Follow us on :

Bilmeden Hırsızlık Malı Satın Almak

Ceza Kanunu ve Yargıtay içtihatlarına göre, bilmeden hırsızlık malı satın almak failin cezalandırılmasını gerektirmez. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunun oluşması için, bir suçun işlenmesiyle elde edildiği bilinen eşyanın bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satılması, devredilmesi, satın alınması veya kabul edilmesi gerekmektedir.

Bu suç, halk arasında daha ziyade çalıntı malın satın alınması şeklinde bilinse dahi, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma gibi herhangi bir suç nedeniyle elde edildiği bilinen eşyanın satın alınması veya kabul edilmesi suçun oluşumu için yeterlidir.

Yargıtay, sanığın yaşı, konumu gereği satın aldığı eşyanın hırsızlık malı olduğunu bilebilecek durumda olması durumunda suçun oluşacağını belirtmektedir.

Nitekim, Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2014/3875 sayılı kararına göre, Sanığın değer tespit tutanağına göre 800 lira değerinde olan televizyonu 1994 doğumlu … 150 lirası peşin geri kalanı sonra verilmek üzere 300 liraya değerinin çok altında satın aldığının anlaşılması karşısında sanığın yaşı, konumu gereği satın aldığı televizyonun suç eşyası olduğunu bilebilecek durumda olmasına rağmen yüklenen suçtan mahkumiyeti yerine yerinde olmayan gerekçelerle yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Benzer şekilde, Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2017/1327 sayılı kararına göre de, olay tarihinde hurdacılık yapan sanığın, suça konu bisikleti, tanımadığı 10 yaşlarında bir çocuktan 5 TL’ye satın aldığı anlaşılmakla, sanığın bisikletin, suç eşyası olduğunu bilebilecek durumda olduğu gözetilerek, atılı suçtan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Hırsızlık Malının Bilerek Satın Alınmasının Cezası Ne Kadardır?

Türk Ceza Kanununun 165. maddesine göre, Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Bilmeden Hırsızlık Malı Satın Almak Yargıtay Kararları

Daha önceki yazılarımızda, 18 Yaş Altı Hırsızlık Cezası, Cep Telefonu Hırsızlığı, Hırsızlık Suçunda Parmak İzinin Önemi, Hırsızlık Suçu Nasıl İspatlanır – İspat Yöntemleri, Mağdurun Rızası Varsa Hırsızlık Suçu Oluşmaz, Hırsızlık Suçu Şikâyete Tabi Midir? Konularına ilişkin ayrınıtılı açıklama yapmaya çalışmıştık.

Bu yazımızda ise, bilmeden hırsızlık malı satın almak sorununa ilişkin olarak Yargıtay ilgili ceza dairelerinin çeşitli tarihlerde verdikleri kararlar üzerinden konu aktarılmaya çalışılacaktır.

Bilmeden Hırsızlık Malı Cep Telefonu Satın Almak

Gavel With Books Old Wooden Desk 93675 129362 4
Bilmeden Hırsızlık Malı Satın Almak 2

Yargıtay 17. Ceza Dairesinin 2017/15233 sayılı kararı, Mağdurun soyunma odasında iken çaldırdığını beyan ettiği cep telefonunun aynı gün olaydan sonra ilk kez sanık adına kayıtlı olan hatla 18.03’te kullanıldığı, aynı gün 18.06 ve 19.14’te olmak üzere iki kez daha kullanıldıktan sonra haklarında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına kararı verilen başka şahıslar tarafından kullanılmaya devam edildiği, sanığın aşamalardaki tutarlı savunmasında olay günü ablasını ziyarete gittiği İzmir’de bir seyyar satıcıdan telefon almak için bir takım telefonlara hattını kullanmak suretiyle denemeler yaptığını ve ardından aldığı bir telefonu da 15 gün kadar sonra suya düşürmesi nedeniyle attığını beyan ettiği, olay günü 3 sefer sinyal alınan telefonun sanığın savunması ile tutarlı olarak deneme amaçlı kullanılmış olabileceği, cep telefonunun sanık tarafından suç eşyası olduğunu bilerek satın alınması veya kabul edilmesi eyleminin gerçekleştiğine dair hükümlülüğüne yeterli hukuka uygun, kuşkudan uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı kanıt bulunmadığı gözetilmeden, beraati yerine yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2014/10055 sayılı kararı, müştekiye ait cep telefonu park halindeki aracının camı kırılmak suretiyle çalındığı İMEİ numarasından yapılan araştırmada H.M.adlı kişi tarafından kulanıldığının belirlendiği, H. M. ifadesinde telefonu sanık H.. T..’tan satın aldığını ifade ettiği, sanık savunmasında ise cep telefonunu M.Y.40 TL karşılığında aldığını, H. M. 60 TL.na sattığını belirttiği ve H.M.suça konu cep telefonuna “çalıntı” mesajı gelince sanığa iade ettiği, sanığın da telefonu M.Y. geri iade ettiği olayda cep telefonu sanığın eline geçtiğinde çalıntı olduğunu bilebilecek durumda olmadığı çalıntı mesajı geldikten sonra da kendisine iade edilen telefonu aldığı yere geri verdiği bunun dışında telefonun suç eşyası olduğunu bildiğine ya da bilebilecek durumda olduğuna dair mahkumiyetine yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine cep telefonu alım satımı işiyle uğraşan sanığın İMEİ sorgulaması ile çalıntı olduğunu öğrenebilecek imkana sahip olduğu halde cep telefonunu kabul ederek M.Y. iade etmesi şeklindeki yetersiz gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Bilmeden Hırsızlık Malı Çeki Devralmak

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2016/17324 sayılı kararı,  Sanık …’nın savunmasında, suça konu çekleri diğer sanık …’den alacağına karşılık aldığını, bankaya sorduğunda karşılığının olduğu söylendiği için çeki kabul ettiğini belirttiği, sanık … de savunmasında, sanık …’nin beyanını doğruladığı, dosya içerisinde de bu sanığın suça konu çekin çalıntı olduğunu bilerek kabul ettiğine dair mahkumiyeti için yeterli delil bulunmadığı halde yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Satın Alınan Suça Konu Eşyaların Gerçek Değeriyle Arasında Aşırı Bir Fark Bulunmaması Karşısında Bilmeden Hırsızlık Malı Satın Almak

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2016/11870 sayılı kararı, Babasına ait hurda eşya alım satım işi yapılan işyerinde, babasının hasta olması nedeniyle geçici olarak çalışan suça sürüklenen çocuğun, F…..’den 30,00 TL’ye satın aldığı kapıların değerinin 60,00 TL olması karşısında, satın aldığı miktarın suça konu eşyaların gerçek değeriyle arasında aşırı bir fark bulunmaması ve suça sürüklenen çocuğun suça konu eşyaların çalıntı olduğunu bilerek satın aldığına dair cezalandırmaya yeterli başka delil bulunmadığı nazara alınarak atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Bilmeden Hırsızlık Malı Hurdayı Satın Almak

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2016/6150 sayılı kararı, Sanığın aşamalarda alınan savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, suça konu malzemelerin hurda olduğunu ve 4 TL’ye satın aldığını, suç eşyası olduğunu bilmediğini beyan ettiği, 21/12/2011 tarihli takdiri kıymet tutanağında, suça konu hurda malzemelerin değerinin 7 TL olduğunun belirtildiği, yine müştekinin soruşturma aşamasında alınan beyanında, hurda malzemelerinin çalındığını belirttiği anlaşılmakla; tüm bu hususlar ile dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın suça konu eşyaların suç eşyası olduğunu bilebilecek durumda olmadığı ve üzerine atılı suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanığın beraati yerine, suça konu malzemelerin hurda olmadığının ve değerinin 20 TL olduğunun kabulü şeklinde, yasal ve yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay 17. Ceza Dairesinin 2019/1856 sayılı kararı, Sanık … ve temyiz dışı sanıklar … ve …’ın aşamalardaki istikrarlı beyanlarında; atılı suçlamayı işlemediklerini belirttikleri, dosya arasında bulunan tanık beyanlarından, sanık … ve temyiz dışı sanıklar … ve …’ın, suça konu hurda malzemelerin bir kısmının bulunduğu araç ile yakalanmadan 1 gün önce, 06/02/2013 günü tanıklardan hurda satın aldıkları, tanıkların beyanlarından da anlaşılacağı üzere sanık ve temyiz dışı sanıkların olay tarihinden önce de Samsun ilinden gelip çok sayıda esnaftan hurda satın aldığı, müştekinin beyanlarına göre suça konu malların maddi bir değerinin olmadığı, dedesinden hatıra kaldığını belirttiği anlaşılmakla; sanık …’ın suça konu eşyaları, çalıntı olduğunu bilerek kabul ettiğine ve suç kastı ile hareket ettiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı, mahkumiyetine yeterli delil elde edilemediği bu nedenle, şüpheden sanık yararlanır ilkesi de gözetilmek suretiyle, sanığın atılı suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan beraati yerine, hatalı değerlendirme sonucu yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Bilmeden Devlete Ait Hırsızlık Malını Satın Almak

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2016/14647 sayılı kararı, 2.06.2011 günü Sanık …’nin kullandığı… plakalı araçta müşteki Orman İdaresi’ne ait demir boruların bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine kolluk görevlilerince yapılan araştırmada suça konu prefabrik yapımında kullanılan 2 metre boyunda 30 kg.ağırlığında 6 adet çalıntı demirlerin bulunduğu, sanık …’nin savunmasında suça konu demirleri sanıklar …’un getirdiğini, 130 TL’ye satın aldığını, çalıntı olduğunu bilmediğini belirtmesi, piyasa değeri 200 TL olan malzemeleri 130 TL’ye satın alıp, 150 TL’ye sattığının tespit edilmesi, dosya kapsamına göre suça konu demirlerin müşteki kuruma ait olduğuna dair herhangi bir bulgu ve tespitin bulunmaması, sanık …’nin çalıntı olduğunu bilebilecek durumda olmaması karşısında , sanığa atılı suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden beraati yerine yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Bilmeden Hırsızlık Malı Motor Satın Almak

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2016/9773 sayılı kararı,  Sanığın aşamalarda değişmeyen savunmalarında suçlamaları kabul etmeyip suça konu motorları hırsızlığa konu olduklarını bilmeden …’dan satın aldığını, ilçede motor bayiliği yapan tanık …’ın motorların çalıntı olabileceği konusunda uyarması üzerine yaptıkları araştırmada bir tanesinin çalıntı olduğunu öğrenince satın almayı bıraktığını beyan ederek bir kısım motorlara ilişkin fatura, ödeme dekontu ve belge sunması, tanık …’ın sanığın savunmasını doğrulaması ve bilirkişi raporuna göre suça konu motorların suç tarihindeki ikinci el fiyatları ile sanığın satın aldığını beyan ettiği fiyatlar arasında fahiş bir farkın bulunmaması karşısında, sanığın suç işleme kastıyla hareket ettiğine dair cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden uzak, hukuka uygun, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek beraati yerine, sanığın satın aldığı motorlara ilişkin belge ve fatura almamasının ticari teamüllere aykırı olduğundan bahisle yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Bilmeden Hırsızlık Malı Ağaç ve Kereste Satın Almak

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2015/22315 sayılı kararı, temyize gelmeyen sanık akrabası olan katılanın tarlasından kavakları keserek ilçesi Sanayi sitesinde mobilya işi ile uğraşmakta olan sanık 2.000 TL karşılığında satması şeklinde gerçekleşen olayda; sanık, işyerine gelerek satmak istediği kavak ağaçlarının olduğunu belirtmesi üzerine birlikte köye gittiklerini ve 2.000 TL karşılığında satın aldığını, kavakların ait olduğu düşüncesiyle piyasa değeri üzerinden satın aldığını beyan etmesi, katılan ile tarlasının sınır olduğunu ve kendilerine ait olduğu sınırda kaldığını düşünerek kestiğini beyan etmesi,tanık kavakların kendisine ait olduğunu söyleyerek sattığını beyan etmesi karşısında, suça konu kavakların suç tahinde piyasa değerinin tespiti yapılıp mobilya işi ile uğraşmakta olan sanığın satın aldığı fiyat ile karşılaştırması yapılarak ve ayrıca tarlanın katılana ait olduğunu sanık bilebilecek durumda olup olmadığı yönünde araştırma yapılarak sonucuna göre, sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik kovuşturma ile yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır.

Hırsızlık suçu ve bilmeden hırsızlık malı satın almak konusuna ilişkin olarak Ceza Avukatı Harun Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.