Follow us on :

Komşunun Ağacını İzinsiz Kesmek

Komşunun ağacını izinsiz kesmek, nitelikli mala zarar verme suçunu oluşturur. Nitekim, Türk Ceza Kanununun 152/1-c maddesinde, mala zarar verme suçunun “Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında” işlenmesi durumunda nitelikli durumun oluşacağı belirtilmiştir. Bu maddeye göre, komşunun ağacını izinsiz kesmek eylemi failin bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına neden olur.

Komşunun Ağacını İzinsiz Kesmek Yargıtay Kararları

Yazımızda Yargıtay ilgili ceza dairelerinin çeşitli tarihlerde verdiği kararlar üzerinden komşunun ağacını izinsiz kesmek eylemi, bu eylemin cezası, hukuka uygunluk nedenleri gibi hususlar açıklanmaya çalışılacaktır.

Komşunun Ağacını İzinsiz Kesmek Suçundan Verilen Hatalı Beraat Kararı

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2020/13452 sayılı kararı,  Emlakçılık işi ile uğraşan sanıkların, katılana ait taşınmaza komşu durumdaki 97 ada 5 numaralı parselin, dava dışı Nimet Karaca’ya satışında aracılık yaptıkları, malik Nimet adına hareket eden…’nun sanıklardan, taşınmazın üzerinde bulunan otlar ve ağaçları kaldırmalarını istediği, sanıkların aşamalardaki beyanlarında, diğer sanık … ile anlaşarak, suça konu ağaçları ve fidanları kestirdiği, dosyada yer alan 27.04.2015 tarihli bilirkişi raporunda, kesilen ağaçların katılana ait 97 ada 6 numaralı parsel içerisinde kaldığı ve toplam 3.475,00 TL. zararın meydana geldiğinin anlaşılması karşısında; nitelikli mala zarar verme suçunu işlediği sabit olan sanıkların atılı suçtan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Sinek Yaptığı İçin rahatsızlık Veren Komşunun Ağacını İzinsiz Kesmek

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2020/7852 sayılı kararı, Sanığın savunması ve duruşmada dinlenen katılanın karşı apartmanında oturan komşu beyanlarından ağacın eski ve bakımsız olduğu, sinek yaptığı için rahatsızlık verdiği için ağacın budanmasını sanıktan istedikleri, sanığın müştekiyi arayıp ulaşamadığı, bahçeye zararı gidermek için girdiği, dosyada yer alan bilirkişi raporuna göre de incir ağacının yapılan bu işlemler sonucunda kurumayacağının tespit edildiği, sanığın gayrı meşru bir amaçla apartman bahçesine girmediği ve suç kastının oluşmadığı anlaşılmakla, sanık hakkında atılı suçlardan beraat kararı yerine yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

İstinat Duvarı Sebebi İle Ağaçların Zarar Görmesi

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2020/7628 sayılı kararı, Sanığın, mağdura ait komşu taşınmaz sınırına yaptırdığı istinat duvarı sebebi ile bahsedilen sınıra yakın ağaçlara zarar verilmiş olduğundan bahisle sanık hakkında mala zarar verme suçundan kamu davası açılmış ise de; eylemin hukuki ihtilaf niteliğinde olduğu ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeksizin beraati yerine, TCK’nın 152/1-c maddesine uyan suçun şikayete tabi olmadığı hususu da dikkate alınmaksızın yazılı şekilde düşme kararı verilmiş olması yasaya aykırıdır.

Otların Yakılması Sırasında Komşu Tarladaki Ağaçların Zarar Görmesi

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2020/5883 sayılı kararı, Suç tarihinde tanık …’ın, sanığı tarlasında bulunan otları temizlemesi için yevmiyeli işçi olarak çalıştırdığı, sanığın temizlediği otları topladıktan sonra yaktığı ateşin rüzgar nedeniyle sıçrayarak komşu tarla sahibi olan mağdurun tarlasında bulunan sınıra yakın kavak ağaçlarının yanarak zarar gördükten sonra yangının söndürülmesi şeklinde gerçekleşen olayda, sanığın eyleminin TCK’nın 171/1-a maddesinde düzenlenen genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçunu oluşturduğu halde, eylemin hatalı vasıflandırması ile mala zarar verme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Dallarını Budamak Suretiyle Komşunun Ağacını İzinsiz Kesmek

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 2019/11083 sayılı kararı, Türk Medeni Kanunun ”Mülkiyet hakkının içeriği” başlıklı 683. maddesi: ”Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içerisinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir” hükmü ile malikin mülkiyet hakkını yasal sınırları içinde kullanabilme yetkisini düzenlemiştir. Öte yandan, anılan Kanunun taşınmaz mülkiyet hakkının kısıtlamalarını düzenleyen ”komşu hakkı” bölümünde yer alan 740. maddesi ise, başkasının mülküne taşarak zarar veren dal ve köklerin, zarar gören mülk sahibi tarafından kesilebileceği ve kendi mülkiyetine geçirebileceği hükmünü içermektedir.

Görüleceği üzere bu madde ile de mülkiyetin taşkın kullanımına kısıtlama getirilmiştir. Buna göre mülk sahibi bu hakkını, önceden istemde bulunmasına karşın taşan dal ve kökler uygun bir süre içinde kaldırılmadığı takdirde kendisi kullanabileceği gibi, bu zararın mahkeme aracılığı ile giderilmesini de isteyebilir.

Somut olayda; sanığa isnat edilen dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar verme suçunun uzlaşma kapsamında olmadığı anlaşılmakla; sanığın komşusu olan mağdura ait 5 adet ağacının dallarını keserek mala zarar verme suçunu işlediği iddia edilen olayda; sanığın kendi arazisinde bulunan fındıklıklarına zarar verdiğini düşünerek ağaçların dallarını kestiğine dair savunması, mağdurun, ağaçların sanığın arazisine gölge yaptığı yönündeki bozma sonrası alınan beyanı, 01.11.2013 tarihli bilirkişi raporunda mağdurun bahçesindeki 2 adet elma ağacı ve bir adet incir ağacının sınıra sıfır mesafede olduğu, 1 adet dut ağacının sınıra 1,70 metre mesafede olduğu, 125 ada 62 parsel numaralı taşınmaz üzerinde mevcut olan elma, incir ve dut ağaçlarının ve kesilmiş olan dallarının tarım tekniği açısından 125 ada 62 parsel numaralı taşınmaza uygun mesafede yetiştirilmediği ve bu ağaçların bu nedenden dolayı sanığın taşınmazına zarar verdiği yönündeki tespit karşısında; eyleminin 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 740. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen hukuka uygunluk sebebi kapsamında kaldığı gözetilmeden beraati yerine yazılı şekilde uzlaşma nedeni ile düşme kararı karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Kendi Arazisine Ağaçların Köklerinin Zarar Verdiği İçin Komşunun Ağacını İzinsiz Kesmek

Pile Firewood Park With Beautiful Green Trees 181624 31074
Komşunun Ağacını İzinsiz Kesmek 3

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 2019/2941 sayılı kararı, Sanığın katılana ait 3 adet vişne ağacını kökünden kestirerek mala zarar verme suçunu işlediği iddia ve kabul edilen olayda; sanığın, kendi arazisine ağaçların köklerinin zarar verdiği için katılana uyarılarına ve ilgili makamlara başvurularına rağmen taşkınlığın giderilmemesi üzerine ağaçları kestiğini savunması, dosya kapsamında sanığın sunmuş olduğu 15.08.2012 tarihli tespit raporunda da arazisinde oluşan zararın giderilmesi için meyve ağacının kesilmesi gerekliliğinin uygun görüldüğünün belirtilmesi karşısında; sanığın vişne ağaçlarını kesme hususunda Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Şarkışla Kaymakamlığı’na yaptığı başvurulara ilişkin evrak ile 15.08.2012 tarihli tespit raporunun aslı ya da onaylı örneğinin alınarak sanığın eyleminin 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 740. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen hukuka uygunluk sebebi kapsamında kalıp kalmadığı tartışılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırmayla yazılı şekilde sanık hakkında her iki suçtan da mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır.

Çatıya Zarar Vermesi Nedeniyle Komşunun Ağacını İzinsiz Kesmek

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2018/14041 sayılı kararı, Sanığın, katılan …’e ait ağacın iki küçük dalını annesinin evinin çatısına değmesi ve yağmur yağdığında çatının akmasını engellemek için koydukları çadıra zarar vermesi nedeniyle kestiğine ilişkin savunması karşısında, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 740/1. maddesinde yer alan “Komşunun arazisine taşarak zarar veren dal ve kökler, onun istemi üzerine uygun bir süre içinde kaldırılmazsa, komşu bu dal ve kökleri kesip kendi mülkiyetine geçirebilir” şeklindeki düzenlenmede gözetilerek, mahkemece, fen ve ziraat bilirkişilerinin katılımıyla mahallinde keşif yapılarak, ağaç dallarının sanığa ait parsele geçip geçmediği ile kesilen ağaç dalları nedeniyle ağacın ne şekilde zarar gördüğü tespit edilip, sanığın katılana daha önce ağaçların dallarını kesmesi konusunda herhangi bir bildirim yapıp yapmadığının araştırılması amacıyla sanık, katılan ve tanıkların beyanlarına yeniden başvurulması ve sonucuna göre, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 740/1. maddesi düzenlenmenin içeriği itibariyle hukuka uygunluk sebebi olarak düzenlenmiş olan kanuni düzenleme kapsamında kalıp kalmadığı ile kesilen dallar nedeniyle dikili ağacın ne şekilde zarar gördüğü ve sanığın zarar verme kastıyla hareket edip etmediği karar yerinde tartışılarak, sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Binaya Zarar Vermesi Nedeniyle Komşunun Ağacını İzinsiz Kesmek

Pexels Photo 6010326
Komşunun Ağacını İzinsiz Kesmek 4

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 2018/1782 sayılı kararı, Sanık kestiğini belirttiği ağacın gövdesinin kendisine ait binaya zarar verdiğini ve bu nedenle kestiğini belirtmesi karşısında 31.05.2013 tarihli keşif zaptında ziraat mühendisi bilirkişisinin suçun konusunu oluşturan sanık tarafından kesilmiş katılana ait ceviz ağacının sanığa ait komşu taşınmaza herhangi bir zararının olup olmayacağı hususunda ayrıntılı bir rapor hazırlayıp mahkemeye sunacağını belirtmesi bilahare mahkemeye sunduğu 18.07.2013 tarihli raporda sadece ağacın yaşı ve değeri ile ilgili tespitte bulunduğunun anlaşılması karşısında; gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti bakımından, ziraat bilirkişisi ve inşaat bilirkişisi marifetiyle mahallinde keşif yapılmak suretiyle sanığın hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerektiği gözetilmeden eksik araştırmayla yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır.

Bina Duvarında Çatlamaya Sebep Vermesi Nedeniyle Komşunun Ağacını İzinsiz Kesmek

Yargıtay 23. Ceza Dairesinin   2015/7242sayılı kararı, Sanık ve katılanın ……. Beldesinde komşu olarak ikamet ettikleri, katılana ait ağaçların kök ve dallarının sanığa ait eve zarar vermesi nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunduğu suç tarihinde sanığın katılana ait ağaçlara zirai ilaç sıkmak suretiyle dal ve yapraklarının kurumasına sebep olduğu iddia ve kabul olunan olayda;

Dosyada mevcut bilirkişi raporlarından ve fotoğraflardan suça konu ağaçlara ait kök ve dalların katılana ait eve zarar vermiş olduğunun, duvar ve zemininde çatlamalar husule getirmiş olduğunun anlaşılması ile ağaçların hayatiyetini sonlandırmayacak ölçüde ve bahse konu zararları bertaraf etme maksadıyla sınırlı gerçekleşen eylemden ötürü unsurları itibariyle oluşmayan mala zarar verme suçundan verilen beraat kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Sınırdaki Araziye Gölge Yapması Nedeniyle Komşunun Ağacını İzinsiz Kesmek

Yargıtay 15. Ceza Dairesinin  2016/7557 sayılı kararı, Sanık ile katılanın komşu oldukları, katılana ait olup dalları sanığın arazisine taşan ağaçların dallarının sanık tarafından katılana haber verilmeksizin kesildiği olayda; Sanık ile şikayetçinin arazilerinin birbirlerine sınır komşusu olduğu, sanığın şikayetçiye ait sınırda bulunan ağaçların kendi arazisine gölge yaptığı gerekçesiyle ağacın dallarını kestiğinin iddia edildiği olayda; dosya kapsamından sanığın taşan dalları kesme sonucunda ağaçların hayatiyetini kaybedip, kaybetmediğinin tespit edilmesi, sanığın suç kastıyla hareket edip etmediğinin karar yerinde tartışılması, buna göre hüküm kurulması gerekirken, sanığın hangi zorunlu durum içinde bulunduğu dahi açıklanmadan “sanığın içinde bulunduğu zaruret nedeniyle kesme eylemini gerçekleştirdiği” gerekçesiyle ceza tertibine yer olmadığına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Eve Gölge Yapması Nedeniyle Komşunun Ağacını İzinsiz Kesmek

Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 2016/2849 sayılı kararı, Dosya kapsamına göre, sanık ile katılanın bitişik arazilerde komşu oldukları, katılanın bahçesinde dikili bulunan ağaçların ve sanığa ait evinin bahçesine taşan dallarını, evinin pencerelerini gölgeleyerek kapattığı, kendi bahçesindeki yolundan geçişini engellediği için sanığın katılanın oğlunu uyarmış olmasına, bu konuda Orman Bölge Müdürlüğüne şikayette bulunmasına rağmen, katılanın bir tedbir almaması üzerine sanığın katılana ait ağaçların kendi arazisine taşan dallarını budadığı, bu şekilde sanığın zarar verme kastıyla hareket etmediği ve atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesine dayanan kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Hayatiyetlerini Kaybedecek Şekilde Komşunun Ağacını İzinsiz Kesmek

Yargıtay 23. Ceza Dairesinin 2016/2849 sayılı kararı, dosya içerisinde mevcut bulunan ve ağaçların ne şekilde kesildiğini gösteren CD kayıtlarındaki görüntülerden açıkça görüleceği üzere; suça konu ağaçların köklerinden ve hayatiyetlerini kaybedecek nitelikte kesildiğinin sabit olduğu dikkate alındığında, zarar verme kastıyla hareket ettiği anlaşılan sanığın, sabit görülen eyleminin nitelikli mala zarar verme suçunu oluşturacağı ve sanığın sevk maddesi gereğince mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden delillerin takdir ve değerlendirilmesinde yanılgıya düşülmek suretiyle yazılı şekilde beraat kararının verilmesi yasaya aykırıdır.

Mala zarar verme suçu ve komşunun ağacını izinsiz kesmek eylemi ilgili olarak Kayseri Ağır Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.