Follow us on :

Skunk Uyuşturucu Suçu

Hint kenevirinin yapay ortamda farklı uyuşturucu maddelerle birleştirilmesiyle elde edilen skunk uyuşturucu suçu hükümlerine tabidir. Kötü kokusu nedeniyle Türkçe karşılığı kokarca olan skunk uyuşturucu maddesinin kullanımı ve ticaretinin son zamanlarda daha da yoğunlaştığı bilinmektedir.

Faillerin üzerlerinde veya araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen skunk uyuşturucu maddesinin esrara nazaran daha etkili olduğu ve vücuda daha fazla zarar vererek çeşitli akıl hastalıklarının neden olduğu bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Kolluk kuvvetleri,  uyuşturucu yaşının giderek azalması ve fiyatının bir nebze daha düşük olmasının da etkisiyle ne yazık ki kullanımı günden güne artan skunk uyuşturucu maddesi ile etkin bir şekilde mücadele etmektedirler. Bu kapsamda skunk uyuşturucu suçu ticareti yapan kişilerin yüksek hapis cezaları aldıkları görülmektedir.

Yakalanan Skunk Uyuşturucunun Ticaret ya da Kullanma Amacıyla Olup Olmadığı Hangi Kriterlere Göre Belirlenir?

Images 4 1 1
Skunk Uyuşturucu Suçu 9

Bir kişi skunk uyuşturucu ile yakalanırsa ne olur? Bu durumda skunk uyuşturucu ile yakalan şahıs ya uyuşturucu ticareti ya da uyuşturucu kullanma suçundan ceza alır. Peki bu iki suç birbirinden nasıl ayrılmaktadır?

Çok önemli bir kriter de olsa yakalanan skunk uyuşturucunun miktarı tek başına bu maddenin ticaret veya kullanma amacıyla bulundurulduğuna yönelik bir değerlendirme yapılmasına olanak tanımayabilir.

Bu nedenle skunk uyuşturucu maddesinin kişisel kullanım sınırında olması halinde başka yan deliller mevcut değilse sanığın amacının kullanmak için uyuşturucu bulundurma olduğu düşünülebilir ise de, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için yakalanan uyuşturucunun miktarı ölçütü dışında somut olayın kendine mahsus şartlarına göre bir değerlendirme yapılması gerekir.

Yargıtay, üzerinde uyuşturucu madde bulundurmanın, kullanma mı yaksa ticaret amacıyla mı olup olmadığının tespit edilmesinde, madde miktarı yanında, göz önünde bulundurulması gereken bir takım kriterler geliştirmiştir.

Bu ölçütlerden ilki; failin hareketleridir. Skunk uyuşturucu ile yakalanan şahsın müşteri arama, pazarlık yapma, numune gösterme gibi eroini başkasına satma ya da devir veya tedarik etme hususunda bir davranış içerisine girip girmediğine bakılmalıdır.

Yargıtay’a göre, fail ele geçirilen uyuşturucuyu başkasına verme amacına matuf hareketler içerisine girmişse uyuşturucunun miktarına bakılmaksızın ticaret suçundan yargılanır.

İkinci kriter, skunk uyuşturucunun bulundurulduğu yer ve bulunduruluş biçimidir.

Bunun yanında,

Uyuşturucunun çok sayıda ve miktarları birbirine yakın hazırlanmış paketçikler halinde bulunması,

Uyuşturucunun yakınında hassas terazi ve uyuşturucunun paketlenmesinde kullanılan ambalaj malzemelerinin bulunması da uyuşturucunun ticari bir amaçla bulundurulduğuna ilişkin önemli bir gösterge kabul edilmektedir.

Ayrıca sanık tarafından uyuşturucunun kullanılıp kullanılmadığı dönem taşımaktadır. Üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şahsın yapılan testler sonucu bu maddeyi kullandığı anlaşılır ise bu durum uyuşturucuyu kullanmak için elinde tuttuğuna yönelik bir ölçüt kabul edilebilir.

Usulüne Uygun Olmayan Aramada Skunk Uyuşturucu Ele Geçirilirse Ne Olur?

1 6628428 1
Skunk Uyuşturucu Suçu 10

Usulüne uygun verilmiş adli arama kararı olmadan sanığın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu bulunması durumunda, yapılan arama hukuka aykırı kabul edilir. Bu nedenle, arama neticesinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler, “suçun maddi konusu” ve “suçun delili” olarak hükme esas alınamaz.

Uygulamaya bakıldığında uyuşturucu suçlarında arama ile ilgili bir takım problemlerin yaşandığı ve arama kararı olmadan yapılan aramada uyuşturucu bulunması durumunda dahi kişiler hakkında ceza verildiği görülmektedir. Ancak Yargıtay Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını da göz önünde bulundurarak arama kararı olmadan yapılan aramada uyuşturucu bulunması hukuka aykırı kabul etmektedir.

Usulüne uygun verilmiş bir arama kararının bulunup bulunmadığı tüm yargılama sürecini etkileyecektir. Bu itibarla, skunk uyuşturucu ticareti suçunda, emniyet ve jandarma gibi kolluk makamlarından, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasına ve yine tüm yargılama sürecine kadar olan aşamalarda, şüpheli ya da sanık yönünden, tecrübeli ağır ceza avukatının hukuki desteği önem taşımaktadır.

Skunk Uyuşturucu Suçu Cezası ne Kadardır?

Close Up Hand Wearing Cuffs Jail 23 2149098125 3 1
Skunk Uyuşturucu Suçu 11

TCK’nın 188. maddesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçu, 191. maddesinde ise, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçu düzenlenmiştir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imali, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi, sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması satın alınması veya kabul edilmesi uyuşturucu madde ticareti suçunu oluşturmaktadır. Bu suçun cezası eylemin niteliğine göre on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası yanında, ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezasıdır.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Bunun yanında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçu okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, hâlinde de verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Failin üzerinde bulunan uyuşturucu maddenin, kişisel kullanım amacıyla satın alınması, kabul edilmesi, kullanma amacıyla bulundurulması veya herhangi bir şekilde uyuşturucu maddenin kullanılması halinde ise, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçu gerçekleşmiş olur. Bu suçun cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Uyuşturucu Avukatı Ağır Ceza Davalarında Neden Önemlidir?

Front View Blurry Lawyer Working 23 2151202429 5 1
Skunk Uyuşturucu Suçu 12

Üzerinde uyuşturucu bulundurmanın kullanma ya da ticaret amaçlı olup olmamasının verilecek cezayı ne ölçüde etkilediğini açıklamıştık. Uyuşturucu suçlarında failler hemen hemen her zaman ele geçen maddeleri, şahsi kullanımları için bulundurduklarını savunmaktadırlar. Yargıtay, bu noktada birçok ölçüt ile failin amacının kullanma mı yoksa ticaret mi oluşturduğunu belirlemektedir.

Bu nedenle, failin gerçek niyetinin ne olduğunun ve üzerinde ele geçirilen uyuşturucunun hangi amaçla bulundurulduğunun yargı makamları önünde doğru bir şekilde aktarılması gerekmektedir. Uyuşturucu ticareti suçunun niteliği itibariyle ağır cezalık suçlardan olması ve yüksek hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar ile cezalandırıldığı göz önüne alındığında tecrübeli ağır ceza avukatı ile birlikte çalışılması ve sürecin tüm aşamalarında birlikte hareket edilmesi suçlamaya ile muhatap olan kişi açısından büyük öneme sahiptir.

Dolayısıyla, uyuşturucunun kullanmak amacıyla bulundurulduğunu ortaya koymak suretiyle daha az bir ceza ile kurtulmak mümkünken uyuşturucu ticareti suçundan ceza almak mümkündür.

Bu itibarla, uyuşturucu suçlarında, emniyet ve jandarma gibi kolluk makamlarından, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasına ve yine tüm yargılama sürecine kadar olan aşamalarda, şüpheli ya da sanık yönünden, tecrübeli ağır ceza avukatının hukuki desteği önem taşımaktadır.

Mesleki Tecrübe Uyuşturucu Avukatı İçin Önemli Midir?

Successful Business Partners Discussing Contract 1098 14790 5 1
Skunk Uyuşturucu Suçu 13

Avukatların küçük bir kısmının sadece ceza davalarına baktıkları ve dolayısıyla bu alanda uzmanlaştıkları görülmektedir. Elbette hukuk sistemimizde her avukatın her türlü davaya bakması mümkündür. Ancak takdir edilecektir ki kendini belli alanlarda geliştiren ve daha ziyade aynı davalar ile ilgilenen avukatların hem teorik hem de uygulama aşamasında olumlu netice alma ihtimalleri daha yüksek olabilmektedir.

Uyuşturucu suçları gibi ağır ceza mahkemelerinde görülen ve yüksek cezaların söz konusu olduğu davalarda Uyuşturucu Suçları Avukatının tecrübeli olması hak kaybı yaşanmaması adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ceza davaları açısından avukat tercih edilme sürecinde düşünülen avukatın öz geçmişi tecrübesinin sınanması adına önemli bir göstergedir.

Bu itibarla çalışılması düşünülen Uyuşturucu Avukatının hangi yılda ve hangi fakülteden mezun olduğu yanında kaç yıllık tecrübesi olduğu ve ceza alanında ne tür çalışmalar yaptığının doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.

Skunk Uyuşturucu Suçu Yargıtay Kararları

Yargitay 1643800 14 1
Skunk Uyuşturucu Suçu 14

Daha önceki yazılarımızda, “Metamfetamin Kullanım Sınırı”

Uyuşturucu Ticareti Somut Delil Nedir”,

Uyuşturucunun Çok Sayıda Paket Halinde Bulunması ve Suça Etkisi

 “Arama Kararı Olmadan Yapılan Aramada Uyuşturucu Bulunması” konularında örnek Yargıtay kararları üzerinden açıklamalarda bulunmuştuk.

Bu yazımızda ise Yargıtay ceza dairelerinin çeşitli tarihlerde skunk uyuşturucu suçuna ilişkin verdikleri kararlar üzerinden konu ayrıntılarıyla ortaya konulmaya çalışılacaktır.   

Farklı Uyuşturucularla Birlikte Ele Geçirilen Stunk Uyuşturucu Suçu

Cannabis 1150 15094 1
Skunk Uyuşturucu Suçu 15

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2023/3256 sayılı kararı, … ikamette yapılan aramada odada bulunan masanın üzerinde şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 9 gram gelen ve toz kokain olduğu değerlendirilen madde, daralı ağırlığı 21 gram gelen skunk olduğu değerlendirilen madde, mutfak kısmında dolap içerisindeki kahve cezvesi içerisinde bulunan çorap içerisinde gizlenmiş şekilde uyuşturucu maddelerden ekstacy olduğu değerlendirilen 3 adet hap, 20 adet alüminyum folyoya sarılı halde toplam daralı ağırlığı 5 gram gelen ve taş kokain olduğu değerlendirilen madde, 3 adet şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 6 gram gelen skunk olduğu değerlendirilen madde, 1 adet kağıda sarılı vaziyette daralı ağırlığı 0,7 gram gelen ve uyuşturucu maddelerden skunk olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, uzmanlık raporuna göre, ele geçirilen ve skunk olduğu değerlendirilen maddelerin THC ihtiva eden ve esrar elde edilmesinde kullanılan hint keneviri bitki parçaları olduğunun, ele geçirilen ve taş kokain olduğu değerlendirilen maddelerin kokain içerdiğinin, ele geçirilen ve ekstacy olduğu değerlendirilen maddelerin MDMA içerdiğinin belirlendiği, sanık aşamalarda yapmış olduğu savunmalarında atılı suçlamaları kabul etmeyip, ikametinde ele geçirilen suça konu uyuşturucu maddeleri 2.320,00 TL karşılığında Kurtuluş’ta tanımadığı bir şahıstan aldığını savunmuş ise de, sanığın ikamet ettiği yerin açık adresinin, sanığın isminin ve eşkal bilgilerinin verilerek ihbarda bulunulmuş olması, ihbar kapsamında da belirtildiği şekilde şahısların sanığın ikametine gelip 5-10 dakika sonra çıktıklarının kolluğun 22.04.2019 tarihinde adresteki gözlemi sırasında tespit edildiğinin tutanağa bağlanmış olması, sanığın ikametinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kokain, THC ihtiva eden ve esrar elde edilmesinde kullanılan hint keneviri bitki parçaları ve MDMA olması sebebiyle niteliği bakımından çeşitlilik içerdiğinin sabit olması, uyuşturucu maddelerin ikametin değişik bölümlerinde gizlenmiş vaziyette muhafaza edilmesi, sanığın sorgu aşamasında 2.000,00-3.000,00 TL civarında gelirinin olduğunu beyan etmesine karşılık aylık gelirine tekabül eden uyuşturucu maddeleri kullanmak için toplu olarak aldığına ilişkin savunmasının hayatın olağan akışına uygun olmaması, uyuşturucu maddelerin şeffaf poşet içerisinde küçük paketçikler halinde satışa hazır olarak ele geçirilmesi hususları nazara alınarak sanığın inkara yönelik, suçtan ve cezadan kurtulmak için yaptığı savunmalarına mahkememizce itibar edilemediği, Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında uyuşturucu ticareti kastını belirleyen kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirme ile sanığın uyuşturucu maddeleri ticaret kastıyla hareket edip ikametinde depoladığı ve satışa sunduğu kanaatine varılarak, mahkûmiyetine karar verilmiştir.

Stunk Uyuşturucu Suçu ve Etkin Pişmanlık

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2023/4023 sayılı kararı, Olay tarihinden önce bir süredir kolluk kuvvetlerince …Mahallesi…Üniversitesi civarında …… plakalı araçla sanıklar … ve …’ın isimleri ile uyumlu şekilde…ve… isimli şahısların yoğun şekilde uyuşturucu madde sattığı şeklinde alınan istihbari bilgiler üzerine olay tarihinde kolluk kuvvetlerince yapılan takip tarassut çalışmaları sırasında ihbara konu aracın içerisinden inen tanık ….’ın araçtan belli süre aralıklarla inen sanıklar … ve …’dan parasını sonra vermek üzere 200,00 TL karşılığında daralı ağırlığı 24 gram gelen skunk maddesi satın aldığını söylediği, …’ye emniyet güçlerince üzerinde uyuşturucu madde olup olmadığı sorulduğunda iç çamaşırından çıkardığı bir adet şeffaf poşet içerisinde 24 gr ağırlığında skunk maddesini kendi rızası ile polislere teslim ettiği ve usulüne uygun alınan arama kararı sonrasında sanık …’nin ikamet araması sırasında kömürlükte, siyah poşet içerisinde satışa hazır halde 30 adet şeffaf poşet içerisinde paketlenmiş 780 gr skunk maddesinin ele geçirildiği, her ne kadar sanık … ve müdafii sanık …’nin kömürlükte bulunan uyuşturucu maddelerin yerini kendisinin gösterdiğinden bahsederek ve suçun ortaya çıkmasında kolluğa yardım ettiğinden bahisle sanık … hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirterek cezada indirim yapılmasını talep etmişler ise de; tutanak mümzi polis memurlarının beyanlarından da anlaşılacağı üzere alınan arama kararının ikametle birlikte kömürlük de dahil bütün müştemilatı kapsaması, sanık … kömürlükte bulunan uyuşturucuların yerini söylememiş olsa dahi kömürlükteki uyuşturucuların arama sırasında kolaylıkla bulunabilecek bir yerde olduğunun anlaşılması karşısında sanık …’in atılı suçu işlediği zaten tüm bu delillerle sabit olduğundan, sanık …’nin beyan ve eylemlerinin suçun meydana çıkmasına veya suç ortaklarının yakalanmasına yardım niteliğinde olmadığı yönünde Mahkememizde kanaat oluşmuş ve ayrıca sanığın uyuşturucu maddeleri Gülveren semtinde ismini bilmediği ve tanımadığı … isimli bir şahıstan aldığını söylediği ancak bu kişinin açık kimlik ve adres bilgilerini vermediği anlaşılarak suçun meydana çıkmasına veya suç ortaklarının yakalanmasına yönelik bir davranışının bulunmadığı kanaatiyle sanık hakkında 5237 sayılı Kanun’un 192 nci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı, sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle sanığın mahkûmiyetine karar verilmiştir.

Stunk Uyuşturucu Suçunda Hassas Terazinin Cezaya Etkisi

Vector Laboratory Balance With Weights Dumbbells Stuff Side View Isolated Background 1284 48428 2
Skunk Uyuşturucu Suçu 16

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2023/312 sayılı kararı, Sanığın işlettiği çay ocağında paketler halinde skunk maddesi bulundurduğu ve aynı işyerinin depo kısmında yüklü miktarda skunk maddesi depoladığı şeklinde duyum alınması üzerine yapılan aramada sanığın üzerinde daralı ağırlığı 2,2 gram, depodaki asma tavanda daralı ağırlığı 130 gram gelen skunk maddesi ile aynı asma tavan içerisinde 1 adet hassas terazinin ele geçirildiği olayda; uzmanlık raporu gereğince sanığın işyerinin deposundan elde edilen hassas terazi, naylon poşet ve kağıt parçası üzerinden 3 adet vücut izinin belirlendiği ve söz konusu izlerin sanığa ait olduğunun tespit edildiği, yine terazi üzerinde yapılan incelemede 21.07.2020 tarihli ekspertiz raporuna göre THC kalıntısı bulunduğu, sanığın söz konusu iş yerinin çay ocağı kısmında paketler halinde, yine depo kısmında esrar maddesi bulundurduğu ve ticaretini yaptırdığı şeklindeki ihbar ve bu ihbarı doğrular nitelikteki arama sonucu elde edilen uyuşturucu maddenin miktarı, elde ediliş biçimi ile birlikte (plastik asma tavan içerisinde kolay erişilemeyecek şekilde gizlenmiş ve elde edilmiş olması) satışa işaret edecek şekilde üzerinde esrar kalıntısı bulunan hassas terazinin bulunmuş olması hususları hep birlikte değerlendirildiğinde; sanığın kendisini cezadan kurtarmaya yönelik savunmasına itibar edilmeyerek ticaret maksatlı uyuşturucu madde bulundurmak suçunu işlediği gerekçesiyle mahkûmiyetine karar verilmiştir.

Skunk Uyuşturucu Kullanım Sınırı

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2023/15 sayılı kararı, Sanık hakkındaki ihbar sonucunda, sanığın üzerinden 6 paket 5.4 gram, şahsın ikamet ettiği evde yapılan aramada ise üç poşet içerisinde 294 gram gelen skunk tabir edilen uyuşturucu maddenin ele geçirildiği, ele geçirilen uyuşturucu maddenin miktarının bir kişinin makul seviyede kullanım miktarının çok üzerinde olduğu gerekçesiyle sanığın mahkûmiyetine karar verilmiştir.

Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2023/4029 sayılı kararı, Emniyete… sayılı adreste ikamet eden …’ın uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde istihbari bilgi edinilmesi üzerine takip tarassut başlatılmış adresten sanık …’in şüpheli hareketlerle çıktığı yanına …ın geldiği ve birşeyler alıp verdikleri ve ayrı yönlere gittikleri görülmüş…durdurulduğunda sağ cebinden şeffaf poşete sarılı 1 adet 1,60 gr eroini görevlilere kendi rızasıyla teslim ettiği olayda; görevlilerce…ile yapılan şifahi görüşmede maddeyi ismini … olarak bildiği şahıstan 180,00 TL karşılığında kullanmak amacıyla aldığını beyan etmiş, daha sonra sanık …’in yakalandığı ve gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında Cumhuriyet savcısının yazılı arama talimatına istinaden evinde yapılan aramada odada sehpa üzerinde 1 adet poşet içinde 10,50 gr eroin, bir miktar şeffaf poşet, makas ve eroin bulaşığı olan çay kaşığı bulunmuştur. …’in evinde bulunan uyuşturucuları…isimli şahıstan aldığını söylemesi üzerine …’in eşi … ile ikamet ettiği evinde usulüne uygun olarak yapılan aramada yatak odasında dolabın içinde 1 adet şeffaf poşet içinde 21,65 gr eroin, salonda rafın üzerinde 1 adet şeffaf poşet içinde 5,24 gr eroin ve 1,22 gr skunk maddesi ele geçirilmiştir. Her ne kadar sanık … soruşturmada sanık …’i de teşhis etse de uyuşturucu aldığı kişinin sanık … olduğunu beyan etmiştir. Sanık … evde ele geçirilen uyuşturucuların eşine ait olduğu yönünde beyanda bulunmuş, her ne kadar … uyuşturucuları …’den satın aldığını beyan etse de sanık …’in evinde ele geçirilen uyuşturucuların kişisel kullanım sınırları içinde kaldığı, herhangi bir alışverişin olmadığı …’in beyanı dışında …’in uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde dosyada delil olmadığından …’in evinde bulunan uyuşturucular yönünden kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçunu işlediği kanaatine varılmıştır. …’in …inin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak olduğu ve hakkında daha önceden bu suçtan kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı bulunduğu, bu …in o kararın ihlali niteliğinde olduğu görülmekle 5271 sayılı Kanun’un 223 üncü maddesinin sekizinci fıkrası gereğince kamu davasının düşmesine karar vermek gerektiği gerekçesiyle sanık hakkında açılan davanın düşmesine karar verilmiştir.

Skunk Uyuşturucu Suçuyla ilgili olarak Ağır Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.