Follow us on :

18 Yaş Altı Adam Öldürmenin Cezası

18 yaş altı adam öldürmenin cezası Türk Ceza Kanununun 31. maddesine göre 3 kısımda değerlendirilmektedir. Bu itibarla 12 yaşından küçük çocuklar, 12-15 yaş aralığında bulunan çocuklar ve 15 yaşından büyük ancak 18 yaşını tamamlamamış çocukların adam öldürme suçundan ceza alıp almayacakları veya ne kadar ceza alacakları ayrı ayrı incelenmelidir.

Daha önceki yazılarımızda, “Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Husumetin Bulunmaması”, “Adam Öldürmeye Teşebbüs Tutuksuz Yargılama ve Kasten Adam Öldürme Suçu konularını örnek Yargıtay kararları doğrultusunda ortaya koymaya çalıştık. Bu yazımızda ise 18 yaş altı adam öldürmenin cezası suça sürüklenen çocukların yaşlarına göre farklı kategoriler altında aktarılmaya çalışılacaktır.

Yetişkinler Açısından Adam Öldürmenin Cezası 

Kasten adam öldürmenin cezası TCK’nın 81/1 maddesinde gösterilmiştir. Bu maddeye göre,  Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Ceza kanununa göre nitelikli adam öldürme suçu olarak belirtilen durumlardan birisiyle bu suçu işleyen kişiler ise TCK’nın 82. maddesine göre cezalandırılır. Bu maddeye göre adam öldürme suçu,

a) Tasarlayarak,

b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,

c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,

d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı,

e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

f) Kadına karşı,

g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,

i) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,

j) Kan gütme saikiyle,

k) Töre saikiyle işlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

18 Yaş Altı Adam Öldürmenin Cezası Ne Kadardır

Killer With Gun Black Background Studio 639032 217
18 Yaş Altı Adam Öldürmenin Cezası 3

Yukarıda değinildiği gibi 18 yaş altı adam öldürmenin cezası 3 kısımda değerlendirilmektedir. Zira 18 yaş altı adam öldürmenin cezası her yaştaki suça sürüklenen çocuk açısından aynı hükümler barındırmamaktadır.

1. 12 Yaşından Küçük Çocuklar Açısından Adam Öldürmenin Cezası

12 yaşından küçük çocukların cezai ehliyeti yoktur. Bu nedenle 12 yaşından küçük çocukların adam öldürme suçunu işledikleri kesin olsa dahi haklarında rapor alınmasının bir anlamı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, her halükarda, ceza sorumluluğu bulunmayan 12 yaşından küçük çocuklar, adam öldürme suçunu işlemeleri durumunda, haklarında ceza davası açılamaz. 

Savcılık aşamasında çocuğun gerçek yaşının 12 yaşın altında olduğu anlaşılırsa, çocuk hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi gerekir. Yargılama sırasında çocuğun 12 yaşından küçük olduğunun anlaşılması durumunda ise, mahkeme, “suça sürüklenen çocuk hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı vermelidir.

2. 12-15 Yaş Aralığındaki Çocuklar Açısından Adam Öldürmenin Cezası

Bu yaş aralığında yer alan çocuklar hakkında öncelikle ceza verilebilmesi için adam öldürme suçu açısından algılama veya davranışlarını yönlendirme yeteneklerinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerekir.

Alınan rapor sonucunda suça sürüklenen çocuğun adam öldürme eyleminin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmediği kanaatine varılırsa cezai sorumluluğunun olmadığı kabul edileceğinden ceza verilemez.

Bunun yanında, 12-15 yaş aralığındaki suça sürüklenen çocukların işledikleri adam öldürme eyleminin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince geliştiğinin adli rapor ile saptanması durumunda cezai sorumluluklarının olduğu kabul edilir ve bu çocuklar cezalandırılır. Ancak bu çocukların alacakları ceza indirimli olarak belirlenir. TCK’nın 31/2 maddesi gereğince, suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan onbir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Örneğin 14 yaşındaki bir çocuk tasarlayarak adam öldürme suçunu işleyecek olursa ağırlaştırılmış müebbet yerine  oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

3. 15 Yaşından Büyük Ancak 18 Yaş Altı Adam Öldürmenin Cezası

Bu yaştaki çocukların cezai ehliyetleri tamdır. Bu nedenle işledikleri eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmediği noktasında adli rapor alınmasına gerek yoktur.

Bununla birlikte bu grupta yer alan çocuklar, yaşlarının küçük olması ve halen sanık değil suça sürüklenen çocuk statüsünde olmaları nedeniyle cezalarından belli oranlarda indirim yapılır.

Bu nedenle adam öldürme suçunu işleyen suça sürüklenen çocuklar hakkında 15 yaşından büyük ancak 18 yaş altı adam öldürme cezasını gerektiren TCK’nın 31/3 maddesi uygulanır. Bu maddeye göre, fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde onsekiz yıldan yirmidört yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Bu durumda adam öldürme suçunu işleyen 15-18 yaş aralığındaki çocuklar hakkında TCK’nın 31/3 maddesi gereğince ceza belirlenecektir.

Örnek vermek gerekirse, Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı veya bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla adam öldürme suçunu işleyen 15-18 yaş aralığındaki suça sürüklenen çocuklar ağırlaştırılmış müebbet yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Kasten Öldürme Suçlarında Ağır Ceza Avukatı Neden Önemlidir

Lawyer With Weighing Scales 23 2147984053 2
18 Yaş Altı Adam Öldürmenin Cezası 4

Kasten adam öldürme suçlarının niteliği itibariyle ağır cezalık suçlardan olması ve ağırlaştırılmış müebbet ile müebbet hapis cezası olmak üzere hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar ile cezalandırıldığı göz önüne alındığında tecrübeli ağır ceza avukatı ile çalışılması ve sürecin tüm aşamalarında birlikte hareket edilmesi gerektiği şüpheden varestedir.

Bunun yanında, öldürme eyleminin meşru savunma altında ya da haksız tahrik sonucu işlendiği iddia ediliyorsa hukuka uygunluk sebeplerinin somut olayda oluşup oluşmadığı, haksız tahrikin derecesi, meşru savunmada saldırıya ve savunmaya ilişkin şartlar, meşru müdafaada sınırın aşılıp aşılmadığına ilişkin hususların titizlikle değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde sanık işlediği eylemin daha az cezayı hak ettiğini veya kişisel cezasızlık sebeplerinin varlığı halinde cezalandırılmaması gerektiğini savunma hakkına sahip olur. Aksi takdirde, yüksek cezalarla karşı karşıya kalınabilir. 

Bu itibarla, kasten öldürme suçlarında, emniyet ve jandarma gibi kolluk makamlarından, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasına ve yine Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri olmak üzere üst yargı makamları da dâhil olmak üzere tüm yargılama sürecine kadar olan aşamalarda, gerek şüpheli ve sanık, gerekse mağdur yönünden bu kişilerin yasal haklarının tecrübeli bir ağır ceza avukatı olarak savunulması önem taşımaktadır.

Kasten Adam Öldürme suçu ve 18 yaş altı adam öldürmenin cezası ilgili her türlü hukuki probleminizde Ağır Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.