Follow us on :

50 Gram Metamfetamin Cezası Nedir?

50 gram metamfetamin cezası, bu maddenin kullanma, özendirme veya ticaret amacıyla bulundurulmasına göre belirlenmektedir.

Metamfetaminin insan üzerindeki olumsuz etkileri ve kullanma yaşının düşmesi ve kullanma sıklığının artması nedeniyle özellikle metamfetamin ticareti konusunda adli makamların konuya ciddiyetle eğildikleri ve Türk Ceza Kanunundaki metamfetamin cezasının çok yüksek şekilde belirlendiği görülmektedir.

50 gram metamfetamin ile yakalanan kişinin gerçek niyetinin ne olduğunu ve bu maddeyi hangi amaçla bulundurduğunu adli makamlar önünde doğru bir şekilde aktarması gerekmektedir. Aksi takdirde gerçek niyeti kullanma olsa dahi metamfetamin ticareti suçundan ceza alması mümkün hale gelecektir.

Dolayısıyla metamfetamin ticareti suçunun ağır cezalık suçlardan olması ve yüksek hapis cezaları ile cezalandırıldığı göz önüne alındığında tecrübeyi uyuşturucu suçları avukatı ile birlikte çalışılması ve sürecin tüm aşamalarında birlikte hareket edilmesi suçlamaya ile muhatap olan kişi açısından büyük öneme sahiptir.

Ticaret Amacıyla Bulundurulması Durumunda 50 Gram Metamfetamin Cezası

Close Up Hand Wearing Cuffs Jail 23 2149098125 1 1
50 Gram Metamfetamin Cezası Nedir? 5

Uyuşturucu madde ticareti suçunun düzenlendiği TCK’nın 188/3 maddesine göre, Uyuşturucu maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.  Bunun yanında, uyuşturucu madde verilen veya satılan kişi çocuk ise, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

TCK’nın 188/4 maddesinde uyuşturucu madde ticareti suçunun ağırlaştırıcı durumlarına başka sebepler de eklenmiştir. Bu fıkraya göre,

Uyuşturucu maddenin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması ve bu maddelerin satışının okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Eğer yapılan aramada metamfetamin ile yakalanan şahıs maddeyi kullanma amacıyla bulundurduğuna adli makamları ikna edemez ise kanunda açıkça belirtildiği üzere çok yüksek cezalar ile muhatap olacaktır.

Kullanılmasını Kolaylaştırma veya Özendirme Amacıyla Bulundurulması Durumunda 50 Gram Metamfetamin Cezası         

Judge Gavel Table 23 2151202351 1
50 Gram Metamfetamin Cezası Nedir? 6

TCK’nın 190. maddesine göre,metamfetamin  kullanılmasını kolaylaştırmak için;

a) Özel yer veya malzeme sağlayan,

b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan,

c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren kişi beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Bunun yanında metamfetamin kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaktır.

Kullanma Amacıyla Bulundurulması Durumunda 50 Gram Metamfetamin Cezası

Yargıtay, metamfetaminin ticaret mi yoksa kullanma amacıyla mı bulundurulduğuna yanı failin kastının ne olduğuna dair birçok kriter geliştirmiştir. Bu kriterlerden en önemlisi elbette ele geçen metamfetaminin kişisel kullanım kullanım sınırında olup olmamasıdır. Ancak Yargıtay bunun yanında, failin hareketleri, metamfetaminin bulundurulduğu yer ve bulunduruluş biçimi, metamfetaminin fail tarafından kullanılıp kullanılmadığı gibi birçok ölçütü uygulamak suretiyle failin kastını belirlemektedir.

Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda kullanma amacıyla bulundurulduğuna karar verilirse 50 gram metamfetamin cezası TCK’nın 191. maddesine göre, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Ancak metamfetamin kullanma suçundan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında öncelikle beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. 5 yıllık süre içerisinde metamfetamin kullanan kimse hakkında en az bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.

Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.

Uyuşturucu Avukatı Ağır Ceza Davalarında Neden Önemlidir

Businessmen Handshake 587448 5043 1
50 Gram Metamfetamin Cezası Nedir? 7

Uyuşturucu ticareti suçlarının niteliği itibariyle ağır cezalık suçlardan olması ve yüksek hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar ile cezalandırıldığı göz önüne alındığında tecrübeli Uyuşturucu Suçları Avukatı ile birlikte çalışılması ve sürecin tüm aşamalarında birlikte hareket edilmesi suçlamaya ile muhatap olan kişi açısından büyük öneme sahiptir.

Bunun yanında, uyuşturucu bulundurmanın kullanma ya da ticaret amaçlı olup olmamasının cezayı ne denli değiştirdiği herkesin malumudur. Hak kaybına uğramamak ve çok daha az bir ceza ile kurtulmak ve hatta denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanmak mümkünken uyuşturucu ticareti suçundan ceza almak ihtimal dâhilindedir. Ayrıca bu suçta etkin pişmanlık hükümlerinin de değerlendirilmesi cezayı önemli ölçüde etkileyebilecektir.

Bu itibarla, uyuşturucu suçlarında, emniyet ve jandarma gibi kolluk makamlarından, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasına ve yine Yargıtay da dâhil olmak üzere tüm yargılama sürecine kadar olan aşamalarda, şüpheli ya da sanık yönünden, Uyuşturucu Suçları Avukatının hukuki desteği önem taşımaktadır.

Mesleki Tecrübe Uyuşturucu Avukatı İçin Önemli Midir?

Front View Blurry Lawyer Working 23 2151202429 3 1
50 Gram Metamfetamin Cezası Nedir? 8

Avukatların küçük bir kısmının sadece ceza davalarına baktıkları ve dolayısıyla bu alanda uzmanlaştıkları görülmektedir. Elbette hukuk sistemimizde her avukatın her türlü davaya bakması mümkündür. Ancak takdir edilecektir ki kendini belli alanlarda geliştiren ve daha ziyade aynı davalar ile ilgilenen avukatların hem teorik hem de uygulama aşamasında olumlu netice alma ihtimalleri daha yüksek olabilmektedir.

Uyuşturucu suçları gibi ağır ceza mahkemelerinde görülen ve yüksek cezaların söz konusu olduğu davalarda Uyuşturucu Suçları Avukatının tecrübeli olması hak kaybı yaşanmaması adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ceza davaları açısından avukat tercih edilme sürecinde düşünülen avukatın öz geçmişi tecrübesinin sınanması adına önemli bir göstergedir.

Bu itibarla çalışılması düşünülen Uyuşturucu Suçları Avukatının hangi yılda ve hangi fakülteden mezun olduğu yanında kaç yıllık tecrübesi olduğu ve ceza alanında ne tür çalışmalar yaptığının doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.