Follow us on :

Terası Kapatıp Oda Yapma Cezası

Ruhsata aykırı olarak terası kapatıp oda yapma cezası Türk Ceza Kanununun 184. maddesinde düzenlenmiştir. Elbette gerekli izinler alınmış ve proje doğrultusunda yapılmış ise terasın üstünün kapatılması herhangi bir cezai sonuç doğurmaz. Ancak bu yönde alınan bir izin yoksa ve binanın projesine aykırı olarak yapılan eylem İmar Kanununun 5. Maddesine göre yapı niteliğinde ise fail hakkında terası kapatıp oda yapma cezası uygulanacaktır.

Terası Kapatıp Oda Yapma Cezası Ne Kadardır?

Türk Ceza Kanununun 184. maddesinde yapı ruhsatı almadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişinin imar kirliliğine neden olma suçundan cezalandırılacağı belirtilmiştir.

İmar kirliliğine neden olma suçunun cezası kanunda, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir. Bu suçun takibi şikayete tabi değildir. Dolayısıyla imara aykırı binanının yapıldığı yerde görevli savcılık tarafından şikayet olmasa dahi soruşturma yapılır ve şartları oluşmuş ise kamu davası açılır. Bu suç açısından görevli mahkeme suçun işlendiği yerdeki asliye ceza mahkemeleridir.

Terası Kapatıp Oda Yapılmasında Hangi Durumlarda Beraat Kararı Verilir

Yargıtay aşağıdaki durumlarda imar kirliliğine neden olma suçu yönünden beraat kararları vermektedir.

1. İmara aykırı yapının 12.10.2004 tarihinden önce yapılması halinde beraat kararı verilmelidir.

2. Belediye sınırları dışındaki yapılar hakkında imar kirliliğine neden olma suçu oluşmaz.

3. Bina niteliğinde sayılmayan yapılar imar kirliliğine neden olma suçunu oluşturmaz.

4. Yapı ruhsata uygun hale getirildiyse imar kirliliğine neden olma suçu beraat kararı verilmelidir.

5. İmara aykırı yapının sanık tarafından yapılmadığının anlaşılması halinde beraat kararı verilmelidir.

Bu konuda “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu Beraat Kararları” başlıklı yazımızda Yargıtay kararları doğrultusunda ayrıntılı bilgi verilmiştir. Linkten bu yazımıza ulaşabilirsiniz.

Terası Kapatıp Oda Yapma Cezası Yargıtay Kararları

Yargitay 1643800 2 1
Terası Kapatıp Oda Yapma Cezası 3

Yargıtay terasın kapatılarak oda yapılması ile ilgili olarak çeşitli tarihlerde verdiği kararlarda hangi durumlarda TCK’nın 184. Maddesinde düzenlenen İmar Kirliliğine Neden Olma suçunun gerçekleşeceğine ilişkin temel prensipleri ortaya koymuştur.

Teras Katının Camekanla Çevrilip Çatı İle Kapatılması

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2014/30474 sayılı kararı, Sanığın, yapı tatil tutanağı ve ekindeki fotoğrafa göre, ruhsata aykırı olarak teras katında takribi 12 m² alanı camekanla çevirip üzerini çatı ile kapatmak suretiyle odaya dönüştürme biçimindeki eyleminin, binanın brüt alanında artış meydana getiren ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde “kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar” şeklinde tanımlanan bina vasfında olması nedeniyle mahkumiyetine hükmedilmesi gerekirken, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Terasın Kapatılma Tarihinin Net Olarak Belirlenmesi

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2014/29547 sayılı kararı, 5237 sayılı TCK’nın 184. maddesinin 12.10.2004 tarihinde yürürlüğe girmiş olması karşısında, suça konu çatının uç kısmında yer alan bölümün çatının ortasına gelecek şekilde kaldırılarak bir teras oluşturulup çatı arasına iki oda ve banyo yapılması biçimindeki imalatların hangi tarihte bitirildiği hususunda mahallinde yeniden keşif yapılarak bilirkişiden teknik verilere dayalı olarak rapor alınması, tutanak düzenleyicilerin ve sanığın suça konu taşınmazı satın aldığı önceki malikin yöntemince tanık olarak dinlenilmeleri ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ve yasal olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Teras Döşemenin Seramik İle Kaplanarak Odaya Dönüştürülmesi

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2010/11140 sayılı kararı, 06.10.2005 tarihli yapı tespit ve tatil tutanağında “…binanın 2.ve 3.katının kaba inşaat halinde tespit edildiğinin” belirtilmesi ve bilirkişi raporunda da “tutanak tarihinden sonra davaya konu katların iç alçı sıvalarının yapılıp, tesviye betonlarının atıldığı, oda yapılarak, teras döşemenin seramik ile kaplandığının” açıklanması karşısında, inşaatın “bina” niteliğinde ve yapımının ruhsata tabi olduğu gözetilmeden, “inşaatın bina tarifine uymadığından ” bahisle yerinde görülmeyen gerekçe ile beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Projeye Aykırı İmalatların 2004 Yılından Önce Yapılmış Olması

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2015/12442 sayılı kararı, Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre ve sanığın 2004 yılından çok önce binada projeye aykırı olarak balkonları kapattırıp çatıda teras ve oda yaptırdığı, yapı tatil zaptı, encümen kararı, bilirkişi raporu ve sanık tarafından dosyaya sunulan fotograflardan anlaşılması karşısında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bozma öneren düşüncesine iştirak edilmeyerek yapılan incelemede;

Eyleme ve yükletilen suça yönelik katılan Yalova Belediye Başkanlığı vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmeyerek, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün onanmasına karar verilmiştir.

İmar Suçlarında Ceza Avukatının Önemi

Pexels Photo 8112172
Terası Kapatıp Oda Yapma Cezası 4

Yargıtay kararları ile de açıklamaya çalıştığımız üzere belli şartların oluşması halinde imar kirliliğine neden olma suçu açısından ve özelinde terası kapatıp oda yapma cezasına ilişkin eylemlerde beraat kararları verildiği görülmektedir. Ancak bu suç nedeniyle şüpheli veya sanığın adli makamlar önünde savunmasını yaparken beraat sebebinin oluştuğunu somut deliller doğrultusunda ortaya koyması gerekmektedir.

Bunun yanında imar kirliliğine neden olma suçu açısından, etkin pişmanlık, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi gibi hükümlerin uygulanması için temeli doğru atılmış savunmanın önemi yadsınamaz. Bu itibarla savunmanın tecrübeli bir ceza avukatı ile yapılması hak kayıplarının önüne geçilmesi içen büyük önem taşımaktadır.

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçuyla ilgili olarak savcılık ya da yargılama aşamasında bulunan dosyalarınız konusunda Ağır Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.