Follow us on :

Mala Zarar Verme İspat Yöntemleri

Ceza Kanununda düzenlenmiş diğer suçlarda olduğu gibi mala zarar verme ispat edilemediği sürece sanık hakkında ceza verilemez. Bu durumda şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince beraat kararı verilmelidir.

Soyut Beyanlar Dışında Delil Yoksa Mala Zarar Verme İspat Edilmiş Sayılır Mı?

Yargıtay’a göre, soyut beyan dışında hukuka uygun, her türlü kuşkudan uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı durumlarda mala zarar verme ispat edilmiş kabul edilmemektedir. Buna rağmen ilk derece mahkemeleri tarafından sanık hakkında ceza verilmişse eksik araştırma ve yetersiz gerekçe ile kararın bozulduğu görülmektedir.

Nitekim,

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2021/15198 sayılı kararı, temyiz dışı sanık S.K.’nın müştekiye ait aracın camını kırarak araçta bulunan çantayı aldıktan sonra eylemini tamamlayamadan yakalanması şeklinde gerçekleşen ve sanık …’in gözcülük yaptığının iddia edildiği olayda, sanığın tüm aşamalarda üzerine atılı suçu kabul etmemesi karşısında; atılı suçu işlediğine dair, temyiz dışı sanık S.K.’nın soruşturma aşamasında alınan ifadesinde olay yerinde sanık …’ın da bulunduğuna dair soyut beyanı dışında hukuka uygun, her türlü kuşkudan uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, sanığın atılı suçtan beraati yerine yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2021/14288 sayılı kararı, Sanık …’in, temyiz dışı sanık ile olay günü …’nın işyerine gidip, sopalarla işyerinin kepenklerine vurarak zarar verdikleri sırada tehdit ettiklerinin kabul edilmesine karşın; beyanları hükme esas alınan tanık … ‘un ” Dışarıdan gelen sesler üzerine çıktığımda 15-20 kişilik kalabalık bir grubun iş yerimizin karşısındaki bir iş yerinin kepenklerine tekmeyle vurduklarını ve bir süre sonra araçlarına binip gittiklerini gördüm şahısların ellerinde herhangi bir silah görmedim” şeklinde beyanda bulunduğu, diğer tanık aynı zamanda katılan sıfatı bulunan …’in ise soruşturmadaki ifadesiyle mahkemedeki ifadeleri arasında çelişki olduğu ve ayrıca mahkemede verdiği son ifadesinde ” .. Mahkemede verdiğim ifademi okuduğunuz gibi verdim ancak bu şekilde ifade vermemi komşu dükkan sahibi olan …’in söylemesi doğrultusunda verdim, yani bu verdiğim beyanlar doğruyu yansıtmamaktadır …” şeklinde anlatımda bulunması karşısında, sanık hakkında yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2021/3335 sayılı kararı, Katılan sanık …’ün olaydan 1 gün sonra 29.11.2013 tarihinde katılan sanık …’dan şikayetçi olduğu, katılan sanık …’nun ise 08.12.2013 tarihinde karakola ifade vermeye gittiği ve araca ilişkin görgü ve tespit tutanağının da olaydan 9 gün sonra 08.12.2013 tarihinde tutulduğu, olaya dair tek görgü tanığı olan …’un katılan sanık … ile önceye dayalı husumetinin olduğunun taraflarca kabul edilmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde, katılan sanık …’ün mala zarar verme suçu yönünden beraati yerine, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Hangi Delilerle Mala Zarar Verme İspat Edilebilir

Ceza yargılamasında delil serbestliği yanında delillerin değerlendirilmesi serbestliği ilkesi benimsenmiştir. Bu nedenle hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmediği sürece tüm suçlar her türlü delille ispat edilebilir. Bununla birlikte suç tipine göre bazı delillerin daha fazla kullanıldığı da bilinen bir gerçektir. Mala zarar verme ispat edilmeye çalışılırken de hukuka uygun tüm kanıtların sunulması elbette mümkün olmakla birlikte, parmak izi, tanık beyanı, HTS kayıtları, kamera görüntüleri gibi araçların sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir.

Aşağıda çeşitli içtihatlarında Yargıtay’ın mala zarar verme ispat noktasında uyguladığı kriterler açıklanmaya çalışılacaktır.

Parmak İzi Mala Zarar Verme İspat Aracı Olarak Kullanılabilir

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/20300 sayılı kararı, Sanığın aşamalarda suçlamayı kabul etmediği anlaşılmakla sanıktan bilirkişi marifetiyle yeniden parmak izi alınarak olay yerinden elde edilen parmak izi ile kıyaslanması sonucunda düzenlenecek rapor sonucuna göre kanıtların bir bütün halinde değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdiri gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/19084 sayılı kararı, Sanığın aşamalarda suçlamayı kabul etmemesi, olay yeri işyerine tezgah ölçüsü almak için girdiğini bu nedenle parmak izinin tespit edildiğini savunduğu, tanık ve katılan beyanları ile işyerine tezgah ölçüsü almak için girdiğinin anlaşıldığı hususları göz önüne alındığında sanığın isnat olunan suçları işlediğine dair mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı halde, beraati yerine sanık hakkında yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/17591 sayılı kararı, katılana ait ikamete oturma odasının PVC penceresine zarar vermek suretiyle girdikten sonra suça konu ikametten iki adet cep telefonunu çalanın, ekspertiz raporuna göre bahsi geçen pencere çerçevesi iç yüzeyinde parmak izleri ele geçirilen sanık olduğunun iddia ve kabul edildiği somut olayda; sanığın aşamalarda katılana ait evde boya işi yapması sebebiyle parmak izinin çıkmış olabileceğini savunarak üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği, katılanın da sanığın evinde boya yaptığını kabul ettiği, ancak bu işlemden sonra temizlik yapıldığını, ayrıca kayınvalidesi İ.P.’nin suç saatlerinde sanığı evin bahçesinden çıkarken gördüğünü ifade ettiğinin anlaşılması karşısında; katılanın beyanında ismi geçen İ.P.’nin tanık sıfatıyla dinlenerek sanık ile yüzleştirilmesi, sanığın hazır edilmesi mümkün değilse teşhise elverişli güncel fotoğrafları temin edilerek tanığa gösterilmesi, ayrıca suça konu cep telefonlarına suç saatinden sonra takılan telefon hatlarını kullanan kişilerin araştırılması, tespiti halinde tanık olarak dinlenilerek telefonu sanıktan temin edip etmediklerinin sorulması ile telefonu sanığın kullanıp kullanmadığının araştırılması ve yapılacak tüm araştırma ve inceleme sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, eksik kovuşturma sonucu yazılı şekilde karar verilmesi, bozmayı gerektirmektedir.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/15451 sayılı kararı, Sanığın savunmasında; olayın meydana geldiği mahalleye hiç gitmediğini, parmak izinin nasıl tespit edildiğini bilmediğini, atılı suçu kabul etmediğini beyan ettiği, olay yeri inceleme ekibi tarafından hırsızlığın yapıldığı katılana ait evin koridorunda bulunan 2 adet siyah renkli poşet yüzeyinden alınan parmak izinin; 08.01.2015 tarihinde …’in kimlik bilgileri ile parmak izleri alınan ve 06.04.2011 tarihli yazı gereği parmak izi ile fotoğrafı alınan sanığın sağ el işaret parmak izi ile tam uyduğu ve aynı olduğunun belirtilmesi karşısında; sanıktan parmak izi alınarak olay yerinden elde edilen parmak izi ile uzman bilirkişiye karşılaştırmasının yaptırılarak sanığa ait olup olmadığının araştırılıp, sonucuna göre delillerin bir bütün halinde değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Kamera Görüntüsü Mala Zarar Verme İspat Aracı Olarak Kullanılabilir

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/19999 sayılı kararı, 05.05.2014 tarihli tutanakta sanığın kolluk görevlileri tarafından tespit edildiğinin belirtilmesine karşın, dosya içerisinde sanığın teşhisine yönelik herhangi bir görüntü örneğinin bulunmadığının ve 05.05.2015 tarihli KGYS Kamera İnceleme ve Araştırma Tutanağı’nda olaydan sonra sanığın … Büfe isimli iş yerine girip, suça konu malzemeleri …’ya satmak istediğinin belirtilmesine karşın …’nın duruşmada dinlenmediğinin anlaşılması karşısında, olay yerini gösteren kamera kayıtlarının büyütme ve netleştirme teknikleri de kullanılmak suretiyle güvenlik kamera görüntülerinin değerlendirilmesi ve görüntülerdeki kişinin sanık olup olmadığına ilişkin atanacak teknik donanıma sahip bilirkişiden veya kriminal laboratuvardan rapor alınarak ve … duruşmada tanık sıfatıyla dinlenerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken bu yönlerden araştırma yapılmadan eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde beraat kararları verilmesi yasaya aykırıdır.

HTS Kayıtları Mala Zarar Verme İspat Aracı Olarak Kullanılabilir

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin  2019/3751 sayılı kararı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Bilişim İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Dairesi’nden aldırılan raporda; olay anı ve yerini gösterir kamera görüntülerinin sanıklara ait görüntülerle kısmi benzerlikler göstermekle birlikte karar vermek için yetersiz olduğu şeklinde görüş bildirdiği; olayın tek görgü tanığı …’nun ise olayı gerçekleştiren şahıslardan birinin sanık … olduğunu söyleyemeyeceğini beyan ettiğinin anlaşılması karşısında; gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti bakımından, söz konusu kamera görüntülerinin ve sanığa ait fiziki özelliklerini açık bir şekilde gösterir fotoğrafları ile tüm bilgilerinin TÜBİTAK’ta bulunan görüntü iyileştirme merkezlerine gönderilerek yüksek çözünürlüklü bir cihazla netleştirilip görüntülerde bulunan kişiler arasında sanık …’in suç mahallinde bulunup bulunmadığının tespit ettirilmesi; ayrıca, sanığın suç tarihinde kullandığı ya da adına kayıtlı olan telefon hatlarının GSM şirketlerinden ve sanıktan sorulup olay tarihini kapsayacak şekilde bu hatların sinyal verdikleri baz istasyonlarını gösterir şekilde HTS raporları getirtilerek sanığa ait GSM hattının olay tarih ve saatlerinde suç mahallinden sinyal verip vermediğinin araştırılması, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Tanık Beyanı Mala Zarar Verme İspat Aracı Olarak Kullanılabilir

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/19732 sayılı kararı,
Olayın tek tanığı olan …’ın kovuşturma aşamasında beyanı alınmayarak soruşturma aşamasındaki beyanıyla yetinerek, olay hakkındaki bilgi ve görgüsü sorulmadan CMK’nın 210/1. maddesine aykırı davranılması suretiyle eksik inceleme ile mala zarar verme suçundan beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/18265 sayılı kararı, sanıkların aşamalardaki savunmaları, tanık … …’nın aşamalardaki beyanları ve olay tutanağından sanık … yönünden “kamu malına zarar verme” suçunun unsurları ile oluştuğu gözetilmeden, delillerin takdirinde hata sonucu yazılı şekilde sanığın beraatine karar verilmesi; sanık … yönünden ise tanık … …’nın aşmalardaki ve birbirleriyle olan çelişkili anlatımlarındaki çelişki giderilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde sanığın beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.  

Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere her suç hukuka uygun her türlü delille ispatlanabilir. Bunun yanında suçların kendilerine mahsus şartları göz önüne alındığında mala zarar verme ispat yöntemi olarak bazı delillerin daha fazla kullanıldığı bilinmektedir.

Ceza yargılaması açısından mala zarar verme ispat yöntemi anlamında dikkat edilmesi gereken husus, mağdur yönünden dosya kapsamında incelenmesi gereken delillerin adli makamlar nezdinde ortaya konulmasının sağlanması, şüpheli ve sanık açısından ise delillerin hukuka ve cezalandırmaya uygun ve yeterli olup olmadıklarının mantıklı bir şekilde savunulmasıdır.

Bu anlamda pek çok suç tipinde olduğu gibi mala zarar verme ispat açısından da tecrübeli ceza avukatının desteği hak kaybı yaşanmaması adına büyük önem taşımaktadır.

Mala zarar verme suçu ve özelinde mala zarar verme ispat yöntemleri ile ilgili olarak Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.