Follow us on :

Herkese Açık Fotoğrafı Kullanmak Suç Mudur?

Yargıtay sosyal medya platformlarında herkese açık fotoğrafı kullanmak konusunu incelemiş ve bunun suç oluşturmayacağına karar vermiştir.  

Nitekim Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2014/19490 sayılı kararına göre, sanığın, katılanın, internette facebook hesabındaki herkese açık profil resmini kopyalayarak rıza olmaksızın kendi facebook hesabına koyduğu olayda; resmin ele geçirilemediği ve içeriğinin belirlenemediği gözetildiğinde, sanık tarafından, katılanın sürekli takip, denetim ve gözetim altına alınması sonucu elde edilmiş özel hayatın gizliliğini ihlale yol açacak bir görüntü bulunmadığı gibi; katılanın, facebooktaki profil resmi, katılanın başkalarınca görülmesi ve bilinmesini istemediği, hukuk tarafından gizliliği ve korunması temel bir şahsiyet hakkı kabul edilmiş özel yaşam alanına ilişkin görüntü olarak değerlendirilemeyeceğinden, atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı; TCK’nın 136. maddesindeki verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu yönünden değerlendirme yapıldığında, katılanın facebook hesabındaki resmi kişisel veri kapsamında kabul edilebilir ise de; sanığın, resmi, katılanın internette facebook hesabındaki herkese açık profil resminden elde etmesi ve katılana ait başkaca bir kişisel bilgiye yer vermeden kendi facebook hesabına koyması nedeniyle hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yaymadan da söz edilemeyeceğinden, bu suçun da unsurlarının oluşmayacağı anlaşılmakla; beraati yerine yazılı düşüncelerle mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay kararından da anlaşılmaktadır ki, gizli olmayan sosyal medya hesaplarında yer alan ve özel hayatın gizliliğini ihlale yol açacak bir görüntü olarak değerlendirilemeyen herkese açık fotoğrafı kullanmak suç olarak değerlendirilemeyecektir.

Sosyal Medyada Özel Fotoğrafların Paylaşılması

Loei Thailand May 10 2017 Hand Holding Samsung S8 With Mobile Application Facebook Screen 1232 4912
Herkese Açık Fotoğrafı Kullanmak Suç Mudur? 3

Instagram veya Facebook gibi sosyal medya araçları ile kişiye özel ve başkaları tarafından bilinmesi ve görülmesi istenmeyen fotoğrafların paylaşılması ise görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ile verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarını oluşturur.

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 10.05.2016 tarih ve 2016 / 8242 sayılı kararında, özel hayat alanının neleri kapsadığı açık bir şekilde gösterilmiştir. Bu karara göre, özel hayat; kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret değil, herkesin bilmediği veya bilmemesi gereken, istenildiğinde başka kişilere açıklanabilen, tamamen kişiye özel hayat olayları ve bilgilerin tamamını içerir. Bu nedenle, kamuya açık alanda bulunulması, bu alandaki her görüntü veya sesin dinlenilmesine, izlenilmesine, kaydedilmesine, sürekli ve izinsiz olarak elde bulundurulmasına rıza gösterildiği anlamına gelmez.

Sosyal Medyada Özel Fotoğrafların Paylaşılmasının Cezası Nedir?

Top View Career Guidance Items Judges 23 2149443469 1
Herkese Açık Fotoğrafı Kullanmak Suç Mudur? 4

Özel hayatının gizliliğinin sağlanması adına gerek iç mevzuatta gerekse uluslararası sözleşmelerde gerekli düzenlemeler yapıldığı gibi, ceza kanunlarında caydırıcılığı sağlama adına gerekli düzenlemeler kaleme alınmıştır.

Türk Ceza Kanununun 134. maddesinde de özel hayatın gizliliğini ihlale yol açan eylemler cezai yaptırım altına alınmıştır. Bu maddeye göre, sosyal medya araçları ile özel fotoğrafların paylaşılması durumunda,

“Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.”

Türk Ceza Kanununun 136. maddesinde ise verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme kapsamına giren eylemler cezai yaptırım altına alınmıştır. Bu maddeye göre,

Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.

Instagram veya Facebook gibi sosyal medya vasıtaları ile özel fotoğrafların paylaşılması iddiasına ilişkin olarak,özel hayatın gizliliği veya verileri hukuka aykırı olarak verme suçlarının mağduru olunması ya da bu suçu işlemediği halde sanık durumuna düşülmesi halinde olayın seyri ayrıntılı bir şekilde ve mevcutsa delilleri ile birlikte adli makamlara aktarılmalıdır. Bu noktada Yargıtay kararlarını emsal göstermek hakkın savunulması açısından anahtar role sahip olabilecektir. 

Bu itibarla, hak kaybına uğramamak için bilişim suçlarına vakıf tecrübeli ceza avukatının hukuki yardımı önem taşımaktadır.

Özel hayatın gizliliği suçu ve özelinde sosyal medya araçları ile herkese açık fotoğrafı kullanmak konusuyla ilgili her türlü hukuki probleminizde Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.