Follow us on :

Polise Küfür Etmenin Cezası

Polise küfür etmenin cezası, hakaret suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanununun 125. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre, hakaret suçu, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenirse fail bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bunun yanında, polise alenen hakaret edilirse failin cezası altıda biri oranında artırılır.

Polise küfür etmenin cezası, polisin kamu görevi nedeniyle işlenmesi durumunda yukarıda işaret etiğimiz şekilde belirlenecektir. Ancak mağdurun polise veya diğer kolluk görevlilerini kişisel nedenler dolayısıyla hakaret etmesi ve hakaretin görevle ilgisinin olmaması durumunda polise küfür etmenin cezası, basit hakaret suçunun düzenlendiği TCK’nın 125/1 maddesine göre yapılacaktır. Bu maddeye göre, “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Polise Küfür Etmenin Cezası Yargıtay Kararları

Yargıtay ilgili ceza dairesi çeşitli tarihlerde verdiği kararlarında polise küfür etmenin cezasına ilişkin temel prensipleri ortaya koymuştur. Aşağıda örneklerini sunduğumuz Yargıtay içtihatlarından hareketle, hangi sözler polise küfür etmenin cezasını gerektirir? Görevle bağlantısı olmayan hakaret eyleminde fail hangi suçtan cezalandırılır? Birden fazla polise aynı anda hakaret edilmesi durumunda sanığın hukuki durumu ne olur?  Şeklindeki sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Kaba ve Nezaketsiz Sözlerde Polise Küfür Etmenin Cezası Uygulanmaz

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2015/3586 sayılı kararı, Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer; kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Somut bir fiil ya da olgu isnat etmek veya sövmek şeklindeki seçimlik hareketlerden biriyle gerçekleştirilen eylem, bireyin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte ise hakaret suçu oluşacaktır.

Kamu görevlileri veya sivil vatandaşlara yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir.

İncelenen somut olayda; sanığın, trafik kontrolü sırasında aracını durdurup, araç ruhsatı, sürücü belgesi ve kimliğini isteyen polis memurlarına direnmesi nedeniyle ekip aracına götürülürken kamu görevlisi olan şikayetçi ve katılana söylediği “siz kim oluyorsunuz, beni arabaya alıyorsunuz” şeklindeki sözlerin, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2020/6184 sayılı kararı, Somut olayda; sanığın, görevli polis memuru müştekiye hitaben söylediği kabul edilen ”sen kimsin ne karışıyorsun, git işine, polissen polissin” biçimindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Polis Olduğu Bilinmeden Hakaret Edilmesi

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2015/9144 sayılı kararı, yargılamaya konu somut olayda; Antalya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru müşteki T.. Ç..’un bir soruşturma kapsamında A.. Y.. isimli bir şahsı telefonla arayarak karakola giderek ifadesini vermesini söylediği, kısa bir süre sonra ise bu defa sanığın müşteki polis memurunu telefonla arayarak “benim karımı ne diye arıyorsun lan ibn., polissen polissin ne diye arıyorsun, polissen gel bul bizi g.t veren” diyerek hakaret eden sanığın, “müştekinin polis olduğunu bilmediği, kız arkadaşının gene bir oyunu olduğunu sandığı, müştekinin gerçekten polis olduğunu bilseydi küfür etmeyeceği, sabit karakol numarasıyla aramasını istemesine rağmen kendisini ısrarla cep telefunundan aradağı” şeklindeki savunması karşısında, sanığın kamu görevlisi olduğunu bilmediği şahsa karşı gerçekleştirmiş olduğu hakaret eyleminde kastın suçun temel şekline yönelik olduğu gözetilmeden, suçun nitelikli halini düzenleyen TCK’nın 125/3-a maddesinden hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2017/8762 sayılı kararı, Çumra Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru müşteki …’ın bir soruşturma kapsamında sanığı cep telefonundan aradığı ve sanığa en yakın karakola giderek ifadesini vermesini söylediği, bunun üzerine sanığın ” s… kayıt edilmezse, a… k.. çocuğu, kapat” diyerek şikayetçiye hakaret ettiği, ancak sanığın “kendisinin arayan kişinin polis olduğuna inanmadığını, bir ifade vereceğini söylediğini, bir bayan ismini sorduğunu, kendisinin de öyle bir bayanı tanımadığımı, adresini bilmediğimi söylediğini, kendisine en yakın polis merkezine git dediğini, kendisinin de arayan kişiye inanmadığı için, kendisi ile birisinin oyun oynadığını düşündüğü için iddianamede belirtildiği şekilde arayan kişiye küfür ettiğini ama kendisinin arayan kişinin polis olduğunu bilmediğini” şeklindeki savunması karşısında failin kamu görevlisi olduğunu bilmediği şahsa karşı gerçekleştirmiş olduğu hakaret eyleminde kastın suçun temel şekline yönelik olduğu gözetilmeden, suçun nitelikli halini düzenleyen TCK’nın 125/3-a maddesinden hüküm kurularak fazla ceza tayin edilmesi yasaya aykırıdır.

Polise Küfür İddiasının Tanık Beyanı İle Doğrulanmaması

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2017/11287 sayılı kararı,

Tanık …’ın sanığın şikayetçi ve katılan polis memurlarına hakaret etmediği yönündeki sanığın savunmasını doğrular nitelikteki beyanları ve söz konusu tanık dışında başka bir tanığın bulunmaması karşısında, tanık ile şikayetçi ve katılan polis memurlarının anlatımları arasındaki çelişkilerin giderilmeye çalışılması, giderilemediği takdirde hangi anlatıma neden itibar edildiği açıklanıp, sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Bizzat Polise Yönelik Kullanılmayan Hakaret Sözleri

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2017/14399 sayılı kararı, Sanığın, aracını benzininin bitmesi nedeniyle park yasağı olan yol kenarına parketmesi nedeniyle müşteki polislerce uyarılması, durumu anlatmasına rağmen polislerce aracın bulunduğu yerden alınmasının istenmesi, bu sebeple sanık ile müştekiler arasında sözlü bir tartışmanın çıkması, durumun müştekiler tarafından anlayışla karşılanmamasına sinirlenen sanığın, bu olaydan duyduğu öfke ile aracına vurarak “elin gavur memlektinde bile polis her türlü yardımı yapıyor, bu a…na ko….mun yerinde polis bizi adam yerine koymuyor” biçimindeki sözleri söylemesi biçiminde gelişen olayda, sanığın konuşma şekli ve içeriği bir bütün halinde değerlendirildiğinde, tepkisel ve kaba nitelikteki bu sözlerinin müştekilere yönelik olmadığı, muhatabının müştekiler olmaması nedeniyle de hakaret suçunda matufiyet şartının gerçekleşmediği anlaşılmakla, unsurları oluşmayan suçtan sanığın beraati yerine, mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Tek Sözle Birden Fazla Polise Hakaret Edilmesi

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2015/4431 sayılı kararı, Sanığın, emniyet amiri katılan …’a söylediği kabul edilen, “…daha dünkü çocuksun, imzalayın gideyim kardeşim” şeklindeki sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek tarzda somut bir fiil isnadı ya da sövme içermediği, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı, buna karşın, her iki katılanı kastederek katılan …’a söylediği kabul edilen, “…hepiniz terbiyesizsiniz kardeşim” şeklindeki sözün ise, aynı olay kapsamında, tek fiil ile birden fazla mağduru hedef alması karşısında, hakaret suçundan tek mahkumiyet kararı verilip, sanığın cezasından TCK’nın 43/2. maddesine göre artırım yapılması gerektiği gözetilmeden, katılan sayısınca hükümler kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2017/5855 sayılı kararı,  Sanığın, olay günü başka bir soruşturma kapsamında karakolda iken, görevli polis memurlarına hitaben, “…o çocukları, şerefsizler..” şeklinde sözlerle hakaret ettiği olayda, hakaret suçundan bir kez cezalandırılıp, tek eylemle birden fazla mağduru hedef alması nedeniyle, TCK’nın 43/2 maddesi uyarınca cezasında artırıma gidilmesi gerektiği gözetilmeden, mağdur sayısınca hükümler kurulması yasaya aykırıdır.

Polise Hakaret Eyleminin Sabit Olmasına Rağmen Beraat Kararı Verilmesi

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2017/2862 sayılı kararı, Sanık …’in, futbol müsabakası sonrası yaşanan olaylar esnasında duruma müdahale eden katılan polis memuruna, müsabaka gözlemcisi olan tanık …’ın “…polis memurları müdahale edince bu sefer onlara ana avrat küfürler ettiler” şeklindeki ve polis memuru olan diğer tanık …’ın “… kendine gelince o da müştekiye hakarette bulundu” şeklindeki anlatımları karşısında, hakaret eyleminin sabit olduğu gözetilmeden, tanık ve katılan anlatımlarına göre çelişkili beyanlar olduğu gerekçesiyle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2015/6598 sayılı kararı, Müşteki polis memurlarının, gelen ihbar üzerine sanığın çalıştığı iş yerine giderek müziğin sesini kısmalarını istemeleri üzerine sanığın müştekilere hitaben söylediği “ben buradan ekmek yiyorum, yirmi kişi daha ekmek yiyor, bana ceza verecek devletin, kaymakamın, savcının anasını avradını sinkaf ederim, bundan sonra siz hırsızlarla uğraşın” sözlerinin CGK, 14.10.2008/170-220 sayılı kararı doğrultusunda, sanığın sözlerinden kastedilen ve kendisinden rahatsızlık duyulan, kurum olarak ‘devletin’, ’emniyet teşkilatının’ veya ‘adalet teşkilatının’ bizatihi kendisi değil, müşteki polis memurları tarafından kamu görevlisi sıfatıyla ifa edilmeye çalışşılan kamu görevidir, bu anlamda sinkaflı sözler de sonuç olarak ‘devlete, kaymakama, savcıya’ yönelik olarak değil, o sırada muhatap durumda olan polis memurlarına yönelik olduğu söylendiği gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ve kanuni olmayan hukuki nitelendirme ile TCK’nın 125/1. maddesindeki hakaret suçundan beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Hakaret suçu ve polise küfür etmenin cezası konusunda Her türlü hukuki probleminizde Ceza Avukatı Harun Karadağ İle iletişime geçebilirsiniz.

,