Follow us on :

Kasten Araba Yakmanın Cezası

Türk Ceza Kanununda, “Kasten Araba Yakmanın Cezası” mala zarar verme suçunun nitelikli hali olarak düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanununun 151. maddesinde, başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişilerin mala zarar verme suçundan cezalandırılacakları belirtilmiştir. Bu nedenle, herhangi bir sebeple, başka bir şahsa ait aracın yakılması suçunu işleyen kişi veya kişiler mala zarar verme suçunu işlemiş olacaklardır.

Bunun yanında yine başka bir şahsa ait aracın yakılması eylemini gerçekleştiren kişilerin verdikleri zarar nedeniyle üzerlerinde tazminat sorumluluğu bulunmaktadır. Mağdurun bu nedenle zararını ve bu zarara neden olan kişilerin kim olduklarını ispatlaması durumunda başkasının aracını yakan kişiler kişiler maddi ve manevi tazminat davası ödemek durumunda kalacaklardır.

Kasten Araba Yakmanın Cezası Ne Kadardır?

Kasten araba yakmanın cezasını gerektiren eylemin mala zarar verme suçu kapsamında değerlendirildiğini belirtmiştik.

Mala zarar verme suçunun basit şeklinin cezası, TCK’nın 151. maddeye göre, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır.

Ancak TCK’nın 152/2-a maddesine göre, Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanılarak mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde (kasten araba yakmanın cezası) verilecek ceza bir katına kadar artırılır. Yani, temel ceza, TCK’nın 151/1. maddesine göre belirlenmesinden sonra, aynı 152/2-a maddesi gereğince artırım yapılması suretiyle netice cezaya hükmedilir.

Kasten Araba Yakmanın Cezası Yargıtay Kararları

Daha önceki yazılarımızda, “Ekili Tarlaya Zarar Vermek”, “Mala Zarar Verme İspat Yöntemleri” ve “Taksirle Mala Zarar Verme” konularını ayrıntılı olarak aktarmıştık.

Bu yazımızda ise “Kasten Araba Yakmanın Cezası” ve bu cezayı gerektiren eylemleri Yargıtay ceza dairelerinin verdiği emsal kararlar üzerinden ortaya konulmaya çalışılacaktır.

İki Adet Aracın Benzin Dökülmek Suretiyle Yakılması

Sanıkla katılan arasında alacak ve borç meselesi nedeniyle husumet bulunduğu, sanığın, katılana ait olan iki adet aracın üzerine benzin dökerek araçları yaktığı, böylece yakarak mala zarar verme suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda, sanık, katılan ve tanık beyanları, görgü ve tespit tutanağı tüm dosya kapsamına göre, suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmakla bu gerekçelere dayanan mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik bulunmamıştır.

Eski Eşin Aracının Yakılması

Photo 1513894697031 3E3Aa4C54326
Kasten Araba Yakmanın Cezası 3

Yargıtay 23. Ceza Dairesinin 2015/6549 sayılı kararı,  Sanık D.. Ç..’in (K..) eski eşi M..K.. ile arasında devam etmekte olan boşanma davası nedeni ile sorun bulunduğu, katılan A.. T..’ın da sanığın boşanmak istediği eşinin akrabası olduğu, sanık D….’nin suç tarihinde yeğeni olan diğer sanık O.. E.. ile birlikte katılana ait … plakalı aracı katılanın evin önündeyken üzerine benzin dökerek yaktıkları, bu şekilde her iki sanığın üzerlerine atılı “nitelikli mala zarar verme” suçunu işlediklerinin iddia edildiği somut olayda; Her ne kadar gerekçeli kararda sanık D….’ye ait parmak izinin katılana ait araçtan elde edilen parmak izi ile uyuştuğu ileri sürülmüş ise de; dosyada mevcut iz inceleme ve değerlendirme raporuna göre; sanığa ait parmak izinin katılana ait araçtan alınan parmak izi ile değil bizzat sanığa ait aracın bagaj kapağından elde edilen parmak izi ile uyuştuğu; bununla birlikte, özellikle tanık R.. K..’ın katılana ait araca yakmak suretiyle zarar veren kişilerin sanığa ait araçla olay yerine geldiklerini ve aracı yaktıktan sonra yine aynı araç ile olay yerinden ayrıldıklarını, bu kişilerden birinin bayan olduğunu beyan etmiş olması, sanığın olaydan kısa bir zaman önce tanık R.. Y..’ın çalışmakta olduğu benzin istasyonundan 10 TL’lik benzin aldığının, yine sanıkla aynı anda bir başka erkek şahsın da aynı benzin istasyonundan bir pet şişe ile 2 TL’lik benzin aldığının, katılana ait aracın yakan kişilerin de bu eylemlerini benzin kullanmak suretiyle gerçekleştirmiş olduklarının tespit edilmiş olması karşısında sanığın atılı suçtan mahkumiyetine yönelik kabulde herhangi bir isabetsizlik görülmemiştir.

Tiner Dökülerek Kasten Araba Yakmanın Cezası

Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 2015/22354 sayılı kararı,  Sanık …’ın, katılan ile önceye dayalı husumeti bulunduğu, sanık … ile birlikte olay yerine geldikleri, sanık…’ın katılana ait araca tiner dökmek suretiyle yaktığı, sanık..’ın aracın yakılmasından sonra sanık..’ı alarak olay yerinden ayrıldığı somut olayda, yakarak mala zarar verme suçunun oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yargıtay 23. Ceza Dairesinin 2014/3206 sayılı kararı,  Katılanın park halindeki aracının sol ön tampon kısmının yakıldığı somut olayda; tanık M… A..’ın bir kişinin stadyumun arkasına doğru kaçtığını gördüğünü, araç yandığı için arkasından koşamadıklarını ancak şahsın bir süre sonra kaçmaktan vazgeçtiğini, polisler tarafından yakalandığını beyan etmesi, kolluk görevlilerince düzenlenen tutanakta aracın üzerinde ve sanığın ellerinde tiner kokusu bulunduğunun, sanığın yaklaşık on metre ilerisinde de bir tiner kutusunun ele geçirildiğinin belirtilmesi, D… Polis K..Laboratuvarının 12.11.2010 tarihli ekspertiz raporunda araçtan alınan numunelerde tiner kalıntısının bulunduğunun anlaşılması ve sanığın savunmasında tiner bağımlısı olduğunu beyan etmesi karşısında yakarak mala zarar verme suçunu işlediğine yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Kasten Araba Yakmaya Teşebbüs Edilmesi ve Tanık Beyanlarının Alınmaması

Yargıtay 23. Ceza Dairesinin 2016/949 sayılı kararı,  Olay tarihinde sanığın, daha önceden şahsi husumet güttüğü katılanların araçlarına zarar vermek amacıyla yakıcı madde ile yakmak istediği, katılan …’ye ait aracın ön tarafının kısmen yandığı, bu aracın 50 metre ilerisinde bulunan katılan …’ye ait aracın altında bulunan otların yanmakta iken katılanlar tarafından söndürüldüğü ve katılan …’nin aracının yanmadığı, sanığın …’ye yönelik eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı ve bu şekilde sanığın katılanlara yönelik yakarak mala zarar verme suçunu işlediği iddia ve kabul edilen somut olayda,;

Sanık savunmalarında elindeki yanığın işyeri sahibi …’e ait işyerinde radyatör kapağının açılması nedeniyle oluştuğunu belirtmiş olması ve … isimli şahsın bu konuda ifadesine başvurulmamış olması karşısında; gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti bakımından bu şahsın tanık sıfatıyla celp edilerek dinlenmesi ve toplanan tüm delillerin sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdirinin gerektiği gözetilmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm verilmesi yasaya aykırıdır.

Aracın Yakılması Hususunda Somut Delilin Bulunmaması

Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 2015/28797 sayılı kararı, kamera kaydının düşük kalitede olmasından ötürü Adli Tıp Kurumunca herhangi bir tespitte bulunulmasının mümkün olmadığı, her ne kadar tutanakta şikayetçilerin beyanı üzerine suça konu eylemi gerçekleştiren kişinin sanık O.. O.. olduğunun tespit edildiği belirtilmiş ise de, mahkeme huzurunda kamera görüntülerindeki şahsın kim olduğunu teşhis edemediklerini beyan etmeleri karşısında, davaya konu yakarak mala zarar verme suçunu sanığın gerçekleştirdiği hususunda her türlü şüpheden uzak kesin bir delil elde edilemediği, suç tarihinden önce başka suçtan cezaevinde bulunan sanığın suç işlendiği tarihler arasında cezaevinden izin alarak ayrılmasının tek başına bu suçu işlediğine delil teşkil etmeyeceği gerekçesine dayanan mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Sanıkların Araç Yakma Eylemlerini İkrar Etmeleri

Photo 1542718311 3Bba3Adc74Ec
Kasten Araba Yakmanın Cezası 4

Yargıtay 23. Ceza Dairesinin 2016/2228 sayılı kararı, Suça sürüklenen çocuklar ile sanık ve temyiz kapsamı dışında bulunan sanık …’nin katılana ait aracı yakmaya karar verdikleri, bu kapsamda sanık …’nin benzinlikten aldığı bidon içerisinde ki benzini suça sürüklenen çocuklara vererek, diğer sanık ile birlikte gözcülük yaptığı, bu sırada da suça sürüklenen çocukların katılana ait …plakalı aracın üzerine benzin dökerek yakmak suretiyle mala zarar verdikleri, sanık ve suça sürüklenen çocukların ikrara yönelik savunmaları, katılan beyanı, olay yeri inceleme raporu ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığından, nitelikli mala zarar verme suçunun oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Olası Kastla Mağdurun Aracının Yakılması

Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 2016/22336 sayılı kararı, Somut olayda; sanığın, … Gıda Ltd. Şti.’de işçi olarak çalıştığı, daha sonra işten çıkan sanığın alacağını alamadığı iddiasıyla katılan şirkete ait park halindeki aracın yanına giderek, benzinciden aldığı bir bidon benzinle yakmak suretiyle zarar verdiği, yangın sebebiyle katılan şirkete ait aracın hemen yanındaki park halinde bulunan mağdur …’e ait aracın ve diğer mağdur …’e ait evin sanığın olası kastı dahilindeki tek bir eylemi sonucu sirayet eden yangın sonucu yanarak zarar gördüğü sanığın böylece zincirleme şekilde mala zarar verme suçunu işlediğine yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.  

Mala Zarar Verme suçu ve “Kasten Araba Yakmanın Cezası” konusunda Ağır Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.