Follow us on :

Metamfetamin Cezası – Kullanma ve Ticareti Yönünden

Türk Ceza Kanununa göre metamfetamin cezası, yakalanan maddenin kullanma, özendirme veya ticaret amacıyla bulundurulmasına göre değişmektedir.

Metamfetamin, son zamanlarda kullanımı hızla artan ve yüksek bağımlılık yapıcı kapasiteye sahip aynı zamanda daha büyük zarar verme potansiyeli olan sentetik bir uyuşturucu maddedir. Bilimsel olarak, metamfetamin kullananlarda çeşitli nörolojik ve psikiyatrik sorunların görüldüğü tespit edilmiştir. Nitekim metamfetamin kullananlarda depresyon, intihara eğilim, şiddet, psikoz, fiziksel rahatsızlıklar ve aşırı zayıflık gibi çeşitli sorunların yaşandığı bilinmektedir.

Metamfetaminin insan üzerindeki olumsuz etkileri ve maalesef kullanma yaşının düşmesi yanında kullanma sıklığının artması nedeniyle özellikle metamfetamin ticareti konusunda adli makamların konuya ciddiyetle eğildikleri ve Türk Ceza Kanunundaki metamfetamin cezasının çok yüksek şekilde belirlendiği görülmektedir.

Peki metamfetamin cezası ne kadardır?

Başta da söylediğimiz gibi metamfetamin cezası maddenin ticaret veya kullanma amacıyla bulundurulması yani failin kastına göre çök büyük oranlarda değişmektedir.

Ticaret Amacıyla Bulundurulması Durumunda Metamfetamin Cezası

Uyuşturucu maddeninimal, ithal veya ihracının düzenlendiği TCK’nın 188/1 maddesine göre, bu amaçlarla uyuşturucu maddeyi bulunduran kişi yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Uyuşturucu maddenin ticareti suçunun düzenlendiği TCK’nın 188/3 maddesine göre ise Uyuşturucu maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.  Bunun yanında, uyuşturucu madde verilen veya satılan kişi çocuk ise, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

TCK’nın 188/4 maddesinde uyuşturucu madde ticareti suçunun ağırlaştırıcı durumlarına başka sebepler de eklenmiştir. Bu fıkraya göre,

Uyuşturucu maddenin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması ve bu maddelerin satışının okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Eğer yapılan aramada metamfetamin ile yakalanan şahıs maddeyi kullanma amacıyla bulundurduğuna adli makamları ikna edemez ise kanunda açıkça belirtildiği üzere çok yüksek cezalar ile muhatap olacaktır.

Kullanılmasını Kolaylaştırma veya Özendirme Amacıyla Bulundurulması Durumunda Metamfetamin Cezası

TCK’nın 190. maddesine göre,metamfetamin  kullanılmasını kolaylaştırmak için;

a) Özel yer veya malzeme sağlayan,

b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan,

c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren kişi beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Bunun yanında metamfetamin kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaktır.

Kullanma Amacıyla Bulundurulması Durumunda Metamfetamin Cezası

Yargıtay, metamfetaminin ticaret mi yoksa kullanma amacıyla mı bulundurulduğuna yanı failin kastının ne olduğuna dair birçok kriter geliştirmiştir. Bu kriterlerden en önemlisi elbette ele geçen metamfetaminin kişisel kullanım kullanım sınırında olup olmamasıdır. Ancak Yargıtay bunun yanında, failin hareketleri, metamfetaminin bulundurulduğu yer ve bulunduruluş biçimi, metamfetaminin fail tarafından kullanılıp kullanılmadığı gibi birçok ölçütü uygulamak suretiyle failin kastını belirlemektedir.

Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda kullanma amacıyla bulundurulduğuna karar verilirse metamfetamin cezası TCK’nın 191. maddesine göre, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Ancak metamfetamin kullanma suçundan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında öncelikle beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. 5 yıllık süre içerisinde metamfetamin kullanan kimse hakkında en az bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.

Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.

Bunun yanında, metamfetamin kullanmış kimsenin, erteleme süresi zarfında;

a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,

b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,

c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, hâlinde, hakkında kamu davası açılır.

Uyuşturucu Avukatı Ağır Ceza Davalarında Neden Önemlidir?

Kanun maddeleriyle açıkça belirtmeye çalıştığımız gibi metamfetaminin bulundurulması kullanma ya da ticaret amaçlı olmasına göre verilecek cezayı büyük ölçüde etkilemektedir.

Bu nedenle, metamfetamin ile yakalanan kişinin gerçek kastının ne olduğunu ve bu maddeyi hangi amaçla bulundurduğunu adli makamlar önünde doğru ve eksimsiz bir şekilde aktarması gerekmektedir. Aksi takdirde gerçek niyeti kullanma olsa dahi metamfetamin ticareti suçundan ceza alması gündeme gelebilecektir. Dolayısıyla metamfetamin ticareti suçunun ağır cezalık suçlardan olması ve yüksek hapis cezaları ile cezalandırıldığı göz önüne alındığında tecrübeli ağır ceza avukatı ile birlikte çalışılması ve sürecin tüm aşamalarında birlikte hareket edilmesi suçlamaya ile muhatap olan kişi açısından büyük öneme sahiptir.

Bu itibarla, metamfetamin suçlarında, emniyet ve jandarma gibi kolluk makamlarından, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasına ve yine tüm yargılama sürecine kadar olan aşamalarda, şüpheli ya da sanık yönünden, tecrübeli ağır ceza avukatının hukuki desteği önem taşımaktadır.

Her türlü metamfetamin veya diğer uyuşturucu suçlarıyla ile ilgili yaşadığınız hukuki problemlerinizde Uyuşturucu Suçları Avukatı Harun Karadağ ile internet adresimizde yer alan iletişim bilgilerinden temasa geçebilirsiniz.