Follow us on :

Sopayla Adam Dövmenin Cezası

Yargıtay tarafından silah sayılması nedeniyle sopayla adam dövmenin cezası ağırlaştırıcı durum kabul edilmiştir. Ceza Kanununda silahla adam yaralama cezası ağırlaştırıcı neden olarak belirlenmiştir. Nitekim TCK’nın 86/3-e maddesine göre, kasten yaralama suçunun silahla işlenmesi durumunda şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Yargıtay ilgili ceza daireleri, sopanın TCK’nin 6/1-f-4. maddesi kapsamında saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanmaya elverişli diğer şeylerden olduğu ve silah sayıldığını kabul etmektedir.

Sopayla Adam Dövmenin Cezası Ne Kadardır?

Sopayla kasten başkasına yaralayan bir kişi bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sopayla yaralama fiilinin mağdurun üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde ise fail altı aydan bir buçuk yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten Yaralama Eyleminde Hem Sopa Kullanılmış Hem de Diğer Ağırlaştırıcı Nedenler Varsa Ceza Nasıl Belirlenir

TCK’nin 86/3. fıkrasında gösterilen kasten yaralama suçunun nitelikli hallerinin birden fazla olması durumunda bir kez artırım yapılacağı, ancak temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi gerekir. Bu durumda örneğin fail kardeşi olan mağduru sopayla döverse TCK’nın 86/3. Maddesinde sayılan nitelikli haller nedeniyle bir kez arttırım yapılacak ancak ceza alt sınırdan uzaklaşılarak tayin edilecektir.

Sopayla Adam Dövmenin Cezası Yargıtay Kararları

Yazımızda, Yargıtay ilgili ceza daireleri tarafından sopayla adam dövmenin cezasına ilişkin çeşitli tarihlerde verilmiş örnek kararlar üzerinden konu açıklanmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda, sopayla adam dövmenin cezasının arttırılarak belirlenmesi gerektiği, sopayla adam yaralama ve öldürmeye teşebbüs suçu arasındaki farklar, sopayla adam dövme suçunda haksız tahrik ve meşru müdafaa hükümlerinin uygulanma şartları gibi konular incelenecektir.

Sopayla Adam Dövmenin Cezası Şikayete Tabi Değildir

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2015/29954 sayılı kararı, Sanığın olay günü mağdurlarla tartışma ve arbede yaşandığına dair kaçamak anlatım içeren savunması, mağdurların soruşturma aşamasında birbiri ile uyumlu ifadelerinde sanığın aracından aldığı sopa ile vurarak yaralanmalarına neden olduğunu söylemesi ve mağdurların adli doktor raporunda belirtilen yaralanmalarının sopa ile gerçekleşmesi muhtemel künt yaralanma niteliğinde olması karşısında, sanığın üzerine atılı soruşturması ve takibi şikayete tabi olmayan silahtan sayılan sopa ile kasten yaralama suçunun sübut bulduğu gözetilmeksizin, akraba olan tarafların kovuşturma aşamasında yargılamayı yanıltıcı beyanlarına itibar edilip suç vasfında hataya düşülerek isabetsiz gerekçe ile sanık hakkında açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Birden Fazla Ağırlaştırıcı Neden Bulunması Durumunda Sopayla Adam Dövmenin Cezası

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2014/31606 sayılı kararı, Sanığın yaralama eylemini sopa ile mağdur oğluna vurarak gerçekleştirdiği, sopanın 5237 sayılı TCK’nin 6/1-f-4. maddesi kapsamında saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa ile fiilen saldırı ve savunmada kullanmaya elverişli diğer şeylerden olduğu ve silah sayıldığı, 5237 sayılı TCK’nin 86/3. fıkrasında gösterilen kasten yaralamak suçunun nitelikli hallerinin birden fazla olması durumunda bir kez artırım yapılacağı, ancak temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2020/1743 sayılı kararı, Sanığın yaralama eylemini sopa ile eşine karşı gerçekleştirmesi karşısında; TCK’nin 86/2. maddesine göre temel hapis cezasının aynı olayda iki nitelikli halin TCK’nin 86/3-a ve 86/3-e maddelerinin birleşmesi nedeniyle TCK’nin 61. maddesindeki ölçütler ve TCK’nin 3. maddesindeki cezada orantılılık ilkesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak tayin edilmesi gerekirken, yazılı şekilde cezanın alt sınırdan belirlenmesi suretiyle sanık hakkında eksik cezaya hükmedilmesi yasaya aykırıdır.

Sopayla Adam Dövmenin Cezası Yerine Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Ceza Verilmesi

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 2016/3775 sayılı kararı, sanık . ile mağdur . uzaktan akraba oldukları, suç tarihi öncesinde . sanığın akrabası olan . ile yaşadığı ilişki sebebiyle aralarında husumet bulunduğu, olay tarihinde . tarladan döndüğü sırada sanık .,. kardeşi .oğlu .,., oğlu .,.,oğlu . gelerek mağdur . saldırdıkları, bunun üzerine mağdurun kardeşi .,., oğlu .ile babası . de olaya dahil olduğu, gerçekleşen arbede esnasında sanığın mağdura elindeki sopa ile bir kez vurarak hayati tehlike geçirip, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek şekilde yaraladığı anlaşılan olayda;

Sanığın mağdura elindeki sopa ile bir kez vurması, sanığa yönelik eylemini engel hal bulunmamasına rağmen kendiliğinden son vermesi, hareketli kavga ortamında mağdurun özellikle hayati bölgelerinin hedef alındığını gösterir, her türlü şüpheden uzak yeterli ve kesin delil bulunmadığı anlaşılmakla, sanık hakkında kasten yaralama suçundan hüküm kurulması yerine kasten öldürme suçuna teşebbüsten hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Ceza Verilmesi Gerekirken Sopayla Adam Dövmenin Cezasının Uygulanması

Truncheon 01
Sopayla Adam Dövmenin Cezası 2

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2019/22834 sayılı kararı, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince tanzim olunan 15/04/2014 tarihli kurul raporuna göre, işlediği fiile yönelik ceza sorumluluğu tam olan sanığın, herhangi bir sebep yokken, eşi olan mağduru, müşterek çocukları olan tanıklar … ve …’in huzurunda, önce tekme, tokat ve sopa ile darp ettiği, akabinde bir odaya kapattığı ve Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulunca düzenlenen 10/01/2011 tarihli rapora göre, içerdiği cypermethrin maddesinin nörotoksik özelliği nedeniyle alınan miktara göre zehirlenmeye veya ölüme neden olabileceğinin belirtilen kimyasal ilacı mağdurun ağzına dökerek zorla içirttiği, mağdurun olay anında bayılması üzerine sanığın, olay yerinden kaçtığı, soruşturma aşamasında hakkında çıkartılan yakalama kararı çıkarıldıktan 3 ay sonra yakalanabildiği, mağdurun üçüncü kişiler (tanıklar İ…. ve R….) tarafından hastaneye kaldırıldığı ve 7 gün boyunca yoğun bakımda tedavi edildikten sonra taburcu edildiği, mağdurun, sanığın eylemi neticesinde hayati tehlike geçirdiği olayda, suçta kullanılan aracın elverişliliği, meydana gelen neticenin ağırlığı, sanığın elinde olmayan nedenlerle eylemini tamamlayamaması hususları dikkate alınarak, sanığın eyleme bağlı ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğu ve sanık hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 5237 sayılı TCK’nin 82/1-d, 35. maddeleri gereği hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, suçun niteliğinde hataya düşülerek kasten yaralama suçundan hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2016/17534 sayılı kararı, sanık ve mağdurun akraba olduğu, çocuklarının top oynarken kavga etmeleri nedeniyle mağdur ve sanığın tartışmaya başladıkları, tartışmanın kavgaya dönüştüğü, sanığın elindeki sopa ile mağdurun hayati bölgesi olan başına birden fazla kez vurarak kafatasında çökme kırığı ile subaroknoidal kanama ve hayati tehlike geçirmesine neden olacak şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği, kullanılan suç aletinin özellikleri, hedef alınan bölge ve meydana gelen vücut harabiyeti dikkate alındığında sanığın eyleminin öldürmeye yönelik olduğu ve öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yerine suç niteliğinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Haksız Tahrik Durumunda Sopayla Adam Dövmenin Cezası

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2014/16650 sayılı kararı, Müştekinin yönetimindeki araç ile caddeye ters yönden girmesi nedeniyle, normal yönünde seyreden sanıkla aralarında meydana gelen tartışma sırasında, sanığın sopa ile müştekiyi yaralamasında, ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığı ve sanık hakkında TCK 29. maddesi uyarınca haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2019/8976 sayılı kararı, Suça sürüklenen çocuğun, olay günü katılanın sokak köpeklerine sopa ile vurmasına engel olmak istediği bu nedenle aralarında tartışma çıktığı ve ilk olarak katılanın kendisini sopa ile darp etmesi üzerine katılanı yaraladığına dair ikrar niteliğindeki savunması, görgüye dayalı bilgi sahibi olan tanık …’nin beyanları ile suça sürüklenen çocuğa ait adli rapor içeriklerinin uyumlu olması karşısında, , suça sürüklenen çocuk lehine 5237 sayılı TCK’nin 29. maddesi gereğince haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Sanığın Sopa İle Eşini Hayati Tehlikeye Neden Olacak Şekilde Yaralaması

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2014/13535 sayılı kararı,

1) Sanığın silahtan sayılan sopa ile eşi olan katılanı hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralamasından dolayı 5237 sayılı TCK’nin 86/1, 86/3-a,e ve 87/1-d maddelerinin uygulanması sonucu bulunacak cezasının aynı yasanın 87/1-son maddesi uyarınca 5 yıla çıkarılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde eksik ceza tayin edilmesi,

2) Resmi evliliği devam etmekte iken katılanın evlilik birliğinin gerektirdiği karşılıklı sadakat ilkelerine aykırı olarak başka şahıslarla beraber olduğu tanık beyanları ile de doğrulanmış olmasına göre sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nin 29. maddesi gereği haksız tahrikin uygulanmaması yasaya aykırıdır.

Sopayla Saldıran Kişiye Karşı Meşru Müdafaada Bulunulması

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2018/15541 sayılı kararı, Sanık …’in “diğer sanık … annem…’ye sopa ile vurdu, tekrar vurmasını engellemek için onu ittirdim” şeklindeki savunması ve anlatımı ile uyumlu dosya kapsamına göre, sanık … hakkında …’ü yaralama eylemi nedeniyle 5271 sayılı CMK’nin 223/2-d maddesi gereğince meşru müdafaa gerekçesiyle verilmiş beraat kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Kasten Yaralama Suçunda Haksız Tahrik Yerine Meşru Müdafaa Hükümlerinin Uygulanması

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2016/7059 sayılı kararı, Katılanın köy yolu içerisinde kamyoneti ile seyreden sanık … ile karşılaşıp yol vermesini istediği, sanık …’in yol vermeyip ısrarla katılanın aracının geçebileceğini beyan etmesi üzerine sanık ve katılan arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, birbirlerini itekledikleri, orada bulunanların aralaması ile sanık …’in aracına bindirildiği, sanık …’in tanık …’nin beyanına göre aracına bindirildikten sonra tekrar aracından indiği ve aldığı sopa ile katılanın kafasına vurduğu olayda; katılanın yaralanmasının niteliğine göre sanığın TCK’nin 29. maddesindeki haksız tahrik koşullarının da tartışılarak yaralama suçundan cezalandırılması gerekirken olayda koşulları oluşmayan TCK’nin 25. maddesindeki meşru müdafaa hükümlerine göre sanık …’in beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Sopayla Yaralama Suçunda Koşulları Oluşmadığı Halde Meşru Müdafaa Hükümlerinin Uygulanması

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2015/12858 sayılı kararı, Müştekinin aşamalardaki, sanıkla karşılaştıktan sonra arkasını dönüp gideceği esnada sanığın sopa ile kafasına vurduğuna dair anlatımlarına, müştekinin adli raporu ile tespit edilen yaralanma bulgularının müşteki anlatımları ile uyumlu olmasına ve tüm dosya kapsamına göre, sanığın olay tarihinde karşılaştığı müştekinin kafasının arkasına ele geçirilemeyen silahtan sayılan bir sopa ile vurarak yaraladığının sabit olmasına ve olayda meşru savunma koşullarının bulunmamasına rağmen, sanığın oluşa ve dosya kapsamına uygun düşmeyen savunmalarına itibar edilip, eylem meşru savunma kapsamında değerlendirilerek yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Kasten yaralama suçu ve sopayla adam dövmenin cezası konusunda Ağır Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.