Follow us on :

Çocuğa Sarkıntılığın Cezası

Çocuğa sarkıntılığın cezası, Türk Ceza Kanununun 103. maddesinde düzenlenen “Çocukların Cinsel İstismarı Suçu” kapsamında belirlenmektedir.

TCK’nın 103. maddesine göre, cinsel davranışlarla çocuğun vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, çocukların cinsel istismarı suçunu işlemiş olur. 15 yaşından büyük kişilere karşı gerçekleştirilen Cinsel saldırı suçunun oluşabilmesi için cinsel davranışların mağdurun rızasına aykırı bir şekilde gerçekleşmesi gerekir. Bu itibarla 15 yaşından büyük kişilerin kendilerine karşı yapılan cinsel eylemlere yönelik rızaları bulunmaktaysa suç oluşmayacaktır.

Bunun yanında her türlü cinsel eylemin mağduru onbeş yaşını tamamlamamış ya da 15 yaşını tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş ise mağdurun rızası olsa dahi fail cezalandırılacaktır.

Çocuğa Sarkıntılığın Cezası Ne Kadardır?

TCK’nın 103. maddesinin birinci fıkrasında, çocukların cinsel istismarı suçunun temel şekli gösterilmiştir. Buna göre, çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

103. maddenin devamında cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verileceği belirtilmiştir. Failin mağdura yönelik yüzeysel ve nispeten hafif derecede cinsel davranışlarını ifade eden sarkıntılık, basit cinsel saldırı suçunun daha hafif şekli olarak kabul edilmektedir. 

Bunun yanında yine aynı maddeye göre, mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz.

Dolayısıyla TCK’da on iki yaşını tamamlamamış mağdura yönelik işlenen suçta çocuğa sarkıntılığın cezası beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası şeklinde düzenlenmiştir.

Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde ise soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır.

Hangi Durumlarda Çocuğa Sarkıntılık Suçu Oluşur

Aşağıda belirtilen Yargıtay kararlarından da anlaşılacağı üzere, çocuğa sarkıntılığın cezasına ilişkin suç, kesik ve ani bir hareketle işlenen bir suçtur. Failin işlediği fiil, süreklilik gösterir ve cinsel amaçla gerçekleştirilen çok sayıda eylemden oluşursa sarkıntılık değil, çocukların cinsel istismarı suçu meydana gelir. 

Örneğin, Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 10.04.2014 tarih ve 2014/4849 sayılı kararına göre,  sanığın eczaneye müşteri olarak gelen mağdureyi, muayene amacıyla eczanenin arka tarafında yer alan bölüme geçmesini sağlayıp, kimsenin bulunmadığı ortamda mağdureyi sandalyeye oturtup, üzerindeki kıyafeti ve iç çamaşırını çıkardıktan sonra eliyle mağdurenin cinsel organına dokunduğu anlaşılmaktadır. Daireye göre, sanığın bu şekildeki eylemi nedeniyle basit cinsel saldırı suçunu oluşturur.

Yargıtay kararlarına göre, mağdurun cinsel organına dokunma, kalçasına dokunma, mağdurun vücudunu okşama, basit cinsel saldırı kabul edilmektedir. Bunun yanında, mağdurun saçını okşama, mağdurun bacaklarına ve vücuduna kıyafetleri üzerinden dokunma ise Yargıtay tarafından sarkıntılık suçu kapsamında değerlendirilmektedir.

Çocuğa Sarkıntılığın Cezası Yargıtay Kararları

Daha önceki yazılarımızda,

Cinsel İftira Mağdurları Hangi Hukuki Hakları Sahiptirler?”

Cinsel Suçlarda Mağdurun Çelişkili Beyanları

Cinsel Suçlarda Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi” emsal Yargıtay kararları üzerinden açıklanmıştı. Bu yazılarımıza linkten ulaşabilirsiniz.

Bu yazımızda ise Yargıtay ilgili ceza dairelerinin “Çocuğa Sarkıntılığın Cezası” ile ilgili vermiş oldukları örnek kararlar üzerinden konu aktarılmaya çalışılacaktır.

Spor Öğretmenin Çocuklara Yönelik İstismarda Bulunduğuna Yönelik İddia

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2020/2884 sayılı kararı, Mağdurelerin aşamalardaki çelişkili anlatımları, mağdureler … ile … haklarında uzman tarafından düzenlenen 16.11.2016 günlü adli görüşme değerlendirme raporunda adları geçen mağdurelerin, sanıktan masa tenisi dersi aldıkları sırada raketi yanlış tuttukları zaman sanığın bir eliyle raketi tutup diğer eliyle göğüs kısmına dokunarak hareketin doğru yapılma şeklini gösterdiğini, bundan dolayı kötü niyetli olduğunu düşünmediklerini belirtmeleri, mağdure …’in ise antrenman öncesi ısınma hareketi yapılırken sanığın köprü hareketini gösterirken vücuduna dokunduğunu beyan etmesine karşılık sanığın duruşmalı istinaf incelemesindeki savunmasında masa tenisi dersi verirken raketin nasıl tutulması gerektiğini göstermek amacıyla göğüs kısmına dokunduğunu, esasen spor camiası içerisinde bu hareketlerin rutin şekilde yapılıp, cinsel amaçlı dokunma olmadığını bildirmesi ve sanık müdafilerince hazırlanan savunma dilekçelerine masa tenisi eğitimine dair resimlerin eklenmesi karşısında, mahkemece söz konusu dokunuş ve tutmaların masa tenisi sporuna ilişkin eğitim kapsamında uygulanan metodlardan olup olmadığı hususunda bilirkişi raporu aldırıldıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hükümler kurulması yasaya aykırıdır.

Çocuğun Başka Bir Çocuğa Karşı Gerçekleştirdiği Sarkıntılık Suçu

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2014/10407 sayılı kararı, sanığın üst geçitte yürümekte olan mağdurenin poposuna parmak atması şeklinde ani niteliklikte ve devamı olmayan, kesik biçimde gerçekleşen eylemin hükümden sonra 28.06.2014 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 59. maddesi ile değişik TCK.nın 103/1-c.2 maddesinde öngörülen sarkıntılık suretiyle çocuğun basit cinsel istismarı suçunun oluşturduğu, aynı Kanunun 103/1-c.3 maddesinde ise bu suçun çocuk olan sanık tarafından işlenmesi halinde suçun takibinin şikâyete bağlı olduğu, mağdure ve babası müşteki A. R. 21.07.2008 tarihli, sanığın da hazır bulunduğu celsede, şikâyetçi olmadıklarını beyan etmeleri karşısında, TCK.nın 73/6. maddesi gereğince sanığın vazgeçmeyi kabul edip etmediği sorulduktan sonra bir karar verilmesi gerekmektedir.

Yaşı Küçük Sarkıntılık Mağdurunun Çelişkili Anlatımları

Little School Girl Wearing White T Shirt Showing Stop Gesture Isolated White Wall 141793 35962 1
Çocuğa Sarkıntılığın Cezası 6

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2020/210 sayılı kararı, Sanık hakkında mağdure Nehir’e yönelik sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesine gelince;

Olayın intikal şekli ve zamanı, suç tarihi itibarıyla sekiz yaşında olan mağdurenin soyut ve çelişkili anlatımları, savunma ile tüm dosya kapsamı nazara alındığında, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Arkadan Sarılmak Suretiyle Çocuğa Sarkıntılığın Cezası

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2016/3022 sayılı kararı, mağdureye arkasından sarılan ve mağdurenin çığlık atması üzerine bırakan sanığın eyleminin sarkıntılık düzeyinde kalan çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturduğu anlaşılmakla, hakkında TCK’nın 103/1. maddesinin ikinci cümlesi gereğince karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde aynı Kanunun 103/1. maddesinin birinci cümlesinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini yasaya aykıdır.

Okulda Görevli Hizmetlinin Çocuklara Yönelik Sarkıntılık Eylemi

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2021/2145 sayılı kararı, olay günü adları geçen mağdurelerin kalçasını sıkıp, öperek göğüs ve beline dokunma şeklindeki eylemlerinin kısa süreli, ani ve kesintili gerçekleşmesi nedeniyle sarkıntılık düzeyinde kaldığı gözetilerek bu suçtan hükümler kurulması gerekirken suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek çocuğun cinsel istismarı suçundan mahkumiyet kararları verilmesi yasaya aykırıdır.

Mağdurun Elini Tutarak Göğüslerini Okşamak Suretiyle Sarkıntılık Suçu

Sad Frightened Little Girl With Bloodshot Bruised Eyes False Smile Her Mouth 155003 27671 1
Çocuğa Sarkıntılığın Cezası 7

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2018/2153 sayılı kararı, mağdurenin aşamalardaki istikrarlı beyanları ile bunu destekleyen tanık anlatımları, savunma, kolluk fezleke ve tutanakları içeriğiyle tüm dosya kapsamı nazara alındığında sanığın, olay akşamı mağdurenin tanık …’yla birlikte çalıştığı büfeye gelerek beğenisini ifade edip yemeğe çıkma teklifinde bulunduğu mağdurenin, sanıktan gitmesini isteyerek açık olan televizyonu kapatmak üzere elini uzattığı sırada sanığın elini tutarak göğüslerini okşamak için hareket yaptığı ancak mağdurenin engel olup bağırması üzerine sanığın adli emanete alınan kağıda isim ve numarasını yazıp bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldığı anlaşıldığından, sarkıntılık suretiyle çocuğun basit cinsel istismarı suçundan cezalandırılması yerine oluşa uygun düşmeyen yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Motosiklet Üzerindeyken Gerçekleştirilen Çocuğa Sarkıntılığın Cezası

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2017/541 sayılı kararı, Olay günü okula giden mağdureye motosikletiyle yaklaşıp bir şey sorma bahanesiyle durdurmasının ardından ani hareketle göğüslerine dokunup mağdurenin tepki göstermesi üzerine olay yerinden kaçan sanığın, süreklilik arz etmeyecek şekilde gerçekleştirdiği ani ve kesintili eyleminin 6545 sayılı Kanunla değişik 5237 sayılı TCK’nın 103/1. maddesinin ikinci cümlesindeki sarkıntılık düzeyinde kalan çocuğun basit cinsel istismar suçunu oluşturduğu gözetilmeden, bu suçtan mahkûmiyeti yerine, yazılı şekilde aynı Kanunun 103/1. maddesinin birinci cümlesi uyarınca hüküm kurulması suretiyle fazla ceza tayini yasaya aykırıdır.

Sevme Niyetiyle Küçük Çocuğun Kucağa Alınması

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2022/4128 sayılı kararı, olay tarihinde beş yaşından küçük mağdure … ‘un,evinin önünde besledikleri keçinin boynuzuyla koluna vurması nedeniyle korkarak o sırada yoldan geçen sanığın yanına gitmesi üzerine aynı zamanda yan taraftaki evde oturan sanığın kucağına aldığı mağdureyi yanağından öpme şeklinde sübuta eren eylemini cinsel saikle gerçekleştirdiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Cinsel İstismar Cezası Yerine Sarkıntılık Suçundan Ceza Verilmesi

Little Girl Sitting Backwards With Brown Teddy Bear 176532 8092 1 1
Çocuğa Sarkıntılığın Cezası 8

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2016/7910 sayılı kararı, Mağdurenin aşamalarda değişmeyen istikrarlı anlatımları, bu beyanları destekleyen mesaj içerikleri ile tüm dosya kapsamından, sanığın 2016 yılı Ocak ayı içinde bir gün bakkala gitmekte olan mağdureyi evlerinin merdiven boşluğuna çekerek göğüsleri ile vücudunu okşadığı ve mağdureden kendi cinsel organını tutmasını isteyip pantolon düğmesini açtığı sırada mağdurenin olay yerinden kaçarak uzaklaştığı anlaşılmakla, sanığın eyleminin TCK’nın 103/1-1. cümlesinde yer alan çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturduğu ve sanık tarafından mağdureye gönderilen birden fazla cinsel içerikli mesajların ise ayrıca cinsel taciz suçuna vücut verdiği gözetilmeden, eylemlerinin kül halinde zincirleme şekilde sarkıntılık suretiyle çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturduğunun kabulüyle bu suçtan mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Mağdurun Elinin Tutularak Öpülmeye Çalışılması

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2017/939 sayılı kararı, merdivenlerde karşılaştığı mağdurenin önüne geçip ellerini tutarak öpmeye çalışması şeklindeki sanığın eyleminin ani hareketle yapılıp süreklilik arz etmemesi nedeniyle sarkıntılık düzeyinde kalan çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Farklı Tarihlerde Mağdurun Bacaklarının ve Kalçasının Ellenmesi

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2016/2823 sayılı kararı, sanığın farklı tarihlerde dört kez mağdure …’un bacaklarını ve kalçasını, yine farklı tarihlerde iki kez mağdure …’nin göğüslerini okşaması şeklindeki eylemlerinin sarkıntılık düzeyini aşarak çocuğun basit cinsel istismarı suçlarını oluşturduğu gözetilip 6545 sayılı Kanunla değişik TCK’nın 103/1-1. cümlesi gereğince cezalandırılması yerine, suç vasfında hataya düşülerek cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kaldığından bahisle TCK’nın 103/1-2. cümlesi gereğince mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Mağdurenin Cinsel Organını Sıkılması ve Sarkıntılık Suçu

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2016/3471 sayılı kararı, sanığın mağdurenin cinsel organını sıkması nedeniyle mağdurenin bağırması ve tanık …’in gelmesi üzerine sanığın olay yerinden ayrılması şeklindeki ani nitelikte, devamı bulunmayan, kesik biçimde gerçekleştirdiği eyleminin sarkıntılık düzeyinde kalan çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturduğunun anlaşılması karşısında tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir.

Sanığın Elini Mağdurun Dizine Koyarak Orada Tutması

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2017/2514 sayılı kararı, Mağdure …, 25.03.2016 tarihli duruşma beyanında sanığın, elini dizine koyarak on saniye kadar tuttuğunu sonra da birkaç kez dizine vurma şeklinde dokunduğunu belirtmesi karşısında, sanığın eyleminin devamlılık arz etmemesi, ani ve hareketler yönünden kesiklik göstermesi nedeniyle sarkıntılık düzeyinde kalan çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturduğu gözetilerek 5237 sayılı TCK’nın 103/1-c. 2. maddesi uyarınca mahkûmiyeti yerine yazılı şekilde aynı Kanunun 103/1-c. 1. maddesine göre hüküm kurulması suretiyle cezanın fazla belirlenmesi yasaya aykırıdır.

Sanığın Mağdureye Sevdiğini Söyleyip Elini Tutması

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2016/4289 sayılı kararı, olay günü sanığın, onbeş yaşı içerisinde bulunan mağdureyle tanışmasının ardından, birlikte dolaştığı mağdureye sevdiğini söyleyip elini tutması şeklindeki eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 103/1. maddesinin ikinci cümlesinde düzenlenen sarkıntılık düzeyinde kalan çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturur.

Sanığın Mağdurun Dudağının Üzerinden Öperek Kazağını Çıkartmaya Çalışması

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2016/464 sayılı kararı, Sanığın, konuştukları sırada katılanı dudağının üzerinden öperek kazağını çıkartmaya çalışması şeklinde sabit olan eyleminin sarkıntılık düzeyini aşması nedeniyle hükümden sonra yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunla değişik 5237 sayılı TCK’nın 103/1. maddesinin ikinci cümlesindeki sarkıntılık düzeyinde kalan çocuğun basit cinsel istismarı suçu kapsamında kalmadığı anlaşıldığından tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.

Sarkıntılık Boyutunu Aşan Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu

26 Global Day To End Child Sexual Abuse
Çocuğa Sarkıntılığın Cezası 9

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2016/1473 sayılı kararı, Sanığın suç tarihi itibariyle yedi yaşı içerisinde bulunan mağdureyi apartman girişinden kucağına alarak bodrum katına indirdiği, bodrumda bulunan mutfak tüpünün üstüne oturturken cinsel organını çıkarmadan mağdurenin cinsel organına elbiselerin dışından değdirdiği ve tüpün üzerine oturttuktan sonra mağdureye sarılıp omuzunu okşadığı cinsel eylemlerini devam ettirdiği, mağdurenin tüpün üzerinden kendisi inerek bodrumdan çıktığı olayda, sanığın eylemlerinin ani ve kesiklik gösteren hareketler olmadığı devamlılık gösterip sarkıntılık düzeyini aştığı gözetilerek, çocuğun basit cinsel istismarı suçundan mahkûmiyeti yerine yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2016/7037 sayılı kararı,  sanığın, parkta gördüğü mağdurun yanına oturmasının ardından poposu ile göğüslerini ellemesi, boynundan öpüp, cinsel organını okşaması ve mağdurun elini de kendi pantolonu üzerinden cinsel organı üzerine götürmesi şeklindeki eyleminin sarkıntılık düzeyini aştığı, eylemin ani ve kesik hareketler şeklinde olmayıp devamlılık arz ettiği ve bu haliyle sanığın mağdura yönelik eyleminin 6545 sayılı Kanunla değişik TCK’nın 103/1-1. cümlesinde düzenlenen çocuğun basit cinsel istismarı suçu kapsamında kaldığı gözetilmeden suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde aynı Kanunun 103/1-2. cümlesi gereğince hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Cinsel Suçlarda Cinsel Suçlar Avukatının Önemi

Still Life With Scales Justice 23 2149776027 3 1
Çocuğa Sarkıntılığın Cezası 10

Cinsel davranışlarla işlenen eylemler neticesinde cinsel istismar suçu, cinsel taciz suçu, sarkıntılık suçu gibi birçok farklı suçun oluşması mümkündür.

Cinsel suçların hepsinin cezaları birbirinden farklıdır. Bu nedenle farklı mahkemelerde duruşmaları yapılır. Mesela, cinsel taciz suçu ve sarkıntılık suçu asliye ceza mahkemelerinde görülürken, cinsel saldırıya ağır ceza mahkemesinde bakılmaktadır.

Bu nedenle cinsel davranışların, suç oluşturup oluşturmadıkları ya da hangi suçu oluşturacağını belirlemek fail açısından çok önemlidir. Bu tespit yapılırken olay örgüsü mantık silsilesi çerçevesinde aktarılmalı ve lehe olabilecek deliller adli makamlara eksiksiz sunulmalıdır.  

Bu itibarla, cinsel suçlarda, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasında ve yine yargılama sürecinde gerek şüpheli ve sanık, gerekse mağdur yönünden yasal haklarının tecrübeli bir Cinsel Suçlar Avukatı ile savunulması büyük önem taşır.

Cinsel Suçlar ve “Çocuğa Sarkıntılığın Cezası” konusuyla ilgili hukuki problemlerinizde Cinsel Suçlar Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.