Follow us on :

Yağma Suçundan Tutuksuz Yargılanmak Mümkün müdür?

Mahkeme tarafından yağma suçundan tutuksuz yargılanmak, somut olayın şartları içerisinde değerlendirilmektedir. Kuvvetli suç şüphesinin varlığı, delillerin karatılma ihtimali ile şüpheli veya sanığın kaçma durumu mevcutsa yağma suçundan tutuksuz yargılanmak ihtimali düşüktür.

Bununla birlikte, somut olayda, yağma suçunda tutuklu yargılanmak nedenleri olsa bile, hakim şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı yerine adli kontrol kararı verebilir.

Yağma Suçunun Cezası

Yağma suçu (Gasp Suçu), gündüz vakti, silah kullanılmadan, failin kendisini tanınmayacak hale koymadan, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılmadan, tek başına, herhangi bir suç örgütüne yarar sağlamak maksadı taşımadan işlenirse altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yağma eylemi 149. maddede sayılan şekillerde yani, silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, birden fazla kişi tarafından birlikte, yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla, ya da gece vaktinde, işlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Hangi Durumlarda Yağma Suçunda Tutuklu Yargılama Kararı Verilir

Ceza Muhakemesi Kanununun 100. maddesine, göre tutuklama kararı verilebilmesi için şu şartlar aranmaktadır.

1. Kuvvetli Suç Şüphesi: Tutuklama kararı verilebilmesi için ilk şart, şüpheli veya sanık hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunmasıdır.

2. Tutuklama Nedeni: Tutuklama kararı verilebilmesi için kuvvetli suç şüphesi yanında ayrıca bir tutuklama nedeni de bulunmalıdır.

Bir tutuklama sebebinin mevcut olduğu varsayılan haller şunlardır:

a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa.

b) Şüpheli veya sanığın davranışları;

1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme,

2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa bir tutuklama nedeni var sayılabilir.

Katalog suçlarda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı durumunda bir tutuklama nedeninin de mevcut olduğu kabul edilir.

Bu itibarla, katolog suçlardan birini gerçekleştirdiği noktasında somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması durumunda, şüpheli veya sanığın kaçacağı veya delilleri karartma ihtimalinin bulunduğu kabul edilir.

Bu anlamda yağma suçunun CMK’nın 100/3 maddesinde sayılan katalog suçlardan olduğu göz önüne alındığında uygulamada tutuklama kararının sıklıkla verilmekte olduğu görülmektedir.

Hangi Durumlarda Yağma Suçundan Tutuksuz Yargılanmak Mümkündür?

Yağma suçu, cezasının ağırlığı nedeniyle ağır ceza mahkemesinde görülmektedir. Yağma suçunun oluşması belli şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Bu şartlar gerçekleşmediğinde sanığın daha az cezayı gerektiren hırsızlık suçu ya da güveni kötüye kullanma suçu ile yargılanması ve bu suçlardan ceza alması mümkündür.

Ağır cezalık suçlarla muhatap olan kişilerin tecrübeli ağır ceza avukatı ile birlikte hareket etmesi, bu tür suçların cezalarının çok ağır olması nazara alındığında önem taşımaktadır. Zira yapılacak bir hatanın sonucu, uzun yıllar sürecek ve kişiyi özgürlüğünden mahrum bırakacak sonuçlara neden olabilmektedir.

Bunun yanında, suçun işlendiği iddiası tek başına tutuklama kararı verilmesi için yeterli değildir. Gerek CMK hükümleri gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. maddesi açısından tutuklama kararı verilebilmesi için, şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunması, ayrıca şüpheli veya sanığın delilleri yok edeceği, gizleyeceği veya değiştireceği yönünde kuvvetli şüphe bulunması gereklidir.

Dolayısıyla ağır ceza yargılaması aşamasında, tecrübeli bir ceza avukatı nezaretinde tutuklamanın şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği ortaya koyulmalıdır. Bunun mümkün olmaması halinde ise, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını sağlama adına gerekli adımlar atılmalıdır.

Bu itibarla, yağma suçunda, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasında ve yine yargılama sürecinde gerek şüpheli ve sanık, gerekse mağdur yönünden bu kişilerin yasal haklarının tecrübeli bir ağır ceza avukatı olarak savunulması önemi şüpheden varestedir.

Yağma suçu ve yağma suçundan tutuksuz yargılanmak konularıyla ilgili her türlü hukuki probleminizde Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.