Follow us on :

Okul Önünde Satılan Uyuşturucu Suçu

Okul önünde satılan uyuşturucu suçuna ilişkin ihbarlar her geçen gün artmaktadır. Ulusal basına yansıyan haberlere göre, bazen seyyar satıcı kılığındaki kişiler tarafından çeşitli şekillere sokulmuş uyuşturucuların satıldığı bazen de bizzat okul içindeki öğrencilerin bu suçlarda kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Türk Ceza Kanununa göre uyuşturucu cezası, yakalanan maddenin kullanma, özendirme veya ticaret amacıyla bulundurulmasına göre değişmektedir.

Okul Önünde Satılan Uyuşturucu Suçu Cezası Ne Kadardır?

Thumbs B C Eb6196Eac918Db689B23D3F49Dcd1D6A
Okul Önünde Satılan Uyuşturucu Suçu 6

Uyuşturucu maddenin ticareti suçunun düzenlendiği TCK’nın 188/3 maddesine göre ise Uyuşturucu maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.  Bunun yanında, uyuşturucu madde verilen veya satılan kişi çocuk ise, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

TCK’nın 188/4 maddesinde uyuşturucu madde ticareti suçunun ağırlaştırıcı durumlarına başka sebepler de eklenmiştir. Bu fıkraya göre,

Uyuşturucu maddenin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması ve bu maddelerin satışının okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Dolayısıyla okul önünde ve hatta okulun varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içinde uyuşturucu satılması halinde failin alacağı ceza 15 yıldan az olmayacaktır. Bunun yanında okul önünde veya 200 metre yakınında uyuşturucu satılan kişinin çocuk olması halinde failin 20 yıla yakın bir ceza ihtimali bulunmaktadır.

Bu nedenle, eğer yapılan aramada uyuşturucu ile yakalanan şahıs maddeyi kullanma amacıyla bulundurduğuna adli makamları ikna edemez ise kanunda açıkça belirtildiği üzere çok yüksek cezalar ile muhatap olacaktır.

Okul Önünde Satılan Uyuşturucu Suçu Yargıtay Kararları

Yargitay 1643800 8
Okul Önünde Satılan Uyuşturucu Suçu 7

Daha önceki yazılarımızda,

Metamfetamin Kullanım Sınırı”,

Uyuşturucu Ticaretinde Telefon Kayıtları”,

Uyuşturucu Ticareti Somut Delil Nedir”,

Uyuşturucu Fiziki Teknik Takip Delil Mi?” konularında Yargıtay kararları doğrultusunda açıklamalar yapılmıştı

Bu yazımızda ise “Okul Önünde Satılan Uyuşturucu Suçu” konusunda mevzuat ve Yargıtay’ın kararları bağlamında açıklamalar yapılacak ve bu suç ile isnat edilenlerin hukuki durumları ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Okul Yakınında Esrar Satma Suçu

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2023/6435 sayılı kararı, Sanığın, haklarında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı soruşturma yürütülen …’a 24.09.2019 tarihinde esrar, yine …’a 13.10.2019 tarihinde esrar sattığının kabul edildiği olaylarda, sanık ile … ve … arasındaki uyuşturucu madde alışverişinin kolluk görevlilerince görülmüş olması, tutanak düzenleyicilerin olay tutanaklarını doğrular nitelikteki beyanları, kriminal raporlar, sanık ile … arasındaki iletişimin tespiti tutanakları ile tüm dosya kapsamından sanığın zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediği gerekçesiyle mahkûmiyetine, her iki olayda uyuşturucu madde alışverişinin okula iki yüz metreden yakın mesafede yapılması nedeniyle sanık hakkında 5237 sayılı Kanun’un 188 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin uygulanmasına karar verilmiştir.

Okul Yakınında Bonzai (Sentetik Kannabinoid) Satma Suçu

Students Walking University 23 2147663355
Okul Önünde Satılan Uyuşturucu Suçu 8

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2023/3532 sayılı kararı, Olay günü kolluk birimine Nevşehir İli …İlköğretim Okulu yakınlarındaki park içerisinde 7-8 kişilik bir grubun uyuşturucu madde alışverişi yaptıkları yönünde bir ihbar gelmesi üzerine olay yerine gidildiğinde tanıklardan …e bir adet fişek içerisinde 0,89 gram sentetik kannabinoidlerden bonzai maddesi, tanık…’de 3 fişek halinde az miktarda bonzai maddesi, sanık …’de 2 fişek halinde az miktarda bonzai maddesi, tanık … K.’da 3 fişek halinde az miktarda bonzai maddesi bulunduğu, yine yaşı küçük tanık … B.’nun üzerinde de kriminal rapora göre net 1,08 gram ağırlığında esrar bulunduğu, 

11.10.2015 tarihli Olay Yeri Basit Krokisinden ve haklarında uyuşturucu madde kullanma suçundan ayrı soruşturma yürütülen tanık beyanlarından sanığın uyuşturucu satışı yaptığı yerin neresi olduğunun anlaşılamaması karşısında, uyuşturucu madde satışı yapılan yerin net olarak tespit edilmesine ve bu yerin 5237 sayılı Kanun’un 188 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına mutad ulaşım yolları ile (yaya yürüme ya da araçla) iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi ve umuma açık yerlerden olup olmadığının belirlenmesine yönelik mahallinde keşif yapılarak sonucuna göre 5237 sayılı Kanun’un 188 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2023/360 sayılı kararı, Hakkında 5271 sayılı Kanun’un 135 inci maddesi uyarınca iletişimin tespiti kararı bulunan sanık …’nin, 26.06.2016 tarihli olayda, tanıklar …. ve…. ile yaptığı görüşmelerinden sonra buluşma yerinde yapılan fiziki takipte, sanığın, tanıklar …. ve….’… ayrı ayrı jelatine sarılı madde verdiğinin ve bunun karşılığında tanık ….’nin sanığa bir miktar para verdiğinin açıkça görüldüğü, kısa süre sonra durdurulan tanıklarda daralı 1,6 gram ve daralı 0,4 gram sentetik kannabinoidin ele geçtiği anlaşılmakla, fiziki takip tutanağı ile olay öncesi ve sonrasına ilişkin iletişimin tespiti tutanaklarının içerikleri dikkate alındığında, eylemin sabit olduğu, uyuşturucu maddenin sentetik kannabinoid olması ve satışın okula iki yüz metreden yakın mesafede yapılması nedeniyle 5237 sayılı Kanun’un 188 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (…) ve (…) bendinin uygulandığı, temel cezanın 5237 sayılı Kanun’un 61 inci maddesindeki kriterler ve birden fazla nitelikli halin gerçekleşmesi nedeniyle aşağı hadden uzaklaşılarak belirlendiği gerekçesiyle, sanığın mahkûmiyetine karar verilmiştir.

Okul Önünde Metamfetamin Satma Suçu

0.10586700 1551869798 Drugs
Okul Önünde Satılan Uyuşturucu Suçu 9

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2023/2689 sayılı kararı, kolluk görevlilerince söz konusu ikamette uyuşturucu madde satışı yaptıklarına yönelik ihbar neticesinde yapılan fiziki takipte sanık …’nın da beyanı doğrultusunda sanık …’dan aldıkları uyuşturucu maddeyi tanık …’a vermek amacıyla sanık …’nın diğer sanık … ile birlikte ihbara konu ikametten çıktığı M….. ilkokulunun önünde … isimli şahısla buluştukları, sanık …’nın … isimli şahsa uyuşturucu maddeyi verdiği diğer sanık …’in de karşılığında parayı aldığı, bu kapsamda sanıkların tanık …’a 600,00 TL karşılığında Adli Tıp Kurumu raporuna göre net 1,402 gram metamfetamin maddesi sattıkları, sanık …’nın tanık ile M….. ilkokulunun önünde buluştuğu bu kapsamda uyuşturucu ticaretine konu yerin M….. ilkokulunun bahçe duvarına 2 (iki) metre mesafede olduğundan olay yerinin 5237 sayılı Kanun’un 188 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde sayılan yerlerden olması nedeniyle sanığa verilen cezada 5237 sayılı Kanun’un 188 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca yarı oranda artırım yapıldığı ve olay yerinin okul bahçe duvarına olan yakınlığı nedeniyle ayrıca keşif yapılmadığı…

Okul Yakınında Eroin Satma Suçu 

Yargıtay 20. Ceza Dairesinin 2016/3221 sayılı kararı, CK’nın 188. maddesinin 4. fıkrasındaki yapılan arttırımın aynı Kanun’un 3. fıkrasındaki fiilleri kapsadığı ve somut olayda sanığın haklarında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı soruşturma yapılan….ve ….’e suça konu eroini okul sınırına iki yüz metreden yakın mesafe içinde sattığı öne sürülmekle; TCK’nın 188/3-4(a). maddesince cezalandırılması ve birden fazla nitelikli halin gerçekleşmiş olması ile aynı Kanun’un 61. maddesi gereğince temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşılarak hüküm kurulması gerekirken, TCK’nın 188. maddesinin 4 (a) ve (b). fıkrasının ayrı ayrı uygulanması suretiyle sanığa fazla ceza tayini,

Uyuşturucu Avukatı Ağır Ceza Davalarında Neden Önemlidir

Successful Business Partners Discussing Contract 1098 14790 2 1
Okul Önünde Satılan Uyuşturucu Suçu 10

Uyuşturucu ticareti suçlarının niteliği itibariyle ağır cezalık suçlardan olması ve yüksek hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar ile cezalandırıldığı göz önüne alındığında tecrübeli Uyuşturucu Avukatı ile birlikte çalışılması ve sürecin tüm aşamalarında birlikte hareket edilmesi suçlamaya ile muhatap olan kişi açısından büyük öneme sahiptir.

Bunun yanında, uyuşturucu bulundurmanın kullanma ya da ticaret amaçlı olup olmamasının cezayı ne denli değiştirdiği herkesin malumudur. Hak kaybına uğramamak ve çok daha az bir ceza ile kurtulmak ve hatta denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanmak mümkünken uyuşturucu ticareti suçundan ceza almak ihtimal dâhilindedir. Ayrıca bu suçta etkin pişmanlık hükümlerinin de değerlendirilmesi cezayı önemli ölçüde etkileyebilecektir.

Bu itibarla, uyuşturucu suçlarında, emniyet ve jandarma gibi kolluk makamlarından, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasına ve yine üst yargı makamları da dâhil olmak üzere tüm yargılama sürecine kadar olan aşamalarda, şüpheli ya da sanık yönünden, Uyuşturucu Avukatının hukuki desteği önem taşımaktadır.

Mesleki Tecrübe Uyuşturucu Avukatı İçin Önemli Midir?

Avukatların küçük bir kısmının sadece ceza davalarına baktıkları ve dolayısıyla bu alanda uzmanlaştıkları görülmektedir. Elbette hukuk sistemimizde her avukatın her türlü davaya bakması mümkündür. Ancak takdir edilecektir ki kendini belli alanlarda geliştiren ve daha ziyade aynı davalar ile ilgilenen avukatların hem teorik hem de uygulama aşamasında olumlu netice alma ihtimalleri daha yüksek olabilmektedir.

Uyuşturucu suçları gibi ağır ceza mahkemelerinde görülen ve yüksek cezaların söz konusu olduğu davalarda Uyuşturucu Avukatının tecrübeli olması hak kaybı yaşanmaması adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ceza davaları açısından avukat tercih edilme sürecinde düşünülen avukatın öz geçmişi tecrübesinin sınanması adına önemli bir göstergedir.

Bu itibarla çalışılması düşünülen Uyuşturucu Suçları Avukatının hangi yılda ve hangi fakülteden mezun olduğu yanında kaç yıllık tecrübesi olduğu ve ceza alanında ne tür çalışmalar yaptığının doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.