Follow us on :

Yol Kesip Adam Dövmenin Cezası

Yol kesip adam dövmenin cezası TCK’da kasten yaralama, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları bağlamında değerlendirilmektedir.

Bu itibarla Yargıtay uygulamaları göz önüne alındığında yol kesip adam dövmenin cezasının her suç açısından ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir.

Yaralama Amacıyla Gerçekleştirilen Yol Kesip Adam Dövmenin Cezası

Fail veya faillerin yaralama kastıyla mağdurun yolunu kesip onu dövmeleri halinde, yaralanmanın derecesine, eylemin ne şekilde ve kime karşı gerçekleştiğine göre alacakları ceza değişmektedir. Dolayısıyla yol kesmek suretiyle adam dövmek kasten yaralama suçu açısından başlı başına bir arttırım nedeni değildir.

Ancak mesela silahla gerçekleşmesi durumunda yol kesip adam dövmenin cezası daha ağır şekilde belirlenecektir. Yine örneğin, mağdurun yüzünde sabit iz kalacak şekilde yaralama eyleminin gerçekleşmesi halinde yol kesip adam dövmenin cezası normal yaralama suçuna göre daha fazla tayin edilecektir. Nitekim TCK’nın 86. maddesine göre,

Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı,

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Silahla,

f) “Canavarca hisle”

İşlenmesi halinde ise, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.

TCK’nın 87. maddesinde iseneticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama eylemleri sayılmıştır. Yaralama bu maddede sayılan sonuçlardan birine sebebiyet verecek olursa yol kesip adam dövmenin cezası çok daha fazla olacaktır.

Örneğin mağdurun yolu kesilip yüzünün sürekli değişikliğine, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine veya bitkisel hayata girmesine neden olacak şekilde yaralanması durumunda failin alacağı ceza 8 yıldan az belirlenemez.

Yağma Amacıyla Gerçekleştirilen Yol Kesip Adam Dövmenin Cezası

Hırsızlık suçunun cebir veya tehditle işlenmiş şekli olarak özetlenebilecek yağma suçu, zilyetliği başkasına ait bir menkul malın “cebir” veya “tehdit” ile alınmasıyla gerçekleşir.

TCK’nın 149/1-d maddesine göre, yağma suçunun yol kesmek suretiyle işlenmesi nitelikli hal olarak belirtilmiştir. Yağma suçunu yol keserek işleyen fail hakkında on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Söz konusu nitelikli halin uygulanabilmesi için Yargıtay içtihatlarına göre, fail veya faillerin mağdurun yürüdüğü yol üzerinde geçişini engelleyecek şekilde önceden engeller koyarak ve tertibat alarak yolunu kesmek biçiminde bir hareketlerinin bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde Yargıtay nitelikli durumu uygulamamakta ve failin başka ağırlaştırıcı durumun bulunmaması durumunda basit yağma suçundan ceza verilmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Amacıyla Gerçekleştirilen Yol Kesip Adam Dövmenin Cezası

TCK’nın 109/1 maddesine göre, Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlemiş olur ve bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK’nın 109/3 maddesinde bu suçun ağırlaştırıcı unsurları belirtilerek suçun bu şekilde işlenmişi durumunda verilecek ceza bir kat artırılacağı belirtilmiştir.

Örneğin, birden fazla kişi tarafından birlikte, mağdurun yolunu keserler ve gitmek isteği yere gitmesini engeller ise 10 yıla kadar hapis cezası alma durumları söz konusu olabilecektir.

Peki mağdurun yolu kesilir ve sonrasında dövülür ise ne olacaktır? TCK’nın 109/6 maddesine göre,  bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Örnekle açıklamak gerekirse, mağdurun yolu birden fazla kişi tarafından ve silahla kesilmiş ve mağdur yüzünde sabit iz kalacak şekilde yaralanmışsa fail veya failler TCK’nın 87/1-c, 109/3-a ve b maddeleri gereğince cezalandırılacaktır.

Yol Kesip Adam Dövmenin Cezası Yargıtay Kararları

Street Fight
Yol Kesip Adam Dövmenin Cezası 2

Yazımızın bu bölümünde, Yargıtay ilgili ceza daireleri tarafından yol kesip adam dövmenin cezasına ilişkin çeşitli durumlarda verilen kararlar bağlamında açıklama yapılmaya çalışılacaktır.

Yeterli Delil Bulunmaması Karşısında Yol Kesip Adam Dövmenin Cezası

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2018/18229 sayılı kararı, Katılan …’ın aşamalarda, sanığın aracı ile seyir halinde iken önünü kestiğini, küfür edip üzerine yürüdüğünü, yanında bulunduğunu iddia ettiği şahıslardan birinin elini beline atması üzerine silah olduğunu düşünerek aracına binip kaçmaya çalıştığı sırada, sanığın aracın direksiyonundan tuttuğunu, 200 metre kadar sürüklendikten sonra yere düştüğünü, aracı ile uzaklaşmaya çalıştığını, sanığın yanındaki şahısların tekrar yolunu keserek kendisini darp ettikleri şeklinde beyanda bulunmuş ise de; 200 metre araçla sürüklenen ve vücudunda kırık oluşan sanığın olay sonrası katılanı darp etmesinin hayatın olağan akışına uygun düşmediği, katılanın kovuşturma aşamasında …,…,…. isimli şahısların yolunu kestiklerini ve kendisini darp ettiklerini beyan ettiği, ayrıca katılan …’ın sürüklenme olayından önce yaşanan tartışmada sanığın kendisine yönelik yaralama eyleminden bahsetmediğinin anlaşılması karşısında, sanığın üzerine kasten yaralama suçunu işlediği yönünde yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında beraat yerine yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır.

Yağma Amacıyla Yol Kesip Adam Dövmenin Cezası

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2014/11793 sayılı kararı, açık kimliği tespit edilemeyen ve yakalanamayan diğer sanıklar ile birlikte sanık …’nın, olay gecesi yolda yürüyen katılana bıçak çektiğinde, buna karşı koyan katılanı yaralamak suretiyle zorla çantasını ve cüzdanını almak şeklinde gerçekleştirdikleri somut yağma eyleminde; sanıkların katılanın yürüdüğü yol üzerinde geçişini engelleyecek şekilde önceden engeller koyarak ve tertibat alarak yolunu kesmek biçiminde bir hareketlerinin bulunmadığı ve bu bağlamda “yol kesmek” den söz edilemeyeceği gözetilmeden, 5237 sayılı TCK’nın 149/1.maddesinin uygulama koşulları oluşmayan (d) bendi ile de hüküm kurulması ve ayrıca yağma suçunu birden fazla kişi ile birlikte işlediği anlaşılan sanık hakkında aynı maddenin (a) ve (h) bentleri yanında (c) bendinin de uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Yol Kesip Adam Dövmenin Cezası ve Hatalı Beraat Kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2014/8562 sayılı kararı, Katılanın, olay günü suça sürüklenen çocuklar tarafından yolunun kesilip, tüm suça sürüklenen çocuklar tarafından dövüldüğünü belirtmesi, suça sürüklenen çocuk …’ın soruşturma aşamasında alınan beyanında katılanı diğer suça sürüklenen çocuklar ile birlikte dövdüklerini ifade etmesi karşısında suça sürüklenen çocukların mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken suça sürüklenen çocuklar …, …, … ve …’ın yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Alacağın Tahsili Amacıyla Yol Kesip Adam Dövmenin Cezası

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2019/2315 sayılı kararı,  Mağdur … adına kayıtlı … plaka aracı, oto galericilik işiyle uğraşan yakınan … ile 12.500 TL.ye anlaşıp haricen satın alan sanığın, sözleşmeye konu bedeli ödeyip aracın devrini almadan, kaçak sigara bulundurması nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında suç konusu araca el konulduğu, yakınan …’un, 06.03.2013 günü eşi … ve mağdur … ile birlikte Afşin ilçesine giderek, el konulan aracı mahkeme kararına istinaden yed-i emin otoparkından teslim aldıkları, durumu öğrenen sanık …’un (…oğlu), diğer sanıklarla birlikte hareket edip mağdurların yolunu kesip, … plaka aracı kullanan mağdur …’i darp ederek araçtan indirdikten sonra tek başına anılan araca binip hareket ettirerek olay yerinden götürdüğü olayda;

Sanık … ile mağdur … ve/veya tanık … arasındaki araç alım satım anlaşmasının ne şekilde gerçekleştiği re’sen araştırılıp saptanıp, sanık … ve ağabeyi olan yakınan …’un, plakasını belirtmedikleri 1991 model Fiat Tempra marka bir aracı satış bedeline mahsuben verdiklerine; tanıklar … ve …’in ise, sözü edilen Tempra aracı sanık … ve yakınan …’a sattıklarına dair beyanları ile tanık …’un, anılan aracı sanık ve ağabeyinden almadıklarını, bu otonun suç konusu ile ilgisinin bulunmadığına ilişkin beyanları arasındaki aykırılık giderildikten sonra, sanık …’un (…oğlu) eyleminin bir bütün halinde yağma suçunun daha az cezayı gerektiren, alacağın tahsili amacıyla kasten yaralama suçunu oluşturup oluşturmadığının karar yerinde tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Yol Kesip Adam Dövme Suçunda Tanıklar Dinlenmeden Verilen Beraat Kararı Hatalıdır

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2019/20576 sayılı kararı, Her ne kadar sanıklar …, … ve …’nın mağdur …’i yaşamsal tehlikeye neden olacak şekilde yaralama suçundan beraatlerine karar verilmişse de; tanık …’ın soruşturma aşamasında 16.05.2011 tarihinde alınan ifadesinde düğün yerindeki kavga dağıldıktan sonra sanıkların hayvanlarına bakmaya giden ağabeyi …’in yolunu kesmelerinden çekindiği için … isimli kişiyle peşlerinden gittiklerini ancak sanık … ve yanındakilerin yollarını kesmeleri üzerine kavga çıktığını ve çıkan kavgada …’in bıçaklandığı yönündeki anlatımlarında adı geçen …’ın tanık olarak dinlenmesi ile haklarında yaş küçüklüğü nedeniyle tefrik kararı verilen … ile … hakkında açılmış bir kamu davası var ise birleştirme hususunun düşünülmemesi, kesinleşmiş bir hüküm var ise onaylı evrak içeriğinin dosya içine celbi ile delillerin birlikte değerlendirilmesi ile sonucuna göre sanıkların hukuki durumumun takdir ve tayini yerine eksik kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Kasten Yaralama, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yağma suçlarıyla yol kesip adam dövmenin cezasına ilişkin olarak Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.