Follow us on :

Marketten Hırsızlık Yapmanın Cezası

Ceza Kanununa göre, nitelikli hırsızlık kabul edildiğinden marketten hırsızlık yapmanın cezası daha ağır olarak belirlenmiştir.

TCK’nın 142/2-h maddesine göre, hırsızlık suçunun herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında, işlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu itibarla failin marketten hırsızlık yapmanın cezasına ilişkin suçu işlemesi durumunda on yıl ceza alma ihtimali doğacaktır.

Elbette suçun işlenmesinde cezayı ağırlaştırıcı durumlar varsa (suçun gece vakti işlenmesi gibi) belirlenen temel cezanın daha da yüksek tayin edilmesi gündeme gelebilecektir.

Marketten Hırsızlık Yapmanın Cezası Yargıtay Kararları

Wooden Gavel Books Wooden Table 93675 130700
Marketten Hırsızlık Yapmanın Cezası 3

Yazımızda Yargıtay ilgili ceza dairelerinin marketten hırsızlık yapmanın cezasına ilişkin çeşitli tarihlerde verdiği örnek kararlar üzerinden inceleme yapmaya çalışacağız. Söz konusu Yargıtay kararlarında,

Malın değerinin azlığı durumunda marketten hırsızlık yapmanın cezası,

Teşebbüs durumunda marketten hırsızlık yapmanın cezası,

Etkin pişmanlık durumunda marketten hırsızlık yapmanın cezası,

Gece vakti marketten hırsızlık yapmanın cezası ve bu suçun hangi delillerle ispatlanabileceği açıklanmaya çalışılacaktır.

Malın Değerinin Azlığı Durumunda Marketten Hırsızlık Yapmanın Cezası

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/20729 sayılı kararı, Sanığın, mağdurun çalıştığı marketten 78 TL değerindeki bir şişe rakıyı çalmaya kalkışmış olması karşısında, suçun işleniş şekli ve özellikleri itibariyle ceza vermekten vazgeçilemeyecek ise de, hırsızlık konusunu oluşturan malın değerinin az olması nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 145. maddesi gereğince verilen cezadan belirlenecek oranda indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2018/4023 sayılı kararı, Dosya arasında bulunan değer tespit tutanağının başka müştekinin işyerinde çaldığı malzemelere ait olduğu anlaşılarak, müşteki …’ın yetkilisi olduğu Makro Marketten çalınan iki adet A… marka birer kiloluk tereyağı, iki adet T…. marka 700 gramlık kaşar peyniri ve iki adet 250 gramlık P… marka sucuklarının öncelikle değeri tespiti yapılarak sonucuna göre, hırsızlık konusunu oluşturan malın değerinin az olması halinde TCK’nın 145. maddesi gereğince verilen cezadan belirlenecek oranda indirim yapılması gerekeceğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2015/18891 sayılı kararı, 1-Hakkında hükmün açılanmasının geri bırakılması kararı verilen diğer sanık E.. A.. ile birlikte müştekinin işlettiği marketten 30,93 TL değerindeki üç adet jilet makine başlığını çalan sanık hakkında, suçun işleniş şekli ve özellikleri itibariyle ceza vermekten vazgeçilemeyecek ise de, hırsızlık konusunu oluşturan malın değerinin az olması nedeniyle TCK’nın 145. maddesi gereğince verilen cezadan belirlenecek oranda indirim yapılması gerekip gerekmediğinin karar yerinde tartışılmaması yasaya aykırıdır

Teşebbüs Durumunda Marketten Hırsızlık Yapmanın Cezası

Yargıtay 17. Ceza Dairesinin 2019/9629 sayılı kararı, Suça sürüklenen çocukların yaşı büyük sanık … ile birlikte marketten hırsızlık yaptıktan sonra marketten çıkarken iş yeri çalışanı tarafından yakalandıkları ve suça konu viskinin ele geçirilmesi sebebiyle eylemin teşebbüs aşamasında kaldığının anlaşılmasına ve mahkeme gerekçesinde olayın teşebbüs aşamasında kaldığının kabul edilmesine karşın suça sürüklenen çocukların cezalarından 5237 sayılı TCK’nun 35. maddesi uyarınca indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2016/4032 sayılı kararı, Sanığın marketten hırsızlığa konu ürünleri aldıktan sonra market çıkışında kayıp önleme görevlisi olan tanık …’un başka bir marketten suçun işlendiği markete gelirken sanığı yakalaması karşısında; tanığın beyanı ve 05/03/2012 tarihli tutanak değerlendirilerek eylemin teşebbüs aşamasında kalıp kalmadığı belirlenmeden eksik inceleme ile sanığın çaldığı ürünleri hakimiyet alanına soktuğu kabul edilerek yazılı şekilde karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Etkin Pişmanlık Durumunda Marketten Hırsızlık Yapmanın Cezası

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2015/4652 sayılı kararı, SSÇ ve arkadaşları kolluk güçleri tarafından yakalandıklarında, hırsızlık yaptıkları marketin yerini kolluk güçlerine söyledikleri ve çaldıkları malzemenin müştekiye iadesini sağladıklarının anlaşılması karşısında, SSÇ hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümde TCK’nın 168. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışmasız bırakılması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2016/5313 sayılı kararı, Sanığın şüphe üzerine devriye görevi yapan polisler tarafından yakalandığında suçunu ikrar edip hırsızlık yaptığı marketin yerini göstererek henüz müracaatı olmayan müştekiye çaldığı eşyaları iade ettiğinin anlaşılması karşısında; sanık hakkında TCK’nın 168/1. maddesindeki etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2018/4023 sayılı kararı, Sanığın …. markette hırsızlık suçu işlerken market görevlisi tarafından yakalanmasıyla birlikte, atılı suçu ikrar ederek üzerinde ele geçen diğer ürünleri çaldığı yeri söyleyerek müştekiye iadesini sağladığının anlaşılması karşısında, hakkında TCK’nın 168/1. maddesi ile uygulama yapılması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2014/3170 sayılı kararı, Olay günü başka bir markette hırsızlık yaparken yakalanan sanığın, hırsızlık suçunu işlediğini itiraf edip, soruşturma aşamasında peyniri çaldıkları yeri göstermek suretiyle henüz yasal müracaatı bulunmayan müştekiye iadesini sağladığının anlaşılması karşısında, hükmolunan cezada TCK.nun 168/1. maddesi uyarınca indirim yapılması gerektiği gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Birden Fazla Kişiyle Marketten Hırsızlık Yapmanın Cezası

Yargıtay 17. Ceza Dairesinin 2019/11320 sayılı kararı, Sanıklar … ve …’ın, sanık …’nün kiraladığı ve kullandığı araç ile … Mahallesi 397. cadde üzerinde bulanan … isimli markete gittikleri, sanık …’ın araçta beklediği, diğer iki sanığında marketten hırsızlık yaptığı, marketin önünde araçta bekleyen sanık …’ın, hırsızlık suçunun asli faili olduğu gözetilmeden, TCK’nun 37/1. maddesi yerine, yanılgılı değerlendirme ile “Yardım eden” olarak kabulü ile cezasından aynı Yasa’nın 39. maddesi uyarınca indirim yapılması yasaya aykırıdır.

Gece Vakti Marketten Hırsızlık Yapmanın Cezası

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2018/4023 sayılı kararı, 1- Sanığın, olay günü yakalandığı diğer market olan …. market isimli işyerinde yakalandığı saatin, sanığın beyanları, müştekinin marketinin yakalandığı markete uzaklığı, olay yakalama muhafaza altına alma tutanağı ve beyanlar nazara alınarak eylemin gece vakti işlenip işlenmediğinin değerlendirilmesi açısından hazırlık aşamasına ait tüm belgelerin dosya arasına konularak sanık hakkında TCK’nın 143. maddesi ile uygulama yapılıp yapılmayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Marketten Hırsızlık Yapmanın Cezası Öncesi Tanıkların Dinlenmesi Gerekir

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2015/18677 sayılı kararı, 04.05.2012 tarihli tutanağa göre müştekinin kardeşi olan ve olay sırasında hırsızlığın meydana geldiği markette uyuyan tanık …nın, marketin camını ve kepengini kırarak içeri giren sanığı gördüğü ve sanığın kaçması üzerine kovalamaca sonucu yakaladığı ve elinden kaçırdıktan sonra kolluk görevlilerine göstererek yakalattığının anlaşılması karşısında, olayın tek görgü tanığı. ..’nın beyanı alınarak ve mümkünse sanıkla yüzleştirilmesi sağlandıktan sonra ya da yüzleştirme mümkün değil ise sanığın teşhise elverişli fotoğrafları temin edilerek tanığa gösterilmek suretiyle müştekinin işyerine giren şahsın sanık olup olmadığının sorulması, ayrıca sanığın polisleri görüp kaçmadığını belirtmesi karşısında, bu hususun tespiti amacıyla tutanak mümzisi kolluk görevlilerinin tanık sıfatıyla dinlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde sanığın beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Marketten Hırsızlık Yapmanın Cezasının Delil Yokluğu Nedeniyle Bozulması

Pexels Photo 264507
Marketten Hırsızlık Yapmanın Cezası 4

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2014/1322 sayılı kararı, Sanığın hiçbir aşamada atılı suçu kabul etmemesi ve suça karıştığına dair kesin bir teşhis bulunmaması, hırsızlığın meydana geldiği markette kasiyer olarak çalışan tanık Aslıhan’ın CD görüntülerindeki diğer çocukları hatırladığı ancak sanığı hatırlamadığı şeklindeki beyanı ve son olarak hükme esas alınan bilirkişi raporunda kamera görüntülerindeki şahsın sanık olduğuna dair kesin bir tesbit bulunmayıp yalnızca “görüntüdeki 1 nolu şahıs ile sanığın fotoğrafı arasında muhtemel bir benzerlik olduğu, ancak görüntüde şahsın yüzüne ait karakteristik iz ve detayların çok net olarak görülememesi nedeniyle ileri düzeyde bir kanaatte bulunulabilmesinin mümkün olmadığının” belirtilmesi karşısında hırsızlıkta kullanılan aracın sanığın adına kayıtlı olması dışında sanığın cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2014/6693 sayılı kararı, Sanıkların ilk olarak saat 11.00 sıralarında katılan …’ın müdürlüğünü yaptığı … Marketin .. karayolu üzerindeki şubesinden hırsızlık yaptıkları iddia edilmiş ise de, sanıkların tüm aşamalar boyunca bu marketten hırsızlık yaptıklarını kabul etmedikleri, katılanın izleyerek, sanıkların hırsızlık yaptıklarını tespit ettiği kamera görüntülerinin ya da fotoğraflarının dosya kapsamında bulunmadığı, katılanın duruşmada alınan beyanında da kamera görüntülerindeki şahısların huzurdaki sanıklara benzediğini beyan ederek kesin bir teşhiste bulunamadığı nazara alındığında, sanıkların katılan …’ın müdürlüğünü yaptığı aynı şirkete ait işyerinden yüklenen suçu işlediklerine ilişkin katılanın soyut nitelikli iddiasının dışında hükümlülüğüne yeterli, hukuka uygun, kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığı gözetilmeden, sanıklar hakkında TCK’nın 43. maddesi uygulanmak suretiyle yazılı şekilde karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Kamera Kayıtlarının Marketten Hırsızlık Yapmanın Cezası Açısından Delil Değeri

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2014/22075 sayılı kararı, Tanık F.. E.’in 01.07.2009 tarihli beyanında belirtiği eylemlere ilişkin kamera görüntülerinin akibetinin ilgili marketten ve zabıta görevlilerinden sorulması; 23.05 2009 tarihli tutanak mümzilerine, sanıkları ne şekilde tespit ettiklerini, kamera görüntüsünü izleyip izlemediklerini, dosyadaki mevcut fotoğraf baskılarının kim tarafından oluşturulduğu, fotoğraf baskılarını çıkaran tanıkların da görüntüye dair beyanlarının alınması; 23.05.2009 tarihli tutanak da nazara alınanak, .. plakalı araç ve sanıkların başkaca marketten hırsızlığa karışıp karışmadıklarına dair herhangi bir soruşturmanın yapılıp yapılmadığı sorularak buna ilişkin dosyaların incelenerek ilgili evraktan bir suretin dosyasına konması; dosyadaki mevcut kamera görüntüleri ile temini mümkün olduğu taktirde tanık F..in anlatımında belirtiği eylemlere ilişkin diğer kamera görüntüsünün, sanıkların ve sanıkların beyanında geçen 3. şahsın mağazaya giriş zamanları, mağazadaki gezinti şekilleri, alış-veriş şekilleri ve marketten çıkış şekli ve zamanları da belirtilecek şekilde detaylı olarak incelettirilmesi ile tüm deliller bir bütün olarak değerlendirilerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Parmak İzinin Marketten Hırsızlık Yapmanın Cezası Açısından Delil Değeri

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2013/31656 sayılı kararı, Yakınana ait işyerinin demir giriş kapısının alt kısmındaki cam ile cam arka kısmında bulunan saç ve ahşap parçalar kırılmak suretiyle içeriye girilmesi sonucu gerçekleşen hırsızlık olayında, olay yerinde bulunan kırık cam parçalarının iç ve dış yüzeyinde sanığa ait parmak izlerinin bulunduğunun tespit edilmesi karşısında, markete gelen müşterilerin giriş kapısı alt bölümündeki camın saç ve tahtalarla kapatılmış arka yüzüne dokunarak parmak izi bırakmasının olanaklı bulunmadığı ve sanığın atılı suçu işlediği gözetilmeden, yasal olmayan gerekçe ile beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Tanık Beyanlarının Marketten Hırsızlık Yapmanın Cezası Açısından Delil Değeri

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2015/18677 sayılı kararı, 04.05.2012 tarihli tutanağa göre müştekinin kardeşi olan ve olay sırasında hırsızlığın meydana geldiği markette uyuyan tanık …nın, marketin camını ve kepengini kırarak içeri giren sanığı gördüğü ve sanığın kaçması üzerine kovalamaca sonucu yakaladığı ve elinden kaçırdıktan sonra kolluk görevlilerine göstererek yakalattığının anlaşılması karşısında, olayın tek görgü tanığı. ..’nın beyanı alınarak ve mümkünse sanıkla yüzleştirilmesi sağlandıktan sonra ya da yüzleştirme mümkün değil ise sanığın teşhise elverişli fotoğrafları temin edilerek tanığa gösterilmek suretiyle müştekinin işyerine giren şahsın sanık olup olmadığının sorulması, ayrıca sanığın polisleri görüp kaçmadığını belirtmesi karşısında, bu hususun tespiti amacıyla tutanak mümzisi kolluk görevlilerinin tanık sıfatıyla dinlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde sanığın beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

HTS Kayıtlarının Marketten Hırsızlık Yapmanın Cezası Açısından Delil Değeri

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2019/16775 sayılı kararı, gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkartılması amacıyla suça sürüklenen çocuğun suç tarihinde kullandığı cep telefonu numaralarının suç tarihinde ve zaman diliminde baz istasyonlarını gösterir ayrıntılı HTS kayıtlarının temin edilerek suça sürüklenen çocuğun cep telefonlarının suç saatinde olay mahallinden sinyal verip, vermediği tespit edilip sonucuna göre hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik araştırmayla yazılı biçimde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Hırsızlık suçu ve marketten hırsızlık yapmanın cezası konularında Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.