Follow us on :

Ruhsatsız Silahla Adam Vurma Cezası

Ruhsatsız silahla adam vurma cezası eylemin sonucuna ve failin kastına göre değişiklik göstermektedir. Nitekim Ceza Kanununda ruhsatsız silahla gerçekleştirilen yaralama, öldürme veya öldürmeye teşebbüs hükümlerinde farklı cezalar öngörüldüğü gibi failin kast, olası kast veya taksirle hareket etmesi de alınacak cezayı bütünüyle değiştirmektedir.

Bunun yanında ruhsatsız silahla adam vuran fail, sonuç ister yaralama ister ölüm olsun, 6136 sayılı Sayılı Yasaya Muhalefet Suçundan da ceza alacaktır.

Yazımızda “Ruhsatsız Silahla Adam Vurma Cezası” farklı ihtimaller dahilinde inceleme konusu yapılmıştır. Bunun yanında konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak isterseniz

Adam Öldürmeye Teşebbüs Tutuksuz Yargılama

Kasten Yaralamada Haksız Tahrik

 “Silahla Adam Yaralama Cezası

 “Kasten Adam Öldürme Suçu

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası” başlıklı yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Yaralama Durumunda Ruhsatsız Silahla Adam Vurma Cezası

Türk Ceza Kanununda ruhsatsız silahla adam yaralama cezası ağırlaştırıcı neden olarak belirlenmiştir. Nitekim TCK’nın 86/3-e maddesine göre, kasten yaralama suçunun silahla işlenmesi durumunda şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Silahla kasten başkasına yaralayan bir kişi bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Silahla yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde ise fail altı aydan bir buçuk yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bunun yanında silahla işlenen yaralama neticesinde Ceza Kanununun 87. maddesinde sayılan sonuçlardan birisi gerçekleşirse fail çok daha fazla bir ceza ile karşı karşıya kalacaktır. Örneğin kasten silahla bir şahsı yaralayan fail mağdurun yüzünün sürekli değişikliğine veya gebe bir kadının çocuğunun düşmesine neden olursa alacağı en düşük ceza 8 yıl olacaktır.

Ölüm Durumunda Ruhsatsız Silahla Adam Vurma Cezası

Ruhsatsız silahla adam öldürmenin cezası, Türk Ceza Kanununda müebbet hapis olarak belirlenmiştir. Bunun yanında kasten öldürme eylemi TCK’nın 82. maddesinde sayılan şekillerde veya yine bu maddede sayılan kişilere karşı işlenirse fail, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu itibarla örneğin, tasarlayarak ve silahla bir kişinin öldürülmesi durumunda tasarlayarak ve silahla adam öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olacaktır. Benzer şekilde mevcut veya eski eşe karşı silahla adam öldürmenin cezası da ağırlaştırılmış müebbet hapistir.

Öldürmeye Teşebbüs Durumunda Ruhsatsız Silahla Adam Vurma Cezası

Images 3
Ruhsatsız Silahla Adam Vurma Cezası 5

Yukarıda da belirtildiği üzere, silahla kasten öldürme suçunun temel şekli TCK’nın 81. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, “Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır”.  Kasten öldürme suçunun nitelikli hallerinin neler olduğu ise Türk Ceza Kanunun 82. maddesinde gösterilmiştir. Bu maddede belirtilen şekillerde kasten adam öldürme suçunun işlenmesi durumunda ise fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Suça teşebbüs durumunda cezanın ne kadar olacağının düzenlendiği TCK’nın 35/2 maddesine göre, Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

Olası Kast Altında Ruhsatsız Silahla Adam Öldürmenin ve Yaralamanın Cezası Kaç Yıldır?

TCK’nın 21 inci maddesinin 2. fıkrasına göre; “Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi hâlinde, olası kast vardır. Bu hâlde, ağırlaşmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir”.

Dolayısıyla eğer TCK’nın 82. maddesinde belirtilen ağırlaştırıcı nedenler yoksa olası kast ve silahla adam öldürme suçunu işleyen fail, yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Peki, mesela eşe karşı veya çocuğa ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı olası kastla ve silahla adam öldürmenin cezası kaç yıldır? TCK’nın 21. maddesine göre böyle bir eylemin cezası, ağırlaşmış müebbet hapis cezası yerine müebbet hapis cezasına dönüşecektir.

Örneğin, düğün evinde törene katılanların tabancaları ile odanın tavanına doğru ardı ardına ateş ettikleri sırada, bir kişinin aldığı alkolün de etkisi ile elinin seyrini kaybetmesi sonucu, yere paralel olarak yaptığı atışlardan bir tanesinden çıkan kurşun, törene katılanlardan birinin alnına isabet ederek ölümüne neden olur. Bu olayda kişi yaptığı atışlardan çıkan kurşunların orada bulunan herhangi birine isabet edebileceğini öngörmüş; fakat buna rağmen silâhıyla atışa devam etmiştir. Yani fail silâhıyla ateş ederken ortaya çıkacak yaralama veya ölüm neticelerini kabullenmiştir. Dolayısıyla hakkında olası kast hükümleri uygulanmalıdır. Bu durumda silahla adam öldürmenin cezası müebbet hapis yerine yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Bunun yanında, olası kastla ve ruhsatsız silahla yaralama suçunu işleyen failin TCK’nın 86 ve duruma göre 87. maddelerine göre alacağı ceza, üçte birden yarısına kadar indirilecektir.

Haksız Tahrik Durumunda Ruhsatsız Silahla Adam Vurma Cezası

Ceza sorumluluğunu azaltan bir neden olarak düzenlenen haksız tahrik, kişinin haksız bir fiilin kendisinde meydana getirdiği hiddet ya da şiddetli elemin etkisi altında suç işlemesi durumunda kusur yeteneğindeki azalmayı ifade etmektedir.

TCK’nın 29. maddesine göre, haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye haksız tahrik hükümleri uygulanır. Haksız tahrik nedeniyle eylemini gerçekleştiren bir kişiye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek ceza ise dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

Bu durumda, ruhsatsız silahla kasten yaralamada haksız tahrik şartları oluşmuş ise TCK’nın 86 veya 87. maddesine göre verilecek ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilerek belirlenir.

Bunun yanında ruhsatsız silahla ve kasten bir kişiyi öldüren kişi haksız tahrik altında bu eylemini gerçekleştirmişse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası alacaktır.

Görüldüğü üzere, kasten yaralama ve öldürme suçlarında haksız tahrik durumunda failin alacağı cezanın önemli ölçüde azalmaktadır.

Meşru Müdafaa Durumunda Ruhsatsız Silahla Adam Vurma Cezası

Indir 4
Ruhsatsız Silahla Adam Vurma Cezası 6

TCK’nın 25. maddesinde meşru savunma, gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek şeklinde tanımlanmıştır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise meşru savunmayı, bir kimsenin kendisine veya başkasına yöneltilen ağır ve haksız bir saldırıyı uzaklaştırmak için gösterdiği zorunlu tepki şeklinde kabul etmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. maddesinin 1. fıkrası “yaşama hakkını” düzenlemektedir. Aynı maddenin 2. fıkrası ise yaşama hakkının istisnasına yer vermektedir. Bunlardan birisi de, bir kimsenin yasa dışı şiddete karşı korunmasının sağlanmasıdır.

Bu itibarla meşru savunma kapsamında ruhsatsız bir silahla başkasını yaralayan veya öldüren kişi yaralama ve öldürme suçlarından hiç ceza almayacaktır. Ancak bu kişi hakkında meşru müdafaa hükümleri uygulansa da ruhsatsız silah bulundurma nedeniyle 6136 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan ceza alma durumu söz konusu olacaktır.

Ruhsatsız Silahı Taşıma Suçu

Performance Center 10Mm
Ruhsatsız Silahla Adam Vurma Cezası 7

Ruhsatsız silah ile adam öldürme veya yaralama suçları işlenmiş ise fail kasten yaralama ve öldürme suçlarının yanında ruhsatsız silah nedeniyle de ceza alır.

Nitekim 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 13. maddesine göre,

Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır.

Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre cezalandırılır.

Kasten Öldürme ve Yaralama Suçlarında Ağır Ceza Avukatı Neden Önemlidir

Close Up Workers With Briefcases 1098 3096 2 1
Ruhsatsız Silahla Adam Vurma Cezası 8

Kasten yaralama eyleminin silahla işlenmesi durumunda failin alacağı ceza önemli ölçüde artmaktadır. Bu anlamda gerek mağdur gerekse şüpheli ve sanık açısından yaralamada kullanılan aletin silah kavramı içerisinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hak kaybı yaşanmaması adına önem arz etmektedir. Bu itibarla yaralama suçlarında tecrübeli ceza avukatı ile birlikte hareket edilmesi şüpheden varestedir.

Kasten adam öldürme suçları ise niteliği itibariyle ağır cezalık suçlardan olması ve ağırlaştırılmış müebbet ile müebbet hapis cezası olmak üzere hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar ile cezalandırıldığı göz önüne alındığında tecrübeli ağır ceza avukatı ile çalışılması ve sürecin tüm aşamalarında birlikte hareket edilmesi gerekmektedir.

Bunun yanında, ruhsatsız tabanca ile öldürme veya yaralama eylemlerinin meşru savunma altında ya da haksız tahrik sonucu işlendiği iddia ediliyorsa hukuka uygunluk sebeplerinin somut olayda oluşup oluşmadığı, haksız tahrikin derecesi, meşru savunmada saldırıya ve savunmaya ilişkin şartlar, meşru müdafaada sınırın aşılıp aşılmadığına ilişkin hususların titizlikle değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde sanık işlediği eylemin daha az cezayı hak ettiğini veya kişisel cezasızlık sebeplerinin varlığı halinde cezalandırılmaması gerektiğini savunma hakkına sahip olur. Aksi takdirde, yüksek cezalarla karşı karşıya kalınabilir. 

Bu itibarla, ruhsatsız silahla adam vurma cezasına ilişkin suçlarda, emniyet ve jandarma gibi kolluk makamlarından, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasına ve yine üst yargı makamları da dâhil olmak üzere tüm yargılama sürecine kadar olan aşamalarda, gerek şüpheli ve sanık, gerekse mağdur yönünden bu kişilerin yasal haklarının tecrübeli bir ağır ceza avukatı olarak savunulması önem taşımaktadır.

Kasten Adam Öldürme ve Yaralama suçları ve “Ruhsatsız Silahla Adam Vurma Cezası” ile ilgili her türlü hukuki probleminizde Ağır Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz