şekilde ele geçirilmesi durumunda hassas terazi bulundurmak uyuşturucu ticareti yapıldığına ilişkin önemli bir delil sayılacaktır.

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2016/196 sayılı kararı, Olay tutanağının içeriğine, dosyadaki diğer belge ve bilgilere göre; sanığın uyuşturucu madde sattığına ilişkin ihbar üzerine evinde yapılan aramada; suç konusu toplam net 386,7 gram esrar ile birlikte bir adet hassas terazi ele geçirildiği anlaşıldığından; ele geçirilen hassas terazi üzerinde uyuşturucu madde bulaşığı olup olmadığı konusunda rapor alınmış ise aslı veya onaylı örneğinin getirtilmesi, inceleme yapılmadığının anlaşılması halinde uzman bir kurum ya da kuruluştan rapor alınarak delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre hüküm kurulması yerine eksik araştırma ile karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Hassas terazi bulundurmanın yasak olup olmadığı yani uyuşturucu ticareti açısından delil kabul edilip edilemeyeceği noktasında hassas terazinin bulunduğu yer de önemlidir. Hassas terazinin zulalanmış veya zor ulaşılabilir bir yerde bulunması suçun oluştuğu yönünde ciddi bir şüphe oluşturacaktır.

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2019/7623 sayılı kararı, 1- 16/11/2017 tarihli Olay Yeri Tespit Tutanağı’nda suç konusu maddeler ile hassas terazi ve makasın sanığın bulunduğu bekçi kulübesinin yer aldığı ormanlık alanda ele geçirildiğinin anlaşılması karşısında, olay yerinde keşif yapılmak suretiyle suç konusu maddeler ile hassas terazi ve makasın ele geçirildiği yerin sanık dışında başkaları tarafından kolaylıkla girilmesi mümkün bir yer olup olmadığı, suç konusu maddelerin başkaları tarafından sanığın bilgisi dışında bırakılmasının mümkün olup olmadığı hususlarının yerinde tespit edilmesi gerekmektedir.

Yargıtay 20. Ceza Dairesinin 2015/189 sayılı kararı, Olay tarihinde sanığın ikametinde net 1243,8 gram esrar ile esrar bulaşıklı hassas terazi ve ağzı kilitli poşetlerin ele geçirildiğinin anlaşılması karşısında; ele geçirilen uyuşturucu maddenin miktarı ve olayın gerçekleşme şekline göre sanığın eyleminin uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu oluşturduğu gözetilmeden suçun niteliği yanlış değerlendirilerek yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Hassas Terazi Yakalatma Cezası

Close Up Hand Wearing Cuffs Jail 23 2149098125
Hassas Terazi Tek Başına Delil Kabul Edilir Mi? 7

Hassas Terazi Yakalatma Cezası Failin Ele Geçirilen Uyuşturucu maddeyi hangi amaçla bulundurduğuna göre değişir. Uyuşturucu suçuna ilişkin diğer somut deliller ile birlikte değerlendirildiğinde failin uyuşturucu ticareti yaptığına karar verilirse TCK’nın 188, yok eğer sadece uyuşturucu kullandığı anlaşılırsa TCK’nın 191. Maddesine göre cezalandırılacaktır.

Bu açıklamalardan sonra hassas terazi cezası kaç yıl sorusuna şöyle cevap verebiliriz.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imali, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi, sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması satın alınması veya kabul edilmesi uyuşturucu madde ticareti suçunu oluşturmaktadır. Bu suçun cezası eylemin niteliğine göre on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası yanında, ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezasıdır.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Bunun yanında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçu okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, hâlinde de verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Uyuşturucu maddenin, kişisel kullanım amacıyla satın alınması, kabul edilmesi, kullanma amacıyla bulundurulması veya herhangi bir şekilde uyuşturucu maddenin kullanılması halinde ise, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçu gerçekleşmiş olur. Bu suçun cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Hassas Terazi Savunması

Üzerinde veya evinde yapılan adli aramada bir miktar uyuşturucu ile birlikte hassas terazi bulunan kişiler benzer savunmalar yapmaktadırlar. Bu durumda hassas terazi savunması genellikle, kullanmak için alınan uyuşturucu maddeyi tartmak şeklinde olmaktadır. Dolayısıyla mahkemeler bu şekilde bir savunmaya çoğu zaman itibar etmemektedirler.

Hassas terazi savunması yapılırken uyuşturucu ile yakalan kişilerin bu maddeyi ticaret amacıyla bulundurmadıklarını Yargıtay’ın belirlediği kriterler doğrultusunda ortaya koymaları gerekir. Aksi takdirde büyük ihtimalle uyuşturucu ticaretinden ceza alacaklardır.

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2021/10921 sayılı kararı, Sanığın 25/11/2019 tarihli eylemde yanındaki hassas teraziyi uyuşturucu madde alırken tartmak için kullandığını savunduğu, Apo isimli şahıstan … ile metamfetamin alırken …’ında aldığı maddeyi ele geçen hassas terazi ile tartığını beyan ettiği, ancak hassas terazi üzerinde esrar bulaşıklarının tespit edilmesine rağmen metamfetamin bulaşığının tespit edilmediği, 11/09/2019 tarihinde ise yine sanığın üzerinde hasas terazi ele geçirildiği sanık üzerinde esrar bulunmasına rağmen bu sefer hassas terazide metamfetamin kalıntılarının bulunduğunun tespit edildiği, hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı soruşturma yürütülen ve dosyada tanık olarak beyanına başvurulan … kollukta alınan müdafili beyanında sanıktan metamfetamin aldığını beyan ettiği, tutanak tanığının, …’ın yakalama sırasında sanıktan uyuşturucu madde aldığını söylediğini aktardığı ve bu hususun olay tutanağında da belirtildiği anlaşılmakla, olay tutanakları, tanık beyanları, sanığın kullanmak için aldığı uyuşturucu maddeleri tartmakta kullandığını iddia ettiği hassas terazilerde yakalama anında üzerinde bulunan uyuşturucu maddelerden farklı nitelikte madde bulaşıklarının bulunması, sanığın metamfetamin sattığının iddia edilmesi ile 11/09/2019 tarihinde metamfetamin bulaşıklı hassas terazinin ele geçmesi ve tüm dosya kapsamından sanığın üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçu sabit görülmüştür.

Usulüne Uygun Arama Kararı Bulunmaması Nedeniyle Hassas Terazi Savunması

Usulüne uygun verilmiş bir adli arama kararı olmamasına rağmen yapılan aramada hassas terazi ile birlikte uyuşturucu madde bulunsa dahi tüm bunlar delil kabul edilmeyecektir. Bu nedenle usulüne göre verilmiş bir arama kararı olmadan ya da böyle bir karar olmasına rağmen adli aramanın yasada belirtilen şekilde gerçekleştirilmemesi durumunda fail hakkında beraat kararı verilmesi gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın arama karanının hukukiliği noktasında verdikleri kararlar çok açıktır.   

Yargıtay 20. Ceza Dairesinin 2016/1615 sayılı kararı, Şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığına ilişkin alınan bilgiler nedeniyle, olay günü emniyet görevlilerince sanığın evinin yakınında yapılan çalışmalar sırasında, sanığın evinden saat 16.50 de …’in çıktığının görülmesi üzerine yapılan üst aramasında 1 adet toz esrar ve 3 adet kannobinoit maddenin ele geçtiği, saat 17.20 de ise …’in sanığın evinden çıktığının görülmesi üzerine yapılan üst aramasında üzerinden 7 adet kağıda sarılı sentetik kannabinoid ele geçirildiği, aynı gün Cumhuriyet savcısından alınan sözlü arama emrine istinaden sanığın evinde yapılan aramada 12 ayrı paket halinde uyuşturucu bonzai, 6 paket uyuşturucu esrar maddeleri ile 1 adet hassas terazinin ele geçirildiği anlaşıldığından; kolluk görevlileri tarafından yapılan arama işlemlerine dayanak olan bir arama kararı ya da Cumhuriyet savcısının arama yapılmadan önce verdiği yazılı emrinin olup olmadığının araştırılması, varsa arama kararı veya yazılı emrin denetime imkan verecek şekilde aslı veya onaylı örneğinin getirtilmesi, üst ve ev aramalarına ilişkin bir arama kararı ya da yazılı emir bulunmaması halinde, arama kararı olmadan yapılan üst aramalarının ve Cumhuriyet savcısının sözlü arama emri ile yapılan arama ve bunun sonucu elde edilen delillerin hukuka aykırı olup Anayasa’nın 38/6, CMK’nın 116-119, 206/2-a, 217/2 ve 230/1-b. maddelerine aykırılık oluşturup hükme esas alınamayacağı hususları da dikkate alınarak, tüm deliller birlikte değerlendirilerek, sanığın hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırmaya dayalı olarak hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2017/114 sayılı kararı, Gerekçeli karar içeriğinde işyeri ve eklentilerinin aranması için Cumhuriyet savcısı tarafından verilen yazılı arama emrinden bahsedildiği halde dosyada buna ilişkin arama kararının bulunmadığı anlaşıldığından; alınan arama kararı var ise temin edilerek dosyaya konulması, yoksa iş yerinde keşif yapılarak ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile hassas terazinin işyeri ve müştemilat içerisinde mi yoksa işyerinin dışarısında mı ele geçirildiğinin bilirkişi aracılığı ile ayrıntılı olarak krokisinin çizilmesi suretiyle belirlenerek sanıkların hukuki durumunun tayini gerekirken, eksik araştırma ile hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Hassas Terazi Üzerinde Parmak İzi İncelemesi

Black Detailed Fingerprints Flat Illustration Set Police Electronic Scanner Thumb Print Crime Data Isolated Vector Collection Finger Identity Technology Concept 74855 9808 1 1
Hassas Terazi Tek Başına Delil Kabul Edilir Mi? 8

Fail hassas terazi savunmasında bu aletin kendisine ait olmadığını ve hiç kullanmadığını iddia ediyorsa somut olayın şartlarına göre parmak izi incelemesi yapılmalıdır. Parmak izi arama öncesinde silinebilir olduğundan kesin bir delil teşkil etmese de sanığın masumiyetini ortaya koyma yönünde önemli bir ispat aracı olacaktır.

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2021/11118 sayılı kararı, Sanığın aşamalardaki savunmalarında, ele geçen uyuşturucu maddelerin kendisine ait olmadığını beyan ettiği anlaşılmakla; sanığın parmak izi örneğinin alınıp, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanetinin 2018/21451 sırasında bulunan “tüm ambalajlar ve mixed fruit drops ibareli kapaklı metal kutu” ile 2018/17862 sırasında bulunan “1 adet hassas terazi” üzerinde parmak izi bulunup bulunmadığının araştırılması, herhangi bir iz bulunması durumunda bu izlerin sanığa ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu veya uzman bir kurum ya da kuruluşa inceleme yaptırılmasından sonra sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik araştırma ile hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2019/7623 sayılı kararı,  16/11/2017 tarihli Olay Yeri Tespit Tutanağı’nda suç konusu maddeler ile hassas terazi ve makasın sanığın bulunduğu bekçi kulübesinin yer aldığı ormanlık alanda ele geçirildiğinin anlaşılması karşısında, olay yerinde keşif yapılmak suretiyle suç konusu maddeler ile hassas terazi ve makasın ele geçirildiği yerin sanık dışında başkaları tarafından kolaylıkla girilmesi mümkün bir yer olup olmadığı, suç konusu maddelerin başkaları tarafından sanığın bilgisi dışında bırakılmasının mümkün olup olmadığı hususlarının yerinde tespit edilmesi,

Suç konusu maddelerin sarılı olduğu materyaller ile hassas terazi ve makas üzerinde parmak izi incelemesi yaptırılarak, sanığa ait parmak izi bulunup bulunmadığının tespit edilmesi,

Sonucuna göre, tüm deliller birlikte tartışılarak ikrarı nedeniyle sanık hakkında TCK’nın 192/3. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerekirken, eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 20. Ceza Dairesinin 2019/2903 sayılı kararı, Suça konu uyuşturucu maddenin bulunduğu siyah renkli poşet, paketçikler ve hassas terazi üzerinde parmak izi incelemesi yapılması, tutanak tanıklarının dinlenerek sanığın yattığı yerin herkes tarafından girilebilir olup olmadığı, uyuşturucu maddelerin sanığın bilgisi olmaksızın başkaları tarafından bulundukları yere konulmasının mümkün olup olmadığı hususlarında ayrıntılı beyanlarının alınması gerektiği düşünülmeden eksik araştırma ile hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Hassas Terazi Bulunması ve Etkin Pişmanlık

TCK’nın 192/3 maddesine göre, uyuşturucu suçları haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

Ceza Kanunu ve Yargıtay içtihatlarına göre, uyuşturucu ticareti yaptığına dair somut deliller bulunan ve hassas terazi ile yakalan şahıs terazinin kendisine ait olduğuna dair ikrarıyla kendi suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ederse ceza indirimi alabilecektir.

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2022/750 sayılı kararı, Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgiler alınması üzerine, eşi K3 ve oğlu olan diğer sanık K1 ile birlikte ikamet ettikleri adreste yapılan aramada; ikamete girmeden önce bahçede oturan K3’nın çekyat üzerinden alarak yere attığı 3 adet ganyan kağıdına sarılı esrar maddeleri, evin ikametin yanındaki toprak yolda taşın altında 15 ./..adet ganyan kağıdına sarılı esrar maddeleri, ikametin içerisinde çeşitli yerlerde 2 adet cam kavanoz, 1 adet beyaz bez ve 9 adet ganyan kağıdında esrar maddeleri ile esrar kalıntısı olan hassas terazi ele geçirildiği olayda; sanığın uyuşturucu madde satışı yaptığına ve ikametin önündeki yolda taşın altında bulunan esrarların kendisine ait olduğuna dair delil bulunmadığı gibi, K3’nın polisleri görünce yere attığı ve sanık K2’a ait olduğunu beyan ettiği 3 adet ganyan kağıdına sarılı esrar maddesi dışında, sanığın K1 ve K3 ile birlikte yaşadığı ikamette ele geçen suç konusu uyuşturucu maddeler ve esrar kalıntısı olan hassas terazinin kime ait olduğunun bilinmediği aşamada, uyuşturucu maddeler ve hassas terazinin kendisine ait olduğuna dair ikrarıyla kendi suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ettiği anlaşıldığından, hakkında TCK’nın 192/3. maddesinde öngörülen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2016/1901 sayılı kararı, F.. U..’ın evinde bulunan çanta içerisinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile hassas terazinin kendisine ait olduğunu söyleyerek, aleyhinde yeterli delil bulunmadığı aşamada, ikrarı ile suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardımda bulunan sanık hakkında, TCK’nın 192. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Uyuşturucu Avukatı Ağır Ceza Davalarında Neden Önemlidir

Gesture Explanation 1098 15446 1 1
Hassas Terazi Tek Başına Delil Kabul Edilir Mi? 9

Uyuşturucu ticareti suçlarının niteliği itibariyle ağır cezalık suçlardan olması ve yüksek hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar ile cezalandırıldığı göz önüne alındığında tecrübeli Uyuşturucu Suçları Avukatı ile birlikte çalışılması ve sürecin tüm aşamalarında birlikte hareket edilmesi suçlamaya ile muhatap olan kişi açısından büyük öneme sahiptir.

Bunun yanında, uyuşturucu bulundurmanın kullanma ya da ticaret amaçlı olup olmamasının cezayı ne denli değiştirdiği herkesin malumudur. Hak kaybına uğramamak ve çok daha az bir ceza ile kurtulmak ve hatta denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanmak mümkünken uyuşturucu ticareti suçundan ceza almak ihtimal dâhilindedir. Ayrıca bu suçta etkin pişmanlık hükümlerinin de değerlendirilmesi cezayı önemli ölçüde etkileyebilecektir.

Bu itibarla, uyuşturucu suçlarında, emniyet ve jandarma gibi kolluk makamlarından, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasına ve yine üst yargı makamları da dâhil olmak üzere tüm yargılama sürecine kadar olan aşamalarda, şüpheli ya da sanık yönünden, Uyuşturucu Avukatının hukuki desteği önem taşımaktadır.

Mesleki Tecrübe Uyuşturucu Avukatı İçin Önemli Midir?

Businessman Businesswoman Sitting Front Manager Workplace 23 2147857315 1 1
Hassas Terazi Tek Başına Delil Kabul Edilir Mi? 10

Avukatların küçük bir kısmının sadece ceza davalarına baktıkları ve dolayısıyla bu alanda uzmanlaştıkları görülmektedir. Elbette hukuk sistemimizde her avukatın her türlü davaya bakması mümkündür. Ancak takdir edilecektir ki kendini belli alanlarda geliştiren ve daha ziyade aynı davalar ile ilgilenen avukatların hem teorik hem de uygulama aşamasında olumlu netice alma ihtimalleri daha yüksek olabilmektedir.

Uyuşturucu suçları gibi ağır ceza mahkemelerinde görülen ve yüksek cezaların söz konusu olduğu davalarda Uyuşturucu Avukatının tecrübeli olması hak kaybı yaşanmaması adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ceza davaları açısından avukat tercih edilme sürecinde düşünülen avukatın öz geçmişi tecrübesinin sınanması adına önemli bir göstergedir.

Bu itibarla çalışılması düşünülen Uyuşturucu Avukatının hangi yılda ve hangi fakülteden mezun olduğu yanında kaç yıllık tecrübesi olduğu ve ceza alanında ne tür çalışmalar yaptığının doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.

Uyuşturucu Avukatı Olarak İnternet Sitemizde Yayınlanan Yazılar

İnternet sitemizde ceza davaları ve özellikle uyuşturucu suçlarına ilişkin çok sayıda yazımız yayınlanmıştır. Yazılarımızda konular ana hatlarıyla açıklanmaya çalışılmış ve teorik bilgilerden ziyade uygulamaya yönelik ve emsal Yargıtay içtihatları doğrultusunda açıklamalar ortaya konulmuştur.

İnternet sitemizde yer alan yazılarımızdan bazılarına örnek vermek gerekirse,

*Ateş Buz Uyuşturucu Suçu (Kristal Uyuşturucu Suçu)

*Metamfetamin Kullanım Sınırı

*Bonzai – Sentetik Kannabinoid Kullanım Sınırı

*Eroin Kullanım Sınırı

*Metamfetaminin Cezası

*Uyuşturucu Fiziki Teknik Takip Delil Kabul Edilmekte midir?

*Arama Kararı Olmadan Yapılan Aramada Uyuşturucu Bulunması

*Uyuşturucu Madde Kişisel Kullanım Sınırı/Miktarı

*Uyuşturucu Madde Ticareti Tanık Beyanı

*Uyuşturucu Ticareti Teşebbüs Hükümleri

*Uyuşturucunun Çok Sayıda Paket Halinde Bulunması ve Suça Etkisi

*Uyuşturucu Suçunda Parmak İzi Yeterli Delil Sayılır Mı?

*Uyuşturucu Satıcısı Kaç Yıl Ceza Alır?

*Uyuşturucu Ticareti Beraat Gerekçeleri

*Uyuşturucu Ticareti Somut Delil Nedir?

*Uyuşturucu Ticaretinde Telefon Kayıtları Önemli midir?

Uyuşturucu suçlarına yönelik yazılarımızı harunkaradag.av.tr adresinden inceleyebilirsiniz.

Uyuşturucu suçları ile ilgili olarak Ağır Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.