Follow us on :

Sözlü Tehditin İspatı Nasıl Yapılabilir

Tehdit eyleminin mağduru yargılamanın lehine sonuçlanabilmesi için sözlü tehditin ispatı hususuna ilişkin somut delillerini ortaya koymalıdır. Sanık, kanunen suçsuz kabul edilen bir kişi kabul edilmesi nedeniyle şüphe giderilemediğinde sanık beraat edecektir. Bu itibarla sanığın mahkum edilebilmesi için suçunun ispat edilmiş olması gerekir.

Ceza muhakemesi sistemimizde “delil serbestliği” ilkesi benimsenmiştir. Buna göre, hakimin ceza verebilmesi için, ceza yargılamasında fiilin işlenip işlenmediği, işlenmişse fail tarafından işlenip işlenmediği hususunda hukuka uygun araçlarla, yargılama makamının tam bir vicdani kanaate sahip olması gerekmektedir.

İspatlanması gereken olgu ve olayların belirlenmesi kadar, bunun hangi delillerle ve nasıl ispatlanacağı meselesi de önem taşımaktadır. Genellikle her suç için delil olma özelliği taşıyan ispat araçları olduğu gibi somut suç tipine göre sıklıkla kullanılan ve vicdani kanıya sahip olunmasını sağlayan ispat yöntemleri de bulunmaktadır.

Daha önceki yazılarımızda “Tehdit Suçu ve Cezası” ayrıntıları ile aktarılmış ve tehdite karşı ne yapılabiceği Yargıtay kararları ile anlatılmıştı. Bu yazımızda ise özellikle Yargıtay içtihatları doğrultusunda sözlü tehditin ispatı hangi yöntemler ile sağlanabilir meselesi üzerinde durulacaktır.

Sözlü Tehditin İspatı Yöntemleri Yargıtay Kararları

Yargıtayaşağıda işaret ettiğimiz içtihatlarından da anlaşılabileceğigibi sözlü tehditin ispatı noktasında tanık beyanları, ikrar, HTS kayıtları, mağdurun samimi anlatımları, kamera görüntüleri, gizli ses kayıtları gibi birçok vasıtayı delil olarak kabul etmektedir.

Tanık Beyanları Sözlü Tehditin İspatı İçin Kullanılabilir

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2015/29227 sayılı kararı,  sanıklardan K.. K..’ın farklı tarihlerde diğer sanıkların ise metraj çalışmaları yapıldığı sırada ayrı zamanlarda aralarında fikir ve eylem birliği olmaksızın katılanı ölümle tehdit ettikleri olayda, metraj çalışmaları sırasında katılanın yanında bulunduğu anlaşılan S.. Ş..’in tanık olarak dinlenilmemesi; tanıklar N.. S.. ve M.. Ö..’in aşamalardaki çelişkili ifadeleri, diğer tanıklar B.. D.. ve E.. Ç..’in tehdit olayını doğrulamayan beyanları karşısında, tanık anlatımların arasındaki çelişkinin giderilmesi, giderilemediği takdirde yöntemince irdelenip hangi anlatıma hangi nedenle üstünlük tanındığı açıklanıp tartışılarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2016/3170 sayılı kararı, iddianamede, sanığın, tanıkların huzurunda mağduru birkaç defa gıyabında tehdit ettiğinin belirtildiği; tanıklar A.. Ç… ve … ifadelerinde tehdidi doğruladıkları halde, tanıkların hangi tarihlerdeki olayı anlattıkları, aynı ya da farklı tehdit olayına şahit olup olmadıkları açıklattırılmadan, eksik inceleme ile 765 sayılı TCK’nın 80. maddesi ile cezanın artırılması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2018/11866 sayılı kararı, sanığın elindeki tabanca ile katılan K3’ı kastederek “sıkıcak olsam kafasına sıkardım” biçiminde kabul edilen eyleminin mağduru K3’ınolayı doğrudan görmediği, sonradan tehdidi tanıklar K4 ve K2’dan duymuş olduğunun anlaşılması karşısında, eylemin TCK’nın 106/1. maddesinin 1. cümlesinde düzenlenen tehdit suçunu oluşturacağı düşünülmeden salt eylemin bıçakla gerçekleştirildiğinden söz edilmek suretiyle suç vasfında yanılgıya düşülerek, silahla tehdit suçundan hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2020/4077 sayılı kararı, Sanıkların üzerine atılı suçlamaları kabul etmemeleri, mağdur …’nın aşamalarda çelişkili beyanda bulunması, tanık …’un kovuşturma aşamasındaki beyanında tehdit olayına tanık olmadığını, soruşturma aşamasında ise sanık …’nın yönlendirmesiyle ifade verdiğini beyan etmesi, tanık …’ın da aşamalarda tehdit iddialarını doğrular nitelikte beyanda bulunmaması karşısında, mağdur …’nın beyanları arasındaki çelişkiler giderilmeden, tehdit iddialarını doğrulamayan tanıkların beyanlarına neden itibar edildiği yeterince açıklanmadan, eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hükümler kurulması yasaya aykırıdır.

Sanığın İkrarı Sözlü Tehditin İspatı İçin Kullanılabilir

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2019/10108 sayılı kararı, Sanık …’un aşamalardaki beyanlarında, eşine yönelik kardeşi diğer sanık …’in tehdit ve hakaret etmesi üzerine kardeşi …’i ”vurdurturum” şeklinde tehdit ettiğini ikrar etmesi karşısında, yerinde olmayan ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2015/29095 sayılı kararı, Sanık savunmasında “eşime bardağı fırlattım ve ağzımdan böyle bir kelime çıktı” şeklindeki ikrarı ile müştekinin soruşturma aşamasında sanığın, kendisini öldürmekle tehdit ettiği ve elindeki bardağı kendisine attığı yönündeki beyanlarına göre sanığın suçları sübut bulduğu halde mahkumiyeti yerine, yerinde görülmeyen gerekçeyle beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2015/34344 sayılı kararı, Sanığın soruşturma aşamasında alınan beyanında tehdit eylemlerini ikrar etmesi ve kovuşturma aşamasındaki beyanında da kısmen kabul etmesi karşısında, sanığın tehdit suçundan mahkumiyeti yerine yerinde görülmeyen gerekçeyle beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2016/5111 sayılı kararı, Sanığın aşamalarda “müştekinin telefonda kendisine şerefsiz demesi üzerine, senin ağzını, burnunu kırarım diyerek tehdit ettiğini” ikrarı karşısında, olayın çıkış nedeni ve gelişmesi değerlendirilerek sonucuna göre TCK’nın 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması yasaya aykırıdır.

Gizli Ses Kaydı Sözlü Tehditin İspatı İçin Kullanılabilir

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2020/6961 sayılı kararı, Sanığın, aynı iş yerinde çalıştığı katılanla aralarında geçen tartışmayı gizlice cep telefonuna kaydettiği ve onu “Elimde ses kaydınız var, göstereceğim ben size!” şeklinde tehdit edip, ses kaydını, söz konusu tartışmadan dolayı katılanın tehdit ve hakaret suçlarından sanık sıfatıyla yargılandığı ceza davasına delil olarak sunduğu iddialarına konu olayda;

Ses kaydının sunulduğu ceza davasından temin edilen belge örnekleri ile ses kaydının çözümüne ilişkin 30.10.2013 tarihli bilirkişi raporu, dosyada mevcut diğer delillerle birlikte değerlendirildiğinde; şikayete konu kaydı, üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığına ve/veya çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia ileri sürülmeyen sanığın, haksız bir saldırı altında ve başkaca şekilde ispatlanması mümkün olmayan bir hal içerisinde iken, kaybolma olasılığı bulunan delillerin muhafazasını sağlayıp, katılanın şahsına yönelik tehdit ve hakaret suçlarını işlediğine dair iddialarını ispatlama amacını taşıyan eylemlerinde hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle davranmadığı gibi, yetkili makamlara başvurarak, şikayet hakkını kullanacağını söylemesi biçiminde sübut bulan eyleminde şantaj suçunun yasal unsurlarının da gerçekleşmediği anlaşılmakla, sanığa yüklenen fiillerin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanığın CMK’nın 223/2-a maddesi gereğince beraatine karar verilmesi gerekirken, sanık hakkında aynı Kanun’un 223/2-c maddesi gereğince beraat hükümleri kurulması yasaya aykırıdır.

Kamera Görüntüleri Sözlü Tehditin İspatı İçin Kullanılabilir

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2019/11068 sayılı kararı, Müşteki …’ in işletmekte olduğu kahvehaneye ait kameralardaki görüntülerin incelenmesine ilişkin CD çözümleme tutanağı incelendiğinde, CAM01 numaralı kamera görüntülerinde sanığın elinde bulunan ve muhtemelen tek kırma olduğu değerlendirilen tüfek ile kameraya karşı bir şeyler söylediği ve hareketlerde bulunduğu anlaşılmakla, sanığın müşteki ….’e yönelik tehdit eyleminin TCK’nın 106/2-a maddesinde düzenlenen silahla tehdit suçunu oluşturup oluşturmayacağı tartışılmadan ve sanığın müşteki …. ile katılan …’a yönelik tehdit eylemlerinin aynı yer ve kısa zaman aralığı içerisinde gerçekleşmesi karşısında; sanığın müşteki ile katılanı aynı olay bütünlüğü içerisinde tehdit edip etmediği saptanarak sonucuna göre sanık hakkında en ağır cezayı gerektiren silahla tehdit suçundan TCK’nın 43/2. maddesinin uygulanma ihtimali tartışılmadan, sanık hakkında TCK’nın 106/1-1 cümlesinde düzenlenen tehdit suçundan iki ayrı hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

HTS Kayıtları (Sinyal ve Arama Bilgileri) Sözlü Tehditin İspatı İçin Kullanılabilir

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2020/1524 sayılı kararı, Sanığın atılı suçu kabul etmemesi, tanık …’un soruşturmadaki beyanında arabayla yanlarına gelen ve katılanı tehdit eden kişiyi tanımadığını, katılanın kendisine söylemesi üzerine sanık … olduğunu öğrendiğini beyan etmesi karşısında; sanığın olay tarihinde kullandığı telefon numarasının tespit edilerek, silahla tehdit suçunun işlendiği iddia edilen tarih olan 12/07/2012 günü saat 23:00 sıralarına ilişkin HTS kayıtları temin edilmek ve suç saatinde olay yeri olan Boğaziçi Köyünde sinyal bilgisi verip vermediği tespit edilmek suretiyle, tüm deliller birlikte değerlendirildikten sonra hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2017/15883 sayılı kararı, Katılanın, sanığın kendisini telefonla arayıp tehdit ettiğini aşamalarda tutarlı olarak beyan etmesi, dosya içindeki HTS kaydında aramanın tespit edilip, tanık ….’nin bu iddiayı doğrulaması, sanığın da katılanı tanıdığını belirtip, telefon numarasının kendisine ait olduğunu kabul etmesi karşısında; sanık, katılan, tanık beyanı ve HTS kayıtlarının yöntemince irdelenmesi ve tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek hangi anlatıma hangi nedenle üstünlük tanındığı açıklanıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ve yetersiz gerekçe ile beraat hükmü kurulması yasaya aykırıdır.

Yazımızdan da anlaşılacağı üzere Yargıtay birçok vasıta ile sözlü tehditin ispatı yapılabileceğini kabul etmiş ve bunları hukuka uygun delil saymıştır.

Sözlü tehditin ispatının yapılabilmesi için somut olaya ilişkin dosyanın ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve karara etki edebilecek tüm unsurların adli makamlar önünde ortaya konulması gerekmektedir. Bu itibarla cinsel suçlarda tecrübeli ceza avukatı ile birlikte çalışılması hem mağdur hem de sanık açısından büyük önem taşımaktadır.

Tehdit suçu ve sözlü tehditin ispatın konularına ilişkin olarak Ceza avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.