Follow us on :

Gürültü Yapan Komşu Şikayet Edilebilir Mi?

Özellikle apartmanlarda yaşayan birçok kişinin merak ettiği bu soruya kısa ve net bir cevap vermek gerekirse, Evet, farklı yöntemlerle gürültü yapan komşu şikayet edilebilir.

Yazımızda ayrıntılarını açıklayacağımız üzere polise apartmanda gürültü yapan komşu şikayet etmek mümkün müdür? Sürekli gürültü yapan komşuya karşı yasal haklarımız nelerdir?  Çocuğu gürültü yapan komşuya karşı ne yapılabilir? şeklinde soruların yanıtlarını vermeye çalışacağız.

Komşusunun yaptığı gürültü nedeniyle mağduriyet yaşayan kişilerin izleyebilecekleri yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz.

1.ALO 181 Hattını Arayabilirsiniz

Eğer yapılan gürültünün eşik değerlerine uymadığına inanıyor ve gürültü nedeniyle rahatsız oluyorsanız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde 2013 yılından bu yana 7/24 hizmet veren Çağrı Merkezi Alo 181 hattını arayarak şikayet veya ihbarda bulunabilirsiniz. Yaptığınız şikayet ve ihbarlar kayıt altına alınıp ilgili kurumlara iletilmekte ve sonucu yeniden size bildirilmektedir.

ALO 181 hattını gürültü yapan komşulara karşı yapılacak şikayetlerde kullanılabileceği gibi eğlence mekanlarındaki yüksek müzikten motorlu araçların gürültüsüne, sokak düğünlerinden, inşaat makinelerinin yaptığı seslere kadar her türlü rahatsız edici gürültü için aramak mümkündür.

Bakanlığın resmi internet adresine göre Alo 181 hattı faaliyete başladığı tarihten bu yana 32 bin 489 gürültü şikayetini sonuçlandırmıştır.

2. Gürültü Yapan Komşu Şikayet Edilmesi Halinde İdari Para Cezası Ödemek Zorunda Kalır

Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesinde, kat maliklerinin gerek bağımsız bölümlerini, gerekse ortak yerleri kullanırken birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla yükümlü oldukları belirtilmiştir.

Anılan yasa hükmüne rağmen kat maliklerinden birisi komşularına rahatsızlık verecek ölçüde gürültü yapıyorsa bu durum kat maliklerinden birisi veya apartman yönetimine bakan kişi tarafından belediye veya polise bildirilebilir. Kolluk veya belediye zabıta görevlilerinin gürültüyü tespit etmeleri durumunda Kabahatler Kanununun 36. Maddesi gereğince idari para cezası kesme yetkisi bulunmaktadır.

3. Sulh Hukuk Mahkemesinden Gürültünün Engellenmesi Yönünde Karar Alınabilir

Yukarıdaki yöntemlere rağmen gürültü yapılmaya devam ediliyorsa, o yerde görevli sulh hukuk mahkemesinden gürültünün önlenmesi amacıyla karar alınabilir.

Medeni Kanunun 737. maddesine göre, Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkilerini kullanırken komşularını etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. Taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel adete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü ve sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır.

Yargıtay’a göre, Taşkınlıktan, komşuluğun olağan hoşgörü sınırlarını aşan ve komşunun kendisi ve ailesi zararına aşırı derecede etkili olabilecek tahammül sınırlarını zorlayan iş ve eylemler anlaşılmalıdır. Bu tür durumlarda hakim, komşuların birbirlerine göstermekle yükümlü oldukları olağan hoşgörü sınırını aşan bir taşkınlığın bulunup bulunmadığını saptamak ve zararı giderici önlemlerden en uygununu bulmak zorundadır.

Gürültünün önlenmesi için sulh hukuk mahkemesi dava açılması halinde açılan mahkeme olay yerinde keşif yapıp apartmanda yaşayan kat maliklerinin beyanlarını aldıktan sonra bir karar verir.

4.Cumhuriyet Savcılığına Suç Duyurusunda Bulunabilirsiniz.

TCK’nın 123. Maddesine göre, sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu oluşur. Bu suçun faili, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezalandırılır.

Ancak bu suçun oluşabilmesi için apartmanda yaşayan kat maliklerini rahatsız edebilecek nitelikte seslerin mağdur olan komşular tarafından duyulabilmesi ve gürültü yapan daire sahibinin ısrarla ve huzur bozma amacıyla eylemini gerçekleştirmesi gerekir.

Apartmanda yaşayan kişiler yönünden komşuluk ilişkileri belli ölçüde gürültüye katlanmayı gerektirdiğinden, gürültü yaptığı iddia edilen kat malikinin rahatsızlık verme kastı yoksa ve sadece yüksek sesle müzik dinlemek veya tamirat yapmak gibi eylemlerle gürültü yapıyorsa bu suç oluşmayacaktır.

Nitekim Yargıtay 4. Ceza Dairesi 13.02.2020 tarihli kararında,  tarafların aynı apartmanda altlı üstlü oturan komşu oldukları, sanıkların televizyonunun sesini aşırı şekilde açmak ve sokak kapısını açıp kapatmak suretiyle rahatsız ettiğinin iddia edildiği olayı incelemiştir. Somut olayda, sanıklar suçlamaları kabul etmemiş ve 4 yaşındaki çocuklarının hiperaktif olması sebebiyle oynarken gürültü çıkardığını savunmuşlardır. İlk derece mahkemesi gürültü yapan sanıklar hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan cezalandırılmalarına karar vermiştir. Ancak Yargıtay, ilk derece mahkemesinin kararında, TCK’nın 123. maddesinde düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun unsuru olan sırf huzur ve sükunu bozma saikiyle hareket etme öğesinin ne şekilde gerçekleştiğinin yöntemince açıklanmadan eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle sanıkların mahkumiyetine karar verilmesini yasaya aykırı bulmuştur.


Yazımızda aktarmaya çalıştığımız gibi farklı şekillerde gürültü yapan komşu şikayet edilebilir. Özellikle apartmanlarda yaşayan kat malikleri açısından son derece can sıkıcı olabilen gürültü yapan komşu meselesi bazen içinden çıkılmaz bir hal almakta ve mağdurların gerekli hukuki yollara müracaat etmemeleri nedeniyle çözümsüz kalmaktadır.

Bu itibarla komşularınızın yaptığı gürültü nedeniyle yaşadığınız hukuki problemler mevcut ise Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.