Follow us on :

Cinsel Saldırıya Teşebbüs Cezası

Cinsel saldırıya teşebbüs cezası TCK’nın cinsel saldırı ve teşebbüs hükümlerinin düzenlendiği 102 ve 35. maddelerine göre belirlenmektedir.

Basit cinsel saldırı suçunun düzenlendiği TCK’nın 102/1 maddesine göre, Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Halk arasında tecavüz suçu olarak bilinen nitelikli cinsel saldırı suçunun düzenlendiği TCK’nın 102/2 maddesine göre ise, cinsel saldırı fiilinin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel saldırı suçunun küçüklere karşı işlenmesi durumunda bu eylem çocukların cinsel istismarı suçunu oluşturur. TCK’nın 103/1 maddesine göre, çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak 2. Fıkraya göre, cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.

Cinsel Saldırıya Teşebbüs Cezası Ne Kadardır?

İşlenmesi amaçlanan cinsel saldırı suçu kanunda yazılı icra hareketlerine başlandıktan sonra failin iradesi dışındaki sebeplerle tamamlanamaz ise yani cinsel saldırıya teşebbüs cezası ne kadardır?

Teşebbüs hükümlerinin düzenlediği TCKnın 35. maddesine göre, Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

Dolayısıyla, cinsel saldırı suçuna teşebbüs eden failin cezası TCK’nın 102 ve 103. maddeleri uyarınca belirlendikten sonra TCK’nın 35. Maddesi gereğince hakkında verilecek ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilecektir.

Cinsel Saldırıya Teşebbüs Cezası Yargıtay Kararları

Aşağıda belirttiğimiz Yargıtay’ın çeşitli tarihlerde verdiği kararlar incelendiğinde cinsel saldırı eyleminin hangi durumlarda tamamlanmış hangi durumlarda ise teşebbüs aşamasında kaldığı daha iyi anlaşılabilecektir.

Cinsel Fiil Tamamlanmışsa Cinsel Saldırıya Teşebbüs Cezası Uygulanamaz

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2021/3057 sayılı kararı, sanığın olay günü mutfaktan aldığı bıçağı katılana doğrultarak cinsel organına dokunmasının ardından sürtünmesi şeklinde sübuta eren eyleminde nitelikli cinsel saldırı suçunun icrai hareketlerinin başlamayıp, mevcut haliyle eylemin 5237 sayılı TCK’nın 102/1, 102/3-d maddelerinde düzenlenen cinsel saldırı suçunu oluşturduğu gözetilerek mahkumiyeti yerine suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüsten hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Nitelikli Cinsel Saldırıya Teşebbüs Cezası

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2014/10480 sayılı kararı, Kendisiyle anal yoldan cinsel ilişkiye gireceğini söyleyerek iki eliyle arkadan sıkıca sarıldıktan sonra mağdurenin direnmesi ve kendisini sağ sola hareket ettirmesi sonucu, eylemini tamamlayamadan mağdurenin kalçasına boşalması karşısında, sanığın eyleminin nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılmakla, tebliğnamedeki bu hususta bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.

Basit Cinsel Saldırıya Teşebbüs Cezası

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2014/5675 sayılı kararı, Mağdurenin sıcağı sıcağına alınan soruşturma aşamasındaki beyanında, yolda yürümekte iken sanığın bisikleti ile yanaşarak cinsel bölgelerine dokunmak üzere elini uzattığı, mağdurenin kaçması üzerine eylemini tamamlayamayarak yanından uzaklaştığı, hemen akabinde yine dönüp üzerine gelerek ellemeye çalıştığı, mağdurenin bağırması üzerine olay yerinden kaçması şeklinde gerçekleşen olayda, sanığın basit cinsel saldırıya teşebbüste bulunduğunun anlaşılması karşısında tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.

Hakaret Suçu ve Cinsel Saldırıya Teşebbüs Cezası

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2018/1398 sayılı kararı, Sanıkların, evlerine götürdükleri mağdur …’i cebirle zorlayıp pantolonunu çıkarttırdıktan sonra sanık …’ın anüsüne sopayı değdirip imkanı olduğu halde sopayı mağdurun anüsüne sokmaması karşısında mevcut haliyle eylemde nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs suçu oluşmadığı gibi cinsel amaç içermeyen eylemde basit cinsel saldırı suçunun da kanuni unsurları itibariyle oluşmayıp fiilin müştekiyi küçük düşürmek amacıyla yapılması nedeniyle hakaret suçunun oluşacağı gözetilmeden, suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüsten mahkumiyet hükümleri kurulması yasaya aykırıdır.

Hatalı Beraat Kararı ve Nitelikli Cinsel Saldırıya Teşebbüs Cezası

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2014/9673 sayılı kararı, sanık ile mağdurenin üniversiteden arkadaş oldukları, olay günü mağdurenin evinde kahvaltı yapıp alkol aldıkları, sonrasında sanığın cinsel organını mağdurenin ağzına sokmaya çalıştığı bu amaçla mağdureyi basit tıbbi tedavi ile giderilebilecek şekilde kasten yaraladığı, ancak mağdurenin etkin direnmesi nedeniyle eylemini gerçekleştiremediği anlaşıldığından, sanığın eylemine uyan nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüs etmekten 5237 sayılı TCK.nın 102/2 ve 35/2. maddeleri uyarınca cezalandırılması yerine yetersiz gerekçe ile beraatine karar verilmesi, yasaya aykırıdır.

Basit Cinsel Saldırı Suçunda Şikayetten Vazgeçilmesi ve Cinsel Saldırıya Teşebbüs Cezası

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2018/6275 sayılı kararı, Olay gecesi mağdurenin tek başına olduğunu bilerek evine gelen sanığın, gecelikli olması nedeniyle üstüne örttüğü battaniyeyi çekip aldıktan sonra göğüslerini sıkıp dudağından öpmeye çalıştığı mağdurenin kendisini itekleyerek çığlık atması üzerine başkaca engel sebep bulunmaksızın evden kaçması şeklinde gerçekleşen olayda, sanığın nitelikli cinsel saldırı kastını ortaya koyacak bir eylem veya beyanı olmadığının tüm dosya içeriğinden anlaşılması karşısında, mevcut haliyle eylemin takibi şikayete bağlı basit cinsel saldırı suçunu oluşturduğu ve mağdurenin sonradan verdiği dilekçe ile alınan ifadesinde sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği gözetilip TCK’nın 73/6. maddesi gereğince sanıktan vazgeçmeyi kabul edip etmediği de sorularak neticesine göre hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs  suçundan mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır.

Gönüllü Vazgeçme Durumunda Cinsel Saldırıya Teşebbüs Cezası Verilmesi Hatalıdır

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2015/515 sayılı kararı,  5237 sayılı TCK.nın 35/1. maddesi uyarınca fail hakkında bir suçtan dolayı teşebbüs hükümlerinin uygulanabilmesi için failin işlemeyi kastettiği suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle bu hareketleri tamamlayamamış olması gerekmesine göre, olayda kendileri dışında kimsenin bulunmadığı açık arazide, pantolonunu ve iç çamaşırını sıyırdığı katılana arkasından sarılarak anal yoldan organ sokmaya çalışan sanığın, katılanın aşılabilir mukavemeti dışında eylemini tamamlamasına engel teşkil eden bir sebep bulunmamasına rağmen, anal yoldan organ sokma isteğinden kendiliğinden vazgeçerek katılanı bırakıp eliyle kendini tatmin ettiğinin anlaşılması karşısında, 5237 sayılı TCK.nın 36. maddesi uyarınca suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçen sanığın tamamlanan eylemlerinin basit cinsel saldırı suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek nitelikli  cinsel saldırıya teşebbüs suçundan mahkûmiyetine hükmolunması yasaya aykırıdır.

Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenen Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2020/458 sayılı kararı, olay günü mağdurenin eski erkek arkadaşı olan sanık …’nın kullandığı araca herhangi bir zorlama olmaksızın binmesinin ardından bir süre sonra diğer sanık …’ı da araca alarak dolaştıkları sırada T….’nin arka koltukta mağdureyi eliyle taciz edip öpmeye çalıştığı ve alt kıyafetini çıkarmak istediğinde bağırdığı, bu esnada diğer sanık …’nın müziği açarak mağdurenin sesinin duyulmasını engellediği, sonrasında direncini kıran sanık …’ın alt kıyafetine boşaldığı ve sanığın, mağdurenin aşılabilir mukavemeti dışında başkaca harici engel bulunmaksızın eylemine son vermesi karşısında, mevcut haliyle eylemin 5237 sayılı TCK’nın 37/1 maddesi delaletiyle 102/1, 102/3-d. maddelerinde düzenlenen cinsel saldırı suçunu oluşturduğu gözetilerek hüküm kurulması gerekirken suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüsten mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Neden Cinsel Suçlar Avukatı ile Çalışmalıyım?

Cinsel suçların hepsinin cezaları birbirinden farklıdır. Bu nedenle farklı mahkemelerde duruşmaları yapılır. Mesela, cinsel taciz suçu ve sarkıntılık suçu asliye ceza mahkemelerinde görülürken, cinsel saldırıya ağır ceza mahkemesinde bakılmaktadır.

Bu nedenle cinsel davranışların, suç oluşturup oluşturmadıkları ya da hangi suçu oluşturacağını belirlemek fail açısından çok önemlidir. Bu tespit yapılırken olay örgüsü mantık silsilesi çerçevesinde aktarılmalı ve lehe olabilecek deliller adli makamlara eksiksiz sunulmalıdır.  

Bu itibarla, cinsel suçlarda, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasında ve yine yargılama sürecinde gerekse şüpheli ve sanık, gerekse mağdur yönünden yasal haklarının tecrübeli bir cinsel suçla avukatı ile savunulması büyük önem taşır.

Cinsel suçlar ve cinsel saldırıya teşebbüs cezası ilgili her türlü hukuki probleminizde Cinsel Suçlar Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.