Follow us on :

Kasten Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri

Kasten Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri

Kasten öldürme suçunun nitelikli hallerinin sayıldığı TCK’nın 82. maddesine göre eylemin gerçekleştirilmesi halinde fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Tasarlayarak kasten adam öldürme suçu,TCK’nın 82/1-a maddesinde düzenlenmiş olup suçun nitelikli hallerinden birisidir ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Yargıtay’a göre; tasarlamadan söz edilebilmek için şu hususlar gerçekleşmelidir.

* Failin bir kimsenin hayat hakkı veya vücut bütünlüğüne karşı eylemde bulunmaya sebatla ve şartsız olarak karar vermesi, 

* Failin düşünüp planladığı suçu işlemeden önce makul bir süre geçmesine ve ulaştığı ruhi sükûnete rağmen bu kararından vazgeçmeyip sebat ve ısrarla filini icraya başlaması,

* Failin gerçekleştirmeyi planladığı fili, belirlenmiş bir kurgu dâhilinde icra etmesi gerekir.

Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu 23.09.2014 tarihli kararında, maktulün, sanığın babasına ait evi satın alması ve tapuyu devretmek için fazla bedel istemesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğunu ve kasten öldürme eyleminin de bu husumetten kaynaklandığını kabul etmiştir. Ancak, sanığın maktulü öldürmeye sebatla ve şartsız olarak ne zaman karar verip bu yönde bir plan yaptığı, ulaştığı ruhi sükûnete rağmen öldürme kararından vazgeçmeyerek bu amaçla tabanca edinerek olay öncesinde maktulün evinin bulunduğu mahalleye geldiği, olay tarihinde de maktulü takip ederek öldürdüğü hususunda, tasarlamanın varlığını ispat edecek nitelikte, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını belirlemiştir. Bu itibarla olayda tasarlamanın mevcudiyetini kabul etmemiştir.

 Canavarca Hisle ve Eziyet Çektirerek Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Canavarca hisle veya eziyet çektirerek bir kişinin öldürülmesi halinde fail TCK’nın 82/1-b maddesi çerçevesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılır.

Maddenin gerekçesinde acıma hissi olmaksızın bir başkasının öldürülmesi halinde canavarca hissin bulunduğu belirtilmiştir. Canavarca his, öldürmenin vahşi yöntemle gerçekleştirilmesi olarak kabul edilmiştir. Bir kişinin yakılarak, uyurken kulağının içine kızgın yağ dökülerek veya vücudun parçalanarak öldürülmesi halinde canavarca hisle öldürmenin bulunduğu ifade edilmiştir.

Hiçbir neden yokken, nasıl öldüğünü görmek için, zevk için ya da sadece öldürmüş olmak için, bir kişinin öldürülmesinde bu maddenin uygulanacağı kabul edilmektedir.

Nitekim Yargıtay 1. Ceza Dairesi 29.12.2004 tarihli kararında, sanığın sırf kendisiyle beraber olmak istemeyen mağdurun annesine gözdağı verip acı çektirmek için mağduru raporunda belirtilen şekilde ve vahşi bir kötülük eğilimi sergileyerek, ateş etmek suretiyle öldürmeye tam teşebbüs ettiğinden eylemin “canavarca his şevkiyle adam öldürmeye tam teşebbüs niteliğinde olduğu kabul edilmiştir.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 01.10.2013 tarihli kararında,  Sanığın maktulü ateşe vermesi ve yanması sırasında yaralı halde maktulü kendi haline bırakması ile ortaya çıkan kastının kullandığı yöntem itibariyle canavarca hisle öldürme suçuna yönelik olduğu bu nedenle canavarca his ile adam öldürme suçundan hüküm kurulması gerektiği belirtilmiştir.

Kasten Adam Öldürme Suçunun Üstsoy veya Altsoydan Birine, Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi ve Cezası

            Kasten öldürme suçunun mağdurunun üstsoy, altsoy, eş veya kardeş olması halinde TCK’nın 82/1-d fıkrasına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının verilmesi gerekmektedir. Maddede bir sınırlama yapılmadığı için alt soy ilişkisine, evlat, torun, torunun çocuğu, torunun torunu, anneanne, babaanne, onların anne ve babaları gibi akrabalık ilişkisi de dâhildir.  Bununla birlikte, kayın altsoy veya üstsoyun işlediği öldürme fiilleri, bu durum kapsamına girmemektedir.

Dolayısıyla mesela, gelin kayınvalidesini öldürdüğünde bu nitelikli hal uygulanmayacaktır.

Evlatlık ilişkisi yönünden nitelikli hal uygulama alanı bulamaz.

Eş açısından ise, Medeni Kanun hükmü esas alınmaktadır. Bu nedenle, sadece resmi evliliğin devam ettiği eş, bu madde anlamında eş olarak kabul edilmektedir.

Kardeş açısından ise ana veya babasından biri ortak olan kardeşlerin öldürülmesi durumunda bu madde uyarınca ceza arttırılacaktır.

Kasten Öldürme Suçunun Çocuğa veya Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Kişiye Karşı İşlenmesi

            TCK 82/1-e maddesi, hem çocuklara hem de beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda olan kişilere karşı işlenen adam öldürme suçunu nitelikli hal olarak kabul etmiştir.

            Çocuk, TCK’nın 6. maddesi gereğince henüz 18 yaşını doldurmamış kişiyi ifade etmektedir. Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olma ise, TCK’nın 82. maddenin gerekçesinde, ileri yaşı, hastalığı, malullüğü veya ruhi veya fiziki güçsüzlüğü nedeniyle kendini korumaktan aciz olan kimse şeklinde ifade edilmiştir.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 31.03.2011 tarihli kararında, olay günü maktulle telefonda tartışan sanık, eşi maktulün kaldığı eve saat 23.00 sıralarında, kapısını anahtarla açmak suretiyle girmiş ve uyumakta olan maktulü çok sayıda bıçak darbesiyle öldürmüştür. Yargıtay burada, maktulün uyku halinde olması nedeniyle, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunduğu kanaatine ulaştığından sanığın TCK’nın 82/1-e maddesi gereğince cezalandırılması gerektiğini belirtmiştir.

Kasten Adam Öldürme Suçunun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi

            TCK md. 6-c maddesinde, kamu görevlisi; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi olarak tanımlanmıştır.

            Bu maddenin somut olaya uygulanabilmesi için kasten öldürme eyleminin kamu görevlisinin görevinden dolayı işlenmesi gereklidir. Aksi takdirde, basit adam öldürme suçunun cezası gündeme gelecektir.

            Yargıtay 1. Ceza Dairesi 15.04.2019 tarihli kararında, polis memurları olan mağdurların suç tarihinde silahla ateş edildiğini duyarak olay yerine hareket ettikleri, elinde tabanca olan sanığın kovaladığı şahıslara ateş etmekte olduğunu gördükleri, mağdurun sanığın duyabileceği şekilde polis olduğunu söyleyip “dur” çağrısında bulunduğu ve uyarı amacıyla havaya ateş ettiği anlaşılmaktadır. Mağdurun kendisini kovalamakta olduğunu gören sanık, arkasına dönüp tabancasını mağdura doğrultarak ateş etmiş ve sol göğüs bölgesinden isabet alan mağdur yere düşmüştür. Ardından gelen diğer mağdurun da “dur” çağrısında bulunmasına rağmen sanık kaçmaya devam etmiş ve tabancasını mağdura doğrultup birden fazla kez ateş etmiştir. Sağ diz bölgesinden isabet alan mağdur, bir aracın arkasına saklanarak atışlarına devam etmiş ve sanığa karşılık vermiş, daha sonra sanık isabet alarak yaralanmış ve yakalanmıştır. Yargıtay burada eylemin kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlendiği sonucuna vararak sanığın her iki mağdura karşı kastının öldürmeye yönelik olduğu bu nedenle TCK’nin 82/1-g, maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiğini belirtmiştir.

Kasten Adam Öldürme Suçunun Gebe Olduğu Bilinen Şahsa Karşı İşlenmesi

Kasten öldürme suçu gebe kişiye karşı işlendiğinde çocuk kasten öldürmenin konusunu oluşturmaz. Yani, kadına yönelik öldürme eylemi sonucunda cenin de ölürse faile ayrıca çocuk düşürtme suçundan dolayı ceza verilmez. Ancak kadının öldürülmesi ile çocuğun ölümü de meydana geleceğinden ve bu durum iki hayata da son verilmesi anlamına geleceğinden nitelikli hal olarak düzenlenmiştir.

Bu halin uygulanabilmesi için failin kadının gebe olduğunu kesin olarak bilmesi gerekir.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 30.01.2009 tarihli kararına göre, sanık, maktulenin kaldığı odaya girerek ailenin namusunu kurtarmak (töre) saikiyle hamile olduğunu ve doğumuna az bir süre kaldığını bildiği uyumakta olan maktuleye bıçakla dokuz ayrı yerinden vurarak tasarlayarak öldürmüştür.Yargıtay, sanığın maktuleye yönelik eyleminin; gebe olduğu bilinen bir kadını, kendini savunamayacak durumda olan bir kişiyi, tasarlayarak ve töre saikiyle öldürme suçlarını oluşturduğu gerekçesiyle TCK’nın 82/1-a, e, f, k maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak veya Yakalanmamak Amacıyla Kasten Öldürme Suçu

Bu nitelikli halin uygulanması açısından, failin işlediği kasten öldürme fiilinin diğer suçla ilintili olmasıdır. Bu itibarla, daha önce işlenen suçun niteliği ya da cezası önemli değildir. Suç, adli para cezası gerektiren basit bir suç dahi olsa ağırlaştırıcı durum uygulanır ve sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 15.06.2010 tarihli kararında, bali kullanma alışkanlığı olan, kaldığı metruk evden çıkarak, alkollü bir şekilde sokakta gezerken karşıdan gelen ve tanımadığı maktulle karşılaşan sanığın, maktulle aralarında hiçbir konuşma ve tartışma geçmeden, üzerinde taşıdığı bıçakla onu otuz yerinden bıçaklayarak yere düşürdüğü görülmektedir. Sanık, yerde can çekişen maktulün cep telefonunu alarak olay yerinden ayrılmış, daha sonra suça konu cep telefonunu satmıştır.
Yargıtay burada, sanığın yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak maksadıyla öldürme suçundan, 5237 sayılı TCK’nun 82/1-h, 62, 53 maddeleri gereğince cezalandırılması gerektiğini belirtmiştir.

Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Kasten Adam Öldürme Suçu

Suçu işlemek için eylemlerine başlayan, ancak bir nedenle bu suçu işleyemeyen fail, bu nedenle hissettiği kızgınlık ve öfke ile öldürme suçunu işlemesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Suçun tamamlanması halinde bu nitelikli hal uygulanmaz. Suçun işlenememesinin nedeni önemli değildir. Mağdurun veya üçüncü bir kişinin direnmesi veya suç ortaklarından birisinin suça direnmesi gibi herhangi bir nedenle hedef suç işlenememiş olabilir.

Taksirli suçlar yönünden bu nitelikli halin uygulanması mümkün değildir.

Kasten öldürme eylemi yukarıda belirtilen nitelikli hallerden birisiyle işlenirse fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Bu nedenle öldürme eyleminin nitelikli olup olmadığının kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya koyulması failin alacağı ceza yönünden büyük önem taşıdığı göz önüne alındığında tecrübeli ağır ceza avukatı ile birlikte çalışılması ve sürecin tüm aşamalarında birlikte hareket edilmesi gerektiği şüpheden varestedir.

Kasten Adam Öldürme suçuyla ilgili her türlü hukuki probleminizde Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.