Follow us on :

Zimmet Suçundan Ceza Alan Memurun Hukuki Durumu

Zimmet suçundan ceza alan memurun hukuki durumu, yani memuriyetinin devam edip etmeyeceği, Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde devlet memuru olacak ve bu görevi sürdürecek kişilerin hangi şartları taşımaları gerektiği tek tek sayılmıştır. Yasaya göre,  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmuş kişiler devlet memuru olamazlar. Bunun doğal sonucu olarak memuriyetleri esnasında bir yıl ve daha fazla hapis cezası alan kişilerin memuriyetleri de sona erer.

Türk Ceza Kanununun 45. maddesine göre, suç karşılığında uygulanan yaptırımlar, hapis ve adlî para cezalarıdır. Bununla birlikte 50. maddede, kısa süreli hapis cezasının, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre adlî para cezasına çevrilebileceği ifade edilmiştir.

Bu itibarla mahkeme kararı ile suç işlediği tespit edilen bir kişi hakkında hapis, doğrudan para cezası veya kısa süreli hapis cezasından çevrili para cezası şeklinde üç cezaya hükmedilebilir.

Devlet Memurları Kanununda açık bir şekilde bir yıl ve daha fazla hapis cezası mahkûmiyetinin memuriyete engel olduğu ifade edildiğinden bir yıldan daha az hapis cezası ya da doğrudan veya hapis cezasından çevrili para cezaları memuriyetin sona ermesine neden olmazlar.

Bir memur farklı suçların her birinden 1 yılın altında hapis cezası alır ve toplamda aldığı ceza 1 yıl hapis cezasını geçerse ne olacaktır? Bu durumdamemur kişinin aldığı cezalar birbirinden bağımsız olarak düşünülecektir. Yani tek tek bir yılın altında hapis cezası alan memurun toplamda bu suçlardan bir yıldan fazla hapis cezası çıksa dahi memuriyetine devam edebilecektir.

Buraya kadar anlatılan hususlar bazı suçlar açısından geçerli değildir. Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olan kişilerde memuriyetin devamı farklı kurallara bağlanmıştır.

 Zimmet Suçundan Ceza Alan Memurun Memuriyeti Devam Eder Mi?

Still Life With Scales Justice 23 2149776024 2
Zimmet Suçundan Ceza Alan Memurun Hukuki Durumu 3

Yazımız açısından can alıcı soru işte budur? Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde memur olabilmek ve bu göreve devam edebilmek için işlenmemesi gereken bazı suçlar özellikle belirtilmiştir. Bu saçlardan bir tanesi de zimmet suçudur.

Zimmet suçu nedeniyle ceza alan bir memurun memuriyeti sona erer. Zimmet suçunda diğer suçlardan farklı olarak memurun aldığı cezanın bir yıldan fazla olmasına da gerek yoktur. Hatta memur zimmet suçundan para cezası dahi alsa memuriyetten çıkarılacaktır. Dahası, zimmet suçunu işleyen memurun suçu affa uğramış olsa dahi sonuç değişmeyecektir.

Zimmet Suçundan Hapis Cezası Alıp Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilen Kişinin Memuriyeti

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB), hakkında hapis veya para cezasına karar verilen sanığın belli bir süre kasıtlı suç işlememesi ve yükümlülüklerine uygun davranması durumunda verilen cezanın ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine etki eden bir karardır. Bu karar hukuk sisteminde sonuç doğurmaz çünkü mahkeme tarafından açıklanmış bir karar yoktur.

Hukuk sisteminde etki edecek ve sonuç doğuracak bir karar sayılmadığı için zimmet suçundan ceza alan ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen ceza nedeniyle memurun memuriyeti sona ermez. Ancak hakkındaki ceza HAGB ile ertelenen memur sanık denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlerse ne ceza alırsa alsın hükmü açıklanması ertelenen karar açıklanacak ve bu durumda memuriyeti sonlanacaktır.

Eğer memur hakkında zimmet suçundan ceza verilir ve hükmün açıklanması geri bırakılır buna rağmen memuriyeti sonlandırılır ise bu şahsın idare mahkemesine iptal davası açması gerekir.

Bu durum genel olarak böyle olmakla birlikte bazı kamu görevlileri açısından farklılık gösterebilmektedir. Bunlardan birisi de Uzman Erbaşlardır.

Zimmet Suçunu İşleyen Uzman Erbaşların Memuriyetinin Sona Ermesi

Uzman erbaşların zimmet suçunu işlemeleri durumunda verilen mahkeme kararı hakkında şeklinde dahi olsa sözleşmeleri feshedilerek Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilirler.  Ayrıca zimmet suçundan ne olursa olsan ceza alan uzman erbaşlar, bu cezaları hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilse dahi tekrar Türk Silâhlı Kuvvetlerine alınmazlar.

Esasen uzman erbaşlar hakkında, cezalandırma yönündeki mahkeme kararı ne olursa olsun sözleşmelerinin sona ermesine neden olan suçlar Devlet Memurları Kanununda belirtilen suçlardan çok daha fazladır.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununu 12. maddesine göre, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik,  gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olanlara verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; sözleşmesi feshedilerek Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. 

Zimmet Suçunda Ağır Ceza Avukatının Önemi

Closeup Shot Person Writing Book With Gavel Table 181624 57173 7
Zimmet Suçundan Ceza Alan Memurun Hukuki Durumu 4

Basit zimmet suçunun cezası beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir. Nitelikli zimmet suçunu işleyenler ise 7,5 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Bunun yanında Kullanma zimmeti suçunun cezası, suçun temel şeklinde faile verilecek cezada yarı oranına kadar indirim yapılarak tayin edilir.

Görüldüğü gibi işleniş şekline göre, zimmet suçunun cezaları birbirinden farklıdır.

Bu nedenle memurun eylemlerinin zimmet suçu oluşturup oluşturmadıkları ya da hangi zimmet suçunu oluşturacağını Yargıtay kararları doğrultusunda belirlemek fail açısından çok önemlidir. Bu tespit yapılırken Ağır Ceza Avukatı nezaretinde olay örgüsü mantık silsilesi çerçevesinde aktarılmalı ve lehe olabilecek deliller adli makamlara eksiksiz sunulmalıdır.  

Bu itibarla, zimmet suçunda, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasında ve yine yargılama sürecinde şüpheli veya sanığın yasal haklarının Ağır Ceza Avukatı ile birlikte savunulması büyük önem taşır.

Zimmet Suçunda Mesleki Tecrübe Ağır Ceza Avukatı İçin Önemli Midir?

Avukatların küçük bir kısmının sadece ceza davalarına baktıkları ve dolayısıyla bu alanda uzmanlaştıkları görülmektedir. Elbette hukuk sistemimizde her avukatın her türlü davaya bakması mümkündür. Ancak takdir edilecektir ki kendini belli alanlarda geliştiren ve daha ziyade aynı davalar ile ilgilenen avukatların hem teorik hem de uygulama aşamasında olumlu netice alma ihtimalleri daha yüksek olmaktadır.

Zimmet suçu gibi ağır ceza mahkemelerinde görülen ve yüksek cezaların söz konusu olduğu davalarda Ağır Ceza Avukatınıntecrübeli olması hak kaybı yaşanmaması adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ceza davaları açısından avukat tercih edilme sürecinde, düşünülen avukatın öz geçmişi tecrübesinin sınanması adına önemli bir göstergedir.

Bu itibarla çalışılması düşünülen Ağır Ceza Avukatının hangi yılda ve hangi fakülteden mezun olduğu yanında kaç yıllık tecrübesi olduğu ve ceza alanında ne tür çalışmalar yaptığının doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.

Memur Suçları ve Zimmet Suçundan Ceza Alan Memurun Hukuki Durumu ile ilgili Ağır Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.