Follow us on :

Yağma Suçunda Etkin Pişmanlık ve Cezaya Etkisi

Yağma suçunda etkin pişmanlık, kişinin gerçekleştirdiği eylemden dolayı pişmanlık duyması ve mağdurun uğradığı haksızlığı telafi etmesidir.

Türk Ceza Kanunu ve Yargıtay içtihatlarına göre yağma suçunda etkin pişmanlık mümkündür. TCK madde 168’e göre, fail, yağma suçunun tamamlanmasından sonra ancak bu suç nedeniyle hakkında kovuşturma başlamadan önce veya kovuşturma başladıktan sonra ancak hüküm verilmeden önce,  pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı tamamen giderir ya da mağdurun rızası üzerine kısmen giderirse cezasında belli oranda indirim yapılır.

Fail, yağmaladığı malı eğer pişmanlık nedeni ile değil de, mecbur kaldığı için elinden çıkarmak zorunda kalırsa yağma suçunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaz.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 23.01.2018 tarih ve 2018/18 sayılı kararında, yağma eylemini gerçekleştirdikten sonra kaçmaya başlayan sanığın, mağdur ve çevrede bulunan insanlar tarafından kovalanmaya başlanması üzerine suça konu cep telefonunu yere atıp kaçmaya devam ettiği anlaşılmaktadır. Genel Kurula göre, sanık, suça konu cep telefonunu pişmanlığın etkisi ile değil kendisini takip eden kişilerden kurtulmak amacıyla, başka bir anlatımla dış etkenlere bağlı olarak yere atmıştır. Bu nedenle sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nun 168. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün uygulanamayacağı kabul edilmelidir.

Failin, rızası doğrultusunda akraba, arkadaş gibi üçüncü kişilerce zararın tazmin edilmesi halinde de yağma suçunda etkin pişmanlık hükümleri uygulama alanı bulur.

Mağdurun, üçüncü kişiler tarafından zararın tazmin edilmesine yönelik yapılan işlemlere rıza gösterip göstermemesinin önemi yoktur. Ancak mağdurun zararının cebri icra yoluyla veya failin bilgisi veya rızası dışında üçüncü kişilerce giderilmesi durumunda yağma suçunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaz.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 26.02.2019 tarih ve  2019 / 135 sayılı kararında,s anığın bıçak göstermek suretiyle mağdurdan 15 TL’yi zorla aldığı görülmektedir. Şikâyetçi kovuşturma evresinde verdiği dilekçesinde, zararlarının sanık ve ailesi tarafından karşılandığını, mağdur da kovuşturma evresinde zararlarının sanığın babası tarafından giderildiğini beyan etmiştir.  Sanığın, zararın giderildiği tarihte cezaevinde bulunmasından dolayı zararı bizzat kendisinin gidermesinin mümkün olmaması, zararın giderilmesine yönelik karşı duruş sergilediğine yönelik dosya kapsamında herhangi bir delil bulunmaması ve sanığın zararın giderdiğinden haberi olmadığını savunmasının da cezadan kurtulmaya yönelik bulunması karşısında sanık hakkında TCK’nın 168/3. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğikabul edilmelidir.

Yağmaya konu eşyanın yerinin bildirilmesi ya da mağdura teslim edilmek üzere, temsilcisine veya resmi bir makama verilmesi yoluyla da mağdurun uğradığı zararın giderilmesi mümkündür.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 18.09.2018 tarih ve  2018 / 355 sayılı kararında, Sanık, atılı suçlamayı kabul etmemekle birlikte duyduğu pişmanlığın sonucu olarak suç nedeniyle meydana gelen neticeyi ortadan kaldırmaya yönelik olarak çantanın atıldığı çöp tenekesinin yerini göstermiş, bu şekilde ele geçirilen toplam 100 TL değerindeki malın mağdura iade edilmesi ve mağdurun zararının önemli ölçüde giderilmesini sağlamıştır. Bu nedenle, soruşturma aşamasında bir kısım eşyanın mağdura iadesini sağlayan sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma olanağının bulunduğu kabul edilmelidir.

Bu itibarla, Genel Kurula göre, 5237 sayılı TCK’nın 168. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için mağdurun rızasının olup olmadığı tespit edildikten sonra sanık hakkında değerlendirme yapılmasının gerekmektedir.

Yağma suçu birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmiş ise, zararı tamamen tazmin eden kişiler yağma suçunda etkin pişmanlıktan yararlanabilir.  Dolayısıyla, suçu birlikte işleyenlerin kendi payına düşen kısmı tazmin ederek mağdurun uğradığı zararı gidermesi ve yağma suçunda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması mümkün değildir.

Teşebbüs aşamasında kalması durumunda yağma suçunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaz.

Esasında yağma suçunu işlemeyen failin, kamu davasının olumsuz neticelenme ihtimaline binaen, etkin pişmanlık fırsatını kaçırmamak için mağdurun uğradığı zararı gidermesi durumunda, bu husus ikrar anlamına gelmez.

Yağma Suçunda Etkin Pişmanlık ve Ağır Ceza Avukatının Önemi

Domestic Violence Law Wooden Table 1150 9091
Yağma Suçunda Etkin Pişmanlık ve Cezaya Etkisi 2

Yağma suçu, cezasının ağırlığı nedeniyle ağır ceza mahkemesinde görülmektedir. Yağma suçunun oluşması belli şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Bunun yanında yağma suçunun teşebbüs halinde kalması, ya da yağma suçunda etkin pişmanlık ve gönüllü vazgeçme hükümlerinin uygulanması failin alacağı cezayı önemli ölçüde etkileyecektir.

Bu itibarla, yağma suçunda, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasında ve yine yargılama sürecinde gerek şüpheli ve sanık, gerekse mağdur yönünden bu kişilerin yasal haklarının tecrübeli bir ağır ceza avukatı olarak savunulması önemi şüpheden varestedir.

Yağma suçuyla ilgili her türlü hukuki probleminizde Ağır Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.