Follow us on :

KAYSERİ BOŞANMA AVUKATI HARUN KARADAĞ

Boşanma Ilk

Bu sayfadaki yazılar Kayseri Boşanma Avukatı Harun Karadağ tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz şekilde paylaşılması hukuki sorumluluk doğurur.

Türkiye’de hukuk sisteminde avukatlık mesleği açısından sınırları yasa ile belirlenmiş bir ihtisaslaşma bulunmamaktadır. Esasen avukatlar hukukun her alanında mesleklerini icra edebilirler. Bununla birlikte, bir avukat kendisini belli bir alanda geliştirip, o alandaki dosyalara bakmayı tercih edebilir. Bu durumda, avukat uzmanlaştığı hukuk alanının ismi ile anılmaya başlar, Kayseri ceza avukatı, Kayseri boşanma avukatı gibi.

Aile hukukunu ilgilendiren konularda taraflara hukuksal yardımda bulunan ve vekâlet görevini üstlenen avukatlara halk arasında boşanma avukatı (aile avukatı) ismi verilmektedir.

Eşlerin hayatta iken, yasada belirtilmiş olan bir sebebe dayanarak açacakları dava sonucunda evlilik birliğine hâkim kararı ile son verme anlamına gelen boşanma Türk Medeni Kanunu’nda evliliği sona erdiren sebeplerden biri olarak kabul edilmiştir.

Son zamanlarda, genel itibarıyla evlilik birliğinin sarsılmasına bağlı olarak boşanma oranlarında ciddi bir artış olduğu görülmektedir. Her ne kadar arzu edilmese de boşanma sebeplerinin gerçekleşmesi durumunda aile hukukuna ilişkin yasal sürecin başlatılması ve takibi gerekmektedir. Bu anlamda Kayseri boşanma avukatı, aile hukukuna ilişkin tüm süreçlerde taraflara hukuki destek sağlamaktadır.

Boşanma Dilekçesi Nedir ve Kimler Boşanma Davası Açabilir?

Kayseri Boşanma Avukatı Dilekçe

Eşlerin hayatta iken, yasada belirtilmiş olan bir sebebe dayanarak yine eşlerden birinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hâkim kararı ile son verme anlamına şeklinde tanımlanabilecek boşanma Türk Medeni Kanunu’nda evliliği sona erdiren sebeplerden biri olarak kabul edilmiştir.

Türk Medeni Kanunu madde 167’ye göre, “Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma dilerse ayrılık isteyebilir”. Bunun yanında, boşanma davası, anlaşmalı veya çekişmeli şekilde ve sadece aile mahkemelerinde görülebilir.

TMK madde 168’e göre, boşanma ve ayrılık davasında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri ya da boşanma davasının açılmasından önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Boşanma davası açma hakkı kişiye mutlak sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Bu nedenle, bu davayı sadece eşler açabilir. Bunun yanında, bu davayı açma hakkı, eşin ölümü ile mirasçılarına de geçmez.

Boşanma Dilekçesinde Neler Bulunmalıdır?

Kayseri Boşanma Avukatı Evrak

Fiilen sona ermiş bir evliliğin yargı kararıyla da bitirilmesi talebi ile mahkemeye sunulan boşanma dilekçesinde taraflar nüfus cüzdan suretlerini ve dilekçe içeriğine göre önemli gördükleri evrakları eklemek zorundadırlar. Elbette taraflar dilekçelerinde kendilerini boşanmaya sevk eden olayları ayrıntılı bir şekilde açıklamaları gerekmektedir. Zira aile mahkemesi boşanma davasında taraflarca ileri sürülmeyen vakıaları kendiliğinden inceleyemez.

Taraflar boşanma dilekçesinde tanık beyanlarına dayanmayı düşünüyorlar ise tanıkların ad, soyad ve iletişim bilgilerinin gösterildiği tanık listesini dilekçelerine eklemek zorundadırlar.

Zorunlu olmamakla birlikte, boşanma talep eden taraflar boşanma dilekçelerinde boşanma sebebine göre hukuki sebepleri belirtebilirler. 

Son olarak taraflar dilekçelerinde, müşterek çocuğun velayeti, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, tedbir nafakası, maddi tazminat, manevi tazminat gibi boşanmanın sonuçları konusundaki taleplerini açık net ve bir şekilde dile getirmelidirler.

Boşanma Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir?

Aile hukukundan doğan dava ve işler, Aile Mahkemelerinin görevine girmektedir. Bu nedenle boşanma davaları aile mahkemesinde görülür ve dilekçenin bu mahkemelere verilmesi gerekir.

Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir?

Kayseri Bosanma Avukati Mahkeme 1

TMK’nın 168. maddesinde, boşanma ve ayrılık davasında yetkili mahkeme olarak, eşlerden birinin yerleşim yeri ya da boşanma davasının açılmasından önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi gösterilmiştir.

Dolayısıyla çekişmeli boşanma davasında, eşlerden birisi bağımsız bir yerleşim yerine sahip ise ve davadan önceki son altı aydan beri ortak konutta oturuyorsa kendi yerleşim yerinde, eşinin yerleşim yerinde ya da eşiyle birlikte son altı aydan beri oturdukları yer mahkemesinde dava açma hakkına sahiptir.

Eşlerin ayrı bir yerleşim yeri yoksa son altı aydan beri eşiyle oturdukları yer mahkemesinde ya da eşinin yerleşim yerindeki mahkemede dava açabilirler.

Anlaşmalı boşanma davası herhangi bir aile mahkemesinde açılabilir. Bu nitelikteki boşanmada herhangi bir yer kısıtlaması yoktur. Taraflar daha önce aralarında hazırladıkları boşanma protokolünü istedikleri aile mahkemesine vererek boşanma sürecini başlatabilirler.

Boşanma Dilekçesine Karşı Ne Zaman Cevap Verilebilir?

Boşanma davasına ilişkin dava dilekçesi kendisine tebliğ edilen davalı taraf, tebliğ ettiği tarihten sonraki gün başlamak üzere iki hafta içerisinde dava dilekçesine cevap vermek ve tüm delillerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Eğer iki haftalık sürenin son günü hafta sonu yada başka bir resmi tatile denk gelirse, bu süre resmi tatilden sonraki ilk resmi çalışma günü mesai saati sonuna kadar uzar.

Yasal süreler içinde dava dilekçesine cevap verilmez ve delil listesi sunulmaz ise önemli bir takım hak kayıpları yaşanabilir. Mesela, davalı taraf bu yüzden boşanma davasındaki maddeleri reddetmiş olur ve karşı tarafa delilleri incelettirme hakkını kaybeder.

Sonrasında, davacı, davalının verdiği cevap dilekçesinin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren yine 2 hafta içinde karşı bir cevap dilekçesi verme hakkına sahiptir. Davalı da bunun üzerine davacının verdiği cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde karşı bir cevap dilekçesi verebilir. 

Davanın seyri açısından, delil ve tanık listelerinin bildirilmesi çok önemlidir. Tanık ve delil listeleri ile taraflar boşanma dilekçesi ya da cevap dilekçelerinde dayandıkları iddiaları ispat etmeye çalışırlar. Bunun yanında, boşanma davaları diğer davalardan farklı olarak özel yaşamı daha fazla ilgilendirdiğinden tanık ifadeleri büyük önem taşır.

Dilekçelerin sunulması aşaması bittikten sonra, aile mahkemesi her iki tarafı ilk duruşmaya çağırır. Bu duruşmanın adı, ön inceleme duruşmasıdır. Ön inceleme duruşmasında aile hâkimi boşanmaya ilişkin dava şartlarının yerine getirilip getirilmediğini inceler.

Boşanma Davalarında Kayseri Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Boşanma Yüzük

Esasen hiçbir davada avukat tutma zorunluluğu yoktur. Taraflar bizzat, dilekçelerini hazırlayıp mahkemeye sunabilir, delilleri ileri sürüp, somut olay açısından önemini anlatabilir ve duruşma aşamasında yargılamaya bizzat katılarak kendisini savunabilir ya da iddialarını ortaya koyabilirler. Bununla birlikte yargılama sürecinin (özellikle boşanma davalarında)  karmaşıklığı Kayseri boşanma avukatı tutulmaması halinde, kusurun tespiti, mal paylaşımı, nafaka, velayet, tazminat gibi konularda eşlerin hak kaybına uğramalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle, özellikle bu tarz davalarda Kayseri boşanma avukatı tutmak önem arz etmektedir.

Boşanma Davalarını Takip Etmek Zorunlu Mudur?

Boşanma davalarında eşler ya bizzat ya da vekâlet verdikleri bir Kayseri boşanma avukatı aracılığıyla duruşmaları takip etmek zorundadırlar. Elbette, tarafların bizzat duruşmalara iştirak etmesi, davanın daha hızlı çözüme kavuşmasını sağlayacaktır.

Davacı taraf, duruşmaya katılmaz veya duruşmada kendisini bir avukat ile de temsil ettirmezse, açmış olduğu boşanma davası 3 ay içinde yenileninceye kadar işlemden kaldırılır. Dava, 3 ay içinde yenilendiği takdirde, kaldığı yerden devam eder. Ancak işlemden kaldırıldıktan sonra 3 ay içinde yenilenmeyen dava açılmamış kabul edilir.

Davalı taraf, duruşmaya gelmezse ve duruşmada kendisini bir Kayseri boşanma avukatı ile temsil ettirmezse, dava yokluğunda görülmeye devam edilir. Bununla birlikte, davalı, yokluğunda yapılan işlemlere bundan böyle itiraz edemez.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma Kum Saati
Boşanma Saat

Boşanma davalarında ön inceleme duruşmasından sonra tahkikat duruşması aşamasına geçilir. Bu aşamada, tanıklar dinlenir ve deliller tartışılır. Genellikle bu aşamada birden fazla duruşma yapılması gerekir. Çekişmeli boşanma davalarında kesin bir süre vermek mümkün olmamakla birlikte yaklaşık 1-3 yıl arasında sürdüğü söylenebilir. Kayseri boşanma avukatı hukuki desteği çekişmeli boşanma davalarının olabilecek en kısa sürede tamamlanması adına önemli katkı sağlayacaktır.

En Hızlı Boşanma Yolu Nedir?

En hızlı boşanma yolu elbette tarafların boşanmanın sonuçları hususunda tam anlamıyla ortak bir sonuca vardıkları anlaşmalı boşanma davalarıdır.

Bununla birlikte taraflar her zaman tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi konularda uzlaşmaya varamamaktadır. Bu durumda başvurulacak olan hukuki yöntem çekişmeli boşanma davası açmaktır.

Çekişmeli boşanma davasının ne kadar süreceği birçok etkene göre değişmekle birlikte yaklaşık 1-3 yıl arasında sürdüğü söylenebilir. Bu sürecin kısa sürmesi için öncelikle hâkimin evlilik birliğinin tümden yok olduğuna ikna olması gerekir. Bunun için de tecrübeli bir boşanma avukatının yardımından faydalanmaktır. Kayseri boşanma avukatı hukuksal desteğiyle boşanma işlemleri daha kısa sürede ve sorunsuz olarak tamamlanacaktır.

kayseri Boşanma Avukatı Olarak Hangi Alanlara Bakıyoruz?

Kayseri Boşanma Avukatı Iletişim

Boşanma sürecinin sadece hukuki prosedürlerden ibaret olmadığı, bunun yanında psikolojik ve sosyal hususları da barındırdığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle, boşanma aşamasına gelmiş taraflar, hukuki meseleler yanında psikolojik ve sosyal sorunlarla da baş etmek zorundadırlar.

Sadece boşanan tarafların değil, çocukların da haklarının korunması gerektiğinden boşanma davaları diğer davalardan farklı değerlendirilmelidir. Zira farklı menfaatlerin korunması farklı hukuksal başvuruları, takipleri ve yöntemleri zorunlu kılmaktadır.

Bu itibarla, boşanacak taraflar açısından Kayseri boşanma avukatı nasıl belirleyecekleri meselesi büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda, boşanacak eşler, hukuksal süreci takip edecek boşanma avukatından, boşanma ile ilgili mevzuata ve güncel yargı kararlarına hâkim olma, boşanma davasını öncesi ve sonrası da dâhil olmak üzere başarıyla yönetebilme hususlarında beklenti içerisine girmektedirler.

Kayseri boşanma avukatı olarak, tecrübemiz doğrultusunda, tarafların, kusurlarının tespiti, mal paylaşımı, nafaka, velayet, tazminat gibi konularda hak kaybına uğramaları adına gerekli hukuki işlemleri gerçekleştiriyoruz.

Kayseri boşanma avukatı yetki alanına giren her türlü hukuki probleminizde Avukat Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.

Avukat Harun Karadağ

Avukat Harun Karadağ

2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Harun Karadağ, ülkenin çeşitli yerlerinde Cumhuriyet Savcısı, sonrasında ise Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı ve Yargıtay Ceza Dairelerinde hâkim olarak görev yapmıştır. İstanbul merkezli olmak üzere, Ankara, İzmir ve Kayseri'de müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.