Follow us on :

Kasten Adam Öldürme Suçu

kasten adam öldürme suçu

Kasten adam öldürme suçunun temel şekli TCK’nın 81. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, “Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır”. Kasten adam öldürme suçunun nitelikli hallerinin neler olduğu ise Türk Ceza Kanunun 82. maddesinde gösterilmiştir.

Kasten adam öldürme suçu ile korunan hukuki değer, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2. maddesinde de düzenlenen yaşama hakkıdır. AİHS’ye göre, “Herkesin yaşam hakkı yasayla korunur. Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın infaz edilmesi dışında, hiç kimsenin yaşamına kasten son verilemez.”

Kasten Adam Öldürme Suçu Kime Karşı İşlenebilir?

Kasten öldürme suçu sağ doğan ve yaşayan herkese karşı işlenebilir. Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi ise TCK 99. maddeye göre, çocuk düşürtme suçu ile yargılanır.

Kasten Adam öldürme suçunun oluşabilmesi için, failin kendisi dışında bir kimseyi öldürmesi gerekir. Fail, başkasını intihara azmettirir, teşvik eder, başkasının intihar kararını kuvvetlendirir ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım ederse bu halde TCK’nın 84. maddesi itibariyle intihara yönlendirme suçundan ceza alır.

Kasten Adam Öldürme Suçu Ne Şekilde İşlenebilir?

Kasten adam öldürme suçunun ne şekilde işlenebileceği kanunda gösterilmemiştir. Dolayısıyla, fiilin tabanca, bıçak, zehir, yumruk ya da başka şekilde işlenmesi ile bu suç oluşur. Bunun yanında, ölümün hemen gerçekleşmesi gerekmez. Fiilden belli bir süre sonra gerçekleşen ölümde nedensellik bağının devam etmesi koşuluyla fail kasten öldürme suçundan cezalandırılır.

Bu suçun oluşabilmesi için failin yaptığı hareket ile meydana gelen ölüm olayı arasında illiyet bağı bulunması gerekir. Fiil ile sonuç arasında illiyet bağı yoksa failin sorumluluğu yoluna gidilemez.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 27.10.2021 tarih ve 2021/6653 sayılı kararında; katılanın kafasına isabet eden bir adet kurşun nedeniyle hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, katılanın ölüm nedeni ile ölüm olayı ve sanığın eylemi arasında illiyet bağının bulunup bulunmadığı hususlarının araştırılması gerektiği belirtilmiştir.

Adam öldürme suçu, kasten veya taksirle işlenebilir. Failin kusurunun dolayısıyla uygulanacak sevk maddesinin ve cezanın belirlenmesinde işlenen eylemin kasıtlı ya da taksirli olması yakından ilgilidir. TCK’nın 21. maddesine göre kast, suçun kanuni tanımındaki maddi unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. Fail, bir insanı öldürmek için eylemine başlamış, ancak ölüm meydana gelmemiş ve mağdur yaralanmış olabilir. Bu durumda, eylemin kasten yaralama mı kasten öldürmeye teşebbüs mü olduğu belirlenmelidir. Böyle bir durumda Yargıtay, failin kastının tespitine yönelik bazı kriterler geliştirmiştir.

Yargıtay’ın, Adam Öldürme Suçunun, Kasıtlı Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediğini Belirlemek İçin Uyguladığı Kriterler Şunlardır

* Fail ile mağdur arasında olay öncesinde öldürmeye kadar varabilecek bir husumetin bulunup bulunmadığı,

* Eylemde kullanılan araçların öldürmeye elverişli olup olmadığı,

* Mağdurun ne şekilde yaralandığı,

* Mağdurun hayati bölgelerine darbe yapılıp yapılmadığı, 

* Failin fiilini ne şekilde sonlandırdığı

* Failin olay sonrası mağdura yaklaşımının nasıl olduğu yönünde tespitlerde bulunmaktadır.

Örneğin, Yargıtay 1.Ceza Dairesi, sanığın tarlasında çalışmakta olan mağdurun yanına giderek, tırpanın keskin kısmı ile kafasına vurması sonucunda, yaralanmanın meydana geldiği olayda; kullanılan aletin niteliği, mağdura vurulmasındaki şiddet ve meydana gelen yaralanmanın niteliği dikkate alındığında kastın öldürmeye yönelik olduğunu kabul etmiştir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu başka bir kararda, fiziki ortamdan, kaçma veya eğilerek vurulmaktan kurtulma imkânı bulunmayan amcasını rahatlıkla vurma olanağına sahipken, mağdur yerine tavana doğru ateş etmekten ibaret olan eylemi adam öldürmeye teşebbüs değil, silahla tehdit suçunu oluşturduğuna karar vermiştir.

Daha önce de değinildiği gibi failin, suçun işlenmesinde kullandığı alet ve aletin kullanılış biçimi kastının belirlenmesinde kullanılan ölçütlerden biridir. Mesela, Yargıtay, tabanca ile etkili mesafeden atış yapılmışsa, kişinin öldürmek amacıyla hareket ettiğini kabul etmektedir.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıkların maktulü tabanca ile etkili mesafeden, mide, karaciğer yaralanması oluşturacak ve dalağın alınması nedeniyle organ kaybı meydana getirecek bu nedenle hayati tehlike geçirmesine sebebiyet verecek şekilde yaraladığı olayda, kasten öldürmeye teşebbüs yerine kasten yaralama suçundan hüküm kurulması gerektiğini belirtmiştir.

Olası Kastla Adam Öldürme Suçu ve Cezası

TCK’nın 21 inci maddesinin 2. fıkrasına göre; “Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi hâlinde, olası kast vardır. Bu hâlde, ağırlaşmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir”.

Olası kast durumunda suçun kanuni tanımında yer alan unsurlardan birinin somut olayda gerçekleşebileceği öngörülmesine rağmen, kişi fiili işlemektedir. Diğer bir deyişle, fail unsurların meydana gelmesini kabullenmektedir.

Düğün evinde törene katılanların tabancaları ile odanın tavanına doğru ardı ardına ateş ettikleri sırada, bir kişinin aldığı alkolün de etkisi ile elinin seyrini kaybetmesi sonucu, yere paralel olarak yaptığı atışlardan bir tanesinden çıkan kurşun, törene katılanlardan birinin alnına isabet ederek ölümüne neden olur. Bu örnek olayda kişi yaptığı atışlardan çıkan kurşunların orada bulunan herhangi birine isabet edebileceğini öngörmüş; fakat buna rağmen silâhıyla atışa devam etmiştir. Yani fail silâhıyla ateş ederken ortaya çıkacak yaralama veya ölüm neticelerini kabullenmiştir. Dolayısıyla hakkında olası kast hükümleri uygulanmalıdır.

Kasten Adam Öldürmenin Cezası

Silahla veya silahsız fark etmez, bir insanı kasten öldürmenin temel cezası müebbet hapis cezasıdır. Kasten öldürme suçunun;

a) Tasarlayarak,

b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,

c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,

d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı,

 e)Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,

g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,

i) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,

 j) Kan gütme saikiyle,

k) Töre saikiyle, işlenmesi halinde ise kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten Adam Öldürme Suçlarında Ağır Ceza Avukatı Neden Önemlidir

Kasten adam öldürme suçlarının niteliği itibariyle ağır cezalık suçlardan olması ve ağırlaştırılmış müebbet ile müebbet hapis cezası olmak üzere hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar ile cezalandırıldığı göz önüne alındığında tecrübeli ağır ceza avukatı ile çalışılması ve sürecin tüm aşamalarında birlikte hareket edilmesi gerektiği şüpheden varestedir.

Bunun yanında, öldürme eyleminin meşru savunma altında ya da haksız tahrik sonucu işlendiği iddia ediliyorsa hukuka uygunluk sebeplerinin somut olayda oluşup oluşmadığı, haksız tahrikin derecesi, meşru savunmada saldırıya ve savunmaya ilişkin şartlar, meşru müdafaada sınırın aşılıp aşılmadığına ilişkin hususların titizlikle değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde sanık işlediği eylemin daha az cezayı hak ettiğini veya kişisel cezasızlık sebeplerinin varlığı halinde cezalandırılmaması gerektiğini savunma hakkına sahip olur. Aksi takdirde, yüksek cezalarla karşı karşıya kalınabilir. 

Bu itibarla, kasten adam öldürme suçlarında, emniyet ve jandarma gibi kolluk makamlarından, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasına ve yine üst yargı makamları da dâhil olmak üzere tüm yargılama sürecine kadar olan aşamalarda, gerek şüpheli ve sanık, gerekse mağdur yönünden bu kişilerin yasal haklarının tecrübeli bir ağır ceza avukatı olarak savunulması önem taşımaktadır.

Kasten Adam Öldürme suçuyla ilgili her türlü hukuki probleminizde Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.