Follow us on :

Uygunsuz Fotoğraf Paylaşmanın Cezası

Başkasına ait uygunsuz fotoğraf paylaşmanın cezası bu eylemin ceza kanununda hangi suçu oluşturacağına göre belirlenmektedir. Türk Ceza Kanununa göre, uygunsuz fotoğraf paylaşmanın cezasına ilişkin eylemler özel hayatın gizliliğini ihlal, müstehcenlik ve şantaj suçlarını oluşturabilmektedir.

Yazımızda özellikle Yargıtay içtihatları doğrultusunda konu incelenecek olup uygunsuz fotoğraf paylaşmanın cezası farklı yönlerden ele alınacaktır.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Açısından Uygunsuz Fotoğraf Paylaşmanın Cezası

Günümüzde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internet ve özelinde sosyal medya platformlarının yoğun biçimde kullanılmaya başlanması karşısında temel insan haklarından birisi olan özel hayatın gizliliğinin sağlanması zorlaşmış ve en mahrem alanlarımıza dahi müdahale edilir hale gelinmiştir.

Türk Ceza Kanununun 134. maddesinde de özel hayatın gizliliğini ihlale yol açan eylemler cezai yaptırım altına alınmıştır. Bu maddeye göre;

“Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.”

Yukarıda da belirtildiği gibi, sosyal medya olarak adlandırdığımız uygulamalar, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte günümüzde geniş bir yaş aralığını kapsayan gruplar tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

Bu nedenle artık özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, en fazla youtube, instagram, twitter, facebook gibi sosyal medya platformları aracılığıyla ya da elektronik posta üzerinden başkasına ait görüntülerin paylaşılması şeklinde işlenir hale gelmiştir. Suçun bu şekilde işlenmesi TCK’nın 134/2 maddesine göre, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun nitelikli halini oluşturur.

Müstehcenlik Suçu Açısından Uygunsuz Fotoğraf Paylaşmanın Cezası

TCK’nın 226. Maddesinde sosyal medyada müstehcenlik suçu düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, müstehcen ürünlerin alenileştirilmesi, satılması, kiraya verilmesi, reklamının yapılması, şiddet içeren veya doğal olmayan yollardan cinsel ilişkiyi içeren materyallerin üretilmesi, satılması, bulundurulması, depolanması, kullanıma sunulması gibi eylemler müstehcenlik suçunu oluşturur.

TCK’nın 226/2. maddesine göre, Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Müstehcenlik suçu, çocuklar ve yetişkinler için farklı fıkralarda düzenlenmiştir ve suçun konusu çocuklar olduğunda daha ağır cezalar uygulanmaktadır. Nitekim TCK’nın 226/3. maddesine göre, müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Şantaj Suçu Açısından Uygunsuz Fotoğraf Paylaşmanın Cezası

TCK’nın 107. Maddesinde düzenlenen şantaj suçu, bir kimseyi, bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlamanın özel bir şeklini oluşturur. 

Bu maddeye göre, kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Uygunsuz Fotoğraf Paylaşmanın Cezası Yargıtay Kararları

Aşağıda gösterdiğimiz Yargıtay kararlarından da anlaşılacağı üzere, başkalarına ait uygunsuz fotoğraf paylaşmanın cezasını belirleyebilmek için öncelikle eylemin hangi suçu veya suçları oluşturacağını analiz etmek gerekmektedir.

Mağdura Ait Çıplak Fotoğrafların Facebookta Yayınlanması

Pexels Photo 607812 1
Uygunsuz Fotoğraf Paylaşmanın Cezası 3

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin  2014/5308 sayılı kararı,  sanığın, katılan mağdureye ait çıplak fotoğrafları “F.” isimli sosyal paylaşım sitesinde “G.D.” isimli profilde yayınlayarak başkalarının kullanımına sunması şeklindeki eyleminin, TCK.nın 134/2. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğu gözetilmeden mahkûmiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Müştekinin Çıplak Fotoğraflarının Mesajla Başkasına Gönderilmesi

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin  2014/8408 sayılı kararı,  sanık N…..’ın, uzun süredir birlikte olduğu müşteki ile otel odasında cinsel ilişki yaşadıkları gece, müştekinin rızası ile çekerek cep telefonuna kaydettiği çıplak ve yarı çıplak fotoğraflarını aralarındaki tartışma sonrası rıza olmaksızın diğer sanık Ö….’e mesaj yoluyla göndererek ifşa etmesi, sanık Ö….’nün ise, sanık N…..’ın  kendisiyle ilişkisini öğrenen müştekinin, sanık N…..’ın işyerinde sanıkla yaşadıkları tartışma sonrası sanığın işten atılması üzerine, cep telefonuna mesaj çekerek müştekiye, Z… olarak da bilinen sanık N…..’ı kastederek, “resimlerini bugün internette yayınlarım, Z…’yi işe geri aldır, yeni başladım seninle uğraşmaya bekle ve gör” demesi şeklindeki sabit olan eylemlerinde, özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj suçlarının yasal unsurları itibariyle oluştuğu gözetilmeden, mahkumiyetleri yerine yazılı düşüncelerle beraatlerine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin  2015/2628 sayılı kararı, Sanık ile müştekinin suç tarihinden önce bir süre gayri resmi olarak birlikte yaşayıp ayrıldıkları, daha sonra sanığın müşteki ile yeniden birlikte yaşamak istediği, ancak müştekiyi ikna edemeyince buna sinirlenen sanığın müştekinin arkadaşı olan tanık …’e, katılana ait çıplak fotoğrafları gönderdiğinin iddia edildiği olayda, Tanık …’in sanığın üzerine atılı eylemi gerçekleştirdiğine yönelik samimi beyanları, müştekinin, suça konu çıplak fotoğrafların sanık ile birlikte olduğu dönemde sanık tarafından çekildiğine yönelik beyanları ve bahse konu çıplak fotoğrafların tanık …’in beyanı dikkate alındığında, sanığın katılana ait çıplak fotoğrafları üçüncü kişilere göndermek suretiyle üzerine atılı özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun sübut bulduğu gözetilerek atılı suçtan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, yanılgılı gerekçelerle sanık hakkında beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Müştekinin Çıplak Fotoğraflarının Boşanma Davasında Kullanılması

Court Hammer Books Judgment Law Concept 144627 30452 5
Uygunsuz Fotoğraf Paylaşmanın Cezası 4

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin  2016/5770 sayılı kararı,  sanığın görülmekte olan dava dosyasına katılana ait çıplak resimleri delil olarak vermesi biçimindeki eylemleri, TCK’nın 134/1-2. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilebilir ise de, katılana ait özel fotoğrafları üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı ve/veya çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia ileri sürülmeyen sanığın, boşanma davasındaki iddiasını ispatlama amacını taşıyan eyleminde, hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle hareket etmediği anlaşılmakla, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine karar verilmesinde isabetsizlik görülmemiş ve tebliğnamede eksik inceleme nedeniyle bozma öneren görüşe iştirak edilmemiştir.

Yaşı Küçük Mağdurun Çıplak Fotoğraflarının Facebook’da Yayınlanması

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin  2020/843 sayılı kararı, Sanık …’in, mağdur … ile arkadaş iken mağdur tarafından kendisine gönderilen mağdurun çıplak fotoğraflarını, arkadaşlık ilişkilerinin sona ermesine tepki olarak, facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde yayımladığı ve yayımlanan çıplak fotoğrafları tanıklar Özgür ile Ramazan’ın gördükleri kabulüne konu olayda;

Mağdurun fiziksel mahremiyetine ilişkin çıplak fotoğraflarını, onun bilgisi ve rızası dışında ifşa eden sanığın eyleminde TCK’nın 134/2. madde ve fıkrasında tanımlanan görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun yasal unsurlarının oluştuğu; ayrıca, 13 yaşındaki mağdurun, cinsel arzuları tahrik ve istismar eden, toplumun sahip olduğu ortak ar ve haya duygularını, yerleşik edep kurallarını incitici ve genel ahlâka aykırı nitelikteki müstehcen görüntüsünü, internet üzerinden yayımlayan sanığın TCK’nın 226/5. madde ve fıkrasında tanımlanan müstehcenlik suçunu da işlediği, bir fiili ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan sanığın, TCK’nın 44. maddesi gereğince, daha ağır cezayı gerektiren müstehcenlik suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, mağdura ait fotoğrafların onun rızası olmaksızın internette yayımlandığı kabul edilmesine rağmen mağdurun yaşı ve tespit edilen fotoğrafların özellikleri dikkate alınmaksızın, eylem sadece görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilerek, yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Özel Yaşam Alanına İlişkin Olmayan Fotoğrafların İnternette Yayınlanması

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2021/6589 sayılı kararı,  Sanık … ile mağdur … arasında erkek arkadaşı meselesinden kaynaklanan husumet bulunduğu dönemde, sanık …’in, mağdura ait twitter hesabında mağdur tarafından paylaşılıp, kısa süre sonra kaldırılan ve mağdurun belden yukarısında giysisi olup, bacakları görüntülenen ayna karşısında poz vermiş şekilde çektirdiği fotoğrafını, 26.02.2013 tarihinde, “‘Ahh gonlum kirik ayna’ Ama yaa bu tweettr daha neler gorucek:))))) hahah” ibareleri ile birlikte kendi internet hesabında yayımlayarak, mağdurun yarı çıplak fotoğrafını rızasına aykırı şekilde başkalarının görgüsüne sunup, TCK’nın 134/2. madde ve fıkrasındaki görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda;
Mağdura ait twitter hesabında mağdur tarafından paylaşılan mağdurun poz vermiş şekilde çektirdiği fotoğrafın, mağdurun başkalarının görmesini ve bilmesini istemeyeceği özel hayatına ilişkin görüntü olarak kabul edilemeyeceği; ancak, mağdurun özel yaşam alanına ilişkin olmayan kişisel veri niteliğindeki fotoğrafını, hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle kendi internet hesabında yayımlayan sanık hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma suçundan ceza verilmelidir.

Müştekiye Cinsel Taciz İçerikli Yazılar Yazılması ve Porno Resimler Gönderilmesi

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin  2015/5841 sayılı kararı, Sanığın, katılanın çalıştığı iş hanında çaycı olduğu ve katılana karşı tek taraflı ilgi duyduğu, sanığın facebook paylaşım sitesinde, katılanın isim ve soyismiyle birlikte değişik isimler kullanarak çok sayıda hesaplar oluşturduğu, oluşturduğu bu hesaplarda katılana ait bir kısmı özel nitelikteki fotoğrafları ele geçirip belirtilen facebook paylaşım sitesinde farklı tarihlerde birden çok kez yayınladığı, yine sanığın ikametgah adresinde yapılan arama sonucu suçta kullanılan bilgisayarda yapılan incelemede şikayete konu fotoğrafların aynı zamanda kaydedildiğinin tespit edildiği, yine sanığın oluşturduğu facebook paylaşım sitesindeki hesaplarından katılana karşı birden çok kez cinsel taciz içerikli sözler sarf ettiği ve porno resimler yayınladığı, aynı şekilde sanığın katılana karşı birden çok kez mesaj göndermesi şeklinde gerçekleşen olayda,

Sanığın ikrarı, katılanın beyanı ve bilirkişi raporları dikkate alındığında sanığın üzerine atılı eylemlerin sabit olduğu, sanığın, katılanın isim soy isim ve fotoğrafını kullanarak katılan adına sahte facebook oluşturma eyleminin verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu, sahte oluşturulan facebook adresinde katılanın özel hayat kapsamında değerlendirilebilecek fotoğraflarının yayınlanması özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu, değişik isimle oluşturulan hesaptan katılana karşı birden çok kez cinsel taciz içerikli yazılar yazması ve porno resimler yayınlaması eyleminin cinsel taciz, bilgisayarında katılana ait fotoğrafların bulunması kişisel verilerin kaydedilmesi eylemini, katılanın telefonunu birden fazla kez araması eylemi, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğu, bu eylemlerin tek bir fiil olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, tebliğnamede, fikri içtima uygulanması yönündeki bozma öneren görüşe iştirak edilmemiştir. 

Özel hayatın gizliliğini ihlal, müstehcenlik ve şantaj suçları ile uygunsuz fotoğraf paylaşmanın cezasına ilişkin olarak Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.