Follow us on :

ALKOL VE SİGARA KAÇAKÇILIĞI SUÇU 

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda hangi fiillerin kaçakçılık fiilleri sayıldığı ve bunların cezaları belirtilmiştir. Bu kanuna göre alkol ve sigara kaçakçılığı suçu 2 kısımda incelenebilir.

  1. Sigara veya Alkollü Maddeleri Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokma Suçu

Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması halinde, fail hapis ve para cezası ile cezalandırılır. 

Burada cezalandırılan eylem, ülkeye yurt dışından, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın kaçak sigara ve alkol ürünlerinin sokulmasıdır

2. Sahte Sigara ve Alkollü İçki İmal Etme, Bunları Bilerek Bulundurma, Nakletme ve Satma Suçu

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/16 maddesine göre, Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlarına kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin taklitlerini imal eden veya ülkeye sokanlar ile bunları bilerek bulunduran, nakleden, satan ya da kullananlar üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Bu maddede ise fail, sigara veya alkollü ürünleri ülke içerisinde sahte olarak üretmekte ya da bulundurmaktadır.

Alkol ve Sigara Kaçakçılığı Suçu Kişisel Kullanım Sınırı Ne Kadardır

Alkol ve sigara kaçakçılığı suçu, Yargıtay içtihatlarına göre, yakalanan ürünlerin miktar itibariyle kişisel kullanım kapsamında kalıp kalmadığının tespit edilmesi gerekir.

Ele geçirilen kaçak sigara kişisel kullanım sınırı altında ise ve sanığın suça konu sigara ya da alkol ürünlerinin ticari maksatla bulundurduğuna dair delil yoksa sanığın beraatına karar verilmelidir.

Kaçak sigara kişisel kullanım miktarı yasada belirtilmemiştir. Bunun yanında, Sigara yönünden, bu miktarın, eğer sanığın kaçak sigara ticareti yaptığına dair başka bir delil yoksa 200 paketin (20 karton) üstü olduğu söylenebilir. Dolayısıyla Yargıtay içtihatlarına göre, bir kişi 200 paket (20 karton) üzerinde kaçak sigara ile yakalanırsa sigara kaçakçılığı suçu yönünden cezalandırılır.

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 05.10.2017 tarih ve 2017/7418 sayılı kararı, sanığa ait poşette dava konusu 60 paket sigaranın ele geçmesi, sanığın sigarayı içmek için satın aldığını beyan etmesi ile kaçak sigara kişisel kullanım sınırı kapsamında kaldığı belirtilmiştir.

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 18.11.2015 tarih ve 2015/21977 sayılı kararı, sanığın kullandığı araçta usulüne uygun olarak yapılan aramada 168 paket aynı marka bandrolsüz ve kaçak sigara ele geçirildiği, savunmalarında sigaraları içmek için satın aldığını beyan etmesi karşısında ele geçen miktarın kaçak sigara kişisel kullanım sınırı kapsamında kaldığı belirtilmiştir.

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 21.01.2015 tarih ve 2015/757 sayılı kararı, sigaraların bir markaya ait 200 paket olmasına, sanığın savunmalarında ele geçen sigarayı ticari amaç için değil, kişisel kullanım amacıyla satın aldığını beyan etmesine karşısında ele geçen miktarın kaçak sigara kişisel kullanım sınırı kapsamında kaldığı belirtilmiştir.

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 22.12.2021 tarih ve 2021/17916 sayılı kararı, aracın içerisinde gözle görülebilen yerlerin kontrolünde araçta yolcu olarak bulunan sanığa ait 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmesi şeklinde gerçekleşen olayda; ele geçen miktarın kaçak sigara kişisel kullanım sınırı kapsamında kaldığı belirtilmiştir.

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 08.12.2021 tarih ve 2021/16883 sayılı kararı, sanığın sevk ve idaresindeki araçta yapılan kontrolde toplam 22 karton kaçak sigara ele geçirilmiştir. Sanık,  dava konusu sigaraları içmek amacıyla aldığını beyan etmiş ise de; yakalanan maddelerin kaçak sigara kişisel kullanım sınırı üstünde, ticari miktar ve mahiyette olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle sanık sigara kaçakçılığı suçu yönünden cezalandırılmalıdır.

Kaçak alkol kişisel kullanım miktarı yasada belirtilmemiştir. Alkol ürünleri yönünden, bu miktarın tam ne kadar olması gerektiği hususunda Yargıtay’ın bir kararı olmamakla birlikte, içtihatlar incelendiğinde kaçak alkol kişisel kullanım sınırı hususunda bir kanaate erişilmesi mümkündür. 

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin  20.12.2021 tarih ve 2021/18125 sayılı kararı, sanığın yolcu olarak bulunduğu araçta önleyici arama kararı ile yapılan aramada, araç içerisinde toplam 39 şişe bandrolsüz ve kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir. sanık  savunmasında, ele geçirilen alkollü içkilerin kendisine ait olduğunu, pazardan içmek amacıyla satın aldığını beyan etmiştir. Yargıtay, kaçak içki kişisel kullanım sınırı üstünde, ticari miktar ve mahiyette olduğunu kabul etmiştir.

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin  10.02.2020 tarih ve 2020 /1975 sayılı kararı, olay günü cadde üzerinde elinde şeffaf poşetle yürüyen sanıktan şüphelenilmesi üzerine yapılan aramada dava konusu 0,5 lt’lik 23 adet pet şişe halinde yerli alkollü içki ele geçirilmiştir. Sanık, ele geçen içkileri içmek amacıyla aldığını beyan etmiştir. Yargıtay, ele geçen miktarın kaçak içki kişisel kullanım sınırı içinde kaldığını kabul etmiştir.

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin  12.11.2019 tarih ve 2019/37125 sayılı kararı, Durumundan şüphelenilerek durdurulan sanığın sürücülüğündeki araçta usulüne uygun olarak yapılan aramada, 4 adet 100 CL’lik, 7 adet 70 CL’lik olmak üzere toplam 11 şişe rakı ele geçirilmiştir. Yapılan analiz neticesinde rakının sahte olduğu tespit edilmiştir. Sanık alkol bağımlısı olduğunu, rakıyı içmek amacıyla ürettiğini beyan etmiştir. Yargıtay, burada yakalanan maddelerin kaçak içki kişisel kullanım sınırı içinde kaldığını kabul etmiştir.

Alkol ve Sigara Kaçakçılığı Suçu Etkin Pişmanlık Hükümleri

Etkin pişmanlık, failin icra hareketlerinin tamamlamasından sonra suçun zararlı veya tehlikeli etkilerini ortadan kaldırmak veya hafifletmek için çaba içine girmesi şeklinde tanımlanabilir.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 5. maddesine göre, yurt dışından gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın kaçak sigara ve alkol ürünlerini ülkeye sokan ya da sahte sigara ve alkollü içki imal eden, bunları bilerek bulunduran, nakleden veya satan kişiler etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilirler. Bunun için,  etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişinin,

1. Resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine haber vermesi, verilen bilginin de, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması

2. Resmî makamların haber alması halinde ise fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım etmesi gerekmektedir.

Birinci durumda fail alkol ve sigara kaçakçılığı suçu yönünden cezalandırılmaz. İkinci durumda ise faile alkol ve sigara kaçakçılığı suçu nedeniyle verilecek ceza üçte iki oranında indirilir.

Alkol ve Sigara Kaçakçılığı Suçu İşleyenler Etkin Pişmanlıktan Yararlanmak İçin Devlet Hazinesine Ne Kadar Ödeme Yapmalıdır

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 5. maddesine göre, göre, sigara ya da alkol kaçakçılığı yapan kişi, etkin pişmanlık göstererek suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine;

a) Soruşturma evresi sona erinceye kadar ödediği takdirde, hakkında bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza yarı oranında indirilir.

 b) Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödediği takdirde, hakkında bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza üçte bir oranında indirilir.

Etkin pişmanlık halinde yapılacak indirimler, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheliye ihtar edilir. Soruşturma evresinde ihtar yapılmaması hâlinde ise kovuşturma evresinde hâkim tarafından sanığa ihtar yapılır.

Alkol ve sigara kaçakçılığı suçu açısından, ele geçirilen sigara ve alkolün miktarı suçun oluşup oluşmadığının tespitinde önemli bir husustur. Bunun yanında kaçak sigara ve alkolün emniyet veya jandarma ekipleri tarafından ele geçirilmesi sürecinde CMK ve ilgili yönetmelikler gereği gerekli arama izinlerinin mevcut olup olmaması da suçun oluşumu açısından değerlendirilmesi gereken önemli bir noktadır.

Bu itibarla alkol ve sigara kaçakçılığı suçu açısından soruşturmanın en başından itibaren tecrübeli ceza avukatı önemli hukuksal yardımlar sağlayacaktır.

Alkol ve sigara ve kaçakçılığı suçu ile ilgili her türlü hukuki probleminizde Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.