Follow us on :

Kavga Memuriyete Engel Mi?

Kavga memuriyete engel mi? Kavga olayının yani yaralama eyleminin memuriyete engel olup olmadığını alınan cezanın miktarı belirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde devlet memuru olacak ve bu görevi sürdürecek kişilerin hangi şartları taşımaları gerektiği tek tek sayılmıştır. Yasaya göre,  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmuş kişiler devlet memuru olamazlar. Bunun doğal sonucu olarak memuriyetleri esnasında bir yıl ve daha fazla hapis cezası alan kişilerin memuriyetleri de sona erer.

Türk Ceza Kanununun 45. maddesine göre, suç karşılığında uygulanan yaptırımlar, hapis ve adlî para cezalarıdır. Bununla birlikte 50. maddede, kısa süreli hapis cezasının, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre adlî para cezasına çevrilebileceği ifade edilmiştir.

Bu itibarla mahkeme kararı ile suç işlediği tespit edilen bir kişi hakkında hapis, doğrudan para cezası veya kısa süreli hapis cezasından çevrili para cezası şeklinde üç cezaya hükmedilebilir.

Devlet Memurları Kanununda açık bir şekilde bir yıl ve daha fazla hapis cezası mahkûmiyetinin memuriyete engel olduğu ifade edildiğinden bir yıldan daha az hapis cezası ya da doğrudan veya hapis cezasından çevrili para cezaları memuriyetin sona ermesine neden olmazlar.

Bir memur farklı yaralama suçlarının her birinden 1 yılın altında hapis cezası alır ve toplamda aldığı ceza 1 yıl hapis cezasını geçerse ne olacaktır? Bu durumda memur kişinin aldığı cezalar birbirinden bağımsız olarak düşünülecektir. Yani kavga suçlarından tek tek bir yılın altında hapis cezası alan memurun toplamda bu suçlardan bir yıldan fazla hapis cezası çıksa dahi memuriyetine devam edebilecektir.

Kavgadan Ceza Alan Memurun Memuriyeti Devam Eder Mi?

Group Young Business People Working Office 158595 5210
Kavga Memuriyete Engel Mi? 5

Esasen yazımız açısından en önemli ve cevabını vermemiz gereken soru budur? “Kavga Memuriyete Engel Midir”

Kasten yaralama suçundan bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmuş kişilerin memuriyeti sona erer. Ancak yukarıda da açıklandığı üzere, kasten yaralama suçunu işleyen memur bir yıldan daha az hapis cezası veya miktarı ne kadar olursa olsun para cezasına çarptırılmışsa bu durum memuriyeti açısından bir sıkıntı meydana getirmez. Bu kişi memuriyetine devam eder.

Bu hususta dikkat edilmesi gereken husus memurun eyleminin hangi yaralama suçunu oluşturduğunun ve ayrıca somut olayda meşru müdafaa ya da haksız tahrikin bulunup bulunmadığını net olarak ortaya konulmasıdır.

Memurun kasten yaralama eylemi TCK’nın 86/3. maddesinde sayılan şekillerde işlenmişse (mesela silahla) ya da TCK’nın 87. Maddesinde düzenlenen ağırlaştırıcı nedenler varsa (Mesela yaralama eyleminin mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir duruma sokup sokmadığı) memur ya da memur olmak isteyen kişilerin bu suçlardan ceza almaları durumunda alacakları cezalar muhtemelen bir yıldan daha uzun süreli hapis cezası olacağı için memur olamayacaklar veya memuriyetleri sona erecektir. Bu nedenle yaralama suçlarının soruşturma aşamasından başlayarak bu hususta tecrübeli bir ceza avukatı ile çalışılması hak kaybı yaşanmaması adına çok önemlidir.

Bunun yanında kavga memuriyete engel mi? sorusunun yanıtı aranırken kasten yaralama eyleminin meşru savunma altında ya da haksız tahrik sonucu işlendiği iddia ediliyorsa hukuka uygunluk sebeplerinin somut olayda oluşup oluşmadığı, haksız tahrikin derecesi, meşru savunmada saldırıya ve savunmaya ilişkin şartlar, meşru müdafaada sınırın aşılıp aşılmadığına ilişkin hususların titizlikle değerlendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, memuriyetin sonlanması bir yana yüksek cezalarla da karşı karşıya kalınabilir. Bu nedenle tecrübeli ceza avukatının hukuki desteğinden yararlanmak önem taşımaktadır.

Hangi Eylemler Yaralama Sayılır (Kavga Cezası Gerektirir)

Mağdurun vücuduna acı veren, sağlığını ya da algılama yeteneğini bozan her türlü eylem kasten yaralama suçunu oluşturur. Bu anlamda yaralama eylemi, tekme, tokat, yumruk, iteleme, kulak çekme, sopa ile vurma, bıçaklama, tabancanın kabzası ile vurma gibi birçok yolla işlenebilir. Nitekim aşağıda belirtilen Yargıtay içtihatlarında da yaralama eyleminin çok çeşitli yollarla gerçekleştirilebileceği görülmektedir.

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 16.11.2021 tarihli kararına göre, sanığın mağdurlara yönelik, farklı tarihlerde gerçekleşen, tokat ile yüzlerine ve enselerine vurma biçiminde gerçekleşen eylemi kasten yaralama suçunu oluşturur.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 31.05.2021 tarihli kararına göre, taraflar arasında çıkan tartışma sırasında sanığın katılanı evin önünden uzaklaştırmak için ittirmesi kasten yaralama suçunu oluşturur.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 10.02.2015 tarihli kararına göre, sanığın sevk ve idaresindeki araçla önceye dayalı husumeti bulunan müşteki ve kızını yolun karşısına geçmeye çalışırken görerek araçla hızlı bir şekilde çok yakınlarından geçmesi kasten yaralamaya teşebbüs suçunu oluşturur.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 30.05.2019 tarihli kararına göre, sanığın, katılanın kulağını çekmek suretiyle, kasten yaralama suçunu işlediği anlaşılmıştır.

Kavga (Kasten Yaralama) Cezası Ne Kadardır?

Kavgaya karışan her iki taraf birbirini yaralamış ve haklarında haksız tahrik veya meşru müdafaa uygulanmasını gerektirir şartlar oluşmamışsa alacakları ceza TCK’nın 86 ve 87. Maddelerine göre belirlenir. Bu maddelere göre yaralanmanın durumuna, mağdurun kim olduğuna, yaralamanın hangi vasıtalarla gerçekleştiğine göre karşılıklı kavga cezası değişmektedir.

1. Basit Kasten Yaralama Suçunun Cezası (TCK m.86)

Criminal Handcuffs 53876 139638 2
Kavga Memuriyete Engel Mi? 6

(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(3) Kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı,

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Silahla,

f) “Canavarca hisle”

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.

2. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu

(1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Konuşmasında sürekli zorluğa,

c) Yüzünde sabit ize,

d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

(3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan “onsekiz” yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Kavga (Kasten Yaralama) Suçundan Hapis Cezası Alıp Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilen Kişinin Memuriyeti

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB), hakkında hapis veya para cezasına karar verilen sanığın belli bir süre kasıtlı suç işlememesi ve yükümlülüklerine uygun davranması durumunda verilen cezanın ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine etki eden bir karardır. Bu karar hukuk sisteminde sonuç doğurmaz çünkü mahkeme tarafından açıklanmış bir karar yoktur.

Hukuk sisteminde etki edecek ve sonuç doğuracak bir karar sayılmadığı için cinsel taciz suçundan ceza alan ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen ceza nedeniyle memurun memuriyeti sona ermez. Ancak hakkındaki ceza HAGB ile ertelenen memur sanık denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlerse ne ceza alırsa alsın hükmü açıklanması ertelenen karar açıklanacak ve bu durumda memuriyeti sonlanacaktır.

Eğer memur hakkında kavga suçundan ceza verilir ve hükmün açıklanması geri bırakılır buna rağmen memuriyeti sonlandırılır ise bu şahsın idare mahkemesine iptal davası açması gerekir.

Neden Yaralama ve Memur Suçlarına Bakan Bir Avukat ile Çalışmalıyım?

Gesture Explanation 1098 15446
Kavga Memuriyete Engel Mi? 7

Yukarıda belirtildiği gibi Kavga (Kasten Yaralama) suçların hepsinin cezaları birbirinden farklıdır. Kasten yaralamanın mağdur üzerinde meydana getirdiği sonuç, yaralama eyleminin ne şekilde gerçekleştiği, somut olayda meşru müdafaa veya haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı gibi birçok kritere göre memur olan sanığın alacağı değişebilmektedir. Bu durum da memurun memuriyetinin sona ermesine ya da bir kişinin hiç memur olamamasına neden olabilmektedir. 

Bu nedenle yaralama eylemlerinin, suç oluşturup oluşturmadıkları ya da TCK’nın hangi maddesinde belirtilen suçu oluşturacağını belirlemek fail açısından çok önemlidir. Bu tespit yapılırken tecrübeli bir Ceza Avukatınezaretinde olay örgüsü mantık silsilesi çerçevesinde aktarılmalı ve lehe olabilecek deliller adli makamlara eksiksiz sunulmalıdır. Aksi takdirde alınacak cezaya bağlı olarak kavga eylemi memuriyete engel olabilecektir.

Bu itibarla, kasten yaralama suçlarında, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasında ve yine yargılama sürecinde sanık yönünden yasal haklarının Ceza Avukatı ile birlikte savunulması büyük önem taşır.

Mesleki Tecrübe Yaralama ve Memur Suçlarına Bakan Ceza Avukatı İçin Önemli Midir?

Businessman Businesswoman Sitting Front Manager Workplace 23 2147857315
Kavga Memuriyete Engel Mi? 8

Avukatların küçük bir kısmının sadece ceza davalarına baktıkları ve dolayısıyla bu alanda uzmanlaştıkları görülmektedir. Elbette hukuk sistemimizde her avukatın her türlü davaya bakması mümkündür. Ancak takdir edilecektir ki kendini belli alanlarda geliştiren ve daha ziyade aynı davalar ile ilgilenen avukatların hem teorik hem de uygulama aşamasında olumlu netice alma ihtimalleri daha yüksek olmaktadır.

Kasten yaralama suçları gibi somut olayın özelliğine göre, yüksek cezaların söz konusu olabileceği davalarda Ceza Avukatının tecrübeli olması hak kaybı yaşanmaması adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ceza davaları açısından avukat tercih edilme sürecinde, düşünülen avukatın öz geçmişi tecrübesinin sınanması adına önemli bir göstergedir.

Bu itibarla çalışılması düşünülen Ceza Avukatının hangi yılda ve hangi fakülteden mezun olduğu yanında kaç yıllık tecrübesi olduğu ve ceza alanında ne tür çalışmalar yaptığının doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.

Kasten Yaralama Suçları ve  “Kavga Memuriyete Engel Mi?” ile ilgili Ağır Ceza avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.