Follow us on :

Çok Güzelsin Demek Suç Mu?

“Çok güzelsin demek suç mu” sorusunun cevabı bu ifadenin cinsel amaçla kullanılıp kullanılmadığına göre belirlenmektedir.

Yargıtay’a göre, cinsel taciz suçunun maddi unsuru, bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz etmektir. Suçun manevi unsuru kast olup, failin cinsel amaç gütmesi, başka bir ifadeyle cinsel arzu ve isteklerini tatmin maksadıyla hareket etmesi gerekmektedir.

Eylemin cinsel amaçla işlenip işlenmediği ya da hangi fiilin cinsel taciz suçunu oluşturacağı belirlenirken sosyal hayatın gerekleri, failin sarf ettiği söz ve davranışların niteliği, gerçekleşme biçimi, tarafların konumları, aralarındaki ilişki ile eylemin gerçekleştiği tüm koşullar birlikte değerlendirilmeli, bu kapsamda nazikane beğeni ifadelerinin cinsel taciz suçunu oluşturmayacağı kabul edilmelidir.

Yazının ilerleyen bölümlerinde Yargıtay’ın bu konuda verdikleri kararlar incelendiğinde “Çok Güzelsin” ifadesinin hangi durumlarda suç kabul edildiği daha iyi anlaşılabilecektir.

Çok Güzelsin Demenin Cezası Nedir?

View 3D Justice Scales 23 2151228163 1
Çok Güzelsin Demek Suç Mu? 6

Yapılan yargılama sonunda mahkeme fail tarafından kullanılan “Çok Güzelsin” ya da bununla benzer anlama gelebilecek ifadelerin cinsel taciz suçunu oluşturduğuna karar verirse TCK’nın 105. Maddesi kapsamında cezayı belirleyecektir. Bu maddeye göre,

Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Ancak Cinsel Taciz Suçunun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle,

işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Cinsel Tacizden Ceza Alan Memurun Hukuki Durumu

Cinsel taciz suçundan bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmuş kişilerin memuriyeti sona erer. Ancak cinsel taciz suçunu işleyen memur bir yıldan daha az hapis cezası veya miktarı ne kadar olursa olsun para cezasına çarptırılmışsa bu durum memuriyeti açısından bir sıkıntı meydana getirmez. Bu kişi memuriyetine devam eder.

Bu hususta dikkat edilmesi gereken husus memurun cinsel eyleminin hangi suçu oluşturduğunun net olarak ortaya konulmasıdır. Zira memurun eylemi cinsel taciz değil de cinsel saldırı veya cinsel istismar şeklinde nitelendirilir ve memur bu suçlardan ceza alırsa alacağı ceza muhtemelen bir yıldan daha uzun süreli hapis cezası olacağı için alacağı cezaya bağlı olarak memuriyeti de sona erecektir. Bu nedenle cinsel suçların soruşturma aşamasından başlayarak bu hususta tecrübeli bir ceza avukatı ile çalışılması hak kaybı yaşanmaması adına çok önemlidir.

Yargıtay Kararları Bağlamında Çok Güzelsin Demek Suç Mu?

Yargitay 1643800 15 1
Çok Güzelsin Demek Suç Mu? 7

Daha önceki yazılarımızda,

Cinsel İftira Mağdurları Hangi Hukuki Hakları Sahiptirler?”

Cinsel Suçlarda Mağdurun Çelişkili Beyanları”,

Cinsel Suçlarda Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi”,

Cinsel Tacizden Ceza Alan Memurun Hukuki Durumu” emsal Yargıtay kararları üzerinden açıklanmıştı.

Bu yazımızda ise Yargıtay ilgili ceza dairelerinin “Çok Güzelsin Demek Suç Mu” konusuile ilgili vermiş oldukları örnek kararlar üzerinden durum aktarılmaya çalışılacaktır.

Israrla ve Sırnaşıkça Çok Güzelsin Demek Cinsel Taciz Suçu Oluşturur

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2015/5204 sayılı kararı, suça sürüklenen çocuğun 10. sınıf öğrencisi olan mağdureyi 2 yıldır sürekli olarak takip ettiği, karşısına çıkarak “seni seviyorum” dediği ve üzerinde “seni seviyorum” yazan notlar gönderdiği, son olarak, 21.12.2010 tarihinde de “… karanlığa bakarken seni göklerde görüyorum, seni hep rüyalarımda görüyorum, seni çok seviyorum, sen dünyanın en güzel kızısın, senin ismini kalbimde taşıyorum güzelim, seni çok seviyorum … no: …” yazılı not gönderdiği, karşılık görmemesine rağmen ısrarla devam edip sırnaşık bir hal alan bu söz ve davranışlarının cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilerek atılı suçtan mahkûmiyetine karar verilmesi gerekirken, oluşa uygun düşmeyen gerekçe ile beraatine hükmedilmesi yasaya aykırıdır.

Mesajla Çok Güzelsin Demek Nitelikli Cinsel Taciz Suçunu Oluşturur

Doubtful Woman Looking Down Wondering If She Must Call Phone Waiting Message 1391 412 1
Çok Güzelsin Demek Suç Mu? 8

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2023/481 sayılı kararı, Sanığın, kullanmış olduğu cep telefonundan katılan mağdurenin cep telefonuna SMS yollamak suretiyle 18.06.2015 günü 11.24,41 saatinde ”Senin güzelliğin aklımı başımdan aldı gidemem, çok güzelsin, aşık oldum sana”, 18.06.2015 günü 11.38,34 saatinde ”… ben seni kollarımın arasında hissetmek istiyorum.” ve 19.06.2015 günü 01.26,04 saatinde ”… beni nerede gördün diye düşüyorsan 1.60, 1.70 boylarındasın, saçın sarı ve sportif giyiniyorsun, beyaz tenlisin, çok da güzelsin.” diyerek mesajlar gönderdiği, 15.03.2016 tarihli cep telefonu inceleme tutanağında 31.05.2015 ile 14.04.2015 tarihleri arasında sanık ile katılan mağdurenin mesajlaştıkları görülmüştür. Sanığın eyleminin elektronik haberleşme aracının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçunu oluşturduğu kabul edilerek buna göre uygulama yapıldığı belirlenmiştir.

Cinsel Amaçla Söylenmeyen Çok Güzelsin Sözü Suç Oluşturmaz

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2023/6478 sayılı kararı, Mağdure, sabah okula giderken karşısına çıkan sanığın “çok güzelsin” dediği şeklinde iddianameye konu sözün bizatihi cinsellik içermediği gibi cinsel amaçla söylendiğine dair de her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek sanığın kanuni unsurları itibari ile oluşmayan suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur.

Küçük Yaştaki Mağdura Cinsel İçerikli Mesaj Göndermek

Sad Teenager Being Cyberbullied Front View 23 2150171322 1 1
Çok Güzelsin Demek Suç Mu? 9

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2023/3237 sayılı kararı, Sanığın 25.03.2015 tarihinde saat 20.39 ile 22.32 arasında mağdureye gönderdiği mesajlarda “Çok güzelsin fistan baktım, sen de benimkini sex çok seviyorsun, galiba fotoığraflarının içerisinde porno sex resimleri var, yoksa çalışıyor musun, istersen tanışalım, … profilindeki resim çok güze, kendin de güzel misin” şeklinde ifadeler kullandığı anlaşılmış olup; olay günü evde bulunan tanıkların, sanığın telefonunu gündüz şarja taktığı yönündeki ifadeleri ve sanığın, mesajların başkası tarafından gönderildiğine dair yeterli delil sunamaması nedeniyle sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmış olup, açıklanan nedenlerle sanığın, mağdurenin yaşının küçük olduğunu bilerek cinsel içerikli mesajları gönderdiği kanaatine varılmıştır.

Cinsel Taciz Suçunda Şikayetten Vazgeçilmesi

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2023/1485 sayılı kararı, 08.01.2016 günü, mağdure D…’nın yeğenini ilçe merkezinde bulunan … … … İlkokulundan ders bitimi almak için gittiğinde okulun zemin katında uzaktan akrabası olan sanık … ile karşılaştığı, sanığın mağdureye “Gözlerin çok güzel, çok güzelsin seni kaçıracağım, seni seviyorum, seni isteyeceğim” şeklinde sözlü tacizde bulunması üzerine mağdurenin uzaklaşarak öğretmenler odasına girdiği ve burada bir öğretmenin yardımıyla okulun arka kapısından çıktığı,12.01.2016 günü saat 16.45 sıralarında mağdurenin ikametlerinin önünde beklerken tekrardan sanığı gördüğü, sanığın mağdureye yaklaşarak ‘Seni kaçıracağım, illa bakkala veya dışarı çıkacaksın, dışarı çıktığından seni kaçıracağım.’ şeklinde sözler sarf edip tacizlerine devam etmesi üzerine mağdurenin annesi …’a anlattığı, sanığın bu şekilde zincirleme olarak cinsel taciz suçunu işlediği iddiasıyla yapılan yargılama neticesinde mağdure ve annesinin şikayetten vazgeçmeleri sebebiyle kovuşturma şartı gerçekleşmediği gerekçesiyle kamu davasının düşürülmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Cinsel Amaçla Yazıldığına Dair Kesin Delil Olmayan Durumlarda Verilen Beraat Kararı

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2023/1965 sayılı kararı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının …… soruşturma sayılı iddianamesi ile suç tarihinde yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüphelinin kullandığı telefon hattından adı geçen müştekinin kullandığı telefon hattına gazetede fotoğrafını gördüğü müşteki için ‘… hanım saçlarınızın rengini sanki biraz koyultsanız daha mı iyi olur ama yok yok böyle de çok güzelsiniz’ şeklinde mesaj gönderdiği iddiası ile TCK 105/1, 53 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açıldığı,

Adli tahkikata esas alınan dilekçe içeriği, savunma, dava konusu edilen haber kaydı ile mesaj içeriği ve tüm dosya kapsamı nazara alındığında olay tarihinden önce katılanın yanında bir süre çalışıp ayrılan sanığın medyada yer alan haber üzerine katılanın cep telefonuna gönderdiği habere ilişkin fotoğrafın altına yazdığı iddianameye konu sözlerin bizatihi cinsellik içermediği gibi cinsel amaçla yazdığına dair de her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek sanığın kanuni unsurları itibari ile oluşmayan suçtan beraatine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.” gerekçeleriyle sanık hakkında beraat hükmü tesis etmiştir.

Neden Cinsel Suçlar Avukatı ile Çalışmalıyım?

Successful Business Partners Discussing Contract 1098 14790 3 2
Çok Güzelsin Demek Suç Mu? 10

Cinsel suçların hepsinin cezaları birbirinden farklıdır. Bu nedenle farklı mahkemelerde duruşmaları yapılır. Mesela, cinsel taciz suçu ve sarkıntılık suçu asliye ceza mahkemelerinde görülürken, cinsel saldırı suçunda ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

Bu nedenle cinsel davranışların, suç oluşturup oluşturmadıkları ya da hangi suçu oluşturacağını belirlemek fail açısından çok önemlidir. Bu tespit yapılırken Cinsel Suçlar Avukatı nezaretinde olay örgüsü mantık silsilesi çerçevesinde aktarılmalı ve lehe olabilecek deliller adli makamlara eksiksiz sunulmalıdır.  

Bu itibarla, cinsel suçlarda, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasında ve yine yargılama sürecindegerek şüpheli ve sanık, gerekse mağdur yönünden yasal haklarının Cinsel Suçlar Avukatıile birlikte savunulması büyük önem taşır.

Cinsel Suçlar ve “Çok Güzelsin Demek Suç Mu” konusu ile ilgili olarak Ağır Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.