Follow us on :

Rıza İle Cinsel İlişki Cezası

15 yaşından büyük ancak 18 yaşını tamamlamamış küçüklerle cinsel ilişkiye giren kişiler mağdurların rızası olsa dahi cezalandırılırlar. Nitekim Türk Ceza Kanununun 104. maddesine göre, cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu işlemiş kabul edilir. Ancak bu suçtan ceza verilebilmesi için mağdurun şikayetçi olması gerekir.

Hukuk sözlüğünde cinsel ilişki, “normal olarak kadın ve erkeğin tenasül organlarını kullanarak çiftleşmeleri” olarak tanımlanmıştır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda bir cinsel ilişki şartı olduğuna göre, bu suç, kadın tarafından erkeğe, erkek tarafından ise hem kadına hem de erkeğe karşı işlenebilir ancak bu suçun kadın tarafından kadına karşı işlenmesi mümkün değildir. Zira cinsel ilişki yani suç, erkek cinsel organının vajinal veya anal yoldan duhulü ile oluşmaktadır.

Nitekim Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2012/6281 sayılı kararına göre, cinsel ilişkinin, erkek cinsel organının bir kadına vajinal veya anal yoldan ya da bir erkeğe anal yoldan ithal edilmesi olarak tanımlanması karşısında, suç tarihinde 15 yaşını doldurmuş olan mağdureyle rızası ile öpüşüp seviştiği sırada mağdurenin cinsel organına parmağını soktuğu anlaşılan hemcinsi sanığın, cinsel ilişki boyutuna varmayan cinsel davranışları reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturmaz.

Dolayısıyla reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun taraflarından birisinin mutlaka erkek olması ve erkeğin cinsel organın vajinal veya anal yoldan duhul etmesi gerekmektedir. Bu itibarla, oral ilişki yasaya ve içtihatlara göre cinsel saldırı kabul edilse dahi cinsel ilişki sayılmaz. Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2013/240 sayılı kararında sanığın, rızasıyla mağdurun ağzına cinsel organ sokmak şeklinde gerçekleşen eyleminin kanunun aradığı anlamda cinsel ilişki kapsamında bulunmadığı gerekçesiyle suçun oluşmadığına karar vermiştir.

Türkiye’de Cinsel Rıza Yaşı Kaçtır

18 yaşını tamamlamış ve dolayısıyla hukuki manada çocuk sayılmayan kişilerin rızaları ile cinsel ilişkide bulunmaları suç değildir. Bunun yanında 15 yaşını tamamlamayan bir çocuk ile cinsel ilişki yaşayan kişi çocuğun rızası olsa dahi TCK’nın 103. maddesine göre çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan cezalandırılır. Dolayısıyla 15 yaşını tamamlamayan çocuğun cinsel ilişkiye girme noktasında rızasının olup olmaması önem taşımaz ve bu yaştaki bir çocukla ilişki yaşayan kişi yüksek hapis cezası ile karşı karşıya kalır.

Bir kişi 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını bitirmemiş ise ve cinsel ilişkiye rızası ile girmişse bu durum yine de suç olacaktır. Ancak “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu” olarak adlandırılan bu eylemden sanığın ceza alması mağdurun şikayetine bağlıdır. Bu itibarla 15-18 yaş aralığında olan çocuk cebir, tehdit ve hile olmaksızın rızası ile cinsel ilişkiye girer ve şikayetçi olmazsa fail ceza almaz.

18 Yaşın Altındaki Küçüğün Kendi Rızasıyla İlişkiye Girmek Suç Mu?

Portrait Person Suffering From Depression 23 2150786473 1 1
Rıza İle Cinsel İlişki Cezası 6

Cinsel ilişki rıza dışında gerçekleşirse mağdurun yaşının hiçbir önemi yoktur ve fail nitelikli cinsel saldırı suçundan ceza alır. Aynı şekilde 15 yaşını tamamlamayan birinin cinsel ilişkiye girme noktasında hukuka uygun bir rızası söz konusu olamaz.

Rıza ile ilişkiye girme yaşı yukarıda da anlatıldığı gibi 15 yaşın tamamlanmasıdır. Ancak 15 yaşını tamamlayan bir kişi rıza ile cinsel ilişkiye girse ve sonrasında şikayetçi olsa karşı taraf yine “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu” ndan ceza alır.

Mağdurun Yaşında Hata Yapılırsa Ne Olur?

Mağdur 15-18 yaş aralığında bir çocuk olmasına rağmen fail, mağdurun 18 yaşından büyük olduğu düşüncesiyle mağdurla cinsel ilişkiye girmiş ise, fail hata hükümlerinden yararlanacak ve suç oluşmayacaktır.

Örneğin fail, mağdurun nüfus cüzdanından yaşının 19 olduğunu görerek cinsel ilişkiye girmiş ancak gerçekte mağdurun yaşı 17 olmasına rağmen nüfus cüzdanına yanlış yazılması veya sahte nüfus cüzdanının kullanılması nedeniyle mağdurun yaşında hataya düşmüşse reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan cezalandırılmaz.

Bunun yanında mağdur 18 yaşından küçük olmasına rağmen meslek hayatında yer alıyor ve bu doğrultuda bir takım işler yapıyorsa ve bu nedenle hiç kimsenin aklına 18 yaşından küçük olabileceği gelmiyorsa fail yine hata hükümlerinden faydalanabilir. Zira bu durumda failin mağdurun 18 yaşından büyük olduğunu düşünmesi hususunda kaçınılmaz bir hataya düşmesi hayatın olağan akışına aykırı değildir.

Mağdur Gerçekte 15 Yaşından Büyük Olmasına Rağmen Nüfusta Daha Küçük Görünüyorsa Ne Olacaktır?

Top View Woman Hiding Sheets Home 23 2148832935 1 1
Rıza İle Cinsel İlişki Cezası 7

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2014/334 sayılı kararına göre, “Fail, cinsel ilişkide bulunduğu mağdurenin 15 yaşını doldurmadığı halde, 15 yaşını doldurduğu düşüncesiyle mağdure ile rızasıyla cinsel ilişkide bulunur ve şikayetçi olmayan mağdurenin yaşı konusundaki hatası esaslı, diğer bir ifadeyle kabul edilebilir  bir hata olursa, bu takdirde fail 5237 sayılı TCK’nun 30. maddesinin birinci fıkrası uyarınca suçun maddi unsurlarından olan mağdurenin yaşına ilişkin bu hatasından  yaralanacak, bunun sonucu olarak yüklenen suç açısından kasten hareket etmiş sayılmayacağından ve bu suçun taksirle işlenmesi hali kanunda cezalandırılmadığından 5271 sayılı CMK’nun 223. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince beraatına karar verilmesi gerekecektir.”

Bu konuda “Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Yaşta Hata” konulu yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yaşı Tutmayan Kızla Evlenmek Cezası

Medeni Kanun olağan evlenme yaşını, erkek ve kadın ayırımı yapmaksızın, onyedi olarak belirlemiştir. Buna göre onyedi yaşını tamamlamamış olan bir kimsenin evlenmesi mümkün değildir.

Ancak, Medeni Kanunun 124. Maddesine göre, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.

Dolayısıyla 17 yaşını tamamlamayan çok olağanüstü durumlarda da 16 yaşını tamamlamayan erkek veya kadın yasal olarak evlenemezler.

Eğer 15 yaşını tamamlamamış erkek veya kadın dini nikah ile evlenirler ve aralarında cinsel ilişki yaşanırsa TCK’nın 103. maddesindeki çocuğun cinsel istismarı suçu oluşacaktır.

Rıza İle Cinsel İlişki Cezası Ne Kadardır?

Still Life With Scales Justice 23 2149776024 3 1
Rıza İle Cinsel İlişki Cezası 8

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu TCK 104. maddede şu şekilde belirtilmiştir.

Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Şikâyet Süresi 

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun takibi şikâyete bağlıdır. Bu suç bakımından şikayet hakkı yalnızca mümeyyiz olan mağdur çocuğa aittir. Dolayısıyla yaşı küçük mağdurun bizzat kendisinin şikâyetçi olması gerekmektedir. Tek başına küçük çocuğun anne, baba veya vasisinin şikâyeti soruşturmaya başlanması için yeterli değildir. Şikâyetten vazgeçme noktasında da hak yaşı küçük olan mağdura ait olup anne veya babanın şikâyetten vazgeçmesi suçun takibini ya da cezanın verilmesini engellemez.

Yaşı küçük mağdur şikâyet hakkını suçun işlenmesinden itibaren 6 ay içinde kullanması gerekir. Mağdur savcılık aşamasında şikâyetinden vazgeçerse sanık hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Yargılama aşamasında şikâyetten vazgeçilmesi halinde ise mahkeme davanın düşmesine karar verir.

Neden Cinsel Suçlar Avukatı ile Çalışmalıyım?

Front View Blurry Lawyer Working 23 2151202429 2
Rıza İle Cinsel İlişki Cezası 9

Cinsel suçların hepsinin cezaları birbirinden farklıdır. Bu nedenle farklı mahkemelerde duruşmaları yapılır. Mesela, cinsel taciz suçu ve sarkıntılık suçu asliye ceza mahkemelerinde görülürken, cinsel saldırı suçunda ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

Bu nedenle cinsel davranışların, suç oluşturup oluşturmadıkları ya da hangi suçu oluşturacağını belirlemek fail açısından çok önemlidir. Bu tespit yapılırken Cinsel Suçlar Avukatı nezaretinde olay örgüsü mantık silsilesi çerçevesinde aktarılmalı ve lehe olabilecek deliller adli makamlara eksiksiz sunulmalıdır.  

Bu itibarla, cinsel suçlarda, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasında ve yine yargılama sürecinde gerek şüpheli ve sanık, gerekse mağdur yönünden yasal haklarının Cinsel Suçlar Avukatı ile birlikte savunulması büyük önem taşır.

Mesleki Tecrübe Cinsel Suçlar Avukatı İçin Önemli Midir?

Front View Lawyer Working With Documents 23 2151202359 1
Rıza İle Cinsel İlişki Cezası 10

Avukatların küçük bir kısmının sadece ceza davalarına baktıkları ve dolayısıyla bu alanda uzmanlaştıkları görülmektedir. Elbette hukuk sistemimizde her avukatın her türlü davaya bakması mümkündür. Ancak takdir edilecektir ki kendini belli alanlarda geliştiren ve daha ziyade aynı davalar ile ilgilenen avukatların hem teorik hem de uygulama aşamasında olumlu netice alma ihtimalleri daha yüksek olmaktadır.

Cinsel suçlar gibi birçoğu ağır ceza mahkemelerinde görülen ve yüksek cezaların söz konusu olduğu davalarda Cinsel Suçlar Avukatının tecrübeli olması hak kaybı yaşanmaması adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ceza davaları açısından avukat tercih edilme sürecinde, düşünülen avukatın öz geçmişi tecrübesinin sınanması adına önemli bir göstergedir.

Bu itibarla çalışılması düşünülen Cinsel Suçlar Avukatının hangi yılda ve hangi fakülteden mezun olduğu yanında kaç yıllık tecrübesi olduğu ve ceza alanında ne tür çalışmalar yaptığının doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.