Follow us on :

Hırsızlık Suçu Nasıl İspatlanır – İspat Yöntemleri

Hırsızlık suçu nasıl ispatlanır sorusuna verilecek cevap soruşturma ve yargılama sürecini tümden etkileme potansiyeline sahiptir. Nitekim hırsızlık eyleminin mağduru yargılamanın lehine sonuçlanabilmesi için hırsızlık suçu nasıl ispatlanır hususuna ilişkin somut delillerini ortaya koymalıdır. Sanık, kanunen suçsuz kabul edilen bir kişi kabul edilmesi nedeniyle şüphe giderilemediğinde sanık beraat edecektir. Bu itibarla sanığın mahkum edilebilmesi için suçunun ispat edilmiş olması gerekir.

Ceza muhakemesi sistemimizde “delil serbestliği” ilkesi benimsenmiştir. Buna göre, hakimin ceza verebilmesi için, ceza yargılamasında fiilin işlenip işlenmediği, işlenmişse fail tarafından işlenip işlenmediği hususunda hukuka uygun araçlarla, yargılama makamının tam bir vicdani kanaate sahip olması gerekmektedir.

İspatlanması gereken olgu ve olayların belirlenmesi kadar, bunun hangi delillerle ve nasıl ispatlanacağı meselesi de önem taşımaktadır. Genellikle her suç için delil olma özelliği taşıyan ispat araçları olduğu gibi somut suç tipine göre sıklıkla kullanılan ve vicdani kanıya sahip olunmasını sağlayan ispat yöntemleri de bulunmaktadır.

Yazımızda özellikle Yargıtay içtihatları doğrultusunda hırsızlık suçu nasıl ispatlanır sorununa ilişkin hangi yöntemlerin kullanılabileceği inceleme konusu yapılacaktır.

Hırsızlık Suçu Nasıl İspatlanır Yargıtay Kararları

Yargıtay içtihatları incelendiğindehırsızlık suçu nasıl ispatlanır hususuna ilişkin önemli ilkelerin benimsendiği ve bu kriterler doğrultusunda kararların verildiği görülmektedir. Yargıtay’a göre kamera görüntüleri, parmak izi, baz istasyonu sinyal bilgileri, sanığın ikrarı ve tanık beyanları hırsızlık suçunun ispatı yönünde önemli deliller olarak kabul edilmektedir.

Hırsızlık Kamera Görüntüleri ile İspat Edilebilir

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/20129sayılı kararı, Olay tarihinde müştekinin depo olarak kullandığı daireden hırsızlık yapıldığının bildirilmesi üzerine bahse konu deponun karşısında bulunan siteye ait güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin kolluk personeli tarafından incelenmesi sonucu düzenlenen görüntü izleme ve tespit tutanağında; dava konusu hırsızlık eylemini suça sürüklenen çocuğun gerçekleştirmiş olduğu tespit edilmiş ise de aşamalarda suçlamaları kabul etmeyen suça sürüklenen çocuğun kamera görüntülerindeki kişinin kendisi olmadığını ifade etmiş olması karşısında, gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak bir şekilde tespiti açısından öncelikle söz konusu tutanağı düzenleyen tutanak tanıklarının duruşmaya çağrılıp tanık sıfatıyla dinlenilmeleri, suça sürüklenen çocuğun değişik cephelerden çektirilecek teşhise elverişli boy fotoğrafları temin edilerek mevcut kamera görüntülerindeki kişinin suça sürüklenen çocuk olup olmadığının, bilirkişi marifetiyle, gerektiğinde Adli Tıp Kurumundan, Polis veya Jandarma Kriminal Daire Başkanlığından alınacak rapor ile tereddüde mahal vermeyecek şekilde belirlenmesi ve olay yeri inceleme raporunda belirtilen, olay yerinden alınan parmak izlerinin suça sürüklenen çocuğa aidiyeti hususunda suça sürüklenen çocuktan alınacak parmak izleri ile mukayese incelemesinin yaptırılması sonucuna göre suça sürüklenen çocuğun hukuki durumunun tespiti gerekir.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/19420sayılı kararı, Her ne kadar suça konu araç üzerinde sanığın parmak izi tespit edilmişse de, parmak izinin sağ ön kapı camı iç yüzeyinden elde edildiği, sanığın savunmasında suça konu aracın arkadaşı …’nin babasına ait olduğunu düşünerek … AVM’ye gitmek için bindiğini savunduğu, o gün alışveriş yaptığını da beyan ederek alışveriş fişi ibraz ettiği, sanığın olay günü yanında annesi ve teyzeleri de olduğunu belirttiği anlaşılmakla, sanığın beyanında geçen …’nin kimlik bilgilerinin tespit edilerek beyanının alınması, sanığın annesi ve teyzelerinin tanık sıfatıyla dinlenmesi ve ilgili avm ve alışveriş yapıldığı beyan edilen mağazanın güvenlik kamera kayıtları temin edilerek incelenmesi neticesinde sanığın hukuki durumunun tayini gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/19301 sayılı kararı, Kamera kaydına göre suçun gece vakti sayılan zaman diliminde saat 04:34 işlediğinin anlaşılması karşısında; sanık hakkında TCK’nın 143. maddesinin uygulanmaması yasaya aykırıdır.

Hırsızlık Parmak İzi ile İspat Edilebilir

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/20654sayılı kararı, Suça sürüklenen çocuğun aşamalarda alınan savunmalarında suçlamayı ve parmak izini kabul etmediği, olay yeri inceleme ekibince yapılan incelemede olay yerinden elde edilen parmak izinin otomatik parmak izi teşhis (apfıs) sisteminde kayıtlı parmak izi ile karşılaştırma yapıldığında suça sürüklenen çocuğa ait olduğunun bildirilmesi karşısında; suça sürüklenen çocuğun parmak izi örnekleri alınarak, olay yerinden elde edilen parmak izleri ile uzman bilirkişiye karşılaştırmasının yaptırılarak suça sürüklenen çocuğa ait olup olmadığının araştırılıp, sonucuna göre delillerin bir bütün halinde değerlendirilerek suça sürüklenen çocuğun hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/19212sayılı kararı, Müştekiye ait apartmanın otoparkından motosikletinin çalınmasından yaklaşık bir buçuk ay sonra suça konu motosikletle hırsızlık yapmaya çalışan bir şahsın görevli kolluk personelince takip edildiği ancak yakalanamadan şahsın motosikleti terk ederek kaçtığı, motosiklet üzerinde yapılan incelemede sanığın parmak izinin ele geçirilmiş olduğu, sanık ise aşamalardaki savunmalarında motosikletin kendisinde bulunma nedenini çelişkili savunmalarda bulunarak açıklayamamış olması karşısında sanığın hırsızlık suçundan mahkumiyeti gerekir.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/19084sayılı kararı, Sanığın aşamalarda suçlamayı kabul etmemesi, olay yeri işyerine tezgah ölçüsü almak için girdiğini bu nedenle parmak izinin tespit edildiğini savunduğu, tanık ve katılan beyanları ile işyerine tezgah ölçüsü almak için girdiğinin anlaşıldığı hususları göz önüne alındığında sanığın isnat olunan suçları işlediğine dair mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı halde, beraati yerine sanık hakkında yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/18375sayılı kararı, Dosya içerisinde mevcut 31.07.2015 günlü “Biyometrik Vücut İzi Ekspertiz Raporu”na göre; olay günü çalınan motosikletin ön sol amortisör üzerinden elde edilen parmak izinin, sanığın sol yüzük parmağı ile uyumlu olduğu belirlenerek parmak izinin sanığa ait olduğunun kesin olarak tespit edildiği, sanığın alınan savunmasında daha önce de motosiklet hırsızlığı yaptığını belirterek parmak izinin ne şekilde çıktığını açıklayamadığının anlaşılması karşısında; nitelikli hırsızlık suçunun sübut bulduğu gözetilmeden delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Hırsızlık Baz İstasyonu Sinyal Bilgileri ile İspat Edilebilir

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2021/19944sayılı kararı, 21.04.2014 tarihli hırsızlık suçuna ilişkin; sanık … ayrıntılı beyanında sanık …’a ait Lada marka araçla olay yerine giderek suça konu jeneratörleri … ile birlikte çaldıklarını aşamalarda ısrarlı şekilde belirtmesi ve tanık T….’nin Y…… olayındaki baz istasyonu yanında görülen lastik izlerinin Lada marka araca ait olduğunun ve bu aracın da sadece …’ta bulunduğuna dair beyanı karşısında, sanık …’ın suç tarihinde kullanmakta olduğu tüm cep telefonu hatlarının tespiti yapılarak, eylemin de tam olarak baz istasyonunda gerçekleşmesi sebebiyle maddi gerçeğin herhangi bir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti amacıyla, suça konu baz istasyonundan sanığa ait cep telefonunun suç tarihinde sinyal alıp almadığının Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan usulünce istenecek baz sinyal bilgileri dökümü incelenerek tespiti ve sonucuna göre sanık …’ın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, yazılı şekilde eksik kovuşturmayla beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2021/14252sayılı kararı, Suça sürüklenen çocuğun aşamalarda değişmeyen savunmasında atılı suçu kabul etmemesi karşısında; olay tarihinde kullandığı cep telefonunun baz istasyon sinyal bilgilerini içeren HTS kaydı alınıp, olay tarihi ve saatinde olay yeri veya yakınında olup olmadığının tespit edilmesi; ayrıca T…….. Mahallesi T….. Caddesi K….. Petrol’den alınan kamera kayıtları üzerinde inceleme yaptırılarak, görüntülerdeki motosiklet ile katılana ait motosiklet karşılaştırılıp, motosikletlerin aynı olup olmadığı tespit edilerek sonucuna göre suça sürüklenen çocuğun hukukî durumunun takdir ve tayini gerekirken, bu yönlerden araştırma yapılmadan eksik kovuşturma ile yazılı şekilde (beraat) hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Hırsızlık Sanığın İkrarı ile İspat Edilebilir

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/20585 sayılı kararı, Sanığın kovuşturma aşamasındaki beyanında hırsızlık suçunu dışarıda gözcülük yapan bir arkadaşıyla birlikte işlediğini ikrar etmesi ve ilk derece mahkemesininde bu hususa itibar etmesi karşısında tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/19671 sayılı kararı, CMK’nın ifade alma ve sorguda yasak usuller başlıklı 148. maddesinin 4.fıkrasında müdafii hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz, hükmüne yer verilmiştir. Somut olayımızda sanığın 24.12.2015 tarihli kollukta müdafii huzurunda verdiği savunmasında atılı suçu samimi olarak ikrar etmesi karşısında, sanığın atılı suçlardan mahkumiyeti yerine yazılı gerekçelerle beraatına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Hırsızlık Tanık Beyanları ile İspat Edilebilir

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin  2021/20543sayılı kararı, Emekli polis olan tanık …’in beyanlarında, sanık ve suça sürüklenen çocuğu karşı komşusu olan müştekinin kapısını kurcalarken gördüğünü beyan ettiği, sanık ve suça sürüklenen çocuğun savunmalarında belirttikleri şahsın apartmanda oturmadığının anlaşıldığı, suça sürüklenen çocuğun çantasında kapı açmada kullanılan aparatın ele geçtiği ve suça sürüklenen çocuğun duruşmalar sırasında talimatla alınan beyanında daha önceki savunmalarının aksine beyanlarda bulunduğunun anlaşılması karşısında, nitelikli hırsızlığa teşebbüs ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarının sübut bulduğu gözetilmeden, yazılı gerekçeyle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Hırsızlık suçu ve hırsızlık suçu nasıl ispatlanır konularına ilişkin hukuki sorunlarınız ile ilgili olarak Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.