Follow us on :

Bisiklet Hırsızlığı Cezası

Bisiklet hırsızlığı cezası, hırsızlık esnasında bisikletin bulunduğu yer, bulunduğu yerden alınma amacı,  çalındığı zaman gibi şartlara göre değişmektedir.

Yazımızda, bisiklet hırsızlığı cezası hangi şartlara göre belirlenir? Bu suçta etkin pişmanlık hükümleri geçerli midir? Bisiklet hırsızlığı cezasına ilişkin suç nasıl ispat edilir gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Bisiklet Hırsızlığı Cezası Ne Kadardır?

Eğer ağırlaştırıcı bir neden yoksa bisiklet hırsızlığı cezası TCK’nın 141/1 maddesine göre, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak, bisiklet hırsızlığı cezası, TCK’nın 142/1 maddesinde sayılan şekillerde gerçekleşmesi durumunda üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası iken TCK’nın 142/1 maddesinde sayılan şekillerde gerçekleşmesi halinde fail beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Eylemin gece vakti işlenmesi durumunda bisiklet hırsızlığı cezası yukarıdaki maddelere göre belirlenen ceza yarı oranında artırılacaktır.

Bunun yanında, bisiklet geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere bulunduğu yerden alınmışsa kullanma hırsızlığı suçu oluşacaktır. Bu durumda bisiklet hırsızlığı cezası, TCK’nın 146. maddesine göre, yukarıdaki maddelere göre belirlenen ceza yarı oranına kadar indirilecektir.

Etkin pişmanlık durumunda ise yani, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, bisiklet hırsızlığı cezası, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilmek suretiyle belirlenecektir.

Bisiklet Hırsızlığı Cezası Yargıtay Kararları

Bisiklet hırsızlığı cezasına ilişkin olarak Yargıtay yerleşik içtihatlarında hangi durumlarda ağırlaştırıcı hükümlerin uygulanması gerektiği, hangi şartlar altında eylemin kullanma hırsızlığı sayılması gerektiği ve bu suç yönünden etkin pişmanlık hükümleri ayrıntılı olarak işlenmiştir.

Camiye Ait Korkuluğun Kırılması Suretiyle İşlenen Bisiklet Hırsızlığı Cezası

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2020/3932 sayılı kararı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun Dairemizce de benimsenen 28.02.2017 gün ve 2016/2-833 Esas ve 2017/115 Karar sayılı ilamında, 28.06.2014 tarihi ve sonrasında işlenen hırsızlık suçunun bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında işlenmesi halinde eylemin 5237 sayılı TCK’nın 142/2-h maddesinde düzenlenen hırsızlık suçuna uyduğunun belirtildiği, somut olayda hırsızlığın bisikletin bağlandığı camiye ait korkuluğun kırılması suretiyle yapıldığının anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 142/2-h maddesine uyduğu gözetilmeyerek, aynı Kanun’un 142/1-a maddesi ile hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Bisiklet Hırsızlığı Cezasına İlişkin Eylem Sabit Olmasına Rağmen Beraat Kararı Verilmesi

Close Up Man Preparing Steal Motorcycle 23 2149133061
Bisiklet Hırsızlığı Cezası 3

Yargıtay 22. Ceza Dairesinin 2016/6677 sayılı kararı, Olay tarihinde, mağdurun kızının site içerisinde bisiklet park yerine kilitlemeden park ettiği bisikletinin çalındığı, kızının önceleri hırsızlık olayını haber vermemesi nedeniyle, daha sonra da bilgisi olmasına rağmen mağdurun müracaatta bulunmadığı, olaydan bir gün sonra, sanığın babası olan …’ın polise giderek oğlunun hırsızlık olaylarına karıştığını söyleyip bisikletten bahsetmesi üzerine hırsızlık konusu bisiklete elkonulduğu, 15/06/2012 tarihli değer tespit ve teslim tutanağına göre, bisikletin mağdura ait bisiklet olduğunun tespit edilmesi nedeniyle teslim edildiğinin bildirildiği olayda, sanığın soruşturma evresinde 07/06/2012 tarihli savunmasında, suça konu bisikletin Almanya’da çalışan babasının arkadaşına ait olduğunu, uyuşturucu kullanması nedeniyle tutuklanarak uyuşturucudan uzak kalması için babasının böyle bir suçlamada bulunduğunu söylemesine rağmen yargılama evresinde 05/02/2013 tarihli savunmasında, suça konu bisikleti bir gün önce vefat eden bir kişiden aldığını, bir iki gün binip geri vereceğini, daha sonra çalıntı olduğunu öğrendiğini söylediğinin anlaşılması karşısında; hırsızlık suçunun sübut bulduğu gözetilmeden, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik çelişkili beyanlarına dayanılarak dosya içeriğiyle örtüşmeyen ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Kapalı Otoparkta İşlenen Bisiklet Hırsızlığı Cezası

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2018/19183 sayılı kararı, sanığın hırsızlığa konu bisikleti, Kule sitesi kapalı otoparkta bulunan bisiklet park yerinden çaldığının anlaşılması karşısında, eylemin TCK 142/1-b maddesinde yer alan hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde TCK 141/1. maddesi ile hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Suç Eşyasının Satın Alınması ve Bisiklet Hırsızlığı Cezası

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2014/22721 sayılı kararı, Yakınan G.. K..’ın 13.02.2011 tarihinde kilitleyerek park ettiği akülü bisikletinin çalındığı, 08.03.2010 tarihinde yakınana ait akülü bisikletin tanık E.. T..’ın konutunda ele geçirildiği, tanık E.. T..’ın aşamalarda alınan beyanlarında sanık A.. D..’ın hırsızlığa konu bisikleti emaneten bıraktığını beyan ettiği, sanık A.. D..’ın soruşturma evresinde alınan beyanında 10-15 gün kadar önce sanık G.. C..’un konutuna gelerek borç istediğini, sanık G.. C..’a 60 TL borç verdiğini, borcuna karşılıkta akülü bisikleti bıraktığını savunduğu, sanık G.. C..’un soruşturma aşamasında alınan ifadesinde ise soyadını, adresini ve kimlik bilgilerini bilmediği Murat ismindeki arkadaşının 10-15 gün kadar önce yanına bisiklet ile birlikte geldiğini, paraya ihiyacı olduğunun, bisikleti satın alabilecek birisini tanıyıp tanımadığını sorduğunu, sanık Gökhan’ın da bisikleti tek başına sanık A.. D..’ın konutuna götürdüğünü, 60TL’ye sattığını, yakınanın akrabası olan tanık A.. K..’ın yakınanın bisikletini aradığını duyunca birlikte sanık A.. D..’dan bisikleti istediklerinde A.. D..’ın bisikleti 400 TL’ye sattığını “bu parayı vermeleri halinde geri verebileceğini söylediğini” savunduğunun anlaşılması karşısında; 08.03.2011 tarihli takdiri kıymet tutanağına göre 1000 TL değerinde bulunan akülü bisikleti 60 TL’ye emaneten alıp, tanık A.. K.. tarafından geri alınmak istenildiğinde ise bisikleti 400TL’ye satması nedeniyle ancak 400 TL geriverebileceğini beyan eden sanık A.. D..’ın değerinin çok altında bir fiyata aldığı bisikletin suç eşyası olduğunu bilebilecek durumda olduğu gözetilerek, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2018/18930 sayılı kararı, Suça sürüklenen çocuğun alınan beyanında hırsızlık suçuna konu bisikleti çalmadığını, bisikletçide çalıştığı dönemde İbrahim isimli bir çocuktan satın aldığını belirttiği, dosya içerisinde yer alan delillerin tartışılarak suça sürüklenen çocuğun üzerine atılı eylemin suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunu oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.

İşyerinin Önünden Çalınmak Suretiyle İşlenen Bisiklet Hırsızlığı Cezası

Elegant Bearded Man Is Charging His Electrical Scooter With Charger Special Parking 613910 13888
Bisiklet Hırsızlığı Cezası 4

Yargıtay 17. Ceza Dairesinin 2019/1734 sayılı kararı, Müşteki …’a ait hırsızlık konusu bisikletin, bilirkişi raporuna göre iş yeri eklentisi sayılmayan herhangi bir bahçe duvarı, tel örgü ile çevrili olmayan iş yerinin önünden kilitsiz şekilde çalındığının anlaşılmasına göre, eylemin TCK’nun 141/1, 143/1. maddesindeki suçu oluşturduğunun kabulü gerekmektedir.

Sanığın Bisikleti Rızasıyla Teslim Etmemesine Rağmen Bisiklet Hırsızlığı Cezasında Etkin Pişmanlık Uygulanması

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2020/46 sayılı kararı, Suça konu bisikletin, hırsızlık ihbarını değerlendiren polislerce sanığın takip edilip yakalanması sırasında ele geçmiş olması nedeniyle, sanık tarafından rızai bir iade söz konusu olmadığı gözetilmeden, uygulama koşulları bulunmayan TCK’nun 168. maddesine göre cezada indirim yapılmak suretiyle eksik ceza tayini yasaya aykırıdır.

Etkin Pişmanlıkta Bulunulması Durumunda Bisiklet Hırsızlığı Cezası

Yargıtay 17. Ceza Dairesinin 2015/2100 sayılı kararı, Suç konusunun yakınanlara ait iki adet bisikletin apartmanın merdiven boşluğundan çalınmasından ibaret olduğu, olayın ardından suça sürüklenen çocukların bu bisikletlerden …’a ait olan ile dolaşırken yakalandıkları, benzer bisiklet hırsızlıkları sebebi ile şüphelenen kolluk görevlilerinin bisikleti nerden bulduklarını sorduklarında, çaldıkları yeri gösterip henüz müracaatı olmayan yakınana bisikletin iadesini sağladıkları ayrıca, yakınanlardan Yusuf’un da bisikletini aldıklarını söyledileri ve iadesini sağladıklarının anlaşılması karşısında sanıklar hakkında 5237 sayılı Yasa’nın 168.maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışmasız bırakılması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 22. Ceza Dairesinin 2015/68 sayılı kararı, 12.06.2007 tarihli olay ve yakalama tutanağı ile aynı tarihli teslim ve tesellüm tutanağına göre; gece vakti yakınana ait ikametin bahçesinden çaldığı bisiklet ile kaçarken yolda kolluk kuvvetlerince şüphe üzerine durdurulan sanığın, müştekinin olay nedeniyle başvurusu bulunmadan samimi şekilde suçunu ikrar edip, hırsızlık yaptığı yeri göstermek suretiyle etkin pişmanlık göstererek hırsızlık suçuna konu bisikletin soruşturma aşamasında yakınana iadesini sağladığının anlaşılması karşısında, sanık hakkında TCK’nın 168/1 maddesindeki etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Kullanma Hırsızlığı ve Bisiklet Hırsızlığı Cezası

Yargıtay 17. Ceza Dairesinin 2020/6296 sayılı kararı, 09/05/2015 günü mağdurların çalınan bisikletlerinin kolluğun 13/05/2015 tarihinde yapmış olduğu araştırma neticesinde otogar bahçesinde çalınan bisikletlerden birinin eşgaline uygun bisikletin suça sürüklenen çocuk tarafından kullanıldığının görülmesi üzerine, suça sürüklenen çocuğun bisiklet ile birlikte durdurulup çalınan bisiklet olduğunun tespit edildiği, suça sürüklenen çocuğun da söz konusu bisikletleri arkadaşı ile beraber çaldıklarını savunduğu anlaşılmakla, bisikletin hırsızlık olayından dört gün sonra kolluğun takibi sonucu yakalama yapılması sonucu bulunması şeklinde gerçekleşen olayda; suça sürüklenen çocuğun çaldığı bisikletleri bir süre kullandıktan sonra tekrar müştekilerin zilyetliğine geçirme iradesi olmadığının anlaşılması karşısında, 5237 sayılı TCK’nın 146/1. maddesinin uygulanma koşullarının gerçekleşmediği eylemin uzlaşmaya tabi olan TCK 141/1 maddesinde düzenlenen suça uyduğu gözetilmeden, müştekilere yönelik eylemlerden dolayı ayrı ayrı düşme kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2015/3579 sayılı kararı, Olay tarihinde mağdura ait çalınan bisikletin, aynı gün kolay bulunacak şekilde sokak üzerinde terkedilmiş ve park halde hasarsız olarak bulunması, sanığın aşamalardaki savunması, müştekinin şikayetçi olmaması ve tanığın bisikleti alırken geri getireceğini söyleyerek ayrıldığı yönündeki beyanları ile tüm dosya kapsamı dikkate alındığında sanığın üzerine atılı eylemin, TCK’nın 146 maddesinde düzenlenen ve takibi şikayete bağlı olan “kullanma hırsızlığı” suçunu oluşturup oluşturmayacağı hususu tartışma ve değerlendirme konusu yapılması gerekirken, eksik soruşturma ve yanlış uygulama ile sanığın TCK 141/1 madde ve fıkrasına göre yazılı biçimde cezalandırılmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Baz İstasyonu Sinyal Bilgileri Bisiklet Hırsızlığı Cezası Açısından Delil Olabilir

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2021/14201 sayılı kararı, sanık …’ın beyanları arasındaki çelişki sanıktan sorulmak sorulmak suretiyle giderilip, sanıkların suç tarihindeki telefon numaraları tespit edildikten sonra HTS kayıtlarının (arama, aranma, mesaj, baz istasyonu vs) … Teknolojileri ve İletişim Kurumundan getirtilerek sanıkların savunmalarının doğruluğunun araştırılması ve suç tarihindeki baz istasyonu bilgileri çerçevesinde sinyal kayıtları incelenerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdir edilmesi gerektiği gözetilmeden ve suça konu elektrikli bisiklet üzerinde parmak izi tespit edilen sanık …’ın, hayatın olağan akışına uygun olmayan savunmasına da itibar edilmek suretiyle eksik kovuşturma ile beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Kamera Kayıtları Bisiklet Hırsızlığı Cezası Açısından Delil Olabilir

Yargıtay 17. Ceza Dairesinin 2016/6957 sayılı kararı, Dosya içerisinde yer alan, sanık savunmaları tanık ve mağdur beyanları doğrultusunda, sanığın suç tarihinde müştekinin ikametinin bulunduğu apartmana ait bisiklet park yerine bisikletini zincirleyerek bıraktığı, sitenin kamera kayıtlarına göre kimliği belirsiz bir şahsın bisikletin zincirini keserek çaldığı, müştekinin durumu fark etmesi üzerine sitenin güvenlik görevlileri tarafından kayıtların izlendiği, suç tarihinden 3 gün sonra sabah saat 08.00 sıralarında sanığın suça konu binanın bahçesinde şüpheli hareketler sergilemesi üzerine güvenlik görevlisi olan tanık … tarafından tanındığı, sanığa 3 gün önce bisiklet hırsızlığı olayına karışan kişiye benzediğini söyleyerek beraber kamera kayıtlarını izledikleri, sanığın ısrarla kayıtlardaki şahsın kendisi olmadığını beyan ettiğinin anlaşılması karşısında; ilgili kamera kaydının bilirkişi marifetiyle incelenip kayıttaki şahsın sanık olup olmadığının tespitinden sonra sonuca göre sanığın hukuksal durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmeyerek, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Sanığın İkrarı Bisiklet Hırsızlığı Cezası Açısından Delil Olabilir

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2019/648 sayılı kararı, Suça sürüklenen çocuğun ikrar niteliğindeki savunması, müşteki beyanları ve dosya kapsamındaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; suça sürüklenen çocuğun suça konu bisikleti halkın yararlanmasına sunulmuş vapur seferi sırasında çalmaya teşebbüs ettiği anlaşılan olayda; hakkında eylemine uyan TCK’nın 142/1-c maddesinden uygulama yapılması gerektiği gözetilmeyerek yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Hırsızlık suçu ve bisiklet hırsızlığı cezası ile ilgili konularda Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.