Follow us on :

Öpücük Atmak Cinsel Taciz Sayılır mı?

Yargıtay’a göre, mağdura öpücük atmak cinsel taciz kabul edilmektedir. Nitekim, Yargıtay çeşitli tarihli bir çok kararında öpücük atmak cinsel taciz suçunu oluşturduğuna yönelik tespitleri bulunmaktadır.

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2016/904 sayılı kararı, Olay günü sanığın araçla takip ettiği müştekilere karşı değişik zamanlarda cinsel içerikli sözler sarf edip öpücük atmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından, TCK’nın 105/1,43/1.maddeleri gereğince belirlenen cezanın ayrıca tek eylemle birden fazla müştekiye karşı müsnet suçun işlenmesi nedeniyle TCK’nın 43/2. maddesi ile arttırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması sonucunda eksik ceza tayini yasaya aykırıdır.

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2016/1491 sayılı kararı, Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik tarihlerde okuldan eve yürüyerek dönmekte olan mağdureler; … ile …’ı takip edip her iki mağdureye kaş göz işareti yaparak öpücük göndermek suretiyle, tek fiille birden fazla kişiye karşı cinsel taciz suçunu işlediği tüm dosya içeriğinden anlaşıldığından, sanığın eylemlerine uyan TCK’nın 105/1, 43/1, 43/2. maddeleri gereğince cezalandırılması yerine yazılı şekilde TCK’nın 105/1, 43/1. maddelerinin mağdure sayısınca tatbiki suretiyle hüküm kurulması neticesinde fazla ceza tayini yasaya aykırıdır.

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2014/13212 sayılı kararı, Katılan mağdurenin kendi onur ve namusunu ilgilendiren bir konuda, sanığa iftira atmasını gerektirir, sanık ile arasında eskiye dayalı herhangi bir husumetin bulunmamasına ve mağdurenin aşamalardaki tutarlı ve samimi görülen anlatımlarına, tanık M.. D..’in beyanlarına, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından alınan iletişim tespit tutanakları ve tüm dosya içeriğine göre; sanığın bir suç işleme kararı kapsamında farklı tarihlerde mağdureyi telefonla arayıp, onun sesini dinleyip ayrıca öpücük atma biçimindeki eyleminin TCK.nın 105. maddesinde öngörülen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, bu suçtan mahkûmiyeti yerine yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2015/10088 sayılı kararı, olay günü mağdurenin öğle yemeği için okuldan eve giderken parkın içinden geçtiği sırada gördüğü sanığın mağdureye cinsel organını gösterip öpücük attığı anlaşıldığından, mevcut haliyle sanığın fiziksel temas içermeyen eyleminin TCK’nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçundan hüküm kurulması,

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2016/5476 sayılı kararı, Olay tarihinde sanığın çatı katındaki evinin salonunda bulunduğu sırada yan taraftaki binanın çatı katına köpekle oynamaya çıkan onbir yaşı içerisindeki mağdureyi görünce sandalye üzerine çıkıp mağdureye cinsel organını sallayarak öpücük gönderdiği tüm dosya içeriğinden anlaşıldığından mevcut haliyle sanığın fiziksel temas içermeyen eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 105/1.maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilerek hüküm kurulması gerekirken suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçundan mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2019/12455 sayılı kararı, Mağdure beyanları, savunma ve tüm dosya içeriği nazara alındığında sanığın, olay günü mağdureye öpücük atıp, cinsel içerikli sözler sarf etmesinin ardından kolundan tutarak götürmek istemesi şeklinde gerçekleşen hadisede koldan tutma eyleminin cinsel amaçlı olmayıp, öpücük atma ve cinsel içerikli sözler söyleme eylemlerinin ise bütün halinde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilerek bu suçtan hüküm kurulması yerine suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek çocuğun basit cinsel istismarı suçundan mahkûmiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Türk Ceza Kanununa Göre Başkasına Öpücük Atmanın Cezası Nedir?

Photo 1622962733255 935A059E5578
Öpücük Atmak Cinsel Taciz Sayılır mı? 3

Yukarıda da kısaca değinildiği gibi öpücük atmak cinsel taciz suçunu oluşturur.

TCK’nın 105. maddesine göre, bir kimseyi cinsel amaçlı taciz eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak cinsel taciz suçunun aynı maddenin 2. fıkrasında sayılan durumlardan biriyle işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Bu nedenle, mesela patron olan bir kişi aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle yanında çalışan kişilerden birisine öpücük atarsa bu durum nitelikli hal olarak değerlendirilir ve verilecek ceza yarı oranında arttırılır. 

Cinsel taciz suçunun basit şekli şikayete tabidir. Bu nedenle, suçun işlendiğinin ve failinin öğrenildiği tarihten itibaren 6 aylık süre içerisinde şikayet hakkı kullanılmaz ise mağdur şikayet hakkını kaybeder. 

Cinsel taciz suçunun nitelikli halleri ise şikayete tabi değildir. Savcılık eylemden haberdar olur olmaz kendiliğinden soruşturma işlemlerini başlatır ve şikayetten vazgeçilmesi davanın düşmesine neden olmaz.

Cinsel Suçlar Avukatının Önemi

Lawyer With Weighing Scales 23 2147984053
Öpücük Atmak Cinsel Taciz Sayılır mı? 4

Cinsel davranışlarla işlenen eylemler neticesinde cinsel istismar suçu, cinsel taciz suçu, sarkıntılık suçu gibi birçok farklı suçun oluşması mümkündür.

Cinsel suçların hepsinin cezaları birbirinden farklıdır. Bu nedenle farklı mahkemelerde duruşmaları yapılır. Mesela, cinsel taciz suçu ve sarkıntılık suçu asliye ceza mahkemelerinde görülürken, cinsel saldırıya ağır ceza mahkemesinde bakılmaktadır.

Bu nedenle cinsel davranışların, suç oluşturup oluşturmadıkları ya da hangi suçu oluşturacağını belirlemek fail açısından çok önemlidir. Bu tespit yapılırken olay örgüsü mantık silsilesi çerçevesinde aktarılmalı ve lehe olabilecek deliller adli makamlara eksiksiz sunulmalıdır.  

Bu itibarla, cinsel suçlarda, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasında ve yine yargılama sürecinde gerek şüpheli ve sanık, gerekse mağdur yönünden yasal haklarının tecrübeli bir cinsel suçlar avukatı ile savunulması büyük önem taşır.

Cinsel suçlar ve öpücük atmak cinsel taciz sayılır mı konusuyla ilgili her türlü hukuki probleminizde Cinsel Suçlar Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.