Follow us on :

Çocuğa Darpın Cezası

Çocuğa darpın cezası beden bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı yaralama suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Bu nedenle 18 yaşından küçük her çocuğa karşı işlenen kasten yaralama suçu ağırlaştırıcı nedenin uygulanmasını gerektirmez. Türk Ceza Kanununun 86/2-b maddesindeki cezayı ağırlaştırıcı nedenin uygulanabilmesi için yaralama suçunun mağduru olan çocuğun suç tarihinde beden veya ruh bakımından kendisini savunacak durumda olup olmadığı doktor raporu ile tespit edilmelidir.

Elbette bu rapor 18 yaşından küçük olmakla birlikte bu yaşa yakın çocuklar için alınmalıdır. Eğer çocuğun yaşı çok küçükse mağdurun beden veya ruh bakımından kendisini savunacak durumda olduğu kabul edilir.

Çocuğa Darpın Cezası Ne Kadardır?

Türk Ceza Kanununun kasten yaralama suçunun düzenlendiği 86. maddesine göre,

Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Bununla birlikte kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı,

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Silahla,

f) “Canavarca hisle”

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.

Peki birden fazla ağırlaştırıcı neden varsa ne olacaktır? Mesela fail hem silahla hem de çocuğa karşı kasten yaralama suçunu işlerse alacağı ceza ne şekilde belirlenecektir?

Yargıtay’a göre, kasten yaralama suçunun nitelikli hallerinin aynı olayda birleşmesi halinde, temel cezaya hükmedilirken meydana gelen zararın ağırlığı ve sanığın kastının yoğunluğu da dikkate alınarak TCK’nin 3. maddesi gereğince cezada orantılılık ilkesi gözetilerek, TCK’nin 61. maddesindeki ölçütler gereğince üst sınır ya da üst sınıra yakın bir şekilde ceza tayin edilmesi gerekmektedir.

Çocuğa Darpın Cezası Yargıtay Kararları

Daha önceki yazılarımızda, Karşılıklı kavga cezası ve hukuki sorumlulukKasten yaralamada haksız tahrik, Öğretmenin tedip hakkı ve anne ve babanın çocuklarını dövmesi tedip hakkı kapsamında sayılır mı? konularını örnek Yargıtay içtihatları doğrultusunda aktaramaya çalışmıştık.

Bu yazımızda ise çocuğa darpın cezası Yargıtay ilgili ceza dairelerinin konuya ilişkin karaları bağlamında inceleme konusu yapılacaktır.

Beden ve Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Olan Çocuğu Yönelik Yaralama Şikayete Tabi Değildir

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2008/18844 sayılı kararı, Sanıklara atılı 5237 sayılı TCK’nın 86/2. maddesinde düzenlenen yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi olduğu, ancak bu suçun aynı maddenin 3. fıkrasının b bendine göre beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik işlenmesi halinde şikayete tabi bulunmadığı, dosya içeriğine göre, atılı suçun 12 yaşından küçük mağdur çocuğa karşı işlendiğinin anlaşılması karşısında, mağdurun suç tarihinde beden veya ruh bakımından kendisini savunacak durumda olup olmadığı belirlendikten sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tespiti gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın şikayetten vazgeçme nedeniyle düşürülmesine karar verilmesi yasaya aykırıdır

Çocuğa Darpın Cezasında Arttırım yapılmalıdır

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2018/754 sayılı kararı, Sanığın, suç tarihinde dört yaşında olup, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan mağdur …’a karşı işlediği kasten yaralama suçundan dolayı ek savunma hakkı da verildikten sonra 5237 sayılı TCK’nın 86/2. maddesi gereğince belirlenen temel cezada aynı Kanunun 86/3-b. maddesi ile arttırım yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle eksik cezaya hükmedilmesi yasaya aykırıdır

Anne Ve Babanın Terbiye Hakkı Ve Çocuğa Darpın Cezası

79322090
Çocuğa Darpın Cezası 2

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2020/19919 sayılı kararı, suç tarihinde 10 yaşını doldurmuş olan katılan …’un telefon ile vakit geçirerek okula geç kalması üzerine sanığın katılan …’un baldırına ayakkabı ile vurarak dosyada mevcut raporda belirtildiği üzere basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralayan sanığın eyleminin sübuta erdiği ve beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak, alt soyu olan katılan çocuğa karşı kasten yaralama suçunun tüm unsurları itibariyle oluştuğu gözetilmeden, sanığın söz konusu eyleminin tedip ve terbiye hakkı kapsamında olduğundan bahisle yasal olmayan gerekçe ile sanığın mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır

15 Yaşından Büyük Çocuklar Hakkında Çocuğa Darpın Cezası

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2019/17220 sayılı kararı, Dosya kapsamına göre, sanığın üzerine atılı suç nedeniyle, mahkemesince 5237 sayılı Kanun’un 86/2. maddesi uyarınca belirlenen temel cezasının, aynı maddenin 3. fıkrası (b) bendi uyarınca salt mağdurun çocuk olması gözetilerek beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak bir kişiye karşı işlemiş olduğundan bahisle yarı oranında artırılmak suretiyle mahkûmiyetine karar verilmiş ise de; mağdurenin 15 yaşını doldurduğu, beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak durumda olduğuna dair herhangi bir rapor bulunmadığı gibi, olayın gelişimi göz önüne alındığında mahkemece bu yönde de bir gerekçeye yer verilmediği, bu nedenle sanık hakkında 5237 sayılı Kanun’un 86/3-b maddesinin uygulanamayacağı, mağdurenin mahkeme aşamasında 15.11.2018 tarihli duruşmadaki şikayetten vazgeçme beyanı dikkate alınarak kovuşturması şikayet şartına tâbi olan kasten yaralama suçundan açılan kamu davasında düşme kararı verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Bebeğe Yönelik Yaralama Suçunda Cezanın Alt Sınırdan Belirlenmesi

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2018/6265 sayılı kararı, Mağdur …’nın suç tarihinde 5 aylık bebek olduğu nazara alındığında; sanığın mağdur …’yı basit yaralama eylemini yaşı itibariyle beden bakımından kendisini savunamayacak çocuğuna karşı gerçekleştirmesi karşısında; TCK’nin 86/2. maddesine göre temel hapis cezasının aynı olayda iki nitelikli halin TCK’nin 86/3-a ve 86/3-b maddelerinin birleşmesi nedeniyle alt sınırdan uzaklaşılarak tayin edilmesi gerekirken, yazılı şekilde cezanın alt sınırdan belirlenmesi suretiyle sanık hakkında eksik cezaya hükmedilmesi yasaya aykırıdır

Sopayla İşlenen Çocuğa Darpın Cezası

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2014/28203 sayılı kararı, Sanığın eylemini sopayla ve beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak yaşta çocuğa karşı gerçekleştirdiğinin kabulü karşısında, 5237 sayılı TCK’nin 86/3 maddesinde sayılan kasten yaralama suçunun nitelikli hallerinin aynı olayda birleşmesi halinde, bu hususun temel cezanın tayininde göz önüne alınarak ceza adeletine uygun miktarda teşdit uygulanması gerektiğinin ve 5237 sayılı TCK’nin 86/1, 3.e-b, 87/1.d-son maddeleri uyarınca sanığa hükmedilecek cezanın alt haddinin 5 yıldan az olamayacağının gözetilmemesi yasaya aykırıdır

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2020/11899 sayılı kararı, Suç tarihinde katılanın 6 yaşında olması nedeniyle beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuğu 5237 sayılı TCK’nin 6/1-f-4 maddesi uyarınca silahtan sayılan sopa ile yaralamak suretiyle, birden fazla nitelikli halin (TCK’nin 86/3-b ve 86/3-e maddeleri) ihlali ile atılı suçu işleyen sanık hakkında, TCK’nin 86/1 maddesince temel cezaya hükmedilirken meydana gelen zararın ağırlığı ve sanığın kastının yoğunluğu da dikkate alınarak TCK’nin 3. maddesi gereğince cezada orantılılık ilkesi gözetilerek, TCK’nin 61. maddesindeki ölçütler gereğince üst sınır yada üst sınıra yakın bir şekilde ceza tayin edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır

Çocuğa karşı Yaralama Uzlaşma Kapsamında Değildir

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2020/16498 sayılı kararı, tehdit suçunun uzlaşma kapsamında olmayan beden bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuğa karşı yaralama suçu ile birlikte işlenmesi sebebiyle CMK’nın 253/3. maddesi uyarınca uzlaşma kapsamında değildir.

Derste Gürültü Yapan Öğrenciye Vurulması Öğretmenin Tedip Hakkı Kapsamında Sayılmamıştır

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2019/15056sayılı kararı,  sanığın beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı okulda ilköğretim öğrencisi olan katılanların, ders sırasında gürültü yapmalarına sinirlenen sanığın, katılanları sıraya dizerek, eline geçirdiği tahta parçası ile ellerine vurarak, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan katılanlara karşı, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle üzerine atılı kasten yaralama suçunu işlediği ve atılı suçtan katılan sayısınca ayrı ayrı mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, hatalı değerlendirme sonucu, terbiye hakkından doğan disiplin yetkisinin kullanıldığından ve suçun unsurlarının oluşmadığından bahisle, yasal olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Kasten yaralama suçu ve çocuğa darpın cezası konusunda Ağır Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.