Follow us on :

Üzerinde Kaç Gram Uyuşturucu Taşımak Yasaktır?

Üzerinde kaç gram uyuşturucu taşımanın yasak olduğu yani uyuşturucu ticareti suçuna neden olduğu tek başına uyuşturucunun miktarı ile belirlenemez. Elbette ilk derece mahkemeleri ve Yargıtay, yakalanan uyuşturucu maddenin miktarını ticaret mi yoksa kullanma amacıyla mı bulundurulduğuna yönelik önemli bir delil olarak kabul etmektedirler. Ancak bazen şüphelinin üzerinde ele geçirilen düşük bir uyuşturucu miktarı ticaret suçuna dâhil edilebilirken daha yüksek miktarda uyuşturucu kullanma olarak kabul edilebilmektedir.

Bu nedenle yazımızda üzerinde kaç gram uyuşturucu taşımak yasaktır konusunu sadece uyuşturucu miktarına indirgemeden tüm yönleriyle ele almaya çalışacağız.

Daha önce de belirtiğimiz üzere, mahkemelerin ele geçirilen uyuşturucu miktarı yönünden uyuşturucu suçunun ne olduğunu belirleme noktasında karar verebildikleri görülmektedir. Nitekim biz de çeşitli yazılarımızda çeşitli uyuşturucu maddeler yönünden Yargıtay’ın hangi miktarda uyuşturucuyu ticaret suçuna dahil ettiğini ortaya koymaya çalışmıştık. Bu konuda,

Metamfetamin Kullanım Sınırı”,

Eroin Kullanım Sınırı”,

Bonzai – Sentetik Kannabinoid Kullanım Sınırı” başlıklı yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Söz konusu yazılarımızda Yargıtay kararları üzerinden kaç gram uyuşturucunun ticaret olarak sayıldığına ve “Kaç Gram Üstü Uyuşturucu Satıcı Olur” konusuna ilişkin örnekler verilmiştir. Mesela,

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 10.01.2014 tarihli kararında, sanığın, kaldığı otelde yapılan aramada ele geçirilen net 296.1 gram eroinin uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu oluşturduğuna karar verilmiştir.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 3732 sayılı kararında, sanığın montunun cebinde günlük ihtiyacının çok üzerinde net 49 gram sentetik kannabinoid elde edilmesi şeklindeki olayda, sanığın eyleminin uyuşturucu madde ticareti suçuna vücut verdiğini kabul etmiştir.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi ise 2019/1879 sayılı kararında, otomobilde yapılan aramada 23 gram bonzainin sentetik kannabinoid kullanma sınırı içerisinde olduğunu ifade etmişlerdir.

Yargıtay 20. Ceza Dairesi 01.11.2018 tarihli 2018/2232 Esas ve 2018/4842 karar sayılı kararında net 9.9 gram metamfetamin maddesinin miktarının kişisel kullanma sınırları içerisinde kalması nedeniyle, sanığın eyleminin “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturacağına hükmetmiştir.

Üzerinde Yakalanan Uyuşturucunun Ticaret ya da Kullanma Amacıyla Olup Olmadığı Hangi Kriterlere Göre Belirlenir?

Drug Trafficking Crime Addiction Sale 600Nw 461891548
Üzerinde Kaç Gram Uyuşturucu Taşımak Yasaktır? 7

Bir kişi uyuşturucu ile yakalanırsa ne olur? Bu durumda uyuşturucu ile yakalan şahıs ya uyuşturucu ticareti ya da uyuşturucu kullanma suçundan ceza alır. Peki bu iki suç birbirinden nasıl ayrılmaktadır.

Yukarıda kısaca linkini verdiğimiz yazılarımızda da ayrıntılı bir şekilde anlattığımız gibi çok önemli bir kriter de olsa üzerinde yakalanan uyuşturucunun miktarı tek başına bu maddenin ticaret veya kullanma amacıyla bulundurulduğuna yönelik bir değerlendirme yapılmasına olanak tanımayabilir.

Bu nedenle uyuşturucu maddenin (Eroin, bonzai, metamfetamin) kişisel kullanım sınırında olması halinde başka yan deliller mevcut değilse sanığın amacının kullanmak için uyuşturucu bulundurma olduğu düşünülebilir ise de, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için yakalanan uyuşturucunun miktarı ölçütü dışında somut olayın kendine mahsus şartlarına göre bir değerlendirme yapılması gerekir.

Yargıtay, üzerinde uyuşturucu madde bulundurmanın, kullanma mı yaksa ticaret amacıyla mı olup olmadığının tespit edilmesinde, madde miktarı yanında, göz önünde bulundurulması gereken bir takım kriterler geliştirmiştir.

Bu ölçütlerden ilki; failin hareketleridir. uyuşturucu ile yakalanan şahsın müşteri arama, pazarlık yapma, numune gösterme gibi eroini başkasına satma ya da devir veya tedarik etme hususunda bir davranış içerisine girip girmediğine bakılmalıdır.

Yargıtay’a göre, failin, müşteri araması, uyuşturucuyu satmak için teklifte bulunması, hatta bu amaçla pazarlık yapması, uyuşturucuyu almak isteyen alıcıya numune göstermesi gibi uyuşturucuyu başkasına vermeye yönelik hareketleri, üzerindeki uyuşturucuyu kullanma amacıyla bulundurmadığına ciddi göstergelerdir.

Yargıtay’a göre, fail yukarıda bazı örnekleri verildiği gibi üzerinde bulunan uyuşturucuyu başkasına verme amacına matuf hareketler içerisine girmişse uyuşturucunun miktarına bakılmaksızın ticaret suçundan yargılanır.

İkinci kriter, uyuşturucunun bulundurulduğu yer ve bulunduruluş biçimidir. Kişisel kullanım amacıyla uyuşturucu bulunduran kimsenin, bu maddeyi genellikle kolaylıkla erişebilecek bir yerde ve zulalanmamış bir vaziyette bulundurduğu görülmektedir. Bu itibarla, uyuşturucunun ev veya iş yeri dışında, depo ya da bodrum gibi bir yerde saklanması durumunda eroinin ticaret amacıyla bulundurulduğu yönünde bir kanaat oluşabilecektir.

Bunun yanında,

Uyuşturucunun çok sayıda ve miktarları birbirine yakın hazırlanmış paketçikler halinde bulunması,

Uyuşturucunun yakınında hassas terazi ve uyuşturucunun paketlenmesinde kullanılan ambalaj malzemelerinin bulunması da uyuşturucunun ticari bir amaçla bulundurulduğuna ilişkin önemli bir gösterge kabul edilmektedir.

Ayrıca sanık tarafından uyuşturucunun kullanılıp kullanılmadığı dönem taşımaktadır. Üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şahsın yapılan testler sonucu bu maddeyi kullandığı anlaşılır ise bu durum uyuşturucuyu kullanmak için elinde tuttuğuna yönelik bir ölçüt kabul edilebilir.

Arama Kararı Olmadan Yapılan Aramada Uyuşturucu İle Yakalanırsa Ne Olur?

Drug Trafficking
Üzerinde Kaç Gram Uyuşturucu Taşımak Yasaktır? 8

Usulüne uygun verilmiş adli arama kararı olmadan sanığın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu bulunması durumunda, yapılan arama hukuka aykırı kabul edilir. Bu nedenle, arama neticesinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler, “suçun maddi konusu” ve “suçun delili” olarak hükme esas alınamaz.

Bu itibarla, uyuşturucu madde bulunduğuna yönelik makul şüphe olması durumunda Sulh Ceza Hâkimliğinden arama kararı talep edilmelidir. Ancak gecikmesinde sakınca bulunan bir halin mevcut olması kaydıyla cumhuriyet savcısının yazıla arama emriyle de adli arama yapılabilir. Cumhuriyet savcısının yazılı emri veya Hakimin arama kararı olmadan yapılan aramada uyuşturucu bulunması durumunda sanığa bu madde nedeniyle ceza verilemeyecektir.

Uygulamaya bakıldığında uyuşturucu suçlarında arama ile ilgili bir takım problemlerin yaşandığı ve arama kararı olmadan yapılan aramada uyuşturucu bulunması durumunda dahi kişiler hakkında ceza verildiği görülmektedir. Ancak Yargıtay Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını da göz önünde bulundurarak arama kararı olmadan yapılan aramada uyuşturucu bulunması hukuka aykırı kabul etmektedir.

Yargıtay tarafından, arama kararı olmadan yapılan aramada uyuşturucu bulunması hukuka aykırı kabul edilmekte ve uyuşturucu bulunsa dahi sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Usulüne uygun verilmiş bir arama kararının bulunup bulunmadığı tüm yargılama sürecini etkileyecektir. Bu itibarla, uyuşturucu ticareti suçunda, emniyet ve jandarma gibi kolluk makamlarından, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasına ve yine tüm yargılama sürecine kadar olan aşamalarda, şüpheli ya da sanık yönünden, tecrübeli ağır ceza avukatının hukuki desteği önem taşımaktadır.

Sanığın Üzerinde Ele Geçirilen Uyuşturucu Suçunda Fiziki Teknik Takip Delil Kabul Edilir Mİ?

Portrait Male Security Guard With Radio Station Camera Screens 23 2150368715
Üzerinde Kaç Gram Uyuşturucu Taşımak Yasaktır? 9

Uyuşturucu Fiziki Takip, suçun fail veya failleri ile o suça ilişkin delillere ulaşmak amacıyla kişilerin kolluk kuvvetleri tarafından takip edilmesi, kimlerle görüştüğünün tespit edilmesi ve suça yönelik ne gibi davranışlarda bulunduğunun izlenmesidir.

CMK’nın 135-140 maddeleri gereğince yasal koşulları oluşmuş ise Uyuşturucu Teknik Takip kararı verilebilir. Uyuşturucu Teknik Takip kararı, hakim, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise savcılık tarafından kararı verilebilir.

Uyuşturucu Teknik Takip kararı ile fail veya faillerin görüntüleri kayda alınabilir, ayrıca hem bulundukları ortamın hem de iletişimin vasıtaları ile yaptıkları görüşmeler dinlenebilir ve kayıtları alınabilir.

Hukuka aykırı bir yöntemle elde edilmemiş olması kaydıyla uyuşturucu fiziki teknik takip kararları neticesinde ulaşılan deliller geçerli kabul edilmekte ve uyuşturucu suçlarından verilen cezaların dayanaklarından birisini oluşturmaktadır. Bu itibarla söz konusu yöntemlerle elde edilen delillerin geçerli olup olmadığının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Fail Üzerinde Yakalanan Uyuşturucudan Kaç Yıl Ceza Alır?

Criminal Handcuffs 53876 139638 3
Üzerinde Kaç Gram Uyuşturucu Taşımak Yasaktır? 10

TCK’nın 188. maddesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçu, 191. maddesinde ise, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçu düzenlenmiştir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imali, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi, sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması satın alınması veya kabul edilmesi uyuşturucu madde ticareti suçunu oluşturmaktadır. Bu suçun cezası eylemin niteliğine göre on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası yanında, ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezasıdır.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Bunun yanında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçu okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, hâlinde de verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Failin üzerinde bulunan uyuşturucu maddenin, kişisel kullanım amacıyla satın alınması, kabul edilmesi, kullanma amacıyla bulundurulması veya herhangi bir şekilde uyuşturucu maddenin kullanılması halinde ise, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçu gerçekleşmiş olur. Bu suçun cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Uyuşturucu Avukatı Ağır Ceza Davalarında Neden Önemlidir

Front View Blurry Lawyer Working 23 2151202429
Üzerinde Kaç Gram Uyuşturucu Taşımak Yasaktır? 11

Üzerinde uyuşturucu bulundurmanın kullanma ya da ticaret amaçlı olup olmamasının verilecek cezayı ne ölçüde etkilediğini açıklamıştık. Uyuşturucu suçlarında failler hemen hemen her zaman ele geçen maddeleri, şahsi kullanımları için bulundurduklarını savunmaktadırlar. Yargıtay, bu noktada birçok ölçüt ile failin amacının kullanma mı yoksa ticaret mi oluşturduğunu belirlemektedir.

Bu nedenle, failin gerçek niyetinin ne olduğunun ve üzerinde ele geçirilen uyuşturucunun hangi amaçla bulundurulduğunun yargı makamları önünde doğru bir şekilde aktarılması gerekmektedir. Uyuşturucu ticareti suçunun niteliği itibariyle ağır cezalık suçlardan olması ve yüksek hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar ile cezalandırıldığı göz önüne alındığında tecrübeli ağır ceza avukatı ile birlikte çalışılması ve sürecin tüm aşamalarında birlikte hareket edilmesi suçlamaya ile muhatap olan kişi açısından büyük öneme sahiptir.

Dolayısıyla, uyuşturucunun kullanmak amacıyla bulundurulduğunu ortaya koymak suretiyle daha az bir ceza ile kurtulmak mümkünken uyuşturucu ticareti suçundan ceza almak mümkündür.

Bu itibarla, uyuşturucu suçlarında, emniyet ve jandarma gibi kolluk makamlarından, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma aşamasına ve yine tüm yargılama sürecine kadar olan aşamalarda, şüpheli ya da sanık yönünden, tecrübeli ağır ceza avukatının hukuki desteği önem taşımaktadır.

Mesleki Tecrübe Uyuşturucu Avukatı İçin Önemli Midir?

Lawyer Scrutinizing Signing Document Panoramic Banner With Copy Space 91128 3423
Üzerinde Kaç Gram Uyuşturucu Taşımak Yasaktır? 12

Avukatların küçük bir kısmının sadece ceza davalarına baktıkları ve dolayısıyla bu alanda uzmanlaştıkları görülmektedir. Elbette hukuk sistemimizde her avukatın her türlü davaya bakması mümkündür. Ancak takdir edilecektir ki kendini belli alanlarda geliştiren ve daha ziyade aynı davalar ile ilgilenen avukatların hem teorik hem de uygulama aşamasında olumlu netice alma ihtimalleri daha yüksek olabilmektedir.

Uyuşturucu suçları gibi ağır ceza mahkemelerinde görülen ve yüksek cezaların söz konusu olduğu davalarda Uyuşturucu Suçları Avukatının tecrübeli olması hak kaybı yaşanmaması adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ceza davaları açısından avukat tercih edilme sürecinde düşünülen avukatın öz geçmişi tecrübesinin sınanması adına önemli bir göstergedir.

Bu itibarla çalışılması düşünülen Uyuşturucu Avukatının hangi yılda ve hangi fakülteden mezun olduğu yanında kaç yıllık tecrübesi olduğu ve ceza alanında ne tür çalışmalar yaptığının doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.

Uyuşturucu Suçları ve “Üzerinde Kaç Gram Uyuşturucu Taşımak Yasaktır”, “Kaç Gram Üstü Uyuşturucu Satıcı Olur” konularıyla ilgili olarak Ağır Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.