Follow us on :

Eroin Kullanım Sınırı

Uyuşturucu ticareti yapıldığına dair başka bir delil yoksa Yargıtay, 20 gramın altındaki miktarı eroin kullanım sınırı içerisinde kabul etmektedir.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ise, 16-19 Mayıs 2013 tarihli hukuki toplantı tutanağı ile eroin günlük kullanım miktarını 150 miligram olduğunu ancak her dosyanın kendi şartları içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Eroin Kullanım Sınırı Üstünde Ele Geçirilen Uyuşturucunun Cezası

TCK’nın 188. maddesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçu düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, uyuşturucu maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imali, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi, sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması satın alınması veya kabul edilmesi uyuşturucu madde ticareti suçunu oluşturmaktadır. Bu suçun cezası, on yıldan otuz yıla kadar hapis cezası yanında, ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezasıdır.

Bunun yanında, uyuşturucu maddenin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması hâlinde faile verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Ayrıca, eroin imal ve ticaret suçu okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenirse, verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

TCK’nın 191. maddesinde ise, eroin kullanım sınırı içerisinde, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçu düzenlenmiştir. Bu maddeye göre ise, kişisel kullanım amacıyla eroin satın alınması, kullanma amacıyla bulundurulması veya herhangi bir şekilde kullanılması halinde, eroin kullanma veya bulundurma suçu gerçekleşmiş olacaktır. Kullanmak için eroin bulundurma suçunun cezası eroin ticareti suçuna kıyasla çok az olup sanık, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Eroinin Ticaret ya da Kullanma Amacıyla Olup Olmadığı Hangi Kriterlere Göre Belirlenir?

Özellikle Ceza miktarlarına bakıldığında eroin ticareti suçu ile kullanmak için eroin bulundurma suçu arasında çok önemli farkın bulunduğu şüphe götürmez bir gerçektir.

Yargıtay’a göre, yakalanan maddenin eroin ticareti suçunun oluşumu bakımından miktarının kural olarak bir önemi bulunmamaktadır. Çok küçük miktarlarda yakalanan eroin (mesela 0,1 gr) kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturabileceği gibi ticari amaçla bulundurma suçunu da oluşturabilir. Dolayısıyla, madde miktarı bulundurma amacının yani failin kastının belirlenmesinde tek bir kriter değildir sadece yardımcı bir ölçüt olarak kullanılabilir.

Eroin kullanım sınırında olması halinde başka yan deliller mevcut değilse sanığın amacının kullanmak için eroin bulundurma olduğu düşünülebilir ise de, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için yakalanan eroin miktarı ölçütü dışında somut olayın kendine mahsus şartlarına göre bir değerlendirme yapılması gerekir.

Yargıtay, eroin bulundurmanın, kullanma mı yaksa ticaret amacıyla mı olup olmadığının tespit edilmesinde göz önünde bulundurulması gereken bir takım kriterler geliştirmiştir.

Bu ölçütlerden ilki; failin hareketleridir. Eroin ile yakalanan şahsın müşteri arama, pazarlık yapma, numune gösterme gibi eroini başkasına satma ya da devir veya tedarik etme hususunda bir davranış içerisine girip girmediğine bakılmalıdır.

Yargıtay’a göre, failin, müşteri araması, eroini satmak için teklifte bulunması, hatta bu amaçla pazarlık yapması, eroini almak isteyen alıcıya numune göstermesi gibi eroini başkasına vermeye yönelik hareketleri, eroini kullanma amacıyla bulundurmadığına ciddi göstergelerdir.

Yargıtay’a göre, fail yukarıda bazı örnekleri verildiği gibi eroini başkasına verme amacına matuf hareketler içerisine girmişse eroinin miktarına bakılmaksızın ticaret suçundan yargılanır.

İkinci kriter, eroinin bulundurulduğu yer ve bulunduruluş biçimidir. Kişisel kullanım amacıyla eroin bulunduran kimsenin, bu maddeyi genellikle kolaylıkla erişebilecek bir yerde ve zulalanmamış bir vaziyette bulundurduğu görülmektedir. Bu itibarla, eroinin ev veya iş yeri dışında, depo ya da bodrum gibi bir yerde saklanması durumunda eroinin ticaret amacıyla bulundurulduğu yönünde bir kanaat oluşabilecektir.

Bunun yanında,

Eroinin çok sayıda ve miktarları birbirine yakın hazırlanmış paketçikler halinde bulunması,

Eroinin yakınında hassas terazi ve eroinin paketlenmesinde kullanılan ambalaj malzemelerinin bulunması, eroinin ticaret bir amaçla bulundurulduğuna ilişkin önemli bir gösterge olacaktır.

Üçüncü kriter ise bulundurulan eroinin miktarıdır. Şahsi kullanım için kabul edilebilecek miktar, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliği, cinsi ve kalitesi ile somut olayın özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Ele geçirilen maddenin eroin kullanım sınırının açıkça çok üzerinde olması hâlinde Yargıtay, yukarıda değindiğimiz diğer kriterlerin araştırılmasına gerek duymaksızın eroinin ticaret amacıyla bulundurulduğuna karar vermektedir.

Son kriter ise, eroinin kullanılıp kullanılmadığıdır. Eroin ile yakalanan şahsın yapılan testler sonucu bu maddeyi kullandığı anlaşılır ise eroini kullanmak için elinde tuttuğuna yönelik bir ölçüt olabilir.  

Yargıtay Kararlarına göre Eroin Kullanım Sınırı

Yargıtay’ın başkaca yan deliller yoksa ele geçirilen 20 gr ve altı eroini kullanmak için bulundurulduğunu kabul ettiğini söylemiştik. Aşağıda eroin kullanım sınırı ile ilgili çeşitle tarihlerde verilen bazı Yargıtay kararlarından örnekler vereceğiz.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 10.01.2014 tarihli kararında, sanıkta ele geçirilen eroinin yaklaşık 60 miligram olduğunu ve bu miktarın yaklaşık 83 günlük ihtiyacı karşılayacak miktarda olduğunu belirtmiştir. Yargıtay’a göre, ele geçirilen eroin kişisel ihtiyaç miktarının çok üzerindedir. Bu nedenle, sanığın eylemi, satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturur.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 10.01.2014 tarihli kararında, sanığın, kaldığı otelde yapılan aramada  ele geçirilen net 296.1 gram eroinin uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu oluşturduğuna karar verilmiştir.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2020/6576 tarihli kararında,  evde yapılan aramada ele geçen net 0,5 gram ağırlığındaki eroinin kullanma amacı dışında satmak veya başkasına vermek amacıyla bulundurulduğuna ilişkin, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, ele geçirilen maddenin ele geçiriliş biçimi ve miktarı da dikkate alınarak sanığın eyleminin TCK’nın 191. maddesinde belirtilen kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu belirtilmiştir.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2019/6288tarihli kararında,  sanığın içinde bulunduğu kiralık aracın arka koltuğu döşeme altında ele geçen 0,4 gramdan ibaret eroini satacağına veya başkasına vereceğine ilişkin kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, sanığın “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan beraati yerine, mahkûmiyetine karar verilmesi, yasaya aykırı kabul edilmiştir.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2019/5042tarihli kararında,  evde yapılan aramada evin oturma odasında sehpa üzerinde, açık bir şekilde net 0.16 gram eroin bulunan olayda, yakalanan eroinin şahsi kullanım miktarı içinde bulunduğu, sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair herhangi bir ihbar, istihbari bilgi, muhbir bilgisi, tanık beyanı, kamera kaydı gibi herhangi bir delil bulunmadığı, bu durumda, oturma odasında sehpanın üzerinde bulunan eroinin sanık tarafından içmek için alınmış olmasının kabulünün adalet ve hukuka daha uygun düşeceği belirtilmiştir.

Uyuşturucu Avukatı Ağır Ceza Davalarında Neden Önemlidir?

Eroin bulundurmanın kullanma ya da ticaret amaçlı olup olmamasının verilecek cezayı ne ölçüde etkilediğini açıklamıştık. Uyuşturucu suçlarında failler hemen hemen her zaman ele geçen maddeleri, şahsi kullanımları için bulundurduklarını savunmaktadırlar. Yargıtay, bu noktada birçok ölçüt ile failin amacının kullanma mı yoksa ticaret mi oluşturduğunu belirlemektedir.

Bu nedenle, failin gerçek niyetinin ne olduğunun ve eroinin hangi amaçla bulundurulduğunun yargı makamları önünde doğru bir şekilde aktarılması gerekmektedir. Eroin ticareti suçunun niteliği itibariyle ağır cezalık suçlardan olması ve yüksek hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar ile cezalandırıldığı göz önüne alındığında tecrübeli ağır ceza avukatı ile birlikte çalışılması ve sürecin tüm aşamalarında birlikte hareket edilmesi suçlamaya ile muhatap olan kişi açısından büyük öneme sahiptir.

Dolayısıyla, eroinin kullanmak amacıyla bulundurulduğunu ortaya koymak suretiyle daha az bir ceza ile kurtulmak mümkünken eroin ticareti suçundan ceza almak mümkündür.

Bu itibarla, uyuşturucu suçlarında, emniyet ve jandarma gibi kolluk makamlarından, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasına ve yine tüm yargılama sürecine kadar olan aşamalarda, şüpheli ya da sanık yönünden, tecrübeli ağır ceza avukatının hukuki desteği önem taşımaktadır.

Eroin kullanım sınırı ile ilgili yaşadığınız her türlü hukuki probleminizde Uyuşturucu Suçları Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.